OBČINSKI SVET OBČINE RUŠE

Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini. Deluje po poslovniku. Odloča o vseh zadevah v okviru pravic in doložnosti občine. V okviru svojih prisotojnosti občinski svet:

 • sprejema statut občine
 • sprejema odloke in druge občinske akte
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun občine
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede odločitev občinskega sveta
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja
 • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine
 • odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandatna doba se začne s potekom mandatne dobe prejšnjih članov sveta, traja pa do prve seje novo izvoljenega sveta.

ČLANI OBČINSKEGA SVETA OBČINE RUŠE 2018 - 2022

 • Peter Juhart (ZA – Združena akcija)
 • Petra Mušič (ZA – Združena akcija)
 • Darko Knez (ZA – Združena akcija)
 • Barbara Jert (ZA – Združena akcija)
 • Ladislav Pepelnik (Neodvisna lista #SKUPAJ)
 • Sonja Irena Kukovec Stajan (Neodvisna lista #SKUPAJ)
 • Mihael Kranjčević (Neodvisna lista #SKUPAJ)
 • Martin Lesjak (SD)
 • Andrej Pliberšek (SD)
 • Mag. Bojana Muršič (SD)
 • Lovro Bačun (2x2 Neodvisna lista)
 • Jernej Ajd (2x2 Neodvisna lista)
 • Tamara Gornjak (2x2 Neodvisna lista)
 • Danilo Lešnik (Neodvisna lista za varnost in pomoč - NLVP)
 • Silverija Belčič (Neodvisna lista za varnost in pomoč - NLVP)
 • Blaž Sternad (Slovenska demokratska stranka - SDS)
 • Marjana Kotnik Poropat (DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije)
 • Drago Bolčina (LEVICA)

SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE RUŠE

Seje občinskega sveta