VELJAVNI PRORAČUN

Proračun je akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno ali dve leti.

Proračun sestavljajo:

  • Splošni del proračuna (skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja).
  • Posebni del proračuna (finančni načrti neposrednih uporabnikov).
  • Načrt razvojnih programov (letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja s posebnimi zakoni ali drugimi predpis).

SPREJETI PRORAČUN IN ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠEZaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2019


Zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2018


Zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2017


Zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2016


Zaključni račun proračuna za leto 2015


Zaključni račun proračuna za leto 2014


Zaključni račun proračuna za leto 2013


Zaključni račun proračuna za leto 2012