PARTICIPATIVNI PRORAČUN


NEA SE OBIRAJ, HITRO PARTICIPIRAJ!

Participativni proračun v Občini Ruše

 

Kakšne so potrebe tvojega kraja veš najbolj Ti, draga občanka, spoštovani občan. Zato »Nea se obiraj, hitro participiraj!«

Pod tem sloganom v Občini Ruše uvajamo participativni proračun, ki je nov pristop demokratičnega vključevanja občank in občanov v odločanje o porabi proračunskih sredstev.

S tem želimo omogočiti vašo večjo vključenost, da sami prepoznate možnosti izboljšav in sami predlagate projekte, ki jih želite izvesti v prihodnjem letu v vašem kraju.

Letos smo že izvedli poziv, vendar predlogi projektov niso sledili kriterijem poziva. Da bi bili projekti pravilno zastavljeni in izvedeni smo za vas pripravili posebne spletne delavnice v sodelovanju z Zavodom PIP.

Naša skupnost bo gotovo bolj uspešna z vašim sodelovanjem, saj se mnogokrat ob izvajanju večjih projektov spregleda pomembne potrebe krajev v občini. Vaše vključevanje v pripravo proračuna bo pripomoglo, da načrtujemo tudi tiste projekte, ki so za vas še kako pomembni.

Skupaj lahko izboljšamo kvaliteto bivanja v naši občini in smo še bolj uspešni. Prevzemite pobudo in vplivajte na razvoj vašega, našega kraja.

Urška Repolusk, županja

 

KAJ JE PARTICIPATVNI PRORAČUN

Participativni proračun je demokratičen način odločanja prebivalk in prebivalcev občine o porabi deleža občinskega proračuna. Vi sami boste predlagali in glasovali o projektih, ki jih potrebujete v vašem naselju, občina pa bo poskrbela, da bodo izglasovani projekti tudi izvedeni.

 

PREDNOSTI PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA

Prebivalke in prebivalci naše občine najbolje veste, kaj potrebujete. Participativni proračun vam ponuja priložnost, da se po naseljih v naši občini zberete, skupaj predebatirate in oblikujete predloge, ki vam bodo olajšali ali olepšali bivanje in naposled o njih tudi glasujete.

 

KOLIKO SREDSTEV JE NA VOLJO

V občinskem proračunu za leto 2021 bo za izvedbo izglasovanih projektov namenjenih 32.000 evrov. Sredstva so enakomerno razdeljena po krajevnih odborih, saj se le tako zagotovi enakomerni razvoj vseh delov občine ter vključenost vseh in vsakogar.

 

OBMOČJA PRATICIPATIVNEGA PRORAČUNA

Podajanje predlogov in glasovanje bo potekalo po Krajevnih odborih: Bistrica ob Dravi, Bezena, Ruše in Smolnik-Fala. V proračunu za leto 2021 vsakemu pripada po 8.000 evrov, za financiranje enega ali več projektov.

 

KAKO LAHKO SODELUJETE

Najprej lahko sodelujete tako, da podate predlog projekta, za katerega menite, da izboljšuje kakovost življenja v vašem naselju.

Predloge za projekte lahko podate samo posamezniki, ne pa občina, različne organizacije ali podjetja. V nadaljevanju pa sodelujete tako, da glasujete o predlaganih projektih.

Z glasovanjem odločite, kateri projekti bodo uvrščeni v občinski proračun in nato tudi izvedeni. Projekte na območju posameznih krajevnih odborov predlagajo in zanje glasujejo samo prebivalke in prebivalci tega območja.

 

KDO LAHKO SODELUJE

Predlog projekta lahko na predpisanem obrazcu poda vsakdo s stalnim prebivališčem v Občini Ruše, ki je ob oddaji predloga dopolnil 15 let. Obrazec je na voljo na spletni strani občine in v vložišču Občine Ruše. Na enem obrazcu lahko oddate samo en predlog projekta.

 

MERILA ZA PROJEKTNE PREDLOGE

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje navedena merila in kriterije:

PROJEKT:

1.   prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Občine Ruše

2.   prispeva k dvigu kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnji skupnosti

3.   je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti, izvedba je v pristojnosti občine

4.   je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:

  •       prispeva k skrbi za varstvo okolja in ohranjanje narave
  •       ustvarja pogoje za družbeni razvoj občine
  •       ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine
  •       ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, kulturne, mladinske in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije
  •       prispeva k urejenosti občine
  •       prispeva k večanju družbene kohezije in vzpodbuja solidarnost ter sodelovanje med ljudmi

5.   bo izveden na območju občine in na nepremičninah v lasti občine

6.   prispeva k zniževanju ogljičnega odtisa

7.   prispeva k večanju samooskrbe (prehranske, energetske, ipd.)

8.   v preteklosti ni bil (so)sofinanciran iz proračuna občine

9.   ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov s strani Občine Ruše

10.  je finančno ovrednoten med 1.000 EUR in 8.000 EUR z DDV

11.  predlagano finančno ovrednotenje obsega celoten projekt in ne samo njegove dele

12.  ni v nasprotju s 63. členom ustave (prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved spodbujanja k nasilju in vojni) in ne vsebuje sovražnega govora.

 

MERILA ZA PREDLAGATELJE

PREDLAGATELJ / PREDLAGATELJICA

-       Predlagatelj projektnih predlogov je lahko oseba s stalnim bivališčem v Občini Ruše, ki je do oddaje projektnega predloga ali glasovanja dopolnila 15 let.

-       Predlagatelj projekta ne more nastopati kot izvajalec predlaganega projektov, ne kot fizična ali pravna oseba, ter lastniško ali upravno povezana oseba.

 

ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV

Rok za oddajo predlogov projektov do torka, 15. 12. 2020:

-       na e-naslov obcina@ruse.si, do 24.00 ure ali

-       priporočeno po pošti na naslov Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše ali

-       osebno na sedežu Občine Ruše, do 14.00 ure.

Strokovna komisija bo pregledala predloge projektov med 16. in 31. 12. 2020.

 

KATERI PREDLOGI PROJEKTOV BODO URESNIČENI

Financirani bodo projekti, ki bodo na glasovanju na območju krajevnih odborov prejeli največ glasov in ne bodo presegali finančnih okvirjev. Projekti se bodo v izvedbo uvrstili od tistega z najvišjim  številom glasov navzdol, do porabe sredstev.

 

PRIMERI PREDLOGOV

Za lažje in poenostavljeno razumevanje vam v nadaljevanju podajamo primere projektov, ki so lahko predmet vaših predlogov. Pri tem poudarjamo, da so to le primeri in da lahko sami predlagate tudi druge vsebine, ki pa morajo biti skladne z merili.

Dobava in montaža igrala

Dobava in montaža klopi

Dobava in montaža koša za ločeno zbiranje odpadkov

Dobava in montaža koša za smeti

Dobava in montaža košev za pasje iztrebke

Dobava in montaža pitnika

Informacijska tabla

Obvestilna/oglasna tabla

Peskanje in ureditev javne razsvetljave

Podlaga za otroško igrišče         

Postavitev fitness naprave

Postavitev igrala

Postavitev varnostne ograje

Sanacija plazu

Stojno mesto javna razsvetljava

Talna označba pešpoti       

Tisk knjižice

Ureditev drevoreda medovitih rastlin

Ureditev hudournika

Ureditev parkirnega mesta na javnem zemljišču          

Ureditev smerokazov

Ureditev sprehajalne poti in razgledne točke

Ureditev zelenih površin

Ureditev urbanih vrtov

Ureditev parka za starostnike

Ureditev motoričnega parka

Nakup in zasaditev drevesa

 

GLASOVANJE ZA PREDLOGE PROJEKTOV

Občani bodo glasovali za posamezne predloge projektov v soboto, 9. 1. 2021, med 8. in 15. uro, na naslednjih lokacijah:

-       Dom kulture Bistrica ob Dravi, Ulica 27. decembra 2, 2345 Bistrica ob Dravi;

-       Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše;

-       Dom krajanov Bezena, Bezena 17a, 2342 Ruše in

-       Dom krajanov Smolnik, Glazerjeva ulica 29, 2342 Ruše.

Glasovalno pravico imate ob predložitvi osebnega dokumenta vsi občani in občanke s stalnim bivališčem v Občini Ruše, ki boste do dne glasovanja dopolnili 15 let.

 

INFORMACIJE ZA POMOČ OBČANOV

Informacije za pomoč občanom v zvezi s participativnim proračunom in izpolnjevanjem obrazca:

Zavod PIP

mobilni telefon: 070 331 507

e-pošta: pip@zavodpip.si

splet: zavodpip.si

 

Občina Ruše

telefon: 02 669 06 40

e-pošta: obcina@ruse.si

splet: www.ruse.si


Zloženka

Zloženka (PDF)


Spletne delavnice

SPLETNE DELAVNICE V ŽIVO

Za vas bodo organizirane tri spletne delavnice v živo v spletnem okolju Zoom. Na spletnih delavnicah bo predstavljen participativni proračun in pojasnjen način vašega sodelovanja. Na voljo vam bo strokovna pomoč za pripravo osnutka predloga projekta. Udeležba na delavnicah ni pogoj za oddajo vašega predloga ali za udeležbo na glasovanju. Udeležite se lahko vseh treh delavnic.

Spletne delavnice bodo potekale v spletnem okolju Zoom, na naslednjih povezavah:

 

-       TOREK, 10. 11. 2020, ob 17. uri; https://us02web.zoom.us/j/82570923829?pwd=QVNsSngvMSsrRzB6RVluRkpjdWRKdz09

 

-       ČETRTEK, 12. 11. 2020, ob 17. uri

https://us02web.zoom.us/j/84568575235?pwd=N3VlQmRCYjBYdTY0V3JrOWFWalYzQT09

 

-       SOBOTO, 14. 11. 2020, ob 10. uri

https://us02web.zoom.us/j/89234199714?pwd=dXFUaGM0eFhmZmVEcExoSTY3RHgvQT09

 

Uporabniki ne potrebujete aplikacije, samo spletni brskalnik in internetno povezavo, na računalniku pa zvočnike (kamero in mikrofon).

Veselimo se sodelovanja z vami.Predlogi občanov