NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB


Datum:  25. 11. 2020

 

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne najemne/zakupne pogodbe – nepremičnine na Areškem Pohorju

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

-       del parc. št. 434/42 in del parc. št. 434/44, v skupni izmeri ca 300 m2, k.o. Lobnica,

-       del parc. št. 496/18 in del parc. št 496/26, v skupni izmeri ca. 200 m2, k.o. Lobnica

-       del parc. št. 496/26, v izmeri ca. 200 m2, k.o. Lobnica, s pripadajočim premičnim objektom,

-       del parcele št. 496/26, v izmeri ca. 50 m2, k.o. Lobnica

Namera bo objavljena do:

15. 12. 2020

 

Na predmetnih zemljiščih so locirani premični objekti, zato imajo prednost pri najemu/zakupu po najvišji ponujeni najemnini/zakupnini, lastniki oz. najemnik/zakupnik predmetnih objektov.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki na naslov najemodajalca in mora vsebovati namen uporabe nepremičnine in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Plačilo najemnine/zakupnine v roku, ki je določen v pogodbi, bo bistvena sestavina pravnega posla.

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

 

Namera o sklenitvi neposredne najemne/zakupne pogodbe

Datum:  22. 10. 2020

 

 

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne najemne/zakupne pogodbe

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

– del nepremičnine parc. št. 1271/20, k.o. Ruše

Namera bo objavljena do:

11. 11. 2020

 

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki na naslov najemodajalca in mora vsebovati namen uporabe nepremičnine in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Plačilo najemnine/zakupnine v roku, ki je določen v pogodbi, bo bistvena sestavina pravnega posla.

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnine na Občino Ruše

Datum:  22. 10. 2020

 

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnine na Občino Ruše

 

 

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

Nepremičnina parc. št. 283/5 k.o. 664 Bistrica pri Rušah

Rok objave

11. 11. 2020

 

 

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine ter informacije o ogledih dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Za ogled se je treba dogovoriti.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.


Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Datum objave:  19. 10. 2020

 

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

Nepremičnina parc. št. 208/12, k.o. 672 Smolnik

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu

8. 11. 2020

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Rok plačila: 30 dni. Plačilo kupnine v roku iz prodajne pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine ter informacije o ogledih dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Za ogled se je treba dogovoriti.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.


Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.):

Zamenjava nepremičnin parc. št. 631/1 in 631/2, obe k.o. 665 Ruše za parcelo št. 1229/2, k.o. 665 Ruše, ki bo z menjavo prešla v last Občine Ruše

Namera bo objavljena do:

27. 10. 2020

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin ter informacije o možnostih ogleda predmetnih nepremičnin dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, pri Urški Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o nakupu zemljišča

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o nakupu zemljišča

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

Nepremičnina parc. št. 1597, k.o. Ruše

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu

25. 10. 2020

 

Informacije o predvideni sklenitvi pogodbe lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.


Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za prostor št. 2 na naslovu Smolnik 74, Ruše

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za prostor št. 2 na naslovu Smolnih 74, Ruše

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

  • Prostor v velikosti 30,1 m2.

Namera bo objavljena do:

18. 10. 2020

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe prostora in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Plačilo najemnine v roku iz pogodbe bo bistvena sestavina najemne pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o nakupu zemljišča

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

  

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o nakupu zemljišča

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

134/7 in 134/14, obe k.o. Lobnica

Drugi pogoji/posebnosti

kmetijsko, gozdno in deloma stavbno zemljišče, objava na oglasni deski Upravne enote

Najnižja ponudbena cena

1.464 EUR

Občina Ruše ima predkupno pravico

NE

Namera bo objavljena do:

29. 9. 2020

 

 

Informacije o predvideni sklenitvi pogodbe lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.


Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja:

Namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.):

zamenjava parcel št. 1406/7, 1406/4 in 1386/2, k.o. 665 Ruše, za parcelo št. 1387/1, k.o. 665 Ruše, ki bo z menjavo prešla v last Občine Ruše

Namera bo objavljena do:

29. 9. 2020

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin ter informacije o možnosti ogleda predmetnih nepremičnin so na voljo na Občini Ruše, Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti, pri Tanji Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (pogodba namesto razlastitve)

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe (pogodba namesto razlastitve)

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

-       nepremičnina parc. št. 221/6, k.o. 672 Smolnik, cesta v izmeri 32 m2

Namera bo objavljena do:

24. 8. 2020

 

Informacije o predvideni sklenitvi pogodbe namesto razlastitve lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.


Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe - nepremičnina parc. št. 256/4, k.o. 665 Ruše, v izmeri 171 m2

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

-       nepremičnina parc. št. 256/4, k.o. 665 Ruše, v izmeri 171 m2

Namera bo objavljena do:

24. 8. 2020

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe zemljišča in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o najemnini in o drugih pogojih pravnega posla.

Plačilo najemnine v roku iz pogodbe bo bistvena sestavina najemne pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetne nepremičnine ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.


Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe - poslovni prostor Gasilskega doma Smolnik

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

Poslovni prostor (dvorana), lociran v pritličju Gasilskega doma Smolnik, na naslovu Gasilska ulica 7, Ruše

Namera bo objavljena do:

20. 8. 2020

 

Informacije o predvideni vzpostavitvi najemnega razmerja lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, pri Tanji Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.