JAVNI RAZPISI, NATEČAJI IN NAROČILA, REZULTATI RAZPISOV


Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti: »Gradbena dela z gradbeno mehanizacijo za obdobje 3 let (2021-2023)«

Občina Ruše (v nadaljevanju: naročnik) vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

Datum objave: 27. 10. 2020

Rok za prijavo: 13. 11. 2020 do 10:00 ure

Besedilo javnega naročila

Obrazci 

ESPD Ruše


Objava razpisa za prosto delovno mesto "KOMUNALNI DELAVEC II v Režijskem obratu

Datum objave: 21. 10. 2020

Rok za prijavo: 26. 10. 2020

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo


Objava prostega delovnega mesta za določen čas "SVETOVALEC - projektno delo"

Datum objave: 21. 10. 2020

Rok za prijavo: 29. 10. 2020

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo


RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo po postopku naročila male vrednosti: »Kanalizacija Ulica Ruške čete«

Občina Ruše (v nadaljevanju: naročnik) vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

Datum objave: 11. 8. 2020

Rok za prijavo: 25. 8. 2020 do 12. ure

Razpisna dokumentacija

PZI

Popisi

ESPD


Javni razpis za dodelitev štipendij dijakom in študentom občine Ruše za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021

Datum objave: 5. 8. 2020

Rok za prijavo: 

dijaki: 4. 9. 2020

študenti: 5. 10. 2020

Besedilo razpisa

Vloga

Pravilnik štipendije 2016

Spremembe pravilnika štipendije 2020

Sklep o določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev

Sklep o imenovanju komisije za štipendiranje


EVIDENČNO POVPRAŠEVANJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE LOKACIJ ZA OGLAŠEVANJE NA ZEMLJIŠČIH V LASTI OBČINE RUŠE REKLAMNI JUMBO PANOJI

Datum objave: 24. 7. 2020

Rok za prijavo: 3. 8. 2020 do 12. ure

Razpisna dokumentacija 


Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2020 – SAMOZAPOSLITVE

Datum objave: 7. 5. 2020

Rok za prijavo: 30. 6. 2020

Besedilo razpisa

Obrazci za prijavo

Označba ovojnice

Rezultati razpisa


Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč komunalnih odpadnih vod na območju občine Ruše v letu 2020

Datum objave: 5. 5. 2020

Rok za prijavo: 30. 9. 2020

Besedilo razpisa

Vloga ČP

Vloga MKČN


Javni razpis za sofinanciranje projektov obnove fasad in zunanjega stavbnega pohištva v delu trškega jedra Ruše v letu 2020

Javni razpis za sofinanciranje projektov obnove fasad in zunanjega stavbnega pohištva v delu trškega jedra Ruše v letu 2020

Datum objave: 15. 4. 2020

Rok za prijavo: 30. 7. 2020 do 12. ure

Razpisna dokumentacija

Obrazci

Območje razpisa


Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ruše v letu 2020

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ruše v letu 2020

Predlog za podelitev priznanja Občine Ruše

Datum razpisa: 11. 3. 2020

Rok za prijavo: 10. 4. 2020 do 12. ure

Rezultati javnega razpisa 


Seznam oddanih evidenčnih javnih naročil za leto 2019

Seznam oddanih evidenčnih javnih naročil za leto 2019


Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše za leto 2020

Razpis je odprt od 22. 2. 2020.

Rok za prijavo: 23. 3. 2020 do 12. ure 

Podaljšanje roka: 7. 4. do 12. ure - glede na nastalo epidemiološko situacijo v Sloveniji zamikamo rok za oddajo prijav 

 

Besedilo javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ za leto 2020

Programski obrazci

Splošni obrazci

Rezultati razpisa


Javni razpis za prosto delovno mesto »Vzdrževalec IV - II« v Režijskem obratu

Javni razpis za prosto delovno mesto »Vzdrževalec IV - II« v Režijskem obratu

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

Obvestilo o zaključenem postopku

Datum razpisa:18. 2. 2020

Rok za prijavo: 26. 2. 2020


Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Ruše za leto 2020

Na podlagi 7. člena Pravilnika o pomoči in kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave osebnega telefonskega alarma (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2018) in 15. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2018) objavljamo 

Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Ruše za leto 2020

Datum objave: 13. 2. 2020

Rok za prijavo: 31. 10. 2020

Besedilo razpisa

Razpisna dokumentacija -vloga

 

 

 


Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto »Čistilka I«

 

Datum objave: 28. 1. 2020

Rok za prijavo: 31. 1. 2020 

Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto »Čistilka I«

Obrazec za prijavo

Obvestilo o zaključenem postopku javnega razpisa


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITEJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI RUŠE ZA LETO 2020

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNorg) in Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše (UGSO, št. 6/15), Občina Ruše objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITEJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI RUŠE ZA LETO 2020

Datum objave: 17. 1. 2020

 

Rok za prijavo: 17. 2. 2020

 

Besedilo razpisa

Razpisna dokumentacija:

 

Splošni del

Vzorec pogodbe

Navodila

Obrazec prijave

Obrazec poročila


JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DONATORSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2020

Na podlagi Pravilnika o donatorskih sredstev iz proračuna Občine Ruše(UGSO, št. 15/16), Občina Ruše objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DONATORSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2020

Besedilo razpisa

Obrazec vloge

Datum objave: 16. 1. 2020

 

Rok za prijavo: najkasneje do 10. 11. 2020

 


Javni razpis za sofinanciranje posebnih skupin v Občini Ruše za leto 2020

Datum objave: 12. 12. 2019

Rok za prijavo: 31. 1. 2020 do 12. ure

Razpisna dokumentacija

Sklep o imenovanju komisije

Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Ruše

Rezultati

Realizacija


Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih  (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19-ZPosS), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto:

»GRADBENI TEHNIK V« v Režijskem obratu

 

Datum objave: 25. 10. 2019

Rok za prijavo: 30. 10. 2019

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

Obvestilo o zaključku javnega razpisa

 


Javni natečaj za zasedbo prostega položajnega uradniškega delovnega mesta direktorja občinske uprave

 

Občina Ruše, na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF; v nadaljnjem besedilu ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega položajnega uradniškega delovnega mesta

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE OBČINE RUŠE

 

Datum objave: 10. 10. 2019

Rok za prijavo: 18. 10. 2019

Besedilo javnega razpisa

Obrazec za prijavo

Obvestilo o zaključku natečaja


Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe oz. podaljšanju najemne pogodbe

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18)

in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18)

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

              Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe oz. podaljšanju najemne pogodbe

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (številka poslovnega prostora in lokacija)

Poslovni prostori Športnega parka Ruše

(poslovna stavba z ID št. 2348) v izmeri 2868,08 m2 neto tlorisne površine in pripadajoče zemljišče v izmeri 6815 m2 in 170 m2, locirano na parc.št. 18/2 in 18/3, k.o. 665 Ruše

Namera bo objavljena do:

18. 9. 2019

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov lahko prejmete na Občini Ruše,

Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, pri Tanji Kocjan, tel. 02/669 06 57,

vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.


Javni razpis za odgovornega urednika občinskega glasila "Ruške novice"

Javni razpis za odgovornega urednika občinskega glasila "Ruške novice"

Datum objave: 21. 8. 2019

Rok za prijavo: 28. 8. 2019 do 12. ure

 

 


Javni razpis za dodelitev štipendij dijakom in študentom občine Ruše za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020

Datum objave: 2. 8. 2019

Rok za prijavo: 

- dijaki: 3. 9. 2019

- študenti: 3. 10. 2019

Pravilnik o štipendiranju v občini Ruše

Razpis - štipendije

Vloga za štipendijo 2019

Sklep o določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev

Sklep o imenovanju komisije

Rezultati razpisa


Obvestilo o zaključenem postopku javnega razpisa za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta

Obvestilo o zaključku razpisa


Javno naročilo: »Izgradnja vodovodnih cevovodov v Košeninovi in Dolinškovi ulici ter Ulici Pohorskega bataljona v Rušah«

Občina Ruše (v nadaljevanju: naročnik) vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

 

Datum objave: 12. 7. 2019

Rok za oddajo ponudbe: 2. 8. 2019 do 12. ure

 

Razpisna dokumentacija

PZI Košeninova

ESPD Košeninova

Predračun Košeninova


Javni razpis za sofinanciranje projektov obnove fasad in zunanjega stavbnega pohištva v delu trškega jedra Ruše v letu 2019

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/0761/0899/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in 6. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/11, 34/12), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Javni razpis za sofinanciranje projektov obnove fasad in zunanjega stavbnega pohištva v delu trškega jedra Ruše v letu 2019

 

Datum objave: 18. 6. 2019

Rok za prijavo: 30. 7. 2019

Besedilo razpisa

Obrazci za prijavo (word)

 


Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2019 - SAMOZAPOSLITVE

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2019  - SAMOZAPOSLITVE

Obrazci za prijavo (WORD) 

Označba ovojnice

Datum objave: 4. 6. 2019

Rok za prijavo poteče: 1.7 2019 ob 12.00

Rezultati razpisa


Javni razpis za sofinanciranje prostočasnih in ustvarjalnih aktivnosti za otroke v Občini Ruše za leto 2019

Razpisna dokumentacija - 1. splošni del

Razpisna dokumentacija - 2. vloga pdf.

Razpisna dokumentacija - 2 vloga word

Razpisna dokumentacija - 3. Poročilo z obrazci in navodili za izpolnjevanje

Odločba o imenovanju komisije 

Rezultati razpisa

 

Datum objave: 14. 5. 2019

Rok za prijavo poteče: 7. 6. 2019 do 12. ureJavni razpis za podelitev priznanj

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o prazniku in priznanjih Občine Ruše (MUV, št. 22/99) Komisija za podelitev priznanj objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RUŠE

Besedilo razpisa

Obrazec - Predlog za podelitev priznanja Občine Ruše

Datum objave: 9. 4. 2019

Rok za oddajo predlogov: 6. 5. 2019 do 15. ure


Javni razpis za dodelitev donatorskih sredstev iz proračuna Občine Ruše za leto 2019

Besedilo razpisa

Sklep o imenovanju komisije

Datum objave: 1. 4. 2019

Rok za prijavo: najkasneje do 10. novembra za tekoče proračunsko leto

Rezultati razpisa

Realizacija

 

 


JAVNI POZIV - gostinske storitve na prireditvi Kresovanje Ruše

JAVNI POZIV - gostinske storitve na prireditvi Kresovanje Ruše

Datum objave poziva: 28. 3. 2019

Rok za oddajo vloge: 5. 4. 2019

Besedilo javnega poziva

Obrazec 1

Obrazec 2

 

 


Razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto - pleskar

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih  (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto:

PLESKAR v Režijskem obratu

Datum objave: 11. 3. 2019

Rok za prijavo: 22. 3. 2019

Razpis

Obveščamo vas, da vlogo za zaposlitev lahko oddate do vključno 22. 3. 2019, saj je bil po pomoti napačno zapisan datum sprejema prijav na spletni strani Zavoda za zaposlovanje RS.

Obrazec za prijavo

Obvestilo o zaključenem postopku javnega razpisa


Seznam oddanih evidenčnih javnih naročil za leto 2018

Seznam oddanih evidenčnih javnih naročil za leto 2018


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI RUŠE ZA LETO 2019


Javni razpis za sofinanciranje posebnih skupin v Občini Ruše za leto 2019

Javni razpis za sofinanciranje posebnih skupin v Občini Ruše za leto 2019

 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/17), objavljamo javni razpis za sofinanciranje posebnih skupin v Občini Ruše za leto 2019.

Rok za prijavo: 28. 2. 2019

Besedilo razpisa

Sklep o začetku postopka in imenovanje komisije

Rezultati javnega razpisa


Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Ruše za leto 2019

Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Ruše za leto 2019

 

Na podlagi 7. člena Pravilnika o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave osebnega telefonskega alarma (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2018) in 15. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2018) objavljamo javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Ruše za leto 2019

Rok za prijavo: 15. 3. 2019

Besedilo razpisa

Vloga z obrazci

Sklep o podaljšanju roka za prijavo


Podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Ruše - razpisna dokumentacija

Občina Ruše je v Uradnem listu RS št. 72, z dne 16.11.2018, pod št. objave Ob-3213/18 objavila javni razpis po konkurenčnem postopku s pogajanji, za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Ruše.

Povabilo k oddaji prijave in razpisna dokumentacija PDF

Povabilo k oddaji prijave in razpisna dokumentacija WORD


Projektni natečaj za »Idejno rešitev za celovito ureditev odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih vod v občini Ruše«

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše (v nadaljevanju: naročnik) v skladu s petim poglavjem Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembo: v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane natečajnike, da v postopku javnega, enostopenjskega in anonimnega projektnega natečaja predložijo idejno rešitev za celovito ureditev odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih vod v občini Ruše.

Dokumentacija v zvezi s projektnim natečajem - navodila

Projektna naloga - kanalizacija

Idejna zasnova

RK_IDZ_G4

RK_IDZ_G5

RK_IDZ_G6

Parcele

Kanalizacija Ruše - priključenost na kanalizacijo

RUSE_KAN_SHP_TAB

Naročnik_ESPD


Javni razpis za dodelitev štipendij dijakom in študentom Občine Ruše za šolsko leto 2018/2019

Datum objave: 3. 8. 2018

Rok za prijavo - dijaki: 3. 9. 2018

Rok za prijavo - študenti: 3. 10. 2018

Razpis - štipendije

Vloga - štipendije

Sklep o imenovanju komisije

Rezultati


Evidenčno povpraševanje za podelitev pravice za oglaševanje na zemljiščih v lasti Občine Ruše – reklamni JUMBO panoji

V skladu s 3. členom Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Ruše (MUV, št. 37/99, 8/01) je Občina Ruše pripravila evidenčno povpraševanje podelitev pravice za oglaševanje na zemljiščih v lasti Občine Ruše - reklamni JUMBO panoji.

Predmet zbiranja ponudb je postavitev objektov in izvajanje dejavnosti oglaševanja s pomočjo velikih (JUMBO) panojev na površinah v lasti Občine Ruše - ocenjujemo, da je pod temi pogoji moč postaviti cca. 5 - 6 JUMBO oglasnih objektov.

 

Datum objave: 24. 7. 2018

Rok za oddajo ponudbe: 31. 7. 2018 do 12.00

Povpraševanje

Razpisna dokumentacija - obrazci


Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt CELOVITE REŠITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD V OBČINI RUŠE

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, poziva vse pravne in fizične osebe, ki imajo interes (promotorji), da podajo vlogo o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt "Celovita rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Ruše". To povabilo je objavljeno na podlagi 32., 33. in 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP). Promotorji naj vlogo o zainteresiranosti pripravijo skladno z zahtevami tega poziva, ZJZP, Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Ur. l. RS, št. 32/07) ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

Datum objave: 18. 7. 2018

Rok za oddajo vloge: 8. 8. 2018 do 12.00

Javni poziv promotorjem

Projektna naloga JZP

DIIP - celovito ravnanje odpadne vode

Za ostalo dokumentacijo zaprosite na sasa.ajd@ruse.si ali 02 669 06 41.


Javni razpis za socialno varstveno storitev socialnega servisa 2018

Na podlagi 7. člena Pravilnika o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave osebnega telefonskega alarma (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2018) in 15. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2018) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Javni razpis za socialno varstveno storitev socialnega servisa 2018

Datum objave: 26. 6. 2018

Rok za prijavo:  Rok za predložitev vlog  na Javni razpis za subvencioniranje varstvene storitve socialnega servisa v Občini Ruše za leto 2018 številka: 007-0003/2018-3 se podaljša do 20. 11. 2018 do 12. ure. Besedilo razpisa ter razpisna dokumentacija - vloga z obrazci ostajajo nespremenjeni.

Rok za prijavo: Rok za predložitev vlog na Javni razpis za subvencioniranje varstvene storitve socialnega servisa v Občini Ruše za leto 2018 številka: 007-0003/2018-3 se podaljša do 31. 12. 2018 do 12. ure. Besedilo razpisa ter razpisna dokumentacija - vloga z obrazci ostajajo nespremenjeni.     

Besedilo razpisa

Obrazec - Vloga


Javni razpis za sofinanciranje projektov prostočasnih in ustvarjalnih aktivnosti za otroke v Občini Ruše za leto 2018

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in 15. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/18), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja 


Javni razpis za sofinanciranje projektov prostočasnih in ustvarjalnih aktivnosti za otroke v Občini Ruše za leto 2018

Datum objave: 30. 5. 2018

Rok za oddajo vlog: 20. 6. 2018 do 12. ure

Besedilo razpisa:

1. del - Splošni del

2. del - Razpisna dokumentacija

3. del - Poročilo z obrazci in navodili za izpolnjevanje

Odločba o imenovanju komisije

Rezultati

Javni razpis za sofinanciranje projektov prostočasnih in ustvarjalnih aktivnosti za otroke v Občini Ruše za leto 2018

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in 6. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/11, 34/12), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, Občina Ruše objavlja

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov prostočasnih in ustvarjalnih aktivnosti za otroke v Občini Ruše za leto 2018

 

Datum objave: 20. 4. 2018

Rok za prijavo: 21. 5. 2018 do 12. ure

Besedilo razpisa:

1. del -Splošni del

2. del - Vloga

3. del - Poročilo 

Rezultati

 

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ruše

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o prazniku in priznanjih Občine Ruše (MUV, št. 22/99) Komisija za podelitev priznanj Občine Ruše objavlja

 

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ruše

Datum objave: 28. 3. 2018

Rok za oddajo predloga: 3. 5. 2018 do 12. ure

Besedilo razpisa

Obrazec


Javni razpis za izbiro izvajalca storitev: »Prenova poslovilnega objekta«

Občina Ruše (v nadaljevanju: naročnik) vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

Predmet javnega naročila je "Prenova poslovilnega objekta".

Datum objave: 20. 3. 2018

Rok za oddajo ponudbe: 10. 4. 2018 do 12. ure

Razpisna dokumentacija

Popis del

NMV Prenova poslovilnega objekta ESPD

 

Arhitektura, osnovno

Električne instalacije

Gradbene konstrukcije

Strojne instalacije

Varnostni načrt


Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše za leto 2018

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 5. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ruše (MUV, št. 21/02 in 32/09) in Letnega programa športa v Občini Ruše za leto 2018, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ruše na svoji 19. redni. seji, dne 22. 2. 2018, objavlja Občina Ruše

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše za leto 2018

Datum objave: 1. 3. 2018

Rok za prijavo: 30. 3. 2018 do 12. ure

Besedilo razpisa

Programski obrazci

Splošni obrazci

Sklep o imenovanju komisije

Rezultati

Realizacija


Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - VIŠJI SVETOVALEC

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08-ZJU-D, 69/08, 40/12 in 63/13; v nadaljevanju: ZJU) OBČINA RUŠE, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

"VIŠJI SVETOVALEC" V ODDELKU ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Datum objave: 22. 2. 2018

Rok za prijavo: 2. 3. 2018

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

Obvestilo o zaključenem postopku


Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto - KOMUNALNI DELAVEC

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 - odl. US), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto:

"KOMUNALNI DELAVEC II" v Režijskem obratu

Datum objave: 22. 2. 2018

Rok za prijavo: 27. 2. 2018

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

Obvestilo o zaključenem postopku


Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2018 – SAMOZAPOSLITVE

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za podjetja v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/15) in Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/2017)

Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma   v Občini Ruše za leto 2018 – SAMOZAPOSLITVE

Datum objave: 9. 2. 2018

Rok za prijavo: 2. 7. 2018

Besedilo razpisa

Obrazci za prijavo

Rezultati razpisa

 


Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2018 – SOFINANCIRANJE MATERIALNIH INVESTICIJ

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za podjetja v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/15) in Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/2017)

Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2018 – SOFINANCIRANJE MATERIALNIH INVESTICIJ

Datum objave: 9. 2. 2018

Rok za prijavo: 2. 7. 2018

Besedilo razpisa

Obrazci za prijavo

Rezultati razpisa


Javni razpis za sofinanciranje projektov prostočasnih in ustvarjalnih aktivnosti za otroke v Občini Ruše za leto 2018

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in 6. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/11, 34/12), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov prostočasnih in ustvarjalnih aktivnosti za otroke v Občini Ruše za leto 2018

 

Datum objave: 30. 1. 2018

Rok za prijavo: 2. 3. 2018 do 12. ure

Besedilo razpisa

Obrazec - VLOGA

Obrazec - POROČILA

Preklic objave


Javni razpis za dodelitev donatorskih sredstev iz proračuna Občine Ruše za leto 2018

Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi donatorskih sredstev iz proračuna Občine Ruše (UGSO, št. 15/16) (v nadaljevanju pravilnik) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše razpisuje

 

Javni razpis za dodelitev donatorskih sredstev iz proračuna Občine Ruše za leto 2018

Datum objave: 26. 1. 2018

Rok za prijavo: 10. 11. 2018 do 12. ure

Besedilo razpisa

Sklep o imenovanju komisije

Rezultati razpisa

Realizacija


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI RUŠE ZA LETO 2018

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13, 68/16 in 61/17), Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše (UGSO, št. 6/15), objavlja Občina Ruše

JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI RUŠE ZA LETO 2018

Datum objave: 26. 1. 2018

Rok za prijavo: 27. 2. 2018 do 12. ure

Razpis - splošni del

Vzorec pogodbe

Navodila prijaviteljem

Obrazci za prijavo

Obrazci poročila

Sklep o imenovanju komisije

Rezultati razpisa

Realizacija


Javni razpis za sofinanciranje posebnih skupin v Občini Ruše za leto 2018

Javni razpis z razpisno dokumentacijo

Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Ruše za leto 2018

Rezultati

Realizacija

 

Datum objave: 10. 1. 2018

Rok za prijavo: 5. 2. 2018 do 12.00


Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju direktor občinske uprave

Na podlagi 56. in v skladu z 58. in 59. členom Zakona o javnih uslužbencih ((Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Ruše (št. 100-0005/2016-1 z dne 28. 6. 2016, s spremembami in dopolnitvami) Občina Ruše objavlja

javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju direktor občinske uprave

Besedilo javnega natečaja

Datum objave: 28. 12. 2017

Rok za prijavo: 31. 1. 2018

Obvestilo o zaključenem postopku


Javni razpis za izbiro izvajalca za: »Gradbena dela z gradbeno mehanizacijo za obdobje 3 let«

Občina Ruše vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. 

Datum objave: 1. 12. 2017

Rok za prijavo: 19. 12. 2017 do 9.00

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila


Javni razpis za izbiro izvajalca za "Izvajanje zimske službe na lokalnih cestah za obdobje 4. let"

Občina Ruše vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

Datum objave: 20. 10 2017

Rok za prijavo: 3. 11. 2017 do 8.30

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila


Javni razpis za izbiro izvajalca za "Izvajanje zimske službe na javnih poteh za obdobje 4. let"

Občina Ruše vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

Datum objave: 19. 10. 2017

Rok za prijavo: 3. 11. 2017 do 8.15

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila


Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: Višji svetovalec v režijskem obratu

Obvestilo o razpisu

Obrazec za prijavo

Obvestilo o zaključenem postopku

Datum objave: 16. 10. 2017

Rok za prijavo: 26. 10. 2017


Javni razpis za podelitev koncesije - Zobozdravstvo v Občini Ruše

 

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše (koncedent) na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 -UPB, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13 in 88/16 - ZdZPZD), Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06), Odloka o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/17) in Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/17) objavlja:

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE NA PODROČJU ZOBOZDRAVSTVENEGA VARSTVA ODRASLIH, OTROK IN MLADINE

Povabilo k oddaji vlog

Razpisna dokumentacija

Javni razpis

Dokumentacija JR

Datum objave: 13. 10. 2017

Rok za prijavo: 6. 11. 2017

Rezultati


Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: VIŠJI SVETOVALEC V ODDELKU ZA GOSPODARSTVO, FINANCE, KOMUNALO, OKOLJE IN PROSTOR

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08-ZJU-D, 69/08, 40/12 in 63/13; v nadaljevanju: ZJU) OBČINA RUŠE, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

"VIŠJI SVETOVALEC" V ODDELKU ZA GOSPODARSTVO, FINANCE, KOMUNALO, OKOLJE IN PROSTOR"

Datum objave: 19. 9. 2017

Rok za prijavo: 28. 9. 2017

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

Obrazec za prijavo WORD

Obvestilo o zaključenem postopku


Javni razpis za izbiro izvajalca storitev: »Obnova vodovodnih cevovodov v delu Matavškove in Minarikove ulice v Rušah«

Občina Ruše (v nadaljevanju: naročnik) vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. 

Datum objave: 8. 9. 2017

Rok za prijavo: 26. 9. 2017

Razpisna dokumentacija

NMV_Matavškova ulica_ESPD

PZI_obnova vodovoda Matavškova ulica

Vodovod Matavškova ul_popisi za razpis


Javni razpis za izbiro izvajalca storitev: »Obnova vodovoda PVC v Bistrici ob Dravi«

Občina Ruše (v nadaljevanju: naročnik) vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. 

Datum objave: 29. 8. 2017

Rok za prijavo: 12. 9. 2017

Razpisna dokumentacija

Popisi za razpis

ESPD Ruška cesta

Priloge - Vodovod Ruška cesta

 

 


Javno naročilo po odprtem postopku: »Gradnja kolesarske poti Ruše - Maribor«

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše (v nadaljevanju: naročnik) na podlagi pooblastila, podeljenega v sporazumu o sofinanciranju, sklenjenega z Republiko Slovenijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo (v nadaljevanju: investitor), v skladu s 40. členom ZJN-3 vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil po odprtem postopku za:

GRADNJO KOLESARSKE POTI RUŠE - MARIBOR

Datum objave. 24. 8. 2017

Rok za oddajo ponudb: 15. 9. 2017

Razpisna dokumentacija

Ponudbeni predračun

Kolesarska pot VGU

Kolesarska pot prometna ureditev

Kolesarska pot objekti

Kolesarska pot gradbeni odpadki

Kolesarska pot

ESPD kolesarska pot

PZI_Elektro_204_17-MO


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - oddaja poslovnega prostora v najem, lociranega v Rušah, Trg vstaje 3


Javni razpis za izbiro izvajalca storitev: »Kanalizacija Cvetlična ulica in obnova vodovoda v Cvetlični ulici«

Občina Ruše (v nadaljevanju: naročnik) vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

Datum objave: 10. 8. 2017

Rok za prijavo: 25. 8. 2017

Razpisna dokumentacija

Priloge:

Grafika

Tehnično poročilo

NMV Cvetlična ulica

Popis del


Javni razpis za štipendije 2017/2018

Občina Ruše bo v šolskem/študijskem letu 2017/2018 dodelila:

- 2 štipendiji za nadarjene dijake/dijakinje,

- 1 štipendijo za dijaka/dijakinjo, ki se izobražuje za lokalno pomembne ali deficitarne poklice in

- 3 štipendije za nadarjene študente/študentke, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji.

Lokalno pomembni ali deficitarni poklici: strojni tehnik (V), preoblikovalec kovin (IV), mehatronik (IV), izdelovalec kovinskih konstrukcij (IV), instalater strojnih instalacij (IV).

Štipendije se podelijo po zgoraj navedenem vrstnem redu izbranih programov. Višina štipendije znaša:

- za dijake 100 EUR/ mesec,

- za študente 150 EUR/ mesec.

Datum objave: 8. 8. 2017

Rok za prijavo:

Dijaki: do 3. 9. 2017

Študenti: do 3. 10. 2017

Javni razpis

Vloga in izjava

Pravilnik

Rezultati


Javni razpis za prosto delovno mesto: Vzdrževalec IV-II v režijskem obratu

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih  (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni razpis za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta:

VZDRŽEVALEC IV-II v režijskem obratu

Datum objave: 13. 7. 2017

Rok za prijavo: 16. 8. 2017

Besedilo razpisa

Prijavni obrazec

Obvestilo o zaključenem postopku javnega razpisa za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta za nedoločen čas "Vzdrževalec IV-II" v Režijskem obratu


Preklic objave Javnega razpisa za podelitev koncesije na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v Zdravstvenem domu Ruše

Preklic objave Javnega razpisa za podelitev koncesije na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v Zdravstvenem domu Ruše


Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2017 – SAMOZAPOSLITVE

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za podjetja v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/15) in Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/2016)

Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2017 - SAMOZAPOSLITVE

Datum objave: 29. 6. 2017

Roka za prijavo: 2. 10. 2017

Besedilo razpisa

Obrazci za prijavo

Rezultati razpisa


Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2017 – SOFINANCIRANJE MATERIALNIH INVESTICIJ

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za podjetja v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/15) in Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/2016)

Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2017 - SOFINANCIRANJE MATERIALNIH INVESTICIJ

Datum objave: 29. 6. 2017

Rok za prijavo: 2. 10. 2017

Besedilo razpisa

Obrazci za prijavo

Rezultati razpisaJavni razpis za sofinanciranje projektov obnove fasad v trškem jedru Ruše v letu 2017

Besedilo razpisa

Datum objave: 29.5.2017

Rok za oddajo: 15.6.2017


Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ruše

Besedilo razpisa

Obrazec - predlog

Datum objave: 26. 4. 2017

Rok za oddajo predlogov: 19. 5. 2017


Javni razpis za podelitev koncesije na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v ZD Ruše

Razpisna dokumentacija

Popravek

Preklic javnega razpisa

Datum objave: 25. 4. 2017

Rok za oddajo vlog: 12. 5. 2017


Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto ZIDAR v Režijskem obratu

Javni razpis - zidar

Obrazec za prijavo

Datum objave: 14. 4. 2017

Rok za prijavo: 21. 4. 2017

Obvestilo o zaključenem postopku javnega razpisa za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta za nedoločen čas "zida IV" v Režijskem obratu


Javni natečaj za prosto delovno mesto: Višji svetovalec v oddelku za gospodarstvo, finance, komunalo, okolje in prostor

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08-ZJU-D, 69/08, 40/12 in 63/13; v nadaljevanju: ZJU) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

VIŠJI SVETOVALEC V ODDELKU ZA GOSPODARSTVO, FINANCE, KOMUNALO, OKOLJE IN PROSTOR

Datum objave: 20. 3. 2017

Rok za prijavo: 28. 3. 2017

Besedilo razpisa

Prijavni obrazec

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju


Natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC - PRIPRAVNIK

Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar in 40/12-ZUJF; v nadaljevanju ZJU), Občina Ruše objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

svetovalec - pripravnik

Datum objave: 23. 2. 2017

Rok za prijavo: 3. 3. 2017

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za zasedbo prostega delovnega mesta "svetovalec-pripravnik"


Javni razpis za izbiro izvajalca storitev: »Izgradnja kanalizacije in vodovoda Mirna ul. v Bistrici ob Dravi«

Občina Ruše (v nadaljevanju: naročnik) vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

Objava na portalu javnih naročil pod št. JN001179/2017-W01

Datum objave: 21. 2. 2017

Rok za prijavo: 14. 3. 2017

Razpisna dokumentacija


Javni razpis za sofinanciranje posebnih skupin v Občini Ruše (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) za leto 2017

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/15), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Javni razpis za sofinanciranje posebnih skupin v Občini Ruše za leto 2017 (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva)

Datum objave: 16. 2. 2017

Rok za prijavo: 3. 3. 2017

Besedilo razpisa

Rezultati javnega razpisa


Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Ruše za leto 2017

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP-1 in 15/03 - ZOPA), 5. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ruše (MUV, št. 21/02 in 32/09) in Letnega programa športa v Občini Ruše za leto 2017, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ruše na svoji 2. izredni seji, dne 9. 2. 2017, Občina Ruše objavlja

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Ruše za leto 2017

Datum objave: 16. 2. 2017

Rok za prijavo: 17. 3. 2017

Besedilo razpisa

Razpisni obrazci

Rezultati javnega razpisa


 


Javni razpis za sofinanciranje projektov prostočasnih in ustvarjalnih aktivnosti za otroke v Občini Ruše za leto 2017

Javni razpis za sofinanciranje projektov prostočasnih in ustvarjalnih aktivnosti za otroke v Občini Ruše za leto 2017 je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 4/2017 z dne 3. 2. 2017.

Datum objave: 3. 2. 2017

Rok za prijavo: 20. 2. 2017

Razpisna dokumentacija

Rezultati javnega razpisa

 Povabilo k oddaji ponudbe - Tisk občinskega glasila Ruške novice

Objava: 5. 1. 2017

Rok za oddajo ponudbe: 12. 1. 2017

Povabilo k oddaji ponudbe


Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja Javnega zavoda CEZAM

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. L. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 1. odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/13, 57/15), 1. odstavka 25. člena Statuta Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/13) objavlja Občina Ruše javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta za

direktorja javnega zavoda Center za mlade Ruše

Datum objave: 3. 1. 2017

Rok za prijavo: 12. 1. 2017

Besedilo razpisa


Javni razpis za dodelitev donatorskih sredstev iz proračuna Občine Ruše za leto 2017

Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi donatorskih sredstev iz proračuna Občine Ruše (UGSO, št. 15/16) (v nadaljevanju pravilnik) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše razpisuje

Javni razpis za dodelitev donatorskih sredstev iz proračuna Občine Ruše za leto 2017

Datum objave: 30. 12. 2016

Rok za oddajo: 10. 11. 2017

Razpisna dokumentacija

Poročilo o dodeljenih sredstvih


Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo male vrednosti »Izvajanje zimske službe na javnih poteh na območju občine Ruše v zimski sezoni 2016-2017

Občina Ruše (v nadaljevanju: naročnik) vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb za

" Izvajanje zimske službe na javnih poteh na območju občine Ruše v zimski sezoni 2016-2017" za sklop 4

Objavljeno na portalu javnih naročil pod številko

JN008091/2016-W01, z dne 30.12.2016

Javni razpis za izbiro izvajalca izvajanja storitev.

 

Datum objave: 30. 12. 2016

Rok za oddajo ponudb: 6. 1. 2017 do 12. ure

Razpisna dokumentacija "Izvajanje zimske službe na javnih poteh na območju občine Ruše v zimski sezoni 2016-2017" za sklop št. 4

Priloga: Seznam cest za sklop št. 4


Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše za leto 2017

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13, 68/16), Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše (UGSO, št. 6/15), objavlja Občina Ruše

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše za leto 2017

 

Datum objave: 30. 12. 2016

Rok za prijavo: 2. 2. 2017

Razpisna dokumetacija

Rezultati razpisa


Javni razpis - P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Javni razpis - P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Rok razpisa:

Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 01.02.2017, 01.03.2017, 01.04.2017, 01.05.2017, 01.06.2017, 01.07.2016, 01.09.2017 in 01.10.2017.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 84, Datum: 23. 12. 2016, Stran: 2862

Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

Namen razpisa: Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

· ohranitev delovnih mest,

· spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

· spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

www.podjetniski-portal.si/index.php

http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=Razpisi&id=1731


Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "višji svetovalec" v Režijskem obratu

Zaključen postopek javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "višji svetovalec" v Režijskem obratu


Rezultati Javnega razpisa o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše v letu 2016

Dodeljena proračunska sredstva za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 2016


Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Ruše za leto 2016

Dodeljena proračunska sredstva za sofinanciranje izvajanja športnih programov 2016


Rezultati javnega razpisa za dodelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom Občine Ruše za šolsko oziroma študijsko leto 2016

Dodeljena proračunska sredstva za štipendije 2016


Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje posebnih skupin v Občini Ruše za leto 2016

Dodeljena proračunska sredstva za sofinanciranje rednega delovanja in projektov 2016


Nepremičmine Občine Ruše za prodajo "v letu 2017"

Tabela nepremičnin

Mapne kopije


Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo male vrednosti »Izvajanje zimske službe na javnih poteh na območju občine Ruše v zimski sezoni 2016-2017«

Občina Ruše vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb za

"Izvajanje zimske službe na javnih poteh na območju občine Ruše v zimski sezoni 2016-2017"

Objavljeno na portalu javnih naročil pod številko JN00/2016-W01

Javni razpis za izbiro izvajalca izvajanja storitev.

Datum objave: 29. 11. 2016

Rok za oddajo ponudb: 6. 12. 2016 do 12. ure

 

Razpisna dokumentacija: Izvajanje zimske službe na javnih poteh na območju občine Ruše v zimski sezoni   2016-2017

Priloga: Seznam cest po sklopih


Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo male vrednosti »Posodobitev igrišča in povezovalnih poti«

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo male vrednosti "Posodobitev igrišča in povezovalnih poti"

Objavljeno na portalu javnih naročil pod številko JN006433/2016-W01

Javni razpis za izbiro izvajalca gradenj


Javni razpis za izbiro izvajalca storitev: »Komunalna ureditev Škerbotove ulice v Rušah«

Občina Ruše (v nadaljevanju: naročnik) vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

Rok za oddajo ponudb: 13. 10. 2016 do 12. ure

Razpisna dokumentacija Škerbotova

NMV Škerbotova ESPD

Priloge iz tehnične dokumentacije

Popisi del - popravek


Razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za določen čas: »ZIDAR IV« v Režijskem obratu

Na podlagi 68. in 69. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002 in kasnejše spremembe) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 in kasnejše spremembe), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za določen čas:

"ZIDAR IV" v Režijskem obratu

 

Datum objave: 16. 9. 2016

Rok za prijavo: 26. 9. 2016

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

 


Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: "VIŠJI SVETOVALEC" V REŽIJSKEM OBRATU

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08-ZJU-D, 69/08, 40/12 in 63/13; v nadaljevanju: ZJU) OBČINA RUŠE, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

"VIŠJI SVETOVALEC" V REŽIJSKEM OBRATU 

Datum objave: 16. 9. 2016

Rok za prijavo: 26. 9. 2016

Besedilo natečaja

Prijavni obrazec


Javni razpis za dodelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom Občine Ruše za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše na podlagi 8. člena Pravilnika o štipendiranju v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/16), objavlja

Javni razpis za dodelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom Občine Ruše za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017

Datum objave: 11. 8. 2016

Rok za prijavo - dijaki: 2. 9. 2016

Rok za prijavo - študenti: 3. 10. 2016

Besedilo razpisa

Vloga

Pravilnik o štipendiranju v Občini Ruše

Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2016 – SAMOZAPOSLITVE IN ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za podjetja v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/15) in Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2016)

Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2016 – SAMOZAPOSLITVE IN ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST

Datum objave: 4. 8. 2016

Rok za prijavo: 30. 9. 2016

Besedilo razpisa

Obrazci za prijavo - samozaposlitve

Obrazci za prijavo - odpiranje novih delovnih mest


Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2016 – SOFINANCIRANJE MATERIALNIH INVESTICIJ

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za podjetja v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/15) in Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2016)

Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2016 – SOFINANCIRANJE MATERIALNIH INVESTICIJ

Datum objave: 29. 7. 2016

Rok za prijavo: 30. 9. 2016

Besedilo razpisa

Obrazci za prijavo

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "Višji svetovalec v Režijskem obratu"

Občina Ruše objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "Višji svetovalec v Režijskem obratu"

Datum objave: 6. julij 2016

Rok za prijavo: 14. julij 2016

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo


Javni razpis za dodelitev donatorskih sredstev za leto 2016

Občina Ruše objavlja razpis za dodelitev donatorskih sredstev za leto 2016.

Datum objave: 13. maj 2016

Rok za prijavo: 10. nov. 2016

 

Razpis donatorstvo 2016