ruse.si http://ruse.si/ sl_SI ruse.si Fri, 27 Nov 2020 02:51:49 +0100 Fri, 27 Nov 2020 02:51:49 +0100 ruse.si news-880 Thu, 26 Nov 2020 07:08:41 +0100 Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta - Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Ruše http://ruse.si/novice/porocilo-o-sodelovanju-javnosti-pri-pripravi-splosnega-akta-odloka-o-spremembah-in-dopolnitvah-o/ Poročilo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-879 Tue, 24 Nov 2020 12:22:35 +0100 Kako ravnati z odpadno silažno folijo? http://ruse.si/novice/kako-ravnati-z-odpadno-silazno-folijo/ ODPADNA SILAŽNA FOLIJA

 

Občani ste opozorili na problematiko neprimernega odlaganja odpadne silažne folije, ki nastane kot odpadek kmetijske dejavnosti. Za to smo skupaj s SNAGO d.o.o pripravili smernice kako pravilno ravnati s tem odpadkom.

 

Kaj je silažna odpadna folija?

Na Snagi pojasnjujejo, da silažna folija spada med odpadke iz kmetijske dejavnosti s klasifikacijsko številko 02 01 04. Odpadna silažna folija zato ni komunalni odpadek in ne sodi v okvir javne gospodarske službe zbiranja in odvoza odpadkov. Zato odlaganje v zabojnike za odpadke, poleg zabojnikov ali drugje v naravi ni dovoljeno.

 

Kam z odpadno silažno folijo?

Stroški ravnanja z odpadno folijo bremenijo uporabnika oziroma povzročitelja – kmeta, saj proizvajalci silažne folije, stroškov ravnanja z odpadno folijo ne vključujejo v prodajno ceno. Na Snagi pojasnjujejo, da zbirni centri niso namenjeni zbiranju tovrstnih odpadkov. Glede na zaznano težavo s to vrsto odpadka so v Snagi v pridobivanju dovoljenja za zbiranje tega odpadka in že iščejo alternativne možnosti prevzema silažne folije. Do takrat vas prosimo, da čisto odpadno silažno folijo začasno skladiščite.

 

Nepravilno odložena silažna folija

Opozarjamo, da je nepravilno ravnanje s folijo kaznivo in v pristojnosti Medobčinske inšpekcije. Po občinskih odlokih je za takšne kršitve predvidena tudi globa.

 

Odstranjevanje odpadkov z uporabo ognja

V naravnem okolju je ne glede na to, ali gre za javne ali zasebne površine, prepovedano odstranjevati odpadke z uporabo ognja. Uredba o odpadkih določa, da je potrebno odpadke, ki nastajajo pri dejavnosti, odstraniti na predpisan način – oddati jih je potrebno pooblaščenim zbiralcem, odstranjevalcem ali predelovalcem odpadkov, nikakor pa jih ni dovoljeno kuriti, puščati ali odmetavati v naravnem okolju. V primeru, da je ugotovljeno, da se v naravnem okolju kurijo odpadki, pa je za ukrepanje pristojna Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor. Opozarjamo, da s kurjenjem odpadkov po nepotrebnem obremenjujemo okolje in v zrak spuščamo veliko škodljivih in strupenih snovi, ter s tem ogrožamo zdravje sebi in drugim.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_RUSE_217b2af193.png
news-878 Fri, 20 Nov 2020 12:13:43 +0100 Začasna ukinitev izvajanja zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času http://ruse.si/novice/zacasna-ukinitev-izvajanja-zobozdravstvene-nujne-pomoci-v-nocnem-casu/ Obvestilo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zdr_dom_12bb3cbfe3.png
news-877 Thu, 19 Nov 2020 11:22:09 +0100 Polovična zapora Špengove ulice http://ruse.si/novice/polovicna-zapora-spengove-ulice/  

OBVESTILO O POLOVIČNI ZAPORI CESTE

 

Spoštovani.

 

Zaradi ureditve kanalizacijskega odcepa v območju ceste bo izveden prekop asfaltne površine v Špengovi ulici v naselju Ruše. Na odseku ceste zahodno od h. št. Špengova ulica 19 bo v petek, 20. 11. 2020 v času od 9. – 17. ure, urejena polovična zapora cestišča.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Spengova_19_a8820c1a34.gif
news-876 Mon, 16 Nov 2020 13:28:21 +0100 Javna dražba za prodajo nepremičnin Občine Ruše http://ruse.si/novice/javna-drazba-za-prodajo-nepremicnin-obcine-ruse-4/ Javna dražba za prodajo nepremičnin Občine Ruše - Povabilo

Stavbna zemljišča:

Stavbno zemljišče pod oznako A1

Stavbno zemljišče pod oznako A2

Stavbna zemljišča pod oznako A3

Stavbni zemljišči pod oznako A4

 

Stanovanja:

Stanovanje pod oznako B1

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_RUSE_217b2af193.png
news-875 Fri, 13 Nov 2020 12:23:03 +0100 Obnova Trga vstaje v Rušah http://ruse.si/novice/obnova-trga-vstaje-v-rusah/ OBNOVA TRGA VSTAJE V RUŠAH – sporočilo za javnost

 

Po predhodno pridobljenem gradbenem dovoljenju so se v okviru obnove Trga vstaje v Rušah 12. novembra 2020 pričela prva pripravljalna dela.

 

Odstranila so se določena drevesa skladno z arboristično oceno stanja, postavljena je varovalna ograja. Začasno so se odstranili spominski plošči in spomenik pred staro kaplanijo, ki bodo relocirani na bolj ustrezno lokacijo trga.

 

Rekonstrukcija ne predvideva le površinske obnove trga. Preverila in po potrebi se bo prenovila obstoječa komunalna infrastruktura, dogradila nova infrastruktura glede na novi namen in potrebe na trgu. Izvedeno bo nižanje terena na severni strani območja ob župnijskem objektu. Teren se bo postopno dvigoval na obstoječo višino pločnika ob regionalni cesti. Predvideno je poenoteno tlakovanje obeh delov območja in zeleni otoki ob obstoječih velikih drevesih ter umestitev urbane opreme.

 

Zaradi neposredne bližine državne ceste bo v času izvajanja del promet speljan po Gimnazijski ulici. Promet v območju gradbišča ne bo mogoč, ves čas pa bo možna hoja po zavarovanih poteh ob stavbah.

 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in strpnost zaradi sprememb prometnega režima.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_trg_vstaje_plakat_30.09_atelje_Ostan_Pavlin-za_objavo_7bd94f3905.jpg
news-874 Fri, 13 Nov 2020 10:02:36 +0100 Prostofer prevozi se še naprej izvajajo, a pod posebnimi pogoji in določenimi omejitvami http://ruse.si/novice/prostofer-prevozi-se-se-naprej-izvajajo-a-pod-posebnimi-pogoji-in-dolocenimi-omejitvami/  

Prostofer prevozi se še naprej izvajajo, saj naši uporabniki še zmeraj potrebujejo nekatere nujne prevoze, zato je pomembno, da jim te zagotovimo.

Glede na celotno situacijo se:

-       prevozi se izvajajo samo za nujne primere (npr. do zdravnika),

-       oseba mora biti brez vseh bolezenskih znakov na COVID19,

-       prevozi se izvajajo znotraj občine (v primeru, da gre za nujen prevoz zunaj občine, uporabnik potrebuje dokazilo, npr. napotnico od zdravnika).

Upamo, da bomo lahko tak način dela ohranjali čim dlje, saj se zavedamo, da starejši, kljub epidemiji, takšno pomoč potrebujejo – zdaj, ko se začasno ukinja tudi javni prevoz, pa še bolj!

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_prostofer_vecer_d0d86e06d3.jpg
news-873 Thu, 12 Nov 2020 13:55:28 +0100 Obvestilo o izvedbi javne obravnave OPPN za del enote urejanja prostora (EUP)Ru04 v naselju Smolnik (ID. št. PIA:1406) http://ruse.si/novice/obvestilo-o-izvedbi-javne-obravnave-oppn-za-del-enote-urejanja-prostora-eupru04-v-naselju-smolnik/  

OBVESTILO

o izvedbi javne obravnave

občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

za del enote urejanja prostora (EUP) Ru04 v naselju Smolnik

(ID. št. PIA: 1406)

 

Občane in občanke, lastnike nepremičnin in ostalo zainteresirano javnost obveščamo, da bo javna obravnava osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del enote urejanja prostora (EUP) Ru04 v naselju Smolnik (ID. št. PIA: 1406), ki je bila predvidena 2. 11. 2020, ob 16.00 uri, v Domu kulture Ruše, na Falski cesti 24 v Rušah in je bila zaradi bolezni odpovedana, izvedena 18. 11. 2020, ob 16.00 uri z videokonferenco.

Za sodelovanje na razpravi (konferenci) je potrebno z elektronsko pošto na naslov barbara.ferlic@ruse.si sporočiti elektronski naslov, na katerega bo posredovano povabilo na konferenco.

Za ostale informacije v zvezi s potekom konference lahko kontaktirate Barbaro Ferlic na telefonski št. 02 669 0643 ali na zgoraj napisanem elektronskem naslovu.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-872 Fri, 06 Nov 2020 08:59:29 +0100 OBVESTILO ZA ŠOLARJE IN DIJAKE TER NUJNO VARSTVO ZA OTROKE http://ruse.si/novice/obvestilo-za-solarje-in-dijake-ter-nujno-varstvo-za-otroke/ Od 9. novembra naprej bo pouk organiziran na daljavo.

 • V času pouka na daljavo se bo šolarjem in dijakom, s stalnim prebivališčem v Občini Ruše, ki so upravičeni do subvencioniranega obroka, omogočil dnevni TOPLI OBROK. Kosilo bo možno prevzeti osebno, vsak dan do 12.00, v kuhinji OŠ Janka Glazerja. Posode morajo zagotoviti odjemalci sami.
 • Prijave za kosilo se sprejemajo do NEDELJE, 8. 11. 2020, do 12.00, na naslov miro.jausovec@glazer.si. Do kosila so upravičeni vsi otroci in dijaki s stalnim prebivališčem v Občini Ruše, ki so upravičeni do subvencioniranega obroka v času pouka ter pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka).
 • VRTEC RUŠE, na podlagi sklepa županje, še naprej zagotavlja NUJNO VARSTVO OTROK za starše, ki varstvo nujno potrebujejo.

Več informacij starši prejmejo na spletni strani šole https://www.glazer.si/novo-obvestilo-5-11-2020/.

Foto: https://www.shutterstock.com/

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Kosilo_za_otroke_1d0f5b6294.jpg
news-871 Wed, 04 Nov 2020 10:10:28 +0100 »NEA SE OBIRAJ, HITRO PARTICIPIRAJ« http://ruse.si/novice/nea-se-obiraj-hitro-participiraj/ Vabilo občankam in občanom k oblikovanju občinskega proračuna za leto 2021 V teh dneh boste v nabiralnike prejeli zloženko/vabilo k oblikovanju občinskega proračuna za leto 2021.

Kakšne so potrebe tvojega kraja veš najbolj Ti, draga občanka, spoštovani občan. Zato »Nea se obiraj, hitro participiraj!«

Pod tem sloganom v Občini Ruše uvajamo participativni proračun, ki je nov pristop demokratičnega vključevanja občank in občanov v odločanje o porabi proračunskih sredstev.

Kaj je participativni proračun in kako lahko sodelujete, vam bo predstavljeno na treh spletnih delavnicah v živo v spletnem okolju Zoom. Povezava bo objavljena na spletni strani Občine Ruše.

Spletne delavnice bodo potekale v:

·         torek, 10. 11. 2020, ob 17. uri;

·         četrtek, 12. 11. 2020, ob 17. uri in

·         soboto, 14. 11. 2020, ob 10. uri.

Veselimo se sodelovanja z vami.

Več informaciji v zloženki.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_participativni_naslovnica_5e3cd28121.jpg
news-870 Mon, 02 Nov 2020 15:37:20 +0100 Javno naznanilo - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v občini Ruše http://ruse.si/novice/javno-naznanilo-odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-pokopaliskem-redu-v-obcini-ruse/ Javno naznanilo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-869 Mon, 02 Nov 2020 11:01:03 +0100 Obvestilo za bralce knjižnic Ruše in Bistrica ob Dravi - 2. 11. 2020 http://ruse.si/novice/obvestilo-za-bralce-knjiznic-ruse-in-bistrica-ob-dravi-1/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Obvestilo_za_bralce_2.11.2020-page0001_3a0e7ea22d.jpg news-868 Fri, 30 Oct 2020 10:50:10 +0100 POSLANICA ŽUPANJE OB DNEVU REFORMACIJE IN DNEVU SPOMINA NA MRTVE http://ruse.si/novice/poslanica-zupanje-ob-dnevu-reformacije-in-dnevu-spomina-na-mrtve/ Spoštovane občanke in spoštovani občani,

praznujemo dan reformacije, ki je v Sloveniji državni praznik v spomin na 31. oktober 1517, ko je nemški duhovnik Martin Luther, v Wittenbergu, razglasil 95 tez. Reformacija, ki je sledila, je privedla do velikega razkola v cerkvi, ki se je kasneje, tudi skozi vojne, zapisala v zgodovino takratne Evrope. Luthrova zahteva, da naj vsak vernik sam bere Sveto pismo v svojem materinem jeziku, je pomembno vplivala na razvoj slovenske književnosti s Primožem Trubarjem, ki je leta 1550 izdal prvo slovensko knjigo Katekizem in ji kasneje dodal še Abecednik.

Reformacija je pomembno vplivala na kulturni razvoj Slovencev, zato vse od leta 1992 ta dan obeležujemo kot državni praznik. Ključno sporočilo reformacije je bilo in je ostalo poudarjanje pomena človeka kot posameznika, njegove svobode in odgovornost.

Letošnje leto je posameznikom in družbi prineslo nove izzive, kjer se prepletata ključni sporočili reformacije – svoboda in odgovornost. Ti dve vrednoti že dolgo nista doživeli takšne soodvisnosti, od katere bo odvisna naša prihodnost, ki si jo pišemo sami.

Reforma pomeni sprememba in letošnje leto je leto globalnih sprememb. Naš način življenja se je spremenil, spremenile so se navade, ki so globoko zakoreninjene v človeško zavest. Ob vsaki reformi pa je pomembno ohraniti temeljne principe humanosti, sicer reformacija postane deformacija. Z mislijo na osnovno sporočilo protestantizma Vam čestitam ob Dnevu reformacije in želim, da bi bilo tudi to vodilo skozi naša življenja.

Epidemija in predpisani ukrepi so letos posegli tudi v obeleževanje Dneva spomina na mrtve, 1. novembra, ki bo sledil Dnevu reformacije. To je dan, ko se še posebej spominjamo vseh, od katerih smo se poslovili in tistih, ki so žrtvovali svoje življenje za skupno dobro, svoja prepričanja in ideale. To je dan, ko se spominjamo tistih, ki smo jih imeli radi, ki so tako ali drugače zaznamovali naše življenje, a so v nekem trenutku v preteklosti izgubili boj z življenjem. Dan spomina na mrtve bo tudi letos, ne glede na omejitve, služil temeljnemu namenu – ohranjanju spomina na naše najbližje. Z mislijo na tiste, ki jih ni med nami bomo obeležili spomin na njih, ob primerni priložnosti obiskali njihov grob in jim tudi na simboličen način izrazili zahvalnost in spoštovanje.

Želim vam mirno doživetje prihajajočih praznikov v želji po ohranitvi vseh vrednot, ki jih simbolizirata prihajajoča praznika. Pazite nase, na vaše bližnje ter na najbolj izpostavljene in ranljive med nami.

Ostanite Zdravi in Vse Dobro

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_trubar_82ff895192.jpg
news-867 Thu, 29 Oct 2020 13:21:55 +0100 Pasja kuga http://ruse.si/novice/pasja-kuga/ Obvestilo Lovske družine Ruše Lovci LD Ruše smo v mesecu septembru in oktobru zaznali povečan pogin lisic v lovišču Ruše. Dva osebka smo poslali na pregled na Veterinarski inštitut v Ljubljano. V tem tednu smo dobili rezultat veterinarskega pregleda. Pri obeh lisicah je bil potrjen virus pasje kuge (rod Morbillivirus). Pasja kuga je virusna bolezen, ki povzroča hudo obolenje pri psih, lisicah, kunah in volkovih. Virus se prenaša z aerosolom, s slino, sluzjo dihalnega trakta in očesnimi izločki. Virus lahko iz okuženega področja prenese tudi človek. Smrtnost pri tej bolezni je zelo visoka, z malo možnostjo preživetja okužene živali.

Bolezen je nevarna za vse necepljene pse vseh starosti, vendar najpogosteje obolevajo mladi psi do enega leta starosti. Specifičnega zdravila za pasjo kugo ni.

Vse občane Občine Ruše naprošamo, da nam čim prej javijo, če najdejo poginulo lisico oz. opazijo lisico, ki se ne boji človeka. Lovci bomo takšen osebek odpeljali in ga poslali na pregled.

Lovska družina Ruše poziva lastnike psov, da imajo svoje živali v naravi pod kontrolo.

(povzeto po Poročilu o opravljeni preiskavi št. 78/20 in 80/20)

Ivan Žižek

Starešina LD Ruše

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-866 Thu, 29 Oct 2020 12:45:06 +0100 OBVESTILO O ZAPORI CESTE - Ul. Ob Mlinščici http://ruse.si/novice/obvestilo-o-zapori-ceste-ul-ob-mlinscici/ Zaradi sanacije posedka na cestišču bo izveden prekop asfaltne površine v ul. Ob Mlinščici v naselju Bistrica ob Dravi. Cesta med hišnima številkama Ob Mlinščici 1 in 13 bo v petek, 30. 10. 2020 v času od 9. – 18. ure, popolnoma zaprta. Obvoz bo možen po Vorohovi ulici.

Obvestilo o zapori ceste

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_mlinscica_26c1dc28ac.png
news-865 Thu, 29 Oct 2020 09:18:34 +0100 Obvestilo za bralce knjižnic Ruše in Bistrica ob Dravi http://ruse.si/novice/obvestilo-za-bralce-knjiznic-ruse-in-bistrica-ob-dravi/  

Obvestilo za bralce Mariborske Knjižnice

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_obvestilo_za_bralce_ru_in_bi-page0001_8b0e62ffe2.jpg
news-864 Wed, 28 Oct 2020 10:15:32 +0100 SANACIJA MOSTU ČEZ REKO DRAVO V RUŠAH – sporočilo za javnost http://ruse.si/novice/sanacija-mostu-cez-reko-dravo-v-rusah-sporocilo-za-javnost/ Direkcija RS za infrastrukturo bo pristopila k sanaciji mostu čer reko Dravo v Rušah. Most je bil zgrajen leta 1967 in na zadnje saniran leta 1989. Pričetek gradnje je predviden po izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del, in sicer predvidoma v začetku leta 2021. V času izvajanja del je predvidena popolna zapora mostu. Od predvidoma novembra 2020 do začetka del pa omejitev hitrosti na 30 km/h in omejitev prometa za vozila z največjo dovoljeno maso nad 25 ton.

Na Direkciji RS za infrastrukturo so ob zadnjem obdobnem pregledu mostu ugotovili, da je stanje objekta zelo slabo. Pri zadnjem obdobnem pregledu objekta, dne 20. 3. 2020, je bila na mostu evidentirana razpoka, na katero bi lahko negativno vplivale vremenske razmere v jesenskem in zimskem času, bodisi potencialne druge nepredvidene obremenitve. Zaradi nastalih poškodb in z namenom zagotavljanja varnosti in stabilnosti mostu, bo na mostu vzpostavljen ukrep z omejitvijo hitrosti na 30 km/h in omejitvijo prometa za vozila z največjo dovoljeno maso nad 25 ton. Ta ukrep bo predvidoma veljal od novembra 2020 do začetka načrtovane sanacije mostu. 

Prenova predvideva rekonstrukcijo mostu z umestitvijo kolesarske steze na eni strani in hodnika za pešce na drugi strani. Za strokovno in kvalitetno obnovo mostu, je treba zagotoviti ustrezne delovne pogoje ter za čas gradnje vzpostaviti ustrezen in hkrati optimalen začasni prometni režim.

Direkcija RS za infrastrukturo je za iskanje optimalne rešitve glede spremembe prometnega režima v času rehabilitacije mostu preučila več variant. Varianta vodenja prometa preko začasnega montažnega jeklenega mostu se je, zaradi specifičnosti območja, izkazala kot neizvedljiva. Edina ustrezna rešitev je popolna zapora mostu.

V času popolne zapore mostu bo vodenje prometa urejeno z uradnim obvozom po državni cesti, pri čemer bo uradni obvoz iz obeh strani popolne zapore potekal preko Maribora. Iz smeri Ruše po Kolodvorski ulici ter po regionalni cesti R2-435, odsek 1432 Maribor – Ruše preko krajev Bezena, Bistrica ob Dravi ter Limbuš. Obvoz se bo nadaljeval po glavni cesti G1-1, odsek Maribor (Koroški most) – cesta Proletarskih Brigad čez Koroški most, kjer se bo v krožnem križišču preusmeril na glavno cesto G1-1, odsek 0245 Ruta – Maribor (Koroški most) do Selnice ob Dravi v skupni dolžini obvoza 24,6 km (28 min). V obdobju popolne zapore mostu ne bo možen prehod pešcev in kolesarjev.

Sanacija mostu je nujno potrebna za našo varnost.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in strpnost, zaradi sprememb prometnega režima.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_most_ruse_431afb89cb.jpg
news-863 Tue, 27 Oct 2020 10:54:07 +0100 KARDIO STOPNICE http://ruse.si/novice/kardio-stopnice/ Nova pridobitev za športne rekreativce Za športne rekreativce smo v občini Ruše priskrbeli za novo pridobitev, in sicer za "kardio stopnice". Te so umeščene na območju največje strmine med parkiriščem Športnega parka Ruše in cesto Ob Dravi (pri čolnarni). Namen uporabe stopnic je izboljšanje pretoka krvi, povečanje vzdržljivosti in povečanje srčne kapacitete. Stopnice niso primerne za uporabnike s poškodovanimi sklepi, šibko srčno-žilno sposobnostjo in vrtoglavico. Uporaba stopnic je na lastno odgovornost. Stopnice so izdelane iz kostanjevih (bočne stene) in borovih (stopnice) plohov. Dolžina stopnic po poševnini je 28 metrov, med vzpenjanjem po njih pa se dvignete za 20 višinskih metrov.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_kardio_stopnice__4__724d9c75c6.jpg
news-862 Tue, 27 Oct 2020 09:12:12 +0100 Kako do izbranega zdravnika http://ruse.si/novice/kako-do-izbranega-zdravnika-1/ Do izbranega zdravnika v treh korakih.  

Protokol - navodila za paciente: https://www.zd-mb.si/Kako-do-izbranega-zdravnika

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zd-mb_612ee06d68.png
news-861 Mon, 26 Oct 2020 13:06:55 +0100 PROSTOFER prevozi se izvajajo še naprej, a pod posebnimi pogoji in z določenimi omejitvami http://ruse.si/novice/prostofer-prevozi-se-izvajajo-se-naprej-a-pod-posebnimi-pogoji-in-z-dolocenimi-omejitvami/ Obvestilo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_prostofer_vecer_d0d86e06d3.jpg
news-860 Mon, 26 Oct 2020 10:11:24 +0100 Spremenjeno poslovanje knjižnic Ruše in Bistrica ob Dravi http://ruse.si/novice/spremenjeno-poslovanje-knjiznic-ruse-in-bistrica-ob-dravi/ Sporočilo iz Mariborske knjižnice S 26. 10. 2020 je poslovanje knjižnic spremenjeno. Do preklica bomo izvajali le brezstični prevzem in vračilo gradiva ob vhodu v knjižnico.

Zaradi spremenjenega načina poslovanja vas obveščamo, da bodo nekateri postopki dela v izposoji potekali prilagojeno:

Prevzem in vračilo gradiva bomo od ponedeljka, 26. 10. 2020, do preklica, izvajali brezstično, le ob vhodu  v knjižnico.

Storitve izposoje lahko koristite po naslednjem razporedu:

 

Knjižnica Janka Glazerja Ruše

Pon - pet od 12:00 do 15:00   in od 17:00 do 19:00 

Sobota od 9:00 do 12:00

·         prevzem rezerviranega gradiva,

·         vračilo gradiva,

·         poravnava dolgov

Pon – pet od 10:00 do 12:00 in od 15:00 do 17:00

Sobota od 8:00 do 9:00

·         sprejemanje rezervacij in priprava gradiva

 

Knjižnica Bistrica ob Dravi

Torek in četrtek od 15:00 do 19:00 

·         prevzem rezerviranega gradiva,

·         vračilo gradiva,

·         poravnava dolgov

Torek in četrtek od 12:00 do 15:00

·         sprejemanje rezervacij in priprava gradiva

 

· Vrnjeno gradivo, ki ga boste oddali na prevzemnih mestih naših enot, bomo razdolžili še isti dan.

· Za nepravočasno vrnjeno gradivo bomo zaračunavali zamudnine in opomine, v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Mariborske knjižnice. Dolgove boste lahko poravnali ob naslednjem obisku v knjižnici ali preko spletnega plačila.

· Ob prevzemu rezerviranega gradiva boste v vrečkah prejeli tudi izpis izposojenega gradiva za vse enote knjižnice. Prosimo, da preverite datume vračil. Rezerviranemu gradivu roka izposoje ni možno podaljšati.

· Naročeno/ rezervirano gradivo bo na vašo člansko izkaznico zadolženo na dan naročila/rezervacije, ne glede na to, kateri dan ga boste prevzeli. Gradivo vas bo čakalo v enoti, kjer ste ga naročili. Ob prevzemu se identificirate s člansko izkaznico ali osebnim dokumentom.

· V času, določenem za prevzem in vračilo gradiva, ne bomo izvajali informacijskega svetovanja in iskali gradivo po priloženih seznamih. Svoje želje lahko posredujete po telefonu (v enoto, ki jo obiskujete), preko spletnega servisa COBISS/Moja knjižnica in spletne aplikacije mCobiss, in sicer v času, ki je namenjen rezervacijam in pripravi gradiva.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vam želimo prijetno uporabo naših storitev.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_MB-KNJIZNICA-LOGOTIP-RGB_be31f3eedb.jpg
news-859 Mon, 26 Oct 2020 08:44:24 +0100 Podpis Koncesijske pogodbe za izgradnjo komunalne infrastrukture in opravljanje obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini Ruše http://ruse.si/novice/podpis-koncesijske-pogodbe-za-izgradnjo-komunalne-infrastrukture-in-opravljanje-obvezne-gospodarske/ Podpis Koncesijske pogodbe za izgradnjo komunalne infrastrukture in opravljanje obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini Ruše

 

Občina Ruše in podjetje Komunala ODTOK d.o.o., Tržaška cesta 39, 2000 Maribor sta konec meseca septembra podpisali Koncesijsko pogodbo za izgradnjo komunalne infrastrukture in opravljanje obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini Ruše in sicer za obdobje 30 let.

Novi koncesionar, ki je bil izbran na javnem razpisu, bo predmetno dejavnost pričel izvajati s 1. januarjem 2021, vmesni čas pa bo izkoristil za primopredajo poslov z dosedanjim izvajalcem, podjetjem Nigrad d.d. iz Maribora. V sklopu koncesijske pogodbe se je podjetje Komunala ODTOK obvezalo zgraditi tudi čistilno napravo velikosti 2500 PE za potrebe naselij Bezena, Bistrica ob Dravi in Log ter zanjo do 31. 12. 2022 pridobiti uporabno dovoljenje. Novozgrajena čistilna naprava se bo pridružila obstoječi ČN Geberit, ki sprejema odpadne vode iz dela Smolnika (ob državni cesti R3-705) in zahodnega dela Ruš, glavnina odpadnih vod iz naselja Ruše pa se bo odvajala in čistila na ČN Selnica v sosednji občini, ki jo prav tako upravlja podjetje Komunala ODTOK.

V Komunali Odtok nam zagotavljajo, da bodo v odnosu do uporabnikov zagotavljali najbolj kakovostne in do uporabnikov prijazne storitve, s ciljem ohranitve in dviga družbene in okoljske odgovornosti vseh deležnikov na področju ravnanja z odpadnimi vodami.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_RUSE_217b2af193.png
news-858 Fri, 23 Oct 2020 17:54:50 +0200 Varstvo zagotovljeno za vse otroke, katerih starši delajo http://ruse.si/novice/varstvo-zagotovljeno-za-vse-otroke-katerih-starsi-delajo/ V obdobju od 26. do 30. oktobra 2020, vlada z odlokom zapira tudi vrtce.

Občina Ruše vas obvešča, da je skupaj z Osnovno šolo Janka Glazerja Ruše, zagotovila varstvo otrok za starše, ki nujno potrebujejo varstvo otrok.

Od ponedeljka 16. oktobra 2020, bo varstvo zagotovljeno v enoti VRTEC RUŠE, od 6.00 - po predhodni najavi 5.30 do 15.30 - po predhodni najavi do 16.00.

Sprejemali bodo le zdrave otroke staršev, ki potrebujejo nujno varstvo otrok.

Starši, ki bodo pripeljali otroka, morajo prinesti potrdilo delodajalca, da so nujno potrebni na delovnem mestu. Potrdilo morata posredovati oba starša.

V času zaprtja vrtcev so starši plačila za vrtec oproščeni.

Z vso skrbnostjo presodite ali vrtec zares potrebujete ali lahko otroka kljub vsemu zaupate v drugo varstvo.

Skupaj poskrbimo, da ostanemo zdravi!

 

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_vrtec_ruse_b22eac904e.jpg
news-857 Fri, 23 Oct 2020 11:52:12 +0200 STE V SAMOIZOLACIJI ALI KARANTENI? NAROČITE SI DOSTAVO OSNOVNIH PREHRANSKIH IZDELKOV NA DOM. http://ruse.si/novice/ste-v-samoizolaciji-ali-karanteni-narocite-si-dostavo-osnovnih-prehranskih-izdelkov-na-dom/ Občina Ruše je sklenila dogovor s trgovskim podjetjem Slogan d.o.o., PE DISKONT ŠPAR SUPERETA, ki bo občanom, ki so v samoizolaciji ali karanteni, na dom dostavljalo osnovne prehranske in higienske izdelke.Naročila bo trgovina sprejemala na:☎ (02) 66 222 30 ali slogan.supereta@gmail.com Naročene izdelke bodo dostavili med ponedeljkom in soboto, naslednji dan po oddanem naročilu v minimalni vrednosti 30EUR.

Trgovina pri dostavi izvaja vse zaščitne ukrepe, potrebne za preprečitev širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2.

 

 

 Naročila bo trgovina sprejemala na:

☎ (02) 66 222 30 ali slogan.supereta@gmail.com

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_delivery-man-wearing-face-mask-holding-box-with-vegetables_0f1f2516ba.jpg
news-856 Fri, 23 Oct 2020 08:41:48 +0200 Z razvojno strategijo korak bliže k preboju Pohorja http://ruse.si/novice/z-razvojno-strategijo-korak-blize-k-preboju-pohorja/ Sporočilo za javnost

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-854 Wed, 21 Oct 2020 01:00:00 +0200 Objava prostega delovnega mesta za določen čas "SVETOVALEC - projektno delo" http://ruse.si/novice/objava-prostega-delovnega-mesta-za-dolocen-cas-svetovalec-projektno-delo-1/ Datum razpisa: 21. 10. 2020

Rok za prijavo: 29. 10. 2020

Besedilo razpisa 

Obrazec za prijavo 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-855 Wed, 21 Oct 2020 01:00:00 +0200 Objava razpisa za prosto delovno mesto "KOMUNALNI DELAVEC II v Režijskem obratu http://ruse.si/novice/objava-razpisa-za-prosto-delovno-mesto-komunalni-delavec-ii-v-rezijskem-obratu/ Datum objave: 21. 10. 2020

Rok za prijavo: 26. 10. 2020

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-852 Tue, 20 Oct 2020 08:58:17 +0200 DELNA IN POPOLNA ZAPORA DRŽAVNE CESTE R2-435, ODSEK 1431 MARIBOR - RUŠE http://ruse.si/novice/delna-in-popolna-zapora-drzavne-ceste-r2-435-odsek-1431-maribor-ruse/ STRABAG d.o.o. obvešča, da bo zaradi ureditve navezav podzemne infrastrukture ter ureditve pločnika in vozišča regionalne ceste v sklopu gradnje objekta trgovine Hofer v Rušah, postavljena DELNA ali POPOLNA zapora vozišča.

V času popolne zapore bo v smeri Maribora in obratno možen obvoz preko Tovarniške ceste, ki bo označen. V času popolne zapore bo do Hotela Veter in trgovine Spar možen dostop samo iz smeri centra Ruš.

 

DELNA zapora:

21.10.2020 - 25.11.2020, med 07:00 in 17:00.

 

POPOLNA zapora:

23.10.2020, od 18:00 – 26.10.2020, do 04:00;

06.11.2020, od 18:00 – 09.11.2020, do 04:00;

20.11.2020, od 18:00 – 23.11.2020, do 04:00.

 

Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije.

 

Hvala za razumevanje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zapora_ceste_dcf4afeb9f.jpg
news-851 Mon, 19 Oct 2020 13:48:39 +0200 Javno povabilo k sodelovanju trgovskim podjetjem http://ruse.si/novice/javno-povabilo-k-sodelovanju-trgovskim-podjetjem/ Občani Občine Ruše se v času epidemije COVID-19 srečujejo z izzivom oskrbe z osnovnimi prehranskimi in higienskimi izdelki. Iz tega razloga želimo vzpostaviti sodelovanje s trgovskimi podjetji s prehranskimi in higienskimi izdelki, katera svoje izdelke ponujajo na območju Občine Ruše.

Osnovni namen sodelovanja je omogočiti občanom Občine Ruše oddati naročila osnovnih prehranskih izdelkov pri trgovcih, bodisi preko e-pošte, bodisi z opravljenim telefonskim klicem. Ciljna skupina bodo tako občani, katerim je bila izdana odločba o karanteni ali pa so dokazano okuženi s SARS-CoV-2 in ne potrebujejo hospitalizacije, so pa v samoizolaciji in potrebujejo oskrbo z osnovnimi živili in higienskimi pripomočki. Sočasno pa ciljno skupino predstavljajo občani, kateri se ne poslužujejo nakupovanja preko spleta in nimajo nikogar, ki bi lahko nakup opravil namesto njih.

Celotno besedilo Javnega povabila k sodelovanju trgovskih podjetjem je na voljo v prilogi. 

Besedilo povabila s prilogami 

Rok za oddajo prijavnice za sodelovanje, skupaj z izpolnjenim osnutkom pogodbe je 22. oktober 2020 do 12. ure na naslov Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše ali elektronski naslov obcina@ruse.si.

V primeru dodatnih vprašanj smo Vam na voljo na tel. številki 02/669-06-50 ali na elektronskem naslovu civilna.zascita@ruse.si.

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-850 Mon, 19 Oct 2020 11:55:42 +0200 JAVNO NAZNANILO - javna razgrnitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Ruše http://ruse.si/novice/javno-naznanilo-javna-razgrnitev-predloga-odloka-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-razglasitvi/ Občina Ruše obvešča javnost o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Ruše.

Javno naznanilo

Predlog odloka

Grafični del

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-849 Mon, 19 Oct 2020 10:03:26 +0200 ZAČETEK CEPLJENJA PROTI SEZONSKI GRIPI V ZD DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR http://ruse.si/novice/zacetek-cepljenja-proti-sezonski-gripi-v-zd-dr-adolfa-drolca-maribor/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_cepljenje_sezonska_gripa_4550762703.jpg news-848 Mon, 19 Oct 2020 08:44:55 +0200 OBVESTILO O POSLOVANJU OBČINE RUŠE http://ruse.si/novice/obvestilo-o-poslovanju-obcine-ruse/ OBVESTILO O POSLOVANJU

Vlada je dne 18. 10. 2020 na  dopisni seji na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države.

V smislu izvajanja preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni SARS-CoV2 (COVID-19), je POSLOVANJE S STRANKAMI  MOGOČE LE PO PREDHODNI NAJAVI IN V ČASU  URADNIH UR:

 

Ponedeljek:      8.00 – 12.00

Sreda:                8.00 – 12.00,  13. 30 – 16.30

Petek:                8.00 – 12.00

 

VSTOP V PROSTOR JE DOVOLJEN LE OB UPORABI USTREZNE ZAŠČITNE MASKE.

Vloge, dokumentacijo, zahtevke, svetovanje, ki ne zahtevajo osebnega stika z uslužbenci, lahko še naprej rešujete:

-          po telefonu na številki 02 669 06 40, od koder vas bomo prevezali pristojnemu uradniku;

-          po elektronski pošti obcina@ruse.si;

-          po redni pošti na naslov Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše;

-          z oddajo neposredno v poštni nabiralnik, ki je nameščen na vhodnih vratih na naslovu Občine Ruše, Trg vstaje 11.  

OSTANIMO ZDRAVI.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-847 Fri, 16 Oct 2020 21:39:59 +0200 Podravska regija od jutri na rdečem seznamu http://ruse.si/novice/podravska-regija-od-jutri-na-rdecem-seznamu/ Podravska regija in z njo tudi Občina Ruše, jutri, 17. 10. 2020, prehaja na rdeči seznam. UPORABA MASK 

Nošenje mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezno:

➡️v vseh zaprtih javnih prostorih,

➡️v javnem prometu,

➡️na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih.

 

Maske ne potrebujejo:

➡️otroci do dopolnjenega 6. leta starosti,

➡️učenci v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku,

➡️vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,

➡️višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,

➡️osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,

➡️med prevozi z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.

 

IZOBRAŽEVANJE

V času med 19. in 23. oktobrom 2020 je izobraževanje organizirano tako:

Za učence od 1. do 5. razreda osnovne šole pouk poteka v šoli.

Za učence od 6. do 9. razreda osnovne šole in dijake poteka izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo poteka tudi v glasbenih šolah, na področju izobraževanja odraslih in višjih strokovnih šolah. 

 

PREPOVED ZBIRANJA

Prepovedano je zbiranje več kot deset ljudi. Prepovedane so tudi vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi.

Izjeme / Zbiranje se dovoli:

➡️Skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

➡️Skupinam sodelavcev do največ šest oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali z dela in uporabljajo maske.

 

Dodatna pojasnila in navodila preverite na strani Omejitve zbiranja in gibanja.

 

PREPOVED OBRATOVANJA, OMEJITEV STORITEV 

Od 17. 10. 2020 dalje je prepovedano obratovanje vseh:

➡️gostišč, restavracij, gostiln, kavarn, slaščičarn, okrepčevalnic in barov,

➡️fitnes centrov in športnih objektov za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe,

➡️diskotek in nočnih klubov.

 

V frizerskih in kozmetičnih salonih se število strank, ki so lahko hkrati v salonih, omeji na eno stranko v prostoru.

 

Izjeme / Opravljanje storitev po določenimi pogoji:

➡️Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač je dovoljeno le za goste, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih in sicer od 6.00 do 22.30.

 

Ostali gostinski obrati lahko poslujejo le, če imajo možnost odvoza hrane ali osebnega prevzema hrane.

 

PREHAJANJE MED REGIJAMI JE PREPOVEDANO

Prehajanje med regijami je prepovedano, dovoljeno je izjemoma za:

➡️prihod in odhod na delo,

➡️opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

➡️zagotavljanje storitev za zavarovanje zdravja in premoženja,

➡️varstvo ali nega družinskega člana,

➡️dostop do lekarn, zdravstvenih storitev in bolnišnic,

➡️če je lastnik nepremičnine v drugi regiji,

➡️koriščenje turističnih kapacitet, če je bila rezervacija opravljena do vključno 15. 10. 2020.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_rdece_regije_2b4f634b56.jpg
news-846 Thu, 15 Oct 2020 14:11:31 +0200 Kako do izbranega zdravnika http://ruse.si/novice/kako-do-izbranega-zdravnika/ V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor so izdelali kratka navodila, kako se na najhitrejši in najlažji način naročiti in vzpostaviti kontakt ter dobiti ustrezno zdravniško obravnavo v njihovem zdravstvenem domu.

www.zd-mb.si/Kako-do-izbranega-zdravnika

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zdr.dom_c385585c40.png
news-845 Wed, 14 Oct 2020 09:13:31 +0200 RUŠKI UTRIP 5 http://ruse.si/novice/ruski-utrip-5/ Ruški utrip 5(pdf)

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_ruski_utrip_5_TISK-1-page-001_9593248ddc.jpg
news-843 Mon, 12 Oct 2020 09:06:27 +0200 PONOVNA AKTIVACIJA DEŽURNIH KONTAKTOV CIVILNE ZAŠČITE OBČINE RUŠE http://ruse.si/novice/ponovna-aktivacija-dezurnih-kontaktov-civilne-zascite-obcine-ruse/ V zadnjih dneh število okuženih precej narašča in tudi naša občina ni izjema. Ravno zaradi rasti števila okuženih, kakor tudi zaradi občanov, ki jim je bila odrejena karantena, Civilna zaščita Občine Ruše ponovno aktivira dežurne kontakte.

V primeru, da so pri vas POTRDILI OKUŽBO s COVID-19 in ste v domači oskrbi, ali pa je za vas ODREJENA KARANTENA, naj v prvi vrsti za vas poskrbijo svojci.

V kolikor te možnosti nimate, to sporočite: 051 628 948 ali civilna.zascita@ruse.si in vam bo Civilna zaščita Občine Ruše priskočila na pomoč pri nabavi hrane in najnujnejših življenjskih potrebščin.

 

V skrbi za občane, ki jim je bila odrejena karantena, Civilna zaščita organizira MREŽO PROSTOVOLJCEV. Gre za oskrbo občanov s hrano in najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami.

Če želite pomagati in se priključiti mreži prostovoljcev, to sporočite na: civilna.zascita@ruse.si.

V sporočilu navedite:

 • ime in priimek,
 • telefonsko številko.

 

 

Skupaj smo močnejši.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_ZnakCZbarve-10c_37c73b57d3.jpg
news-842 Fri, 09 Oct 2020 13:35:59 +0200 V OBČINI RUŠE PONOVNO ODPIRAMO PISARNO POMOČ NA DOMU http://ruse.si/novice/v-obcini-ruse-ponovno-odpiramo-pisarno-pomoc-na-domu/ Obveščamo vas, da 15. 10. 2020 ponovno odpiramo pisarno za izvajanje storitve Pomoči na domu, s sedežem na naslovu Mariborska cesta 31, Ruše (v prostorih CEZAMa).

Pisarna bo delovala:

 

-        Ponedeljek 8.30 – 10.00

-        Sreda 13.00 – 15.00

-        Petek – 8.30 – 10.00

 

Prosimo, da se predhodno naročite v času uradnih ur, koordinatorici pomoči na domu, mag. Marini Džogazović, na telefonsko številko: 031 582 863 ali po e-pošti: m.dzogazovic@senecura.si

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-841 Fri, 09 Oct 2020 09:03:14 +0200 Investicijsko vzdrževalna dela obnove obstoječe kanalizacije in prometne površine na Ulici Ruške čete http://ruse.si/novice/investicijsko-vzdrzevalna-dela-obnove-obstojece-kanalizacije-in-prometne-povrsine-na-ulici-ruske/ Obveščamo, da se bodo predvidoma v času od 15. 10. 2020 do 31. 12. 2020 izvajala investicijsko vzdrževalna dela obnove obstoječe kanalizacije in prometne površine na Ulici Ruške čete, v Rušah. Izvajalec del bo Nigrad d.d.

Dela se bodo izvajala v šestih etapah cestne zapore:

1. etapa: od Industrijske ulice do Vertnikove ulice,

2. etapa: od Vertnikove ulice do stavbe Ulica Ruške čete 12 ,

3. etapa: od stavbe Ulica Ruške čete 12  do Gimnazijske ulice,

4. etapa: od Gimnazijske ulice do Ulice Črnkovih,

5. etapa: od Ulice Črnkovih do Knupleževe ulice,

6. etapa: od Knupleževe ulice do Mali Beograd.

V času izvajanje posamezne etape, bo cesta zaprta za ves promet.

Vljudno vas prosimo, da v času del upoštevate prometno signalizacijo in navodila izvajalcev del, ter spremljate obvestila Občine Ruše na spletni strani www.ruse.si.

Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje in razumevanje.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Sanacija_Ul_Ruske_cete_23701525e7.png
news-840 Tue, 06 Oct 2020 09:33:19 +0200 Poziv za oddajo predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov http://ruse.si/novice/poziv-za-oddajo-predlogov-za-imenovanje-sodnikov-porotnikov/ Poziv za oddajo predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov

Izjava

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-839 Mon, 05 Oct 2020 12:13:16 +0200 Javna dražba za prodajo nepremičnin Občine Ruše http://ruse.si/novice/javna-drazba-za-prodajo-nepremicnin-obcine-ruse-3/ Javna dražba 2020 – povabilo

Zemljišče pod oznako A1

Zemljišče pod oznako A2

Zemljišče pod oznako A3

Zemljišče pod oznako A4

Nepremičnina pod oznako B1

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-838 Fri, 02 Oct 2020 10:10:38 +0200 Medgeneracijski center DANica - Urnik za oktober 2020 http://ruse.si/novice/medgeneracijski-center-danica-urnik-za-oktober-2020/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_urnik-oktober_2020_2e4d478a47.png news-837 Wed, 30 Sep 2020 13:44:33 +0200 Obvestilo iz ambulante dr. Edvarda Kosa http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-ambulante-dr-edvarda-kosa-10/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_kos_210_d0a63cafef.jpg news-836 Wed, 30 Sep 2020 09:19:19 +0200 11. redna seja Občinskega sveta Občine Ruše http://ruse.si/novice/11-redna-seja-obcinskega-sveta-obcine-ruse/ V ponedeljek, 28. septembra 2020, je potekala 11. seja Občinskega sveta Občine Ruše.

 

Občinski svet JE OBRAVNAVAL IN SPREJEL:

-      Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico v Bezeni,

-      Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše v drugi obravnavi,

-      Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2020 po hitrem postopku,

-      Soglasje k predlaganim odpisom kratkoročnih terjatev do kupcev v državi v skupnem znesku 2.968,67 evrov,

-      Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora (EUP) Ru04 v naselju Smolnik v prvi obravnavi,

-      Sklep o potrditvi investicijskega programa za investicijo »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave – Občina Ruše«,

-      Poslovnik o delu Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Ruše.

 

Občinski svet JE OBRAVNAVAL, VENDAR NI SPREJEL:

-      Sklepa o določitvi cene programov javnega vrtca v Občini Ruše,

-      Uskladitve cen komunalnih in drugih storitev v letu 2020 (grobnina za najem grobov).

 

Nesprejetje teh gradiv bo imelo negativne posledice za proračun Občine Ruše in posledično za naše občane. Zaradi nesprejetja cene grobnin in cene zakupa žarnih niš, ki je ena izmed najnižjih v primerjavi z okoliškimi občinami, teh zaenkrat ne bo možno zakupiti in pokopi v žarnem zidu do nadaljnjega ne bodo možni.

 

Prav tako ni bil potrjen sklep o določitvi cene javnega vrtca. S proračunom 2020 namenjamo za program javnega vrtca 850.130 EUR. Zaradi nesprejetja  tega sklepa, se bo, za zagotavljanje primernega standarda, iz proračuna Občine Ruše namenilo še dodatnih cca 10 %  sredstev ter za toliko zmanjšal investicijski potencial občine.

 

Občinski svet SE JE SEZNANIL s:

-      trendi varnostnih pojavov v letu 2019 na območju Občine Ruše,

-      pisno informacijo o izvajanju sanacije Javnega zavoda Center za mlade Ruše,

-      Poročilom o notranji reviziji za leto 2019 Občine Ruše,

-      Poročilom o notranji reviziji za leto 2019 Javnega zavoda Center za mlade Ruše,

-      predstavitvijo ponudnika za prijavo na javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše.

 

Na seji so bili obravnavani in sprejeti tudi:

-      odstop Irene Fajt Šloser kot članice in Marka Ozima kot člana Krajevnega odbora Ruše,

-      imenovanje Blaža Kreuha in Vekoslava Štermana za nadomestna člana Krajevnega odbora Ruše,

-      odstop Gordane Kramberger kot članice Krajevnega odbora Bistrica ob Dravi,

-      imenovanje Dejana Zavca za nadomestnega člana Krajevnega odbora Bistrica ob Dravi,

-      odstop Dunje Šulc kot članice Odbora za družbene dejavnosti,

-      imenovanje Aleksandra Brunčka za nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti.

 

Obravnavana gradiva so dostopna na spletni strani Občine Ruše.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-835 Tue, 29 Sep 2020 11:28:33 +0200 Javno naznanilo - Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za del EUP Ru04 v naselju Smolnik http://ruse.si/novice/javno-naznanilo-sklep-o-javni-razgrnitvi-dopolnjenega-osnutka-oppn-za-del-eup-ru04-v-naselju-smoln/ Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za del EUP Ru04 v naselju Smolnik 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-834 Mon, 28 Sep 2020 13:28:28 +0200 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za prostor št. 2 na naslovu Smolnik 74, Ruše http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-najemne-pogodbe-za-prostor-st-2-na-naslovu-smolnik-74-ruse/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za prostor št. 2 na naslovu Smolnih 74, Ruše

 

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

 
 • Prostor v velikosti 30,1 m2.
 

Namera bo objavljena do:

18. 10. 2020

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe prostora in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Plačilo najemnine v roku iz pogodbe bo bistvena sestavina najemne pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-833 Wed, 23 Sep 2020 09:19:49 +0200 GLAZERJEVI DNEVI http://ruse.si/novice/glazerjevi-dnevi/ Glazerjevi dnevi že desetič!OD 23. DO 30. SEPTEMBRA 2020 Glazerjevi dnevi tokrat že desetič!

OD 23. DO 30. SEPTEMBRA 2020

 

Spoštovani,

tokrat bomo že desetič proslavili rojstvo in dosežke našega rojaka, slovenskega pesnika Janka Glazerja.

 

 

Marca nas je ustavila korona, zato zdaj "dogajamo" ob jesenskem ekvinokciju, ki smo ga vzeli kar za izhodišče po istoimenski pesmi Janka Glazerja.

PROGRAM

Vljudno vabljeni, da nas podprete in razširite glas!

 Glazerjeve dneve 2020 v sodelovanju so pripravili in podprli:

 

CEZAM, Občina Ruše, Društvo Glazerjeva domačija, Mariborska knjižnica, OŠ Janka Glazerja Ruše, Klub KU-KU, Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Urad RS za mladino

 Informacije: CEZAM Ruše, tel.: 031 388 635 / 041 875638 / www.cezam.org / pisarna@cezam.org / FB Glazerjevi dnevi

 

 

*Glazerjevi dnevi in CEZAM si pridržujeta pravico do spremembe programa.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_cezam_logo_063d55aa5d.jpg
news-832 Wed, 23 Sep 2020 09:02:38 +0200 Po 1. januarju bomo družinsko hišo lahko zgradili le pod pogojem, da bo ta skoraj nič-energetska http://ruse.si/novice/po-1-januarju-bomo-druzinsko-hiso-lahko-zgradili-le-pod-pogojem-da-bo-ta-skoraj-nic-energetska/ Zloženka

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-831 Wed, 16 Sep 2020 15:55:32 +0200 Subvencije EKO sklada za občane, prejemnike redne denarne socialne pomoči http://ruse.si/novice/subvencije-eko-sklada-za-obcane-prejemnike-redne-denarne-socialne-pomoci/ EKO sklad je objavil razpis za občane in prejemnike redne denarne socialne pomoči.  

Energetska revščina se pojavlja v gospodinjstvih z nizkimi dohodki, ki zaradi socialne stiske ne morejo zagotavljati primerno toplega stanovanja in drugih energetskih storitev po sprejemljivi ceni. Energetska revščina najpogosteje prizadene najbolj ranljive skupine, kot so brezposelni, upokojenci in slabo plačani zaposleni.

Eko sklad občanom, prejemnikom redne denarne socialne pomoči, nudi subvencije za več ukrepov, ki bodo pripomogli k zmanjševanju energetske revščine in k zmanjšanju stroškov za energijo ter izboljšanju kvalitete bivanja:

 • 100 % subvencije za socialno šibke občane - Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine – program ZERO500.
 • 100 % subvencije za zamenjavo kurilnih naprav.
 • 100 % subvencije pri obnovi večstanovanjske stavbe.
 • Brezplačni obisk energetskega svetovalca, v okviru mreže ENSVET, na domu z brezplačnim paketom naprav ter nasveti za manjšo rabo energije.

OPOZORILO: Pri vseh vlogah je potrebno priložit potrdilo o prejemanju denarne socialne pomoči.


SUBVENCIJE EKO SKLADA ZA OBČANE

ZERO-prijavnica za brezplačni obisk na domu

 

Več informacij o nepovratnih finančnih spodbudah, ki jih Eko sklad nudi občanom, prejemnikom redne denarne socialne pomoči najdete na spletni povezavi:
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/zmanjsevanje-energetske-revscine

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_eko-sklad-horizontalni-color_b46e9a6364.png
news-830 Mon, 14 Sep 2020 12:23:56 +0200 Obvestilo o uradnih urah Skupne občinske uprave varstva okolja http://ruse.si/novice/obvestilo-o-uradnih-urah-skupne-obcinske-uprave-varstva-okolja-2/ Spoštovani občani, pravne osebe in ostala zainteresirana javnost.

Obveščamo vas, da bodo v sredo, 16. 9. 2020, med 15. in 17. uro, v sejni sobi Režijskega obrata Občine Ruše, na Mariborski cesti 3 v Rušah, potekale uradne ure Skupne službe varstva okolja SOU Maribor.

Uradne ure bodo nadalje potekale vsako tretjo sredo v mesecu.

Med naloge skupne občinske uprave varstva okolja sodijo:

 • podrobnejši in posebni monitoring stanja okolja ter vodenje informacijskega sistema varstva okolja,
 • priprava ukrepov, smernic in priporočil s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
 • informiranje, ozaveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave ter v zvezi z zagotavljanjem javnih služb varstva okolja,
 • strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
 • druge strokovno tehnične naloge s področja varstva okolja in ohranjanja narave.

Vljudno vabljeni k obisku.

V kolikor imate s področja okolja (npr. varstvo zraka, varstvo voda, varstvo pred hrupom, ohranjanje narave, ravnanje z odpadki…) kakršnokoli vprašanje, ga lahko posredujete na elektronski naslov info.okolje@maribor.si, na SSVO pa bodo pripravili ustrezen odgovor ali vas povabili na razgovor v času uradnih ur.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_obcina_e0233c253a.jpg
news-829 Thu, 10 Sep 2020 13:29:45 +0200 URNIK MEDGENERACIJSKEGA CENTRA DANica RUŠE http://ruse.si/novice/urnik-medgeneracijskega-centra-danica-ruse/ Dragi uporabniki Medgeneracijskega centra DANica Ruše. V ponedeljek, 14. septembra 2020 ponovno za vas odpiramo vrata centra.  

Urnik

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_RUSE_217b2af193.png
news-826 Mon, 07 Sep 2020 14:14:14 +0200 Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v petek, 11. 9. 2020 http://ruse.si/novice/zbiranje-nevarnih-odpadkov-iz-gospodinjstev-v-petek-11-9-2020/ Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v petek, 11. 9. 2020

 

Snaga Maribor bo premično zbiralnico nevarnih odpadkov v Občini Ruše postavila v petek, 11. 9. 2020, na lokacijah:

-          pri Domu kulture Bistrica ob Dravi (od 9.00 do 12.00)

-          pri trgovini Mercator v Rušah (od 12.30 - 16.00)

Vabljeni, da brezplačno predate nevarne odpadke, ki so se vam nabrali v vašem gospodinjstvu (zdravila, baterije, sijalke, barve, olja ...).

Letak

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Snaga-nevarni_odpadki_bbf5ac70d0.jpg
news-825 Fri, 04 Sep 2020 10:50:04 +0200 Ruška nedelja http://ruse.si/novice/ruska-nedelja/ Program 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-824 Wed, 02 Sep 2020 10:09:25 +0200 Priskočimo na pomoč družini iz Bistrice ob Dravi http://ruse.si/novice/priskocimo-na-pomoc-druzini-iz-bistrice-ob-dravi/ Pomoč družini iz Bistrice ob Dravi

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Osnovni_logo_RKS_e7e6aef7dd.jpg
news-823 Mon, 31 Aug 2020 13:56:00 +0200 KPK potrdila, da županja Občine Ruše ni ravnala koruptivno – izjava za javnost http://ruse.si/novice/kpk-potrdila-da-zupanja-obcine-ruse-ni-ravnala-koruptivno-izjava-za-javnost/  

KPK potrdila, da županja Občine Ruše ni ravnala koruptivno – izjava za javnost

 

 

Na zadnji seji Občinskega sveta Občine Ruše, ki je potekala 18. 6. 2020, je bila obravnavana podpora kandidatom za pridobitev koncesije za izvajanje institucionalnega varstva za starejše na območju občine Ruše.

 

Svetniške skupine ZA Združena Akcija (svetniki Darko Knez, Peter Juhart, Barbara Jert, Petra Mušič), NLVP (svetnica Silva Belčič) in DESUS (svetnica Marjanka Kotnik Poropat) so po navedeni seji podale prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) zoper vodstvo Občine Ruše, zaradi domnevnih nepravilnosti pri izvajanju postopkov v zvezi z opravljanjem institucionalnega varstva in projekta izgradnje doma starostnikov na območju občine Ruše.

 

Po posredovani dokumentaciji s strani Občine Ruše, je KPK že 26. junija 2020, sprejela sklep, da se prijava ne sprejme v obravnavo, saj je bilo na podlagi predhodnega preizkusa prijave ugotovljeno, da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za resen sum kršitve iz pristojnosti komisije. S tem je bil postopek pred KPK zaključen.

 

Vodstvo Občine Ruše in županjo vodi izključno interes izgradnje doma starejših občanov v občini Ruše. Zato je nerazumno ravnanje svetniških skupin, ki po več kot dvajsetih letih obljub z nekonstruktivnimi ravnanji ovirajo postopke, ki bi pripeljali do cilja v skupno dobro naše skupnosti.

 

Dokument KPK je Občina Ruše, kot stranka v postopku, pridobila 27. 8. 2020 in si ga lahko ogledate spodaj.

 

Dokument KPK

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-822 Mon, 31 Aug 2020 11:19:07 +0200 Obvestilo - Snaga Maribor http://ruse.si/novice/obvestilo-snaga-maribor/ Snaga Maribor občane Občine Ruše obvešča, da bo v obdobju od začetka septembra do konca oktobra 2020, vsem svojim uporabnikom na dom dostavila rumene vrečke za zbiranje odpadne embalaže v letu 2021.

V primeru, da le teh do sredine novembra ne boste prejeli (možnost napak ni povesem izključena), se lahko obrnete na tel. št. 02 620 580 00, kjer vam bodo na voljo od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-821 Tue, 25 Aug 2020 09:05:58 +0200 Javna dražba za prodajo nepremičnin Občine Ruše http://ruse.si/novice/javna-drazba-za-prodajo-nepremicnin-obcine-ruse-2/ Javna dražba – povabilo

Obrazec izjave

Zemljišči pod oznako A1) in A2)

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-820 Thu, 20 Aug 2020 14:16:08 +0200 OBČINA RUŠE SUBVENCIONIRA IJPP VOZOVNICE DIJAKOM, ŠTUDENTOM IN UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH http://ruse.si/novice/obcina-ruse-subvencionira-ijpp-vozovnice-dijakom-studentom-in-udelezencem-izobrazevanja-odrasl-1/ Občina Ruše tudi za šolsko leto 2020/2021 subvencionira vozovnice dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih, ki so upravičenci do nakupa IJPP vozovnice in hkrati občani občine Ruše.

Oddaja pisnih vlog in predprodaja IJPP subvencioniranih vozovnic za dijake za šolsko leto 2020/2021 se začne v petek, 21. 8. 2020. Predprodaja študentskih subvencioniranih IJPP vozovnic pa v ponedeljek, 21. 9. 2020.

Znižanje cen velja za naslednje vozovnice:

 • Mesečna vozovnica za dijake, študente ali udeležence izobraževanja odraslih - cena se zniža za           5,00 EUR.
 •  Polletne vozovnice za dijake - cena se zniža za 12,00 EUR,
 •  Letna vozovnica za dijake - cena se zniža za 30,00 EUR,
 •  Polletna vozovnica za študente za obdobje oktober - januar - cena se zniža za 10,00 EUR,
 •  Polletna vozovnica za študente za obdobje februar - junij - cena se zniža za 12,00 EUR,
 •  Letna vozovnica za študente - cena se zniža za 25,00 EUR.

Subvencionirano enotno vozovnico za šolsko leto 2020/2021 uredite na dva načina:

 1. NAKUP SUBVENCIONIRANE ENOTNE VOZOVNICE NA SPLETU (Portal eUPRAVA z digitalnim potrdilom);
 2. NAKUP SUBVENCIONIRANE ENOTNE VOZOVNICE NA PRODAJNEM MESTU (Arriva Štajerska d.d., Meljska cesta 97, 2000 Maribor).

Podrobnejša navodila za nakup najdete na spletni strani:  https://arriva.si/novice/subvencionirane-enotne-ijpp-dijaske-vozovnice-2020-2021-zacetek-predprodaje/

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_IJPP_01-640x400_6281e6a2df.png
news-819 Tue, 11 Aug 2020 14:16:29 +0200 Obvestilo iz ambulante dr. Primoža Kuharja http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-ambulante-dr-primoza-kuharja-5/ V SREDO, 12. 8. 2020, BO AMBULANTA PRIMOŽA KUHARJA, dr.med., spec.druž.med., ZAPRTA.

ZA NUJNE PRIMERE SE OBRNETE NA:

Nujna medicinska pomoč deluje neprekinjeno, tel.: 112.

Ambulanta za nujno medicinsko pomoč – dežurna ambulanta deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (prizidek kirurške stolpnice), Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. 
Tel.: 02 33 31 809 , epošta: anmp@zd-mb.si

Nasvet v zvezi s poslabšanim zdravstvenim stanjem lahko dobite na telefonsko številko 02 333 1 888, med 6.30 in 19.30 uro, kasneje pa na telefonsko številko 02 333 1 800.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-818 Tue, 11 Aug 2020 10:04:39 +0200 Ruški utrip 4 http://ruse.si/novice/ruski-utrip-4/ Ruški utrip 4 (PDF)

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_splet_ruski_utrip_4-1-page-001_edf9d7bb82.jpg
news-817 Tue, 11 Aug 2020 09:18:43 +0200 Obvestilo iz ambulante dr. Edvarda Kosa http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-ambulante-dr-edvarda-kosa-9/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_IMG_295ab0bdd2.jpg news-816 Mon, 10 Aug 2020 14:38:56 +0200 Javna dražba za prodajo nepremičnin Občine Ruše http://ruse.si/novice/javna-drazba-za-prodajo-nepremicnin-obcine-ruse-1/ Javna dražba 2020 – povabilo

Zemljišče pod oznako A1

Zemljišče pod oznako A2

Zemljišče pod oznako A3

Zemljišče pod oznako A4

Nepremičnina pod oznako B1

Nepremičnina pod oznako B2

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-815 Fri, 07 Aug 2020 12:44:44 +0200 JAVNI RAZPIS za enoletno štipendiranje dijakov in študentov http://ruse.si/novice/javni-razpis-za-enoletno-stipendiranje-dijakov-in-studentov/ Občina Ruše je objavila JAVNI RAZPIS za enoletno štipendiranje dijakov in študentov v Občini Ruše za šolsko leto 2020/2021. Razpisanih je šest štipendij od tega tri za dijake in tri za študente. Javni razpis za štipendiranje je objavljen na spletni strani Občine Ruše:. https://ruse.si/za-podjetnike/javni-razpisi-in-narocila/

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo prispele v vložišče Občine Ruše do razpisnega roka (4. 9. 2020 – dijaki oz. 5. 10. 2020 – študenti),  najkasneje do 12.00 ure.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-814 Fri, 07 Aug 2020 11:30:16 +0200 Vabilo na 2. krvodajalsko akcijo http://ruse.si/novice/vabilo-na-2-krvodajalsko-akcijo-2/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Vabilo_na_2._krvodajalsko_akcijo_12._8._2020-page0001_896bb3a09c.jpg news-813 Wed, 22 Jul 2020 09:18:17 +0200 Subvencionirano bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana v študijskem letu 2020/2021 http://ruse.si/novice/subvencionirano-bivanje-v-javnem-zavodu-studentski-dom-ljubljana-v-studijskem-letu-20202021/ Študentski dom Ljubljana omogoča študentom v številnih domovih, ki se nahajajo v Ljubljani na različnih lokacijah v bližini visokošolskih zavodov (Rožna dolina, Mestni log, Center, Bežigrad in Šiška), kakovostne bivalne pogoje za študij po subvencioniranih nastanitvenih cenah.

Za bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana, je v okviru razpoložljivih kapacitet, poleg pogojev, ki jih mora izpolnjevati študent za subvencionirano bivanje, potrebna tudi pravočasna prijava na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2020/2021

Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja je potrebno oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Zadnji rok za oddajo prošnje je 17. avgust 2020.

Študentom je za vse dodatne informacije glede navedenega javnega razpisa na razpolago Pisarna za študentske domove, ki za visokošolsko središče v Ljubljani deluje v Študentskem domu Ljubljana, na telefonskih številkah (01) 530 6027, (01) 530 6028 v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek od 9.00 do 12.00 ure, sreda od 14.00 do 16.00 ure) ali na elektronskem naslovu pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

Študentski dom Ljubljana

Svetčeva ulica 9

1000 Ljubljana

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_studdomlj_28d3ec2c75.png
news-812 Tue, 21 Jul 2020 14:19:26 +0200 Zahteva gospoda Bojana Žerjala za javno pojasnilo glede navedb v prispevku na spletnem portalu Rušan.si http://ruse.si/novice/zahteva-gospoda-bojana-zerjala-za-javno-pojasnilo-glede-navedb-v-prispevku-na-spletnem-portalu-rus/ Javno pojasnilo glede navedb v prispevku na spletnem portalu Rušan.si

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-811 Fri, 17 Jul 2020 12:16:53 +0200 Obvestilo iz zobne ordinacije dr. Gorazda Rajšpa http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-zobne-ordinacije-dr-gorazda-rajspa/ ZOBNA ORDINACIJA GORAZDA RAJŠPA dr. dent. med. JE OD 18.7.2020 DO 10.8.2020 ZAPRTA

ZARADI REDNEGA LETNEGA DOPUSTA.

Obvestilo o nadomeščanjih 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_ezobozdravnik.si_ceef7a6d9a.jpg
news-810 Thu, 16 Jul 2020 13:18:46 +0200 RKS OZ Maribor organizira individualno letovanje v MPD Frankopan v Punatu, na otoku Krku http://ruse.si/novice/rks-oz-maribor-organizira-individualno-letovanje-v-mpd-frankopan-v-punatu-na-otoku-krku/ RKS OZ Maribor, v sezoni 2020, organizira individualno letovanje v našem MPD Frankopan v Punatu, na otoku Krku. Letovanje je namenjeno družinam, raznim manjšim skupinam ter posameznikom. Letak

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Osnovni_logo_RKS_e7e6aef7dd.jpg
news-809 Thu, 16 Jul 2020 13:15:09 +0200 SUBVENCIJE EKO SKLADA http://ruse.si/novice/subvencije-eko-sklada/ SUBVENCIJE EKO SKLADA

 

Skupna občinska uprava, Skupna služba varstva okolja obvešča občane, da lahko vse strokovne informacije glede razpisov, pogojev in postopka prijave za pridobitev subvencije EKO sklada dobijo v njihovi svetovalni pisarni ENSVET. Svetovalci vas bodo seznanili tudi o tehničnih zahtevah za kurilne naprave, ki ustrezajo pogojem razpisa.

Informacije so na voljo po telefonu, osebno (po predhodnem dogovoru), preko elektronske pošte in na njihovi spletni strani. Na svetovanje se lahko naročite tudi preko spletne strani: https://ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet/pisarna/26.

Pokličite, vsa svetovanja so brezplačna!

 

ENSVET, Grajska ulica 7, 2000 Maribor;

tel. 02 23 42 363 ali 070 574 630;

e-mail: info@energap.si; mark.brzan@ensvet.si (vodja pisarne); ales.glavnik@ensvet.si (svetovalec) in petra.gersak-klanecek@ensvet.si (svetovalka).

 

Uradne ure pisarne po predhodnem dogovoru:

Ponedeljek in torek od 17:00 do 19:00 ure,

Sreda od 10:00 – 12:00 ure in

Četrtek od 19:15 do 20:15.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-808 Thu, 16 Jul 2020 13:09:21 +0200 Sprememba protokola pogrebnih slovesnosti - Ukrepi po smernicah NIJZ http://ruse.si/novice/sprememba-protokola-pogrebnih-slovesnosti-ukrepi-po-smernicah-nijz/ UKREPI PO SMERNICAH NIJZ

 

V skladu s smernicami NIJZ in stroke se sprejmejo naslednji preventivni ukrepi na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti in sicer:

SPREMEMBA PROTOKOLA POGREBNE SLOVESNOSTI

Pogrebne slovesnosti se izvajajo zunaj, v družinskem krogu.  Prisotni morajo spoštovati medsebojno razdaljo min. 2 m, priporočljiva je uporaba zaščitnih mask.

Pokojni se na pokopališče pripelje 30 min pred pričetkom pogreba in se ga položi na odrišče pred vežico. Prav tako se cvetje polaga 30 min pred pričetkom pogreba na stojala pred vežico. Mrliške vežice in ostali prostori se ne uporabljajo in ostajajo zaklenjene.

Protokol pogrebne slovesnosti ostaja nespremenjen ter zagotavlja pietetno izvajanje pogreba.

Odpiranje krst ni dovoljeno. Pogrebna slovesnost se po možnosti izvede v dopoldanskem času.

Pisarna podjetja Yamaco d.o.o. Maribor, za sprejem naročil pogrebov, je odprta po ustaljenem delovnem času.

V pisarno lahko vstopita največ dve (2) osebi, ki sta zaščitena z obraznimi maskami.

V kolikor bi svojci želeli urediti pogreb preko telefona ali e-maila, ponujamo tudi to možnost.
T:  02 320 41 70    M:  041 679 322
E:  yamaco.info@siol.net

24-urna dežurna služba deluje normalno.

 

Maribor 10.07.2020                                                     Direktor:

                                                                                                             Robert Krašovec

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-807 Thu, 16 Jul 2020 12:19:53 +0200 Javna razprava predloga Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše http://ruse.si/novice/javna-razprava-predloga-akta-o-spremembah-in-dopolnitvah-akta-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-center-za/ Javna razprava bo potekala od 17. 7.2020 do vključno 18. 8. 2020 Javna razprava predloga Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-806 Thu, 16 Jul 2020 12:13:37 +0200 Javna razprava predloga Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za dolgotrajno oskrbo Rast Ruše http://ruse.si/novice/javna-razprava-predloga-odloka-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-za-dolgotrajno-oskrbo-rast-ruse/ Javna razprava bo potekala od 17. 7. 2020 do vključno 18. 8. 2020 Javna razprava predloga Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za dolgotrajno oskrbo Rast Ruše

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_RUSE_217b2af193.png
news-805 Tue, 07 Jul 2020 09:03:00 +0200 Obvestilo iz ambulante dr. Edvarda Kosa http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-ambulante-dr-edvarda-kosa-8/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_kos1_7dd2c21356.jpg news-804 Thu, 02 Jul 2020 13:25:54 +0200 Od 4. julija na voljo pohorski avtobusni liniji http://ruse.si/novice/od-4-julija-na-voljo-pohorski-avtobusni-liniji/ Na območju Pohorja bo med 4. julijem in 30. avgustom ob vikendih in praznikih znova deloval prevoz na dveh poletnih avtobusnih linijah: eni na relaciji Ruše–Areh–Bellevue–Botanični vrt in drugi Botanični vrt–Hoče–Bellevue–Areh–Ruše. Minibusa na teh linijah bosta opremljena s prikolico za kolesa, cena enosmerne vozovnice pa bo 3 evre za odrasle in 1 evro za otroke (6–15 let), medtem ko bo transport koles brezplačen.

V poletni sezoni bosta minibusa iz Ruš in Hoč ob sobotah, nedeljah in praznikih na Pohorje opravila pet voženj dnevno, z vmesnimi postanki pri več znanih izletniških in turističnih točkah. Prevoz z njima bo namenjen tako domačinom kot obiskovalcem od drugod, pri čemer ga bodo lahko uporabljali tudi kolesarji za lažji prihod na izhodiščno točko kolesarjenja ali povratek domov.

Zaradi pojava koronavirusa bo med vožnjo na omenjenih linijah treba upoštevati že poznane zaščitne ukrepe, kot so obvezna uporaba obrazne maske, razkuževanje rok in ohranjanje ustrezne medsebojne razdalje. Pri tem bo vsak minibus lahko naenkrat sprejel do največ 8 potnikov.

Opravljanje prevoza na pohorskih linijah sofinancirajo občini Ruše in Hoče - Slivnica ter Turistično društvo gostincev Pohorja. Minibusa bosta vozila ob ugodnih vremenskih razmerah, natančen vozni red in aktualne informacije o vožnjah pa bodo dostopne na spletnih straneh www.marprom.si in www.visitpohorje.si.

Vozni red

Obvestilo za javnost

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_MARPROM_PohorjeBus2020_FB_Post_c335be8a47.png
news-803 Thu, 02 Jul 2020 08:56:23 +0200 Pogovor z županjo o izgradnji Doma starostnikov v Rušah – izjava za javnost http://ruse.si/novice/pogovor-z-zupanjo-o-izgradnji-doma-starostnikov-v-rusah-izjava-za-javnost/ Županja Občine Ruše, Urška Repolusk, je z namenom seznanitve z aktivnostmi in planiranim projektom izgradnje doma starejših v Občini Ruše izvedla pogovor z občankami in občani, v torek, 30. junija 2020, ob 18. uri, v Domu kulture Ruše.

Občanke in občani so se pogovora udeležili z velikim zanimanjem, kar nakazuje na interes vseh k rešitvi vprašanja izgradnje doma starostnikov v Rušah.

Županja je uvodoma predstavila aktivnosti glede izgradnje doma starejših v Rušah, ki so potekale v zadnjih dvajsetih letih. Izpostavila je, da je v letu 2019 vodstvo Občine Ruše aktivno pristopilo k iskanju potencialnih investitorjev za izgradnjo doma starostnikov v Rušah ter pritegnilo tri potencialne investitorje. Slednje je bila tema obravnave tudi na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Ruše, na kateri je občinski svet pooblastil županjo za podpis izjave občine, da se strinja z namero kateregakoli ponudnika za opravljanje institucionalnega varstva na obrazcu, ki bo del razpisne dokumentacije javnega razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za podelitev koncesije za opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše.

Ministrstvo je namreč 19. junija 2020 objavilo javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše in sicer za okvirno 1100 mest na območju Republike Slovenije. Slednje ponuja možnost izgradnje doma starostnikov v Rušah zasebnemu investitorju s podelitvijo koncesije.

V teku je tudi sprejetje Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–19, ki zajema pomembne investicije usmerjene v regionalni razvoj in izgradnjo domov za starostnike. V ta namen je v letu 2021 predvidenih nad 5 milijonov evrov, v 2022 pa nad 25 milijonov evrov. Vendar trenutno državni proračun za leti 2020 in 2021 teh sredstev še ne vsebuje in zato ni mogoče zagotoviti, da bodo sredstva za izgradnjo javnih domov zagotovljena.

V sled pridobitve jasnejših informacij o možnosti izgradnje javnega doma za starostnike v Rušah se je županja Občine Ruše v torek, 30. junija 2020, sestala s predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predstavniki ministrstva so podali informacije o načrtovanih investicijah v izgradnjo domov za starostnike v naslednjih letih. Županja jim je predstavila problematiko izgradnje doma starostnikov v Rušah. Izpostavljeno je bilo, da je Občina Ruše med prioritetnimi na seznamu za izgradnjo doma starostnikov, vendar sredstva za izgradnjo javnih domov v proračunu trenutno niso zagotovljena. Zagotovljeno tudi ni, da bi sredstva za izgradnjo domov za starostnike pridobili iz evropskih sredstev.

O vsem navedenem je županja seznanila prisotne občanke in občane na pogovoru 30. junija 2020. Po predstavitvi županje je potekala odprta razprava prisotnih v duhu prednosti in slabosti izgradnje javnega in zasebnega doma.

Vodstvo Občine Ruše si bo še naprej prizadevalo za pridobitev doma starostnikov v Rušah in podprlo kateregakoli ponudnika za opravljanje institucionalnega varstva. Zavzemali se bomo za izgradnjo javnega doma starostnikov, vendar kot rešitev sprejmemo tudi možnost izgradnje doma starostnikov zasebnega investitorja s podelitvijo koncesije.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_starostniki_fa3fde447b.jpg
news-802 Wed, 01 Jul 2020 12:03:25 +0200 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-najemne-pogodbe-3/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

 

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

-       del nepremičnine parc. št. 286, k.o. 672 Smolnik, v izmeri ca 735 m2

Namera bo objavljena do:

22. 7. 2020

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe zemljišča in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o najemnini in o drugih pogojih pravnega posla.

Plačilo najemnine v roku iz pogodbe bo bistvena sestavina najemne pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-801 Tue, 30 Jun 2020 14:00:00 +0200 Podaljšanje roka za oddajo predlogov za projekt participatornega proračuna http://ruse.si/novice/podaljsanje-roka-za-oddajo-predlogov-za-projekt-participatornega-proracuna/ Rok za oddajo predlogov za projekt participatornega proračuna podaljšan do 15. 8. 2020.

Občanke in občani, s stalnim bivališčem v Občini Ruše, ki so dopolnili 18 let, lahko oddajo projektni predlog na obrazcu, kateri je objavljen na občinski spletni strani, dostopen na sedežu občine in pri predstavnikih krajevnih odborov. Izpolnjen obrazec pošljejo po pošti na naslov: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše ali ga oddajo v vložišču Občine Ruše, v času uradnih ur, najkasneje do 15. 8. 2020.

 

Obrazec na povezavi: https://ruse.si/za-obcane/obrazci/

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_collage-obrazec-podaljsan_rok_4d69766c8b.jpg
news-800 Tue, 30 Jun 2020 13:51:49 +0200 Prevozi koles na relaciji Maribor - Ruše - Lovrenc na Pohorju http://ruse.si/novice/prevozi-koles-na-relaciji-maribor-ruse-lovrenc-na-pohorju/ Tudi v letošnjem letu je avtobusni prevoz za potnike - kolesarje, ki
potujejo skupaj s svojim kolesom na relaciji Maribor - Ruše - Lovrenc na
Pohorju  in obratno brezplačen. Med Občino Ruše in Arrivo Štajerska je
sklenjen Dogovor o sofinanciranju vozovnic za kolesarje in prevoz njihovih
koles. Dogovor velja od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020. Občina v celoti
subvencionira prevoz kolesarja in kolesa.

Vse informacije o avtobusih, ki vozijo na tej relaciji opremljeni z nosilcem
za prevoz koles pridobite na spletni povezavi Arrive Štajerske d.d.:
www.arriva.si, kjer morate vnesti vstopno in izstopno postajališče ter datum.
Na odhodih, kjer bo obratoval avtobus z nosilcem za kolesa bo dodana opomba
za informacijo potnikom.

V primeru zaostritev ukrepov glede COVID 19 se ti prevozi ne bodo vršili.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_bus_adb72e661c.jpg
news-799 Tue, 30 Jun 2020 13:46:45 +0200 Prehod na poletni urnik v Mariborski knjižnici http://ruse.si/novice/prehod-na-poletni-urnik-v-mariborski-knjiznici/ Z 29. 6. 2020 je Mariborska knjižnica prešla na poletni urnik. Tako se je spremenil tudi delovni čas Knjižice Janka Glazerja Ruše kot tudi Knjižnice Bistrica ob Dravi.

Poletni urnik Knjižnice Ruše:

Torek: 13:00 – 19:00

Četrtek: 9:00 – 14.00

Poletni urnik Knjižnice Bistrica:

Torek: 13:00 – 19.00

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_MB-KNJIZNICA-LOGOTIP-RGB_be31f3eedb.jpg
news-798 Mon, 29 Jun 2020 12:23:31 +0200 Izgradnja doma starejših v Občini Ruše - vabilo na pogovor http://ruse.si/novice/izgradnja-doma-starejsih-v-obcini-ruse-vabilo-na-pogovor/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Vabilo_na_pogovr_-_izgradnja_doma_starostnikov_18a7dbeb04.jpg news-796 Wed, 24 Jun 2020 15:21:39 +0200 Korak naprej k izgradnji Doma starostnikov v Rušah http://ruse.si/novice/korak-naprej-k-izgradnji-doma-starostnikov-v-rusah/ Korak naprej k izgradnji Doma starostnikov v Rušah

Namera o gradnji doma starostnikov v Rušah sega že v leto 2004, vendar po 16 letih doma starostnikov še vedno nimamo.

Že v 2004 je bilo na osnovi pobude resornega ministrstva za prijavo namere o izgradnji domov v obdobju 2006-2010 z župani občin Maribor, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Lenart in Duplek podpisano pismo o nameri za izgradnjo enot za varstvo starejših. Lokacije v Rušah, Lovrencu na Pohorju in Lenartu so bile med več kot 70 prijavljenimi, izbrane kot prednostne. Kljub navedenemu in številnim obljubam, leta 2020 doma starostnikov v Rušah še vedno nimamo.

Nazadnje so v letu 2018, ko je bilo tudi leto lokalnih volitev, v javnosti krožile informacije o namerah izgradnje doma starostnikov v Rušah, kot dislocirane enote Doma Danice Vogrinec Maribor. Tudi v Proračunu Občine Ruše za 2018 so bila načrtovana sredstva za pripravo dokumentacije v zvezi z gradnjo.

Leta 2020 je območje Upravne enote Ruše še vedno edino v Sloveniji brez doma starostnikov.

Občina Ruše je v letu 2019 pod prioriteto županje resno pristopila k reševanju vprašanja izgradnje doma starostnikov v Rušah. Žal je vlak, ko je pristojno ministrstvo namenjalo za tovrstne projekte veliko sredstev, odpeljal že par let nazaj. V državnem proračunu je letos za domove starostnikov namenjeno le 5 milijonov evrov, kar bi omogočalo izgradnjo le enega doma starostnikov. Kot kaže je državna politika za reševanje vprašanja zagotavljanja storitev domske oskrbe čedalje bolj usmerjena v podeljevanje koncesij privatnim ponudnikom tovrstnih storitev, zato objavlja razpise za podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše. Temu kažejo tudi številke, saj v Sloveniji deluje 56 javnih in 49 zasebnih zavodov domske oskrbe, zasebnih je tako že skoraj polovica.

Na drugi strani so pred velikim izzivom tudi obstoječi javni domovi starostnikov, saj je vlada s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva naložila domovom starostnikov, da morajo do 2021 preurediti sobe tako, da bosta v njej bivala samo dva oskrbovanca. Slednje kaže na to, da bo prioriteta obstoječih domov starostnikov reševanje tega vprašanja na območjih, kjer imajo že zgrajene domove in ne investiranje v izgradnjo domov na drugih lokacijah.

19. junija 2020 je bil objavljen javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše in sicer za okvirno 1100 mest na območju Republike Slovenije. Slednje ponuja možnost izgradnje doma starostnikov v Rušah zasebnemu investitorju s podelitvijo koncesije.

V sled navedenemu smo v Občini Ruše v letu 2019 pristopili k iskanju potencialnih investitorjev za izgradnjo doma starostnikov v Rušah. Na 10. redni seji se je Občinski svet Občine Ruše seznanil z namero ponudnika SeneCura za opravljanje dejavnosti storitve institucionalnega varstva v Občini Ruše. Občinski svet je na tej seji tudi pooblastil županjo za podpis izjave občine, da se strinja z namero kateregakoli ponudnika za opravljanje institucionalnega varstva na obrazcu, ki bo del razpisne dokumentacije javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše.

Pozitivno upanje nam daje tudi sprejetje Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–19, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na 21. redni seji, ki je potekala 18. junija 2020. Na spletni strani Vlade, je navedeno, da gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije ter da interventni zakon daje osnovo, da se bodo investicije hitreje realizirale. Pomembne investicije so usmerjen tudi v regionalni razvoj in izgradnjo domov za starostnike. Na seznamu investicij, ki je objavljen na spletni strani vlade je v letu 2021 predvidenih nad 5 milijonov evrov za izgradnjo 5 domov za starejše občane. V letu 2022 pa je predvidenih nad 25 milijonov evrov za izgradnjo domov za starejše občane, investicije v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva oziroma začasnih namestitev za starejše in vzpostavitev stanovanjskih skupin. Trenutno državni proračun za leti 2020 in 2021 teh sredstev še ne vsebuje. Več podatkov bomo imeli v jeseni, ko bo predviden rebalans tega.

Za Občino Ruše je pridobitev doma starostnikov prioritetni projekt, tako iz vidika zagotavljanja institucionalnega varstva našim občankam in občanom, kot tudi priložnost za pridobitev novih zaposlitev na območju naše občine, zato podpiramo tako izgradnjo državnega doma v naši občini, kakor tudi prijavo na razpis za podelitev koncesije potencialnim koncesionarjem in naredili bomo vse, da zagotovimo prostorske pogoje za realizacijo navedenega. Za našo občino, ki ima v povprečju večje število starejšega prebivalstva, v primerjavi z drugimi, je izgradnja doma starostnikov izrednega pomena, tako za sedanjo starejšo generacijo, kot za bodoče.

V torek, 30. 6. 2020, ob 18. uri, vabi županja občanke in občane Občine Ruše na pogovor v zvezi z izgradnjo doma starejših v Občini Ruše.

Vljudno vabljeni v Dom kulture Ruše.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_seniors_e3b96348e5.jpg
news-795 Tue, 23 Jun 2020 11:20:18 +0200 Obvestilo iz ambulante dr. Edvarda Kosa http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-ambulante-dr-edvarda-kosa-7/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_edvardkosIMG_dd31cf8f97.jpg news-794 Tue, 23 Jun 2020 10:51:07 +0200 Javni poziv za imenovanje Strokovnega sveta Javnega zavoda Center za mlade Ruše – CEZAM http://ruse.si/novice/javni-poziv-za-imenovanje-strokovnega-sveta-javnega-zavoda-center-za-mlade-ruse-cezam-1/ Javni poziv

Prijava

Soglasje

Odprema pošiljke

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_cezam_logo_063d55aa5d.jpg
news-793 Tue, 23 Jun 2020 10:21:57 +0200 RUŠKA PLAŽA - Poletni dan športa http://ruse.si/novice/ruska-plaza-poletni-dan-sporta/ Sobota, 27. junij ob 12. uri, Čolnarna pod Športnim parkom Ruše V Rušah že tradicionalno CEZAM Ruše organizira pravo pravcato »Ruško plažo – Poletni dan športa«, ki se odvija na Čolnarni pod Športnim parkom Ruše. Skupaj s Klubom študentov Ruš, Selnice ob Dravi in Lovrenca na Pohorju ter Občino Ruše pripravljamo nepozabno doživetje ob čudovitem ambientu reke Drave.  Strokovnjaki iz društva PureSport bodo poskrbeli za varno veslanje s kajaki, kanuji in SUP-i na Dravi, vsa potrebna oprema vam bo brezplačno na voljo na sami lokaciji. Brata Malek iz športno – cirkuškega društva Eleja bosta s svojo animacijo zagotovo navdušila vse prisotne. Za kulinarično ponudbo in specialitete iz foodtruck-a pa bo skrbel OuiChef.  Da pa se bomo počutili kot na pravi plaži, bo poskrbel DJ Toni Božanski s svojimi vročimi hiti.

»Začnite poletje z Ruško plažo!« pravi v.d. direktorja Lucija Smolnik.

Prireditev se bo izvedla v skladu s priporočili Nacionalnga inštituta za javno zdravje RS.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_RuskaPlaza_poster_splet_e868df5f18.png
news-792 Tue, 16 Jun 2020 10:14:31 +0200 Letni športni vikend 2020 http://ruse.si/novice/letni-sportni-vikend-2020/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_LetniSportniVikend20_zlozenka_splet_fe0483ab72.jpg news-791 Thu, 11 Jun 2020 12:05:25 +0200 Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora (EUP) RU04 v naselju Smolnik – gradivo za pridobivanje mnenj po 111. členu ZUreP-2. http://ruse.si/novice/osnutek-obcinskega-podrobnega-prostorskega-nacrta-za-del-enote-urejanja-prostora-eup-ru04-v-nase/ OPPN 04 SMOLNIK OSNUTEK LIST 1 

OPPN 04 OSNUTEK BREZ TRG-ARH UREDITEV

OPPN 04 OSNUTEK BREZ TRG - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

OPPN 04 OSNUTEK BREZ TRG - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - čistoris

OPPN 04 OSNUTEK BREZ TRGOVINE - FC

OSNUTEK OPPN 04 SMOLNIK SESTAVLJENO BREZ TRG

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-790 Thu, 11 Jun 2020 11:44:03 +0200 NAJAVA URADNIH UR SKUPNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA http://ruse.si/novice/najava-uradnih-ur-skupne-sluzbe-varstva-okolja-1/ Vse občane Ruš vabimo na uradne ure Skupne službe varstva okolja SOU Maribor, ki bodo v sredo, 17. 6., med 15.00 in 17.00 uro v sejni sobi Režijskega obrata občine Ruše na Mariborski cesti 3 v Rušah ter nadalje vsako tretjo sredo v mesecu ob istem terminu.

V kolikor imate s področja varstva okolja kakršnokoli vprašanje, ga lahko preko elektronske pošte ali telefona posredujete Barbari Ferlic v Občinski upravi Občine Ruše (barbara.ferlic@ruse.si, 02/669 0643), na SSVO pa bodo pripravili ustrezen odgovor ali vas povabili na razgovor v času uradnih ur.

Vljudno vabljeni.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-789 Wed, 10 Jun 2020 11:43:46 +0200 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del poslovnega prostora v objektu na naslovu Trg vstaje 10, Ruše http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-najemne-pogodbe-za-del-poslovnega-prostora-v-objektu-na-naslovu-trg-vs/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del poslovnega prostora v objektu na naslovu Trg vstaje 10, Ruše

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

Poslovni prostor št. 6 v stavbi št. 1790 (del), v izmeri ca 60 m2 v pritličju objekta

Namera bo objavljena do:

30. 6. 2020

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Plačilo najemnine v roku iz prodajne pogodbe bo bistvena sestavina najemne pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti. 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-788 Tue, 09 Jun 2020 14:02:03 +0200 Namera o sklenitvi neposrednih pogodb o uporabi/souporabi poslovnih prostorov v Kulturnem domu Ruše http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposrednih-pogodb-o-uporabisouporabi-poslovnih-prostorov-v-kulturnem-domu-ruse-2/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposrednih pogodb o uporabi/souporabi poslovnih prostorov v Kulturnem domu Ruše

 

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

 
 • pisarna 7 v velikosti 15,90 m2 na desni strani pododerja v kleti Kulturnega doma Ruše (souporaba),
 • pisarna 2 (deloma ali v celoti) v skupni velikosti 29,46 m2 na levi strani pododerja v kleti Kulturnega doma Ruše (souporaba),
 • pisarno v velikosti 16 m2 v pritličju Kulturnega doma Ruše
 • predprostor v velikosti 13 m2 v pritličju Kulturnega doma Ruše (souporaba),
 • souporaba sanitarij
 

Namera bo objavljena do:

29. 6. 2020

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še usklajevanje o terminih in o drugih pogojih pravnega posla.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnega poslovnega prostora ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-787 Fri, 05 Jun 2020 10:35:47 +0200 18. festival kantavtorstva Kantfest international 2020 razpisuje http://ruse.si/novice/18-festival-kantavtorstva-kantfest-international-2020-razpisuje/ 18. Festival kantavtorstva KantFest International 2020 razpisuje mednarodni natečaj za avtorsko glasbo in tekst, ki sodi v zvrst kantavtorstva in doslej še ni bila izdana na nosilcih zvoka. http://www.cezam.org/18-festival-kantavtorstva-kantfest-international-2020-razpisuje/

Foto: Slavko Rajh

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_kanta_382395082f.jpg
news-786 Fri, 05 Jun 2020 10:29:00 +0200 Vabilo k sodelovanju v kulinaričnem projektu Želodec na povodec v okviru LOR 2020 http://ruse.si/novice/vabilo-k-sodelovanju-v-kulinaricnem-projektu-zelodec-na-povodec-v-okviru-lor-2020/ http://www.cezam.org/vabilo-k-sodelovanju-v-kulinaricnem-projektu-zelodec-na-povodec-v-okviru-festivala-letni-oder-ruse-2020/

Foto: Nejc Ketiš

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Zelodec-na-povodec-2020-768x512_6e532e4b0f.jpg
news-785 Fri, 05 Jun 2020 10:24:44 +0200 Povabilo k sodelovanju Ruška nedelja 2020 http://ruse.si/novice/povabilo-k-sodelovanju-ruska-nedelja-2020/ Center za mlade Ruše vabi k sodelovanju http://www.cezam.org/ruska-nedelja-2020-povabilo-k-sodelovanju/

Foto: Boris Cerar, CEZAM

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Ruska-nedelja_kuki_b447a8792e.jpg
news-784 Fri, 05 Jun 2020 10:21:54 +0200 Pridruži se ekipi Letnega odra Ruše 2020 http://ruse.si/novice/pridruzi-se-ekipi-letnega-odra-ruse-2020/ http://www.cezam.org/pridruzi-se-ekipi-letnega-odra-ruse-2020/

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_cezam_logo_063d55aa5d.jpg
news-783 Fri, 05 Jun 2020 10:09:49 +0200 Vabilo k sodelovanju Letni oder Ruše 2020 http://ruse.si/novice/vabilo-k-sodelovanju-letni-oder-ruse-2020/ Center za mlade Ruše vabi k sodelovanju http://www.cezam.org/vabilo-k-sodelovanju-v-okviru-letnega-odra-ruse-2020/

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_LOR2020_113617754d.jpg
news-782 Fri, 05 Jun 2020 10:05:01 +0200 Otroško počitniško varstvo Občine Ruše http://ruse.si/novice/otrosko-pocitnisko-varstvo-obcine-ruse/ Občina Ruše bo v sodelovanju z MGC DANica, DPM Ruše; OŠ Janka Glazerja ter JZ CEZAM v času poletnih počitnic (29. junija do 28. avgusta 2020) izvajala brezplačni program počitniškega varstva osnovnošolskih otrok, in sicer med delovniki med 07:00 in 15:00.
Za otroke bo skrbela ekipa usposobljenih mentorjev in strokovnih izvajalcev mnogih zanimivih vsebin (športno plezanje, glasbene in spoznavne urice, kulturno ustvarjanje…), aktivnosti so prilagojene za učence od 1. do 5. razreda.

Vsak dan bosta otrokom zagotovljena malica in kosilo v skupnem znesku 3,50 EUR/dan, katerega poravnate s položnico, ki jo boste prejeli na dom. Znesek na položnici bo odvisen od števila dni, ki jih bo otrok preživel v počitniškem varstvu.

Zaradi prostorske omejenosti bo število otrok omejeno, zato je potrebna predhodna prijava. Prijave sprejemamo preko elektronskega obrazca do 21. 6. 2020.

Natančnejši program aktivnosti bo objavljen naknadno.

Prijava na otroško počitniško varstvo Občine Ruše 2020

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-781 Mon, 01 Jun 2020 14:22:05 +0200 Knjižnica Ruše ponovno odpira svoja vrata po ustaljenem urniku http://ruse.si/novice/knjiznica-ruse-ponovno-odpira-svoja-vrata-po-ustaljenem-urniku/ S 1. 6. Knjižnica Ruše ponovno odpira svoja vrata po ustaljenem urniku, ki bo veljal do 29. 6., ko ponovno vstopi v veljavo poletni urnik.

 • Ponedeljek – petek: 11.00 - 19.00
 • Sobota: 8.00 - 12.00

S 1. 6. se je spremenil tudi postopek izposoje, zdaj lahko bralci že vstopajo v knjižnico in med police, vendar je potrebno upoštevati higienska predpise. Obvezno razkuževanje rok, nošenje maske in upoštevanje varnostne razdalje. Omejeno je tudi število bralcev, ki se lahko istočasno nahajajo v knjižnici, zato prosimo, da se čas v knjižnici porabi racionalno.

Rok izposoje knjig ostane do 31. 8. 28 dni.

S 1.6. smo začeli obračunavati tudi zamudnine in pošiljati opomine.

 

Knjižnica Janka Glazerja Ruše

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_knjiznica_logo_f840b667c9.jpg
news-780 Fri, 29 May 2020 12:33:12 +0200 VABILO NA ČISTILNO AKCIJO »OČISTIMO RUŠE 2020« http://ruse.si/novice/vabilo-na-cistilno-akcijo-ocistimo-ruse-2020/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_VABILO_CISTILNA_AKCIJA_2020_6.6.2020-page0001_e2a4fdee7c.jpg news-779 Thu, 28 May 2020 09:40:08 +0200 OBVESTILO - Potek 9. redne seje OSOR, 28. 5. 2020 http://ruse.si/novice/obvestilo-potek-9-redne-seje-osor-28-5-2020/ Potek 9. redne seje OSOR, 28. 5. 2020 - obvestilo 

Danes, 28. 5. 2020, bo potekala 9. redna seja Občinskega sveta Občine Ruše. V sled Odloku o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2, ki se začne uporabljati šele 31. 5. 2020 in še vedno veljavnimi določenimi ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije, bo današnja seja potekala skladno s priporočili pristojnih institucij.

Na seji bo za povabljene udeležence poskrbljena ustrezna varnostna razdalja, razkuževanje rok in maske. Zaradi omejenih prostorskih kapacitet in spoštovanja priporočil stroke ter ukrepov vlade, bo seja za javnost zaprta.

Z željo celovitega informiranja javnosti o poteku seje bo Občina Ruše zagotovila snemanje seje in objavo video posnetka po seji.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_SEJA_OSOR_a31515d43e.jpg
news-778 Tue, 26 May 2020 13:02:31 +0200 Dopolnjeno obvestilo za letovanje otrok 2020 http://ruse.si/novice/dopolnjeno-obvestilo-za-letovanje-otrok-2020/ Spoštovani starši in otroci!

S 25. 5. 2020, je tudi RKS – Območno združenje Maribor pričel z zbiranjem prijavnic za letovanje otrok v letu 2020.

Izpolnjene prijavnice starši pošljite izvajalcu na elektronski naslov letovanje@rkmb-drustvo.si, kopijo prijavnice s prilogami (veljavno odločbo o otroškem dodatku) pa pošljite na naslov obcina@ruse.si.

Zaradi lažje organiziranosti bomo po izračunu subvencije z naše strani poslali na vaš elektronski naslov znesek vašega prispevka in hkrati obvestili RKS.

Prilagamo prijavnico za letovanje.

Zveza prijateljev mladine Maribor je z zbiranje prijav pričela v četrtek, 21. 5. 2020.

Vloga je objavljena na spletni strani izvajalca in sicer http://www.zpm-mb.si, kjer so objavljene vse informacije.

Da bi reševanje potekalo kar se da tekoče, vas prosimo, da k prijavi priložite potrebne priloge (fotokopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku).

Prijavnico pošljite po elektronski pošti na: obcina@ruse.si in hkrati na naslov izvajalca: letovanja@zpm-mb.si

Občina Ruše po potrjevala sofinanciranje letovanja vse do porabe sredstev.

Za dodatne informacije smo dosegljivi tudi na tel. št. 02 669 06 53, vprašanja pa lahko posredujete tudi na e-naslov: obcina@ruse.si.           

Prijavnica

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-777 Thu, 21 May 2020 12:31:07 +0200 Letovanje otrok v letu 2020 - obvestilo ZPM http://ruse.si/novice/letovanje-otrok-v-letu-2020-obvestilo/ Spoštovani starši in otroci!

Posredujemo dodatne informacije glede prijav za letovanje otrok v letu 2020.

S strani izvajalca letovanj - Zveze prijateljev mladine Maribor smo prejeli obvestilo, da bodo začeli z vpisom otrok danes, v četrtek, 21. 5. 2020.

Sprejemanje izpolnjenih vlog za izračun subvencioniranja letovanj bo Občina Ruše začela na isti datum, torej danes, v četrtek, 21. 5. 2020. Vloga je objavljena na spletni strani izvajalca in sicer http://www.zpm-mb.si, kjer so objavljene vse informacije.

Da bi reševanje potekalo kar se da tekoče, vas prosimo, da k prijavi priložite potrebne priloge (fotokopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku).

Prijavnico pošljite po elektronski pošti na: obcina@ruse.si in hkrati na naslov izvajalca: letovanja@zpm-mb.si

RKS – Območno združenje Maribor pa bo prijavnico objavil predvidoma v naslednjem tednu, je pa že sedaj možna informativna prijava na njihov e-naslov letovanje@rkmb-drustvo.si.

Več informacij na spletni strani http://www.rkmb-drustvo.si.

Za dodatne informacije smo dosegljivi tudi na tel. št. 02 669 06 53, vprašanja pa lahko posredujete tudi na e-naslov: obcina@ruse.si.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-776 Tue, 19 May 2020 13:35:32 +0200 NAJAVA URADNIH UR SKUPNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA http://ruse.si/novice/najava-uradnih-ur-skupne-sluzbe-varstva-okolja/ Vse občane Ruš vabimo na uradne ure Skupne službe varstva okolja SOU Maribor, ki bodo od 1. 6. dalje ponovno potekale vsako tretjo sredo v mesecu, med 15. in 17. uro, v sejni sobi Režijskega obrata občine Ruše na Mariborski cesti 3 v Rušah.

Prvi termin uradnih ur bo v sredo, 17. 6., med 15.00 in 17.00 uro.

V kolikor imate s področja varstva okolja kakršnokoli vprašanje, ga lahko preko elektronske pošte ali telefona posredujete Barbari Ferlic v Občinski upravi Občine Ruše (barbara.ferlic@ruse.si, 02/669 0643), na SSVO pa bodo pripravili ustrezen odgovor ali vas povabili na razgovor v času uradnih ur.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-775 Tue, 19 May 2020 13:12:54 +0200 Odredba o preklicu Odredbe o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa http://ruse.si/novice/odredba-o-preklicu-odredbe-o-preventivnih-ukrepih-za-preprecevanje-sirjenja-koronavirusa/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_odredba_preklic_ukrepov-1_c925a22fef.jpg news-774 Tue, 19 May 2020 11:27:34 +0200 21. 5. IN 22. 5. 2020, OD 9. - 17. URE, ZARADI NUJNIH DEL, POPOLNA ZAPORA CESTE V ULICI OB MLINŠČICI http://ruse.si/novice/21-5-in-22-5-2020-od-9-17-ure-zaradi-nujnih-del-popolna-zapora-ceste-v-ulici-ob-mlinsci/ Zaradi nujnih del na kanalizacijskem omrežju bo izveden prekop ceste v ul. Ob Mlinščici v Bistrici ob Dravi.
Cesta med hišnimi številkami Ob Mlinščici 1 – 13, bo 21. 5. in 22. 5. 2020 v času od 9. - 17. ure popolnoma zaprta.
Obvoz bo omogočen po Vorohovi ulici.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zapora_bistrica_b0913d6c28.png
news-773 Fri, 15 May 2020 14:24:03 +0200 OBVESTILO GLEDE POSLOVANJA OBČINSKE UPRAVE OBČINE RUŠE http://ruse.si/novice/obvestilo-glede-poslovanja-obcinske-uprave-obcine-ruse/ Obveščamo vas, da s ponedeljkom, 18. 05. 2020, občinska uprava Občine Ruše, znova posluje s strankami, po ustaljenem urniku v času uradnih ur:

Ponedeljek:        8.00 - 12.00

Sreda:                 8.00 - 12.00, 13.30 - 16.30

Petek:                 8.00 - 12.00

Vse obiskovalce naprošamo, da pri poslovanju z občinsko upravo Občine Ruše dosledno upoštevajo preventivne ukrepe za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 / COVID 19.

Stranke bodo v uradne prostore Občine Ruše vstopile samo v terminu, ki ga bodo dobile, po predhodnem dogovoru z uslužbenci občinske uprave, po telefonu ali  preko e-pošte.

Vstop v prostore je dovoljen le ob uporabi ustrezne zaščitne maske in obveznem razkuževanju rok. Razkužilo bo za ta namen nameščeno pri vhodu v prostore občinske uprave.

Vloge, dokumentacijo, zahtevke ali druga vprašanja, ki ne zahtevajo osebnega stika z uslužbenci občinske uprave, lahko še naprej rešujete:

-         Po telefonu: 02/669-06-40, od koder vas bomo prevezali pristojnemu uradniku;

-         Po elektronski pošti: kontakti uslužbencev https://ruse.si/za-obcane/obcinska-uprava/ (naslov je sestavljen iz imena in priimka zaposlenega ter domene spletne občine: ime.priimek@ruse.si);

-     Po navadni pošti na naslov: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše ali

-     jih oddate neposredno v poštni nabiralnik pred vhodom v občinsko stavbo.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_obcina_stavba_523e418ec8.jpg
news-772 Fri, 15 May 2020 14:19:45 +0200 Obvestilo o razdeljevanju "občinskih paketov" http://ruse.si/novice/obvestilo-o-razdeljevanju-obcinskih-paketov/ Obveščamo vas, da bo razdeljevanje »občinskih paketov« v sredo, 20. 5. 2020, v skladišču RK Ruše, Kolodvorska ul. 38, od 13. do 15. ure, oziroma do porabe.

Krajani Ruš, Bezene in Lobnice – Martnica jih lahko dvignejo z veljavnimi odločbami in vabili CSD Ruše ob upoštevanju vseh veljavnih varnostnih predpisov (varnostna razdalja, maske).

Izbrali boste lahko tudi oblačila.

Predsednica KORK Ruše                                                                                                                              Hedvika Potočar, l. r.

                                                        

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_rk_3bd3d321b0.jpg
news-771 Fri, 15 May 2020 12:11:43 +0200 RAZPIS ZA VPIS V GLASBENO ŠOLO RUŠE http://ruse.si/novice/razpis-za-vpis-v-glasbeno-solo-ruse/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Razpis_za_vpis_v_glasbeno_solo_Ruse-page0001_cdffb29257.jpg news-770 Thu, 14 May 2020 16:42:33 +0200 Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo http://ruse.si/novice/vabljeni-k-vpisu-v-glasbeno-solo/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_glasbena_sola_b131941524.jpg news-769 Wed, 13 May 2020 15:56:00 +0200 Javna razgrnitev http://ruse.si/novice/javna-razgrnitev/  

Občina Ruše obvešča javnost o podaljšanju javne razgrnitve predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi na območju Občine Ruše in roka za oddajo pripomb in predlogov do vključno 3. 6. 2020.

Javno naznanilo

 

 

Javna razgrnitev sklepa, da je gradnja kanalizacijskega sistema v javno korist, na naslednjih nepremičninah:

Parc. št.

Šifra k.o.

Katastrska občina (k.o.)

230

672

Smolnik

1198/5

665

Ruše

1291

665

Ruše

1199/24

665

Ruše

1198/7

665

Ruše

1198/2

665

Ruše

1303

665

Ruše

420/17

665

Ruše

 

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Ruše od 13. maja do 28. maja 2020. Pripombe se pošljejo pisno na naslov Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše.

 

 

Služnost v javno korist

Javno naznanilo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-768 Wed, 13 May 2020 11:20:39 +0200 OBVESTILO O IZVAJANJU PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE CELOTNEGA OBMOČJA MARIBORSKEGA VODOVODA http://ruse.si/novice/obvestilo-o-izvajanju-preventivne-dezinfekcije-celotnega-obmocja-mariborskega-vodovoda/ Obveščamo vas, da bomo od srede, 13. 5. 2020, do predvidoma srede, 27. 5. 2020, izvajali preventivno dezinfekcijo pitne vode na celotnem območju mestne občine Maribor, občine Ruše ter občine Selnica ob Dravi, v delu, kjer se ta običajno ne izvaja. Namen dezinfekcije, ki jo bo izvajal Mariborski vodovod, je preventivne narave, izbran čas pa sovpada z napovedanimi sprostitvami omejitev, ki so bile sprejete ob začetku razglasitve epidemije COVID-19.

Ukrep je začasen in ne vpliva na kakovost pitne vode. Voda bo tudi v času izvajanja preventivne dezinfekcije zdravstveno ustrezna, primerna za pitje, pripravo hrane in osebno higieno.

Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_mbvodLOGO_20c75ddbd8.jpg
news-767 Wed, 13 May 2020 09:08:17 +0200 Odredba o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja Covid-19 z dne 7. 5. 2020 http://ruse.si/novice/odredba-o-preventivnih-ukrepih-za-preprecevanje-sirjenja-covid-19-z-dne-7-5-2020/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_odredba_7.5._721ef40df6.jpg news-766 Tue, 12 May 2020 13:23:02 +0200 Ponovna vzpostavitev storitve Prostofer http://ruse.si/novice/ponovna-vzpostavitev-storitve-prostofer/ Z velikim veseljem sporočamo, da znova vzpostavljamo storitev PROSTOFER.

Časovnica je naslednja:

18. 5. prične klicni center sprejemati rezervacije prevozov. Pokličite na 080 10 10

25. 5. začetek nudenja prevozov PROSTOFER.

Velja še opozorilo, da je nošenje obrazne maske med prevozom obvezno.

Vse dobro vam želimo. 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_prostofer_slika_91c427a8c8.jpg
news-765 Fri, 08 May 2020 09:38:11 +0200 Obvestilo o ponovnem zagonu prevozov Prostofer http://ruse.si/novice/obvestilo-o-ponovnem-zagonu-prevozov-prostofer/ Spoštovani,

obveščamo vas, da bo klicni center z 18. 5. 2020 pričel sprejemati rezervacije prevozov za storitev Prostofer. Pričetek izvajanja prevozov je načrtovan za ponedeljek, 25. 5. 2020.

Storitev se bo izvajala v skladu z varnostnimi ukrepi in priporočili NIJZ, o katerih vas bomo naknadno še obvestili.

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_prostofer_vecer_d0d86e06d3.jpg
news-764 Thu, 07 May 2020 10:58:04 +0200 KNJIŽNICA JANKA GLAZERJA RUŠE PONOVNO ODPIRA SVOJA VRATA http://ruse.si/novice/knjiznica-janka-glazerja-ruse-ponovno-odpira-svoja-vrata/ Odprti smo po poletnem urniku, ki bo veljal vse do 1. 9. 2020.

 • Torek od 13.00 do 19.00 in
 • Četrtek od 9.00 do 14.00.

-Izposoja in vračilo poteka pod posebnimi pogoji, ki so v skladu z navodili NIJZ in se sproti spreminjajo, zato prosimo, če se pred vstopom seznanite z obvestili na vratih knjižnici in v preddverju.
-Izposojo knjig smo podaljšali iz 21 dni na 28 dni.
-Vse do konca maja so ustavljene zamudnine in opomini.
-Trenutno so onemogočene rezervacije preko spleta, je pa predvideno, da se bodo te sprostile z 11. majem.

Za vsa aktualna obvestila, spremljate spletno stran Mariborske knjižnice, Facebook stran Mariborske knjižnice in obvestila na vratih knjižnice.

Knjižnica Janka Glazerja Ruše

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_knjiznica_logo_f840b667c9.jpg
news-763 Tue, 05 May 2020 11:15:12 +0200 Dodatno obvestilo za letovanje otrok 2020 http://ruse.si/novice/dodatno-obvestilo-za-letovanje-otrok-2020/ Na RK Maribor potekajo informativni vpisi otrok, ki želijo letos letovati, zato starše obveščamo, da na e-naslov: letovanje@rkmb-drustvo.si , pošljete podatke o svojem otroku (priimek in ime, naslov in občina bivanja). Tako bo RK, ko bo potrjeno letovanje, lahko staršem posredoval prijavnico.

Prvotni članek najdete na tej povezavi.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-762 Tue, 05 May 2020 10:33:21 +0200 Informacijska pisarna Snage d.o.o. od 6. maja ponovno na voljo uporabnikom http://ruse.si/novice/informacijska-pisarna-snage-doo-od-6-maja-ponovno-na-voljo-uporabnikom/ V sredo, 6. maja ponovno odpiramo vrata naše informacijske pisarne, na sedežu podjetja. Tako boste v njej ponovno lahko urejali formalne spremembe, prijave v sistem ravnanja z odpadki in odjave iz sistema, kupili vrečke za odpadke, ipd.

Zadeve, ki jih lahko rešite po elektronski poti (info@snaga-mb.si)  ali po telefonu (02 620 58 75) tudi vnaprej skušajte reševati po teh poteh.

Informacijska pisarna bo odprta po običajnem urniku, to je vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 ure.

Ob sobotah, nedeljah in praznikih bo informacijska pisarna zaprta.

Ob obisku informacijske pisarne je treba upoštevati naslednje varnostne ukrepe:

 • vstop v pisarno je POSAMIČEN.
 • obvezno je vzdrževanje VARNOSTNE RAZDALJE najmanj 2 m,
 • ob vstopu je obvezna uporaba ZAŠČITNE MASKE ali druga oblika zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, …),
 • ob vstopu je obvezno RAZKUŽEVANJE ROK.

 V informacijski pisarni se zadržujte samo toliko časa, kolikor je res potrebno.

 Hvala za spoštovanje pravil.

 

Snaga, d.o.o.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_5_5snaga_5f3103f664.png
news-761 Mon, 04 May 2020 14:27:04 +0200 Javno naznanilo http://ruse.si/novice/javno-naznanilo-3/ Na podlagi 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 24. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/18), Občina Ruše s tem

JAVNIM NAZNANILOM 

obvešča javnost o

zbiranju predlogov k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

 

za del enote urejanja prostora (EUP) Ru04 v naselju Smolnik

 

Javno naznanilo - predstavitev osnutka

OPPN RU04 -Smolnik osnutek list 1

OPPN RU04 -Smolnik osnutek list 2

OPPN RU04 -Smolnik osnutek list 3

OPPN RU04 -Smolnik osnutek za seznanitev

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-760 Mon, 04 May 2020 11:19:31 +0200 Javni poziv za imenovanje Strokovnega sveta Javnega zavoda Center za mlade Ruše – CEZAM http://ruse.si/novice/javni-poziv-za-imenovanje-strokovnega-sveta-javnega-zavoda-center-za-mlade-ruse-cezam/ Javni poziv za imenovanje Strokovnega sveta Javnega zavoda Center za mlade Ruše – CEZAM

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_cezam_logo_063d55aa5d.jpg
news-759 Thu, 30 Apr 2020 16:56:39 +0200 Obvestilo za letovanje otrok 2020 http://ruse.si/novice/obvestilo-za-letovanje-otrok-2020/ Spoštovani starši in otroci!

 

 

Počitnice se približujejo in verjamemo, da bo letovanje otrok, kljub neugodnim razmeram, uspešno izpeljano.

 

S strani izvajalcev letovanj - RKS – Območnega združenja Maribor in Zveze prijateljev mladine Maribor smo prejeli obvestilo, da kljub trenutnim razmeram (CORONA-19) pripravljajo aktivnosti za letovanje v letu 2020.

 

Oba izvajalca na svojih spletnih straneh, in sicer: - www.rkmb-drustvo.si - zpm-mb.si/novice-dogodki/letovanja-zpm-maribor-2020/

 

sprotno objavljata aktualne novosti za letovanje.

 

Po 4. maju bomo na naši spletni strani objavili pogoje za sofinanciranje letovanja in o načinu oddaje vloge.

 

Želim vam lepe praznike.

 

 

OBČINA RUŠE

Županja

Urška Repolusk

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-758 Thu, 30 Apr 2020 09:16:54 +0200 Odprtje muzejev in galerij za javnost http://ruse.si/novice/odprtje-muzejev-in-galerij-za-javnost/ Spoštovani

V času epidemije smo muzeji kljub temu, da nismo mogli sprejemati obiskovalcev, opravljali svoje delo naprej (posredovanje gradiva, informacij, priprave projektov, digitalizacija itd.)

 

Ob tem pa smo, zahvaljujoč predanemu delu muzejskih sodelavcev, aktivno sodelovali z uporabniki z informacijami in objavami gradiva na spletnih omrežjih.

Muzeji smo v dani situaciji priskočili na pomoč tudi učiteljem in vzgojiteljem ter ponudili vsebine za interaktivno učenje in poučevanje. Izvajali smo kulturne dneve, virtualne delavnice in oglede razstav.

Slovenska javnost je skupaj z muzealci težko pričakovala odprtje muzejev in spremembe odloka smo se iskreno razveselili. Žal o tej spremembi predhodno nismo bili obveščeni,

 

zato muzejev danes še ne moremo odpreti. Poskrbeti moramo namreč za varnost zaposlenih in obiskovalcev, prostore muzeja ustrezno pripraviti in sprejeti zaščitne ukrepe.

Obiskovalcem bomo muzeji in galerije odpirali svoja vrata od torka, 5. maja 2020, glede na potrebe in zmožnosti ter dogovore z ustanovitelji.

 

Spremljajte obvestila na spletnih straneh in družabnih omrežjih posameznih muzejev.

 

Veselimo se, da se prav kmalu spet vidimo. 

 

V imenu slovenskih muzejev in galerij

 

 

Skupnost muzejev Slovenije                                                 ICOM Slovenija

dr. Aleksandra Berberih-Slana                                              dr. Kaja Širok

 

Služba za premično dediščino in muzeje

 

Maja Hakl Saje

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_skupnost_muzejev_5c462fb78c.png
news-757 Tue, 28 Apr 2020 15:10:40 +0200 Spremembe odvoza odpadkov med prazniki http://ruse.si/novice/spremembe-odvoza-odpadkov-med-prazniki/  

Zaradi prihajajočih praznikov se spreminjajo urniki izvajanja nekaterih naših storitev.

Odvoz odpadkov iz gospodinjstev bo namesto na praznik dela, v petek, 1. maja, potekal v soboto, 2. maja, zato vse uporabnike, ki imajo odvoz sicer načrtovan ob petkih, skladno tudi z letnim koledarjem odvoza odpadkov prosimo, da nastavijo posode na prevzemno mesto v soboto do 6. ure zjutraj.

Zbirni centri v vseh primestnih občinah, v katerih izvajamo gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, bodo v soboto, 2. maja, zaprti.

Snaga, d.o.o.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_snaga_logo_c5fa78d42f.png
news-756 Tue, 28 Apr 2020 10:31:42 +0200 Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja Koronavirusa (SARS-CoV-2 (COVID-19)) http://ruse.si/novice/odredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-odredbe-o-preventivnih-ukrepih-za-preprecevanje-sirjenja-koron/ Priloge odredbe:

11. redna seja Vlade RS (pdf)

Priporočila za upravljavce in uporabnike teniških igrišč (pdf)

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_odredba28.4_adc551489e.jpg
news-755 Mon, 27 Apr 2020 12:09:05 +0200 Iskrene čestitke ob državnem prazniku http://ruse.si/novice/iskrene-cestitke-ob-drzavnem-prazniku/ Drage občanke, spoštovani občani,

iskreno vam čestitamo ob Dnevu boja proti okupatorju, 27. aprilu in 1. maju, Mednarodnem prazniku dela ter vam želimo lepe praznične dni.

Vse Dobro in ostanite zdravi.

Foto: gov.si

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Zastava-RS_a2cbc06542.jpg
news-754 Fri, 24 Apr 2020 14:35:15 +0200 Kresovanje 2020 odpade http://ruse.si/novice/kresovanje-2020-odpade/  

Drage občanke in občani,

na predvečer mednarodnega praznika dela so po vsej Sloveniji zagoreli kresovi. Tako je bilo doslej tudi v Rušah.

A žal bo letošnje prvomajsko kresovanje v Rušah ODPADLO, zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa.

Kljub temu iskrene čestitke ob prazniku dela. Želimo vam prijetne praznike v krogu svojih najdražjih in ostanite zdravi.

Urška Repolusk, Županja Občine Ruše

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_kresovanje_2020_a527b1ff85.jpg
news-753 Fri, 24 Apr 2020 13:35:37 +0200 VOŽNJA Z MOTORNIMI VOZILI V NARAVNEM OKOLJU JE V SKLADU Z ZAKONOM O OHRANJANJU NARAVE PREPOVEDANA http://ruse.si/novice/voznja-z-motornimi-vozili-v-naravnem-okolju-je-v-skladu-z-zakonom-o-ohranjanju-narave-prepovedana/ Spoštovani,

že v samem začetku letošnje pomladi smo policisti Policijske postaje Ruše obravnavali nesrečo, ki se je zgodila zaradi vožnje z motornim kolesom v naravnem okolju in je voznik utrpel hude telesne poškodbe. Prav tako so takšne nesreče v letošnjem letu že obravnavale tudi druge policijske postaje na območju Policijske uprave Maribor. Vse več pa je ponovno obvestil občanov o kršitvah Zakona o ohranjanju narave, predvsem kršitev, ki se storijo z vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju (kot so vožnja z enduro oz. motokros motorji, štirikolesniki),  kar povzroča veliko škodo v naravi, ter s hrupom vznemirja tako ljudi kot živali.

Vožnja v naravnem okolju je urejena v Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS št. 56/1999 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZON), v katerem je bila leta 2014 podrobneje urejena tudi prepoved vožnje in obenem dovoljene dejavnosti z uporabo motornih vozil v naravnem okolju. V 28.b členu ZON je predpisano, da je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni ali drug lasten pogon vozila. Vozila na motorni ali drug lasten pogon vozila so opredeljena kot vsa motorna vozila, kolesa s pomožnim motorjem in druga prevozna sredstva, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, z močjo lastnega motorja ali z močjo drugega lastnega pogona vozila (v nadaljevanju: vozila na motorni pogon). Pod naravno okolje spada živa in neživa narava nekega območja, ki ga ni ustvaril človek, nanj pa vpliva, ga oblikuje in uporablja. To so vsa območja izven naselij, javnih in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet ter drugih prometnih površin, ki so namenjene za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa, gozdnih cest ipd. Kljub temu pa je dovoljena ustavitev ali parkiranje vozil na motorni pogon v pasu petih metrov izven vozišča, če je ustavljanje ali parkiranje v skladu s predpisi, ki urejajo cestni promet, in če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča, ter na območju, ki je namenjeno za začasno parkiranje za namene javnih shodov in javnih prireditev, organiziranih v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja, pri čemer to območje šteje za prireditveni prostor.

Globa zaradi nespoštovanja omenjenih zapovedi je predpisana v 161. čl. ZON, ki predpisuje globo v višini 40 EUR za posameznika, nadzor nad izvajanjem zakona pa opravljajo poleg inšpektorjev, pristojnih za ohranjanje narave, tudi gozdarski, lovski, ribiški in kmetijski inšpektorji ter policisti.

Zakon v 153.a čl. ZON predvideva zaseg motornega vozila, če je bil kot voznik vozila na motorni pogon v naravnem okolju v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za zgoraj opisani prekršek vožnje v naravnem okolju.

 

 

Simon Premzl

komandir

policijski inšpektor I

 

 

 

                           

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_pp_c21501ee7c.jpg
news-752 Fri, 24 Apr 2020 13:23:43 +0200 Fotografski natečaj za izbor najboljših fotografij, posnetih v Občini Ruše http://ruse.si/novice/fotografski-natecaj-za-izbor-najboljsih-fotografij-posnetih-v-obcini-ruse/ Občina Ruše razpisuje fotografski natečaj za izbor najboljših fotografij, posnetih v Občini Ruše, na katerem

lahko sodelujete med 25. 4. in 25. 5. 2020.

 

CILJ NATEČAJA:

Cilj natečaja je pridobitev umetniških, atraktivnih, zanimivih in kvalitetnih fotografij, s tematiko iz okolja Občine

Ruše in uveljavljanju ruških fotografov skozi izdelane promocijske materiale. Občina Ruše bo prejete fotografijeuporabila za potrebe objav v občinskem glasilu Ruški utrip, objav na spletni strani Občine Ruše, družbenihomrežjih Občine Ruše in izdelavo promocijskega materiala.

Z natečajem želimo pokazati naše prelepe kraje, utrinke iz našega vsakdana in jih deliti z drugimi. V večnost

ujeti in zapisati trenutke, motive, razglede in druge zanimivosti naše občine.

 

TEME FOTOGRAFIJ NATEČAJA:

 • Narava.
 • Arhitektura.
 • Urbana središča z uličnim utripom.

 

PRAVILA NATEČAJA:

 • Na fotografskem natečaju lahko sodelujejo tako ljubiteljski kot profesionalni fotografi avtorskih fotografij vseh starosti, razen člani strokovne komisije, njihovi ožji družinski člani in zaposleni na Občini Ruše.
 • Fotografija je bila posneta v letu 2019 in 2020.
 • Fotografije morajo biti krajevno vezane na območje Občine Ruše.
 • Na fotografiji je prikazan posnetek narave, arhitekture ali urbanega okolja na območju občine.
 • Vsak udeleženec lahko sodeluje z več objavami.
 • Sodelujoči mora imeti možnost dokazati, da je lastnik avtorskih pravic in da s sodelovanjem v tem natečaju ne krši nikogaršnjih avtorskih pravic. V kolikor so na fotografijah ujeti posamezniki, udeleženec prevzame odgovornost, da ima dovoljenje k objavi fotografij, za namen sodelovanja v javnem natečaju.
 • Občina Ruše bo izmed vseh prejetih fotografij izbrala najboljše, katere tudi prejmejo nagrado, vse prejete fotografije pa lahko uporabila za promocijo občine.

 

TEHNIČNA NAVODILA:

 • Fotografije morajo biti izdelane v digitalnem formatu jpg, jpeg, v barvni tehniki.
 • Velikost fotografij mora biti najmanj 1795 x 2705 pikslov in z resolucijo 300 dpi.
 • Fotografije so lahko posnete z digitalnim fotoaparatom ali mobilnim telefonom, vendar naj bo velikost in kakovost primerna.
 • Na poslane fotografije ni dovoljeno dodajati podpisa ali kakršnegakoli znaka (logotipa) avtorja, niti datuma posnetka fotografije.
 • Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami ni dovoljena, razen manjših korekcij barv, nivojev, osvetlitev in kontrastov.

 

ODDAJA FOTOGRAFIJE

Fotografije avtorji pošljite v digitalni obliki, izključno po elektronski pošti na naslov: urad.zupanje@ruse.si.

Ob fotografiji navedite naslednje podatke:

 • vsebina fotografije, datum in lokacija nastanka;
 • ime, priimek in letnico rojstva avtorja;
 • kontaktni podatki avtorja (naslov, e-naslov, telefonska številka).

Fotografije, katere ne bodo opremljene z zgoraj navedenimi podatki bodo izločene iz natečaja.

V kolikor komisija presodi, da poslani predlog ne ustreza merilom natečaja, objavo brez obrazložitve prepreči.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v natečaju udeleženci dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator natečaja, Občina Ruše. Organizator natečaja jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Organizatorji natečaja se obvezujejo, da bodo pridobljene osebne podatke o sodelujočih uporabili in obdelovali zgolj za potrebe izvedbe Fotografskega natečaja.

 

AVTORSKE PRAVICE

Sodelujoči na fotografskem natečaju se s prijavo obveže, da je avtor fotografije oz. da ima zanje avtorske

pravice. Sodelovanje na natečaju pomeni, da avtor v celoti sprejema pravila organizatorja in dovoljuje

organizatorju hranjenje poslanih fotografij in javno objavo prejetih fotografij v namen promocije fotografije,

promocije občine in njenih dejavnosti, ob ustrezni navedbi avtorja in brez predhodnega soglasja avtorja

fotografije (v občinskem glasilu, na internetni strani, na družbenih omrežjih ter v drugih publikacijah oziroma promocijskem materialu).

 

OCENJEVANJE

Fotografije, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo najkasneje naslednji delovni dan objavljene na

Facebook strani Občine Ruše, v albumu Fotografski natečaj.

Ocenjevanje bo potekalo v dveh delih. V prvem delu bodo ključni glasovi, ki jih bodo fotografije, tekom poteka natečaja, z všečki, prejele na družbenem omrežju Facebook Občine Ruše. Izmed vseh objavljenih fotografij, bo v finalni izbor uvrščenih 10 fotografij, ki bodo imele največ glasov (všečkov). Vsak avtor je lahko uvrščen med finaliste le z eno fotografijo. Drugi del ocenjevanja bo potekal 26. 5. 2020. Deset najboljših fotografij, po izboru splošne javnosti, bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo bo imenovala županja Občine Ruše. Strokovna komisija bo izbrala zmagovalno ter drugo in tretje uvrščeno fotografijo. Ocenjevali bodo kvaliteto, izvirnost, izvedbo in ustreznost vsebine glede na razpisano temo natečaja. Najboljše fotografije po vašem izboru, bodo posebej izpostavljene, saj bodo krasile naslovnice občinskega glasila Ruški utrip.

 

NAGRADE

Fotografije, ki bodo v skupni oceni glede na vsa ocenjevalna merila dosegle največ točk, bodo nagrajene s

praktičnimi nagradami:

 

1. mesto 2x vstopnica za 1x vstop Bazen + Fitnes + Wellness v Športnem parku Ruše;

2. mesto 2x vstopnica za 1x vstop Fitnes + Wellness v Športnem parku Ruše;

3. mesto 2x vstopnica za 1x vstop Bazena + Fitnes v Športnem parku Ruše.

 

Vsi avtorji fotografij, uvrščenih v finalni izbor, pa bodo prejeli USB ključek Občine Ruše.

 

Rezultati fotografskega natečaja bodo objavljeni na spletni strani in Facebook strani Občine, nagrajenci pa

bodo o izboru obveščeni po elektronski pošti, najkasneje v roku 8. dni po sprejemu odločitve. Nagrade bodo

nagrajenci prejeli na Slavnostni seji Občinskega sveta Občine Ruše, ki bo predvidoma potekala 21. 6. 2020.

 

Bodite ustvarjalni, kreativni. Delite svoje poglede skozi fotografski objektiv tudi z ostalimi.

 

Foto: Olga Malec

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_foto_natecaj_7dee2ee412.jpg
news-751 Tue, 21 Apr 2020 16:12:07 +0200 Ruški utrip št. 2 http://ruse.si/novice/ruski-utrip-st-2/ Ruški utrip št. 2 (PDF)

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_ruski_utrip_2_naslovnica_8a0c238695.jpg
news-750 Tue, 21 Apr 2020 15:29:32 +0200 POZIV ZA PRIJAVO ZA ZAČASNO SOFINANCIRANJE NA PODROČJU ŠPORTA http://ruse.si/novice/poziv-za-prijavo-za-zacasno-sofinanciranje-na-podrocju-sporta/ Številka:          671-0008/2020-1

Datum:            21. 4. 2020

 

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja na podlagi 17. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18 in 57/19) in objavljenega Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/20)

 

POZIV IZVAJALCEM LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

 v Občini Ruše v letu 2020 za začasno sofinanciranje

 

Namen poziva: namen poziva je omilitev posledic epidemije in finančna pomoč društvom, ki so se pravočasno prijavili na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2020 (v nadaljevanju JR).

 

Predmet poziva: zbiranje prijav za začasno sofinanciranje programov, ki so predmet prijave na javni razpis za leto 2020 in so se sofinancirali že v preteklem letu.

Višina začasnega sofinanciranja skupaj ne sme preseči ene tretjine pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec prejel za svoje dejavnosti v letu 2019 po naslednjih vsebinskih sklopih:

 

1. športni programi:

 • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
 • športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
 • kakovostni šport;
 • vrhunski šport;

 

2. razvojne in strokovne naloge v športu:

 • delovanje zvez društev.

 

3. športni objekti in površine za šport v naravi

 • najemnine športnih objektov

 

Rok za prijavo na poziv je najkasneje do 30. 4. 2020. Prijavitelji morajo izpolnjeno vlogo oddati do predpisanega roka po e-pošti obcina@ruse.si.

 

Vlagatelji bodo dodeljena sredstva prejeli v roku 5 delovnih dni od popolne vloge.

 

Prijavna dokumentacija: vloga za začasno sofinanciranje izvajalcem LPŠ v letu 2020 in izjava sta od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletnih straneh: www.ruse.si. Vse dodatne informacije v zvezi z pozivom dobijo zainteresirani samo po e-pošti: marjana.blazke@ruse.si.

 

POGOJ ZA PRIJAVO:

Začasno sofinanciranje bodo prejela društva, ki izpolnjujejo sledeče kriterije:

 • da so se pravočasno prijavila na javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Ruše za leto 2020;
 • da so enake dejavnosti imela sofinancirana že v letu 2019;
 • da so v letu 2019 za športne programe vadbe in tekmovanj skupno prejela več kot 500,00 EUR.

 

 

                                                                                                                      Županja

                                                                                                                      Urška REPOLUSK

Obrazec IZJAVA

Obrazec VLOGA ZA ZAČASNO FINANCIRANJE

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-749 Mon, 20 Apr 2020 16:16:00 +0200 2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Ruše http://ruse.si/novice/2-dopisna-seja-obcinskega-sveta-obcine-ruse/ Od torka, 14. aprila 2020, od 15.30, do petka, 17. aprila 2020, do 13. ure, je potekala 2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Ruše.

 

Na seji so bili obravnavani in sprejeti:

 • Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč komunalnih odpadnih vod na območju občine Ruše;
 • Dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo Ureditev trga v Rušah;
 • Predlog za odpis kratkoročnih terjatev iz naslova najemnih razmerij;
 • Sklep o obstoju javnega interesa in uvedbo razlastitve v javno korist;
 • Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih v Občini Ruše za leto 2019.

 

Na dopisni seji je sodelovalo 16 članov od 18.

 

Obravnavana gradiva so dostopna na spletni strani Občine Ruše https://ruse.si/za-obcane/politika/seje-obcinskega-sveta/ .

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-748 Thu, 16 Apr 2020 13:49:11 +0200 VPIS OTROK V VRTEC OŠ JANKA GLAZERJA RUŠE - ŠOLSKO LETO 2020/21 http://ruse.si/novice/vpis-otrok-v-vrtec-os-janka-glazerja-ruse-solsko-leto-202021-1/ Osnovna šola Janka Glazerja Ruše vabi k vpisu otrok v Vrtec Ruše in Vrtec Bistrica ob Dravi.

Zaradi izrednih razmer v zvezi s koronavirusom osebna oddaja vlog trenutno ni mogoča. Izpolnjene vpisne vloge na OŠ Janka Glazerja Ruše sprejemajo le:

 • po e-pošti: vrtec.osmbjg@guest.arnes.si ali
 • po navadni pošti: OŠ Janka Glazerja Ruše – Vrtec Ruše, Lesjakova ulica 4, 2342 Ruše.

Vlogo za vpis najdete na povezavi: http://www.glazer.si/files/2019/04/vpisna_pola_19.pdf

Povezava do objave: http://www.glazer.si/vrtecruse/

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_vrtec_ruse_b22eac904e.jpg
news-747 Wed, 15 Apr 2020 14:57:57 +0200 Javni razpis za sofinanciranje projektov obnove fasad in zunanjega stavbnega pohištva v delu trškega jedra Ruše v letu 2020 http://ruse.si/novice/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-obnove-fasad-in-zunanjega-stavbnega-pohistva-v-delu-trske-1/ Javni razpis za sofinanciranje projektov obnove fasad in zunanjega stavbnega pohištva v delu trškega jedra Ruše v letu 2020

Datum objave: 15. 4. 2020

Rok za prijavo: 30. 7. 2020 do 12. ure

Razpisna dokumentacija

Obrazci

Območje razpisa

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_2020obmocje_razpisa_633e7a61c5.gif
news-746 Wed, 15 Apr 2020 14:38:02 +0200 PONOVNO ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV PO NAROČILU http://ruse.si/novice/ponovno-odvoz-kosovnih-odpadkov-po-narocilu/ Obveščamo vas, da je od danes, 15. 4. 2020, ponovno mogoče naročiti odvoz kosovnih odpadkov izpred vaših vrat.

Za naročilo pokličite na 02 620 58 75 ali pišite na info@snaga-mb.si. Dogovorili se bomo za termin odvoza in ga skušali izvesti čim prej, oz. najkasneje v treh tednih.

Med kosovne odpadke spada pohištvo, sanitarna oprema, igrala, kolesa, večji gospodinjski aparati ipd. Odpadkov, ki ne izkazujejo lastnosti kosovnih odpadkov, ne bomo odpeljali (gradbeni odpadki, nevarni odpadki, mešani komunalni odpadki, salonitne plošče ipd). Odvoz do 2m3 kosovnih odpadkov je za gospodinjstva enkrat na leto brezplačen.

Kontaktirajte nas in se znebite kosovnih odpadkov na prijazen način.

Snaga Maribor

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_kosovni_odpadki_11c6cd2987.jpg
news-745 Fri, 10 Apr 2020 11:02:42 +0200 Velikonočni prazniki http://ruse.si/novice/velikonocni-prazniki/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Velikonocni_prazniki3_65c868659e.jpg news-744 Thu, 09 Apr 2020 11:34:44 +0200 Obvestilo o obratovanju zbirnega centra http://ruse.si/novice/obvestilo-o-obratovanju-zbirnega-centra/ ZBIRNI CENTER BO PONOVNO ODPRT OB UPOŠTEVANJU DOLOČENIH UKREPOV Na podlagi predvidenih vladnih omilitev ukrepov, ki so bili sprejeti v namen preprečevanja širitve okužb s koronavirusom, bomo pod določenimi varnostnimi pogoji odprli tudi vaš zbirni center v občini Ruše.

Zbirni centri bodo pričeli obratovati s torkom, 14. aprila 2020, po ustaljenem poletnem delovnem času.

TOR – od 12.00 do 16.00, ČET – od 12.00 do 18.00 in SOB – od 9.00 do 17.00

Varnost in zdravje zaposlenih in uporabnikov zbirnega centra ostajata na prvem mestu, zato bodo ob predaji odpadkov veljali nekateri varnostni ukrepi, ki jih je treba pri tem spoštovati.

Vstop v zbirni center bo hkrati mogoč za največ dve vozili, pri čemer bodo uporabniki ob obisku zbirnega centra morali nositi zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela, zaščitne rokavice, medsebojno pa bodo morali vzdrževati predpisano varnostno razdaljo, torej najmanj 2 metra. Vstop v prostor, ki je na zbirnem centru namenjeni zaposlenim, bo obiskovalcem prepovedan.

Zavedamo se, da se občasno pri dovozu v zbirni center lahko pojavljajo zastoji, zato vnaprej opozarjamo uporabnike, da so za spoštovanje prometnih predpisov odgovorni sami in da morajo poskrbeti, da bo čakanje na vstop v zbirni center potekalo tako, da ne bo motilo tekočega prometa.

Verjamemo v skupno odgovornost in strpnost pri predaji/prevzemu odpadkov.

 

SNAGA, d.o.o.


 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_snaga_logo_c5fa78d42f.png
news-743 Wed, 08 Apr 2020 10:54:43 +0200 Odpadki ne sodijo pred vrata zbirnega centra http://ruse.si/novice/odpadki-ne-sodijo-pred-vrata-zbirnega-centra/ Pred zbirnim centrom srečujemo prizore prepuščanja odpadkov pred njegovimi zaprtimi vrati. Gre za nedopustno ravnanje. Vljudno prosimo vse občane, da upoštevate izredne ukrepe, med katerimi je tudi zaprtje zbirnega centra in tako onemogočena predaja odpadkov v zbirnem centru. Takšna ravnanja kažejo na nespoštovanje naših zaposlenih, ki v teh dneh opravljajo redni odvoz odpadkov v izrednih pogojih in jim s takšnim ravnanjem povzročamo dodatne obremenitve. Dokažimo, da zmoremo biti solidarni, kot se to v tem času izkazuje tudi na drugih področjih življenja.

 

Trenutno je v Sloveniji še zmeraj razglašena epidemija, prav tako pristojne inštitucije, predvsem Nacionalni inštitut za javno zdravje, opozarjajo, da moramo ukrepe spoštovati. Zbirne centre bomo odprli takoj, ko bomo ocenili, da je tveganje za prenos okužb majhen oz. ko bodo pristojne institucije izdale tovrstna priporočila. V kolikor bi se stanje izboljšalo bomo zbirne centre odprli v omejenem obsegu. O njegovem odprtju boste obveščeni.

 

Ker si ne želimo dodatnih obremenitev okolja vas prosimo, da odpadke, ki so predvideni za oddajo na zbirnem centru do njegovega odprtja hranite doma.

 

 

Sedaj imamo priložnost, da vsi skupaj dokažemo, da zmoremo biti odgovorni!

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_foto_zbirni_center_f73fa17a03.jpg
news-742 Wed, 08 Apr 2020 10:42:34 +0200 Pomoč otrokom, mladostnikom in staršem ob duševnih stiskah zaradi epidemije COVID-19 http://ruse.si/novice/pomoc-otrokom-mladostnikom-in-starsem-ob-dusevnih-stiskah-zaradi-epidemije-covid-19/ Strokovnjaki Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor, so v času epidemije COVID-19, na voljo:
▶️ od ponedeljka do petka, v času od 8.00 do 18.00
☎️ na telefonski številki 040 83 21 05.

Telefon je namenjen:
➡️ Podpori otrokom, mladostnikom in staršem pri obvladovanju neugodnih čustev (tesnobe, jeze, žalosti…) ob epidemiji COVID-19.
➡️ Staršem pri vzgoji in delu z otroki pri šolanju na daljavo.
➡️ Staršem pri delu z otroki z učnimi težavami in posebnimi potrebami.
➡️ Podpori partnerjem pri zmanjševanju konfliktov, izboljšanju komunikacije in obvladovanjem neprimernih odzivov v stresnih situacijah.

Spletna povezava: www.svet-center-mb.si/domov.html

Foto: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_svet_center_94648035e5.jpg
news-741 Tue, 07 Apr 2020 12:38:49 +0200 Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19: 041 443 443 http://ruse.si/novice/telefon-za-psiholosko-podporo-ob-epidemiji-covid-19-041-443-443/ Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19:  041 443 443

 

Društvo psihologov Slovenije v partnerstvu z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in v sodelovanju s Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo, Združenjem zakonskih in družinskih terapevtov, Združenjem psihiatrov pri Slovenskem zdravniškem društvu in Ekipo za psihološko pomoč pri Civilni zaščiti 

vzpostavlja Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19 za prebivalstvo 041 443 443.

S telefonom želimo zagotoviti podporo ljudem, ki se v času epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov, soočajo z različnimi stiskami. Prek telefona bodo pomoč nudili izkušeni psihologi in psihoterapevti. Na povabilo k sodelovanju pri nudenju prostovoljne psihosocialne podpore se je do danes odzvalo več kot 200 strokovnjakov.

Telefon je namenjen krajšim pogovorom za:

-      čustveno podporo pri obvladovanju tesnobe, strahu, jeze in drugih čustvenih stanj ter z njimi povezanih odzivov;

-      podporo obolelim in svojcem oseb z boleznijo COVID-19;

-      podporo ob izgubi bližnjega zaradi bolezni COVID-19;

-      priporočila in podporo pri vzgoji otrok in izvajanju šolskih obveznosti v teh posebnih okoliščinah;

-      podporo ob soočanju s partnersko krizo v času bivanja v izolaciji;

-      razmislek o drugih duševnih spremembah, ki jih doživljamo v tem obdobju.

 

Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19 bo obratoval vsak dan:

-      delavniki: od 16h do 24h

-      sobota in nedelja: 12h do 24h

Dopoldne oziroma med ordinacijskim časom, ko telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19 ne deluje, so na voljo tudi drugi viri pomoči, ki so zbrani na:

http://www.dps.si/seznam-telefonskih-stevilk-za-psihosocialno-pomoc/

https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne

 

Storitev klicnega centra je društvu doniralo podjetje Telekom Slovenije.

 

Uporabni viri in gradiva za samopomoč:

http://www.dps.si/za-javnost/koronavirus/

 

Več o pobudi:

V Društvu psihologov Slovenije dejavno spremljamo dogajanja povezana z epidemijo koronavirusa COVID-19. Spremljamo in ocenjujemo potrebe posameznikov oziroma skupin prebivalstva in zaposlenih, ki z večjo verjetnostjo potrebujejo psihosocialno podporo za zmanjševanje stisk v aktualni krizni situaciji. Za psihologe smo pripravili smernice za izvajanje psihosocialne podpore in za prilagojeno svetovalno in psihoterapevtsko delo ter druga aktualna gradiva. Aktivno se vključujemo tudi pri pripravi različnih prispevkov za medije, s ciljem psihoedukacije.

 Nenadne spremembe, ki jih nismo izbrali sami in zdi se, da nanje nimamo vpliva, v ljudeh krepijo občutek negotovosti, nemoči in izgube nadzora. Nekateri ljudje se lažje soočajo z izzivi, nekaterim pa predstavlja aktualna situacija realno eksistencialno grožnjo z vidika izgube zdravja, zaposlitve, socialno-ekonomskega preživetja. Že obstoječe težave lahko postanejo za posameznike v prihodnje še težje obvladljive, rešitve pa oddaljene v prihodnost, negotove in neznane.

 Na to, kako se ljudje prilagodimo na krizno situacijo in spremenjene razmere, vpliva več dejavnikov. Zagotovo je eden ključnih varovalnih dejavnikov pri tem podpora družine, prijateljev, za šolajoče tudi podpora strokovnih delavcev in za zaposlene podpora delovnega okolja. Posebnost sedanje situacije je, da smo ljudje v (samo)izolaciji, prikrajšani za svobodo gibanja, za mobilnost, delo in druženje. Znano je, da se v takšnih pogojih povečujejo simptomi stresa tako na telesni, čustveni, kognitivni in vedenjski ravni. Čeravno odmaknjeni, lahko v krogu družine začutimo celo preveč bližine. Ni možnosti umika, za nekatere niti sposobnosti odmika. Doživljamo številne obremenitve povezane z delom na domu, šolanjem na daljavo, spremenjenim načinom preživljanja prostega časa, čakanjem na delo ali skrbmi zaradi izgube dogovorjenih projektov, nelikvidnost podjetja ipd. Prihaja lahko do pogostejših konfliktov v medosebnih odnosih, včasih tudi do nasilja v družini.

 V aktualnih okoliščinah je za mnoge ljudi zelo pomembna psihosocialna podpora, ki se lahko zagotavlja v obliki paketa hrane ali toplega obroka na prag doma, lahko pa tudi z zagotavljanjem kontakta s socialno mrežo, nudenja čustvene podpore.

 Takšne stiske se lahko dotaknejo človekovega dostojanstva in samopodobe, osebe lahko čutijo tudi sram, nemoč, nevrednost. Med svojci in prijatelji, sosedi morebiti o vsem tem težje spregovorijo. S kom pa lahko? Komu lahko povemo za svojo situacijo, zaklenjeni med »štiri stene«. Otrokom ne smemo naložiti tega bremena. Komu lahko povemo za težo, ki je ne moremo spremeniti? Lahko že občutek, da v tem nisi čisto sam, občutek, da te nekdo posluša, sprejema in ne spreminja, daje zadovoljstvo, začasno pomiritev? Lahko doživljanje ob pogovoru, da je tam nekdo, ki je prisluhnil zgodbi in ti pomagal, da lahko razmisliš, kako naprej, deluje spodbudno? Rešilno?

 Izkušnje kažejo, da lahko. Zato je odgovor na ta vprašanja vzpostavitev telefona za psihološko podporo ljudem, ki potrebujejo strokovnjaka, usposobljenega, da jim prisluhne, se pogovori, skupaj z njimi razmišlja, načrtuje, raziskuje, da bi bili lažje kos obremenitvam, s katerimi smo soočeni, in bi uspeli ohraniti dobro počutje in zdravje tudi v teh zahtevnih časih.

 Na Telefonu za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19 delujejo izkušeni strokovnjaki; psihologi in psihoterapevti. Prijazno vabljeni, da pokličete, delite svojo stisko, prejmete čustveno podporo, informacije. To, da se obrnemo po pomoč in delimo svojo stisko, je znak naše moči.

 Vaš DPS.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-740 Tue, 07 Apr 2020 09:00:37 +0200 Ukrepi Občine Ruše za omilitev posledic epidemije COVID-19 http://ruse.si/novice/ukrepi-obcine-ruse-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19/ Ukrepi Občine Ruše za omilitev posledic epidemije COVID-19

1. Oprostitev plačila najemnine in taks za vsa društva in druge najemnike poslovnih prostorov Občine Ruše za čas trajanja ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, in še en mesec po prenehanju Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 25/20, 29/20 in 32/20).

2. Oprostitev plačila vrtca za čas trajanja ukrepov iz Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Plačilo staršem otrok, ki jim je Občina Ruše dolžna v skladu z veljavnimi predpisi kriti del cene programa javnega vrtca, se zmanjša za celotne stroške neizvajanja programa za vse dni od 16. marca 2020 do preklica trajanja ukrepov, in se jih pri izstavitvi položnice prikaže posebej ter se jih odšteje od zneska plačila.

3. Odlog posredovanja podatkov za odmero NUSZ – Občina Ruše bo uporabila zakonsko možnosti odloga posredovanja podatkov za odmero NUSZ in Finančni upravi RS podatke posredovala 30. 6. 2020. S tem bo NUSZ vsem zavezancem odmerjeno s trimesečnim zamikom.

4. Individualna pomoč občanom, ki so se znašli v socialni stiski zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, in sicer:

a. Denarna pomoč, za katero lahko občan zaprosi z vlogo za dodelitev denarne pomoči. Vloga se odda na Občino Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, obrazec pa je dosegljiv na ruse.si/za-obcane/obrazci/.

b. Oprostitev plačila NUSZ zaradi socialne ogroženosti. Vloga se odda na Občino Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, obrazec pa je dosegljiv na ruse.si/za-obcane/obrazci/.

c. Subvencijo najemnine, za katero poda vlogo na Center za socialno delo Maribor, Enota Ruše, Hmeljarska ulica 8, 2342 Ruše. Vloga je dosegljiva na www.csd-slovenije.si/assets/documents/obrazci/Vloga_za_uveljavljanje_pravic_iz_javnih_sredstev.pdf.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Odredba_zupanje_66e2b526e7.jpg
news-738 Fri, 03 Apr 2020 08:45:09 +0200 Obvestilo o nadaljevanju del - Košeninova, Dolinškova in Ul. Pohorskega bataljona http://ruse.si/novice/obvestilo-o-nadaljevanju-del-koseninova-dolinskova-in-ul-pohorskega-bataljona/ Obvestilo o nadaljevanju del

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-737 Thu, 02 Apr 2020 14:12:40 +0200 Rumene vrečke je možno dokupiti - v času epidemije vam jih pošljemo po pošti http://ruse.si/novice/rumene-vrecke-je-mozno-dokupiti-v-casu-epidemije-vam-jih-posljemo-po-posti/ Rumene vreče je možno dokupiti – v času epidemije vam jih pošljemo po pošti

 

Vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v sistem ravnanja z odpadki je konec leta 2019 brezplačno prejelo rumene vreče za zbiranje odpadne embalaže v letu 2020.

 

V kolikor gospodinjstvom teh vreč zmanjka jih lahko dokupijo, in sicer jih je možno kupiti v informacijski pisarni na sedežu Snage in v zbirnem centru.

 

V času izrednih razmer, zaradi razglašene epidemije COVID-19, so zbirni centri in informacijska pisarna zaprti za stranke.

 

Rumene vreče vam zato v primeru potreb pošljemo po pošti (do 5 kos), v primeru potrebe večjega števila vreč vam jih bomo dostavili na vaš naslov.

 

Na isti način vam v primeru potreb lahko pošljemo tudi vreče za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

 

Svojo potrebo po dodatnih vrečah nam prosim javite na info@snaga-mb.si.

 

SNAGA, d.o.o.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_snaga_logo_c5fa78d42f.png
news-736 Wed, 01 Apr 2020 23:00:30 +0200 OBVESTILO - Možnost prepovedi dostavljanja reklamnih sporočil v hišni predalčnik http://ruse.si/novice/obvestilo-moznost-prepovedi-dostavljanja-reklamnih-sporocil-v-hisni-predalcnik/ Spoštovani,

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) vas obvešča, da je dne 19. 3. 2020 na svoji spletni strani (https://www.akos-rs.si/posta/raziscite/novice/novica/izvajanje-univerzalne-postne-storitve-in-vrocanje-posiljk-ter-reklamnih-sporocil-v-casu-epidemije-sars-cov-2-covid-19-dopolnitev) objavila pojasnilo glede izjeme pri uporabi nalepke za prepoved dostavljanja nenaslovljenih oglaševalskih, marketinških in drugih reklamnih sporočil v hišni predalčnik, in sicer zaradi zaščite zdravja uporabnikov storitev in zaposlenih v času epidemije.

 

V kolikor uporabnik poštnih storitev ne želi prejemati reklamnih sporočil v svoj predalčnik, velja – enako kot nalepka, določena v Splošnem aktu o nalepki za prepoved dostavljanja v predalčnik (Ur. l. RS, št. 22/1065/14) – tudi na predalčnik nameščeno sporočilo, iz katerega nedoumno izhaja, da se uporabnik ne strinja z dostavljanjem reklamnih sporočil v svoj predalčnik.

 

Agencija vas obenem obvešča, da je po izvedenem javnem posvetovanju dne 13. 3. 2020 na svoji spletni strani (https://www.akos-rs.si/javna-posvetovanja-in-razpisi/novica/priporocilo-v-zvezi-s-postopki-zapiranja-kontaktnih-tock-poste-slovenije-1) objavila Priporočilo v zvezi s postopki zapiranja kontaktnih točk družbe Pošta Slovenije d.o.o. in tudi odgovore na vse prejete pripombe zainteresirane javnosti. Priporočilo je začelo veljati dne 14. 3. 2020.

 

Za morebitna dodatna pojasnila ali informacije, se lahko obrnete na elektronski naslov info.box@akos-rs.si

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-735 Wed, 01 Apr 2020 08:09:40 +0200 VABILO NA KRVODAJALSKO AKCIJO http://ruse.si/novice/vabilo-na-krvodajalsko-akcijo/ VABILO NA KRVODAJALSKO AKCIJO

 

Spoštovana krvodajalka, krvodajalec!

 

Vabimo vas na krvodajalsko akcijo, ki bo kot doslej potekala v prostorih Dijaškega doma GSKS Ruše, v petek 3. 4. 2020 v dopoldanskem času.

 

Zaradi preprečevanja možnih prenosov bolezni vas prosimo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na tel. št.: 02 321 22 71 in ali 041 320 796, vsak delovnik od 8.00 do 18.00 ure.

 

Vaš odziv v teh dneh je ključen. Vsem krvodajalcem, ki se kljub izrednim razmeram odzivate na povabila k darovanju krvi, se iz vsega srca zahvaljujemo za predanost.

 

RKSOZ Maribor in KO RK Ruse

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Osnovni_logo_RKS_e7e6aef7dd.jpg
news-734 Tue, 31 Mar 2020 08:04:47 +0200 Obvestilo o ordinacijskem času ambulante Edvarda Kosa, dr. med. http://ruse.si/novice/obvestilo-o-ordinacijskem-casu-ambulante-edvarda-kosa-dr-med/ OBVESTILO

 

 

 

Obveščamo vas, da bo ambulanta KOS Edvarda, dr. med., v ponedeljek

06.04.2020 odprta v DOPOLDANSKEM ČASU od 07.00 do 13.00 ure.

 

 

Hvala za razumevanje!

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-732 Mon, 30 Mar 2020 08:14:22 +0200 VPIS OTROK V VRTEC OŠ JANKA GLAZERJA RUŠE - ŠOLSKO LETO 2020/21 http://ruse.si/novice/vpis-otrok-v-vrtec-os-janka-glazerja-ruse-solsko-leto-202021/  

VPIS OTROK V VRTEC OŠ JANKA GLAZERJA RUŠE - ŠOLSKO LETO 2020/21 (od 6. 4. do 24. 4. 2020)

Oš Janka Glazerja Ruše vabi k vpisu otrok v Vrtec Ruše in Vrtec Bistrica ob Dravi.

 

Zaradi izrednih razmer v zvezi s koronavirusom osebna oddaja vlog trenutno ni mogoča. Izpolnjene vpisne vloge na OŠ Janka Glazerja Ruše sprejemajo le:
po e-pošti: vrtec.osmbjg@guest.arnes.si ali
po navadni pošti: OŠ Janka Glazerja Ruše – Vrtec Ruše, Lesjakova ulica 4 2342 Ruše.

 

Vlogo za vpis najdete na povezavi: http://www.glazer.si/files/2019/04/vpisna_pola_19.pdf

Povezava do objave: https://www.glazer.si/vpis-otrok-v-os-janka-glazerja-ruse-vrtec/

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-731 Fri, 27 Mar 2020 10:50:48 +0100 Obvestilo iz ambulante dr. Primoža Kuharja http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-ambulante-dr-primoza-kuharja-4/ Ambulanta dr. Primoža Kuharja, dr. med., spec. druž. med. bo v soboto 28. 3. 2020 zaprta.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-730 Wed, 25 Mar 2020 12:29:06 +0100 NAVODILA POTROŠNIKOM ZA RAVNANJE Z EMBALAŽO ŽIVIL IN DRUGIH IZDELKOV GLEDE OKUŽBE Z NOVIM KORONAVIRUSOM SARS-COV-2 http://ruse.si/novice/navodila-potrosnikom-za-ravnanje-z-embalazo-zivil-in-drugih-izdelkov-glede-okuzbe-z-novim-korona/ Navodila potrošnikom - NIJZ

Higiena v domači kuhinji

Foto: delo.si

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_higiena_371e6f1c97.jpg
news-729 Wed, 25 Mar 2020 11:32:03 +0100 Sporočilo iz ambulante dr. Edvarda Kosa http://ruse.si/novice/sporocilo-iz-ambulante-dr-edvarda-kosa-1/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_kos253_67ae829cf0.jpg news-728 Tue, 24 Mar 2020 15:47:09 +0100 Spletna stran COVID-19 http://ruse.si/novice/spletna-stran-covid-19/ Združenje za medicino dela, prometa in športa je pripravilo spletno stran anti COVID-19, kjer so na enem mestu zbrane vse informacije o novem virusu. Združenje za medicino dela, prometa in športa je pripravilo spletno stran anti COVID-19, kjer so na enem mestu zbrane vse informacije o novem virusu.

------>Vstopna stran

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_anti_covid_be92b15007.png
news-727 Tue, 24 Mar 2020 13:01:47 +0100 STROKOVNJAKI S PODROČJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA NA VOLJO ZA BREZPLAČNE RAZBREMENILNE POGOVORE http://ruse.si/novice/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne-r/ Če se v času epidemije koronavirusa soočate z duševno stisko, se lahko obrnete na strokovnjake s področja duševnega zdravja, ki bodo na voljo v številnih zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji.

Foto: mojaobcina.si

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_sos_6af2af5673.png
news-726 Tue, 24 Mar 2020 12:34:38 +0100 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovne prostore v objektu Zdravstvenega doma Ruše (ZD Ruše) http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-najemne-pogodbe-za-poslovne-prostore-v-objektu-zdravstvenega-doma-rus/ Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovne prostore v objektu Zdravstvenega doma Ruše (ZD Ruše)

 

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

Poslovna prostora št. 12 in 13 (pritličje ZD Ruše) in

souporaba skupnih prostorov

Namera bo objavljena do:

13. 4. 2020

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Plačilo najemnine v roku iz prodajne pogodbe bo bistvena sestavina najemne pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.


]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-724 Mon, 23 Mar 2020 22:20:07 +0100 PRVI POTRJEN PRIMER KORONAVIRUSA V OBČINI RUŠE http://ruse.si/novice/prvi-potrjen-primer-koronavirusa-v-obcini-ruse/

Spoštovane občanke in občani!


Obveščamo vas, da je bil danes, 23. marca 2020, potrjen prvi primer okužbe s koronavirusom v Občini Ruše, kar je razvidno iz današnje objave podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Občina in štab Civilne zaščite Občine Ruše ob tem občane pozivata, da razmere jemljejo resno in dosledno.

Dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19) v Sloveniji lahko spremljate na naslednji povezavi: dnevno spremljanje okužb
Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.


Ostanimo zdravi!

 

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_ostani_doma_97b71ee9c2.jpg
news-723 Mon, 23 Mar 2020 16:14:55 +0100 Sprememba cene odvoza odpadkov http://ruse.si/novice/sprememba-cene-odvoza-odpadkov/ Nova cena velja od 1. 3. 2020

Občinski svet Občine Ruše je na svoji 8. redni seji 3. 2. 2020 obravnaval predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020.

Na podlagi skupne odločitve vseh občin, v katerih družba Snaga opravlja službo ravnanja z odpadki, razen Občine Miklavž na Dravskem polju, je bila sprejeta odločitev o oblikovanju enotne cene ravnanja z odpadki.

Enotna cena je v vseh občinah pričela veljati s 1. 3. 2020 in je razvidna na položnici, ki ste jo prejeli za mesec marec 2020. Z marcem se je poenotila tudi pogostost odvoza mešanih komunalnih odpadkov iz 4 tednov na 3 tedne.

Obstoječa cena ravnanja z odpadki je veljala v občini Ruše že od leta 2015. V tem času je veliko okoliščin vplivalo na strošek ravnanja z odpadki. Bistveno se je dvignil strošek prevzema odpadkov s strani prevzemnikov, to je njihovih predelovalcev. Na višino stroška vsekakor vpliva tudi zakonski dvig minimalne plače v tem obdobju, predvsem v tem letu in posledično tudi dvig stroškov drugih storitev (varovanje, poštne storitve, ...).

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico se zaradi trenutnih razmer in prizadevanj po omejitvi širjenja okužb ne bo izvedla v mesecu aprilu, kot je bilo predvideno. Izvedena bo na kasnejši datum, ko bodo razmere to omogočale. O izvedbi in datumih akcije zbiranja v vaši občini vas bomo obvestili na primeren način.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-722 Mon, 23 Mar 2020 11:46:57 +0100 Sporočilo iz ambulante dr. Ine Hegedič http://ruse.si/novice/sporocilo-iz-ambulante-dr-ine-hegedic/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_inacovid_19-page0001_2c112044a8.jpg news-721 Mon, 23 Mar 2020 10:48:38 +0100 Splošni napotki pri uporabi osebne zaščitne opreme http://ruse.si/novice/splosni-napotki-pri-uporabi-osebne-zascitne-opreme/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_koronaDopis-1_726d4fde5a.jpg news-720 Fri, 20 Mar 2020 12:00:19 +0100 Obvestilo iz ambulante dr. Primoža Kuharja http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-ambulante-dr-primoza-kuharja-3/ Iz ambulante dr. Kuharja sporočajo, da bo ambulanta dr. Primoža Kuharja v torek, 24.3.2020 odprta od 07.00 do 13.30.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-719 Fri, 20 Mar 2020 10:44:53 +0100 Priporočila slovenskih veterinarjev za ravnanje s hišnimi ljubljenčki http://ruse.si/novice/priporocila-slovenskih-veterinarjev-za-ravnanje-s-hisnimi-ljubljencki/ Spoštovane, spoštovani!

 

Posredujemo sporočilo Veterinarske zbornice Slovenije.

Veterinarska zbornica Slovenije skrbnikom psov priporoča, da psov na sprehodu ne spuščajo s povodcev. Glede na razmere lahko v naravi pričakujemo večje število sprehajalcev, sedaj pa je tudi obdobje gonitev, zato psi radi pobegnejo oziroma pride do neželenih srečanj med njimi. V izogib konfliktom in poškodbam naj se psi med seboj ne družijo in igrajo.

Veterinarske ambulante v skladu s priporočili za preprečevanje okužb ljudi s korona virusom SARS COV-2, omejujejo svoje poslovanje. Za preprečevanje neželenih zapletov, katerih posledica so tudi poškodbe živali, naj lastniki namenijo še več pozornosti varnosti živali in dodatno pazijo na svoje ljubljence.

Veterinarji zaposleni v zavetiščih za zapuščene živali javnost obveščajo, da zavetišča izvajajo le nujne odlove in oskrbo zapuščenih živali. Skrbnikom živali priporočamo, da vsako pogrešanje svoje živali takoj javijo pristojnemu zavetišču, ki bo prijavo zabeležilo v evidenco. Prav tako je priporočljivo, da je na ovratnici psa zabeležen njihov kontakt. Vsem najditeljem živali svetujemo, da živali ne vozijo neposredno v zavetišča, temveč naj vsi zavetišče predhodno obvestijo o najdbi živali in preverijo, če je žival pogrešana. Morda je skrbnik živali le korak ali dva stran. Če ima pes ovratnico, naj preverijo, ali je na njej zapisan kontakt skrbnika. Tudi skrbnikom mačk se priporoča, da mačk ne spuščajo brez nadzora. Z upoštevanjem priporočil bodo slovenska zavetišča manj obremenjena.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_ajsa_562d7bfd0f.jpg
news-718 Fri, 20 Mar 2020 10:17:06 +0100 Aktualni seznam lokalnih ponudnikov hrane v Podravju http://ruse.si/novice/aktualni-seznam-lokalnih-ponudnikov-hrane-v-podravju/

Mariborska razvojna agencija je skupaj z KGZS Zavodom Maribor, KGZS Zavodom Ptuj, ZRS Bistra Ptuj, Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede, RIC Slovenska Bistrica in drugimi organizacijami zbrala aktualno ponudbo hrane lokalnih ponudnikov v Podravju. 

Kupcem priporočamo, da vsakega ponudnika pred obiskom pokličejo, preverijo ponudbo in se dogovorijo, kako bo potekal nakup. Pri tem morajo tako kupci kot ponudniki poskrbeti za varnostne ukrepe po navodilih NIJZ in po priporočilih MRA (v priponki).

Vabljeni k spoznavanju lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe!

Seznam bodo tedensko dopolnjevali, saj se zaloge ponudnikov dnevno spreminjajo. Na sezam, so želeli biti vključeni tudi ponudniki izven Podravja, trenutno jih je pet.

Seznam lokalnih ponudnikov MRA

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_mralogo_54e34e00bf.jpg
news-717 Fri, 20 Mar 2020 09:26:59 +0100 Obvestilo iz ambulante dr. Edvarda Kosa http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-ambulante-dr-edvarda-kosa-6/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_20.3.kos_198be9baa3.jpg news-716 Fri, 20 Mar 2020 08:54:27 +0100 Razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja http://ruse.si/novice/razglasena-velika-pozarna-ogrozenost-naravnega-okolja/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_mob_e1071001af.jpg news-715 Thu, 19 Mar 2020 18:47:03 +0100 Priporočila Ministrstva za okolje in prostor okuženim s koronavirusom COVID-19 http://ruse.si/novice/priporocila-ministrstva-za-okolje-in-prostor-okuzenim-s-koronavirusom-covid-19/ Ministrstvo za okolje in prostor svetuje osebam, ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma na okužbo s koronavirusom COVID-19 v domači oskrbi, da osebne odpadke (na primer uporabljene robčke in rokavice iz lateksa) ter odpadke od čiščenja prostorov (na primer krpe za enkratno uporabo) odložijo v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno zavežejo.

To vrečo naj nato namestijo v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežejo ter jo ločeno hranijo vsaj 72 ur, preden jo odložijo v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov).

 

Druge gospodinjske odpadke lahko odlagajo kot običajno. Omenjena priporočila so objavljena tudi na spletni strani NIJZ.

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-03-17-odpadke-v-gospodinjstvih-z-bolniki-ki-kazejo-znake-bolezni-koronavirusa-covid-19-se-lahko-odvrze-izkljucno-v-posodo-za-mesane-komunalne-odpadke/

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_mop_72c95b1331.jpg
news-714 Thu, 19 Mar 2020 18:39:24 +0100 Seznam upravičencev do zaščitne opreme, za katere je dolžna poskrbeti Civilna zaščita http://ruse.si/novice/seznam-upravicencev-do-zascitne-opreme-za-katere-je-dolzna-poskrbeti-civilna-zascita/ Na podlagi določila Uprave RS za zaščito in reševanje, ki je določila protokol za razdelitev zaščitne opreme, objavljamo seznam upravičencev do zaščitne opreme, za katere je dolžna poskrbeti Civilna zaščita. Gre za državne ali druge javne organizacije, ki imajo sedež v občini:

1.         Taksi podjetja (prevozi oseb)

2.         Pogrebna podjetja

3.         Center za pomoč na domu

4.         Zavetišča za brezdomce

5.         Pralnice perila, čistilnice

6.         Rdeči križ, Karitas

7.         Pekarne

8.         Občinska uprava

9.         Prostovoljne in poklicne gasilske enote

10.       Komunalna podjetja

11.       Občinske javne gospodarske službe

12.       Šole in vrtci

13.       Lokalne novinarske hiše

14.       Trgovine z živili

15.       Prostovoljci za varstvo otrok na domu

16.       Izvajalci osebne asistence (koncesionarji MDDSZ)

 

17.       Drugi reševalni sestavi, ki so vključeni v boj proti širjenju bolezni (CZ, taborniki, skavti,…)

Ostale gospodarske družbe v občini lahko opremo naročijo pri ponudnikih na trgu.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-713 Wed, 18 Mar 2020 10:17:35 +0100 OBVESTILO KORONAVIRUS - 17. 3. 2020 http://ruse.si/novice/obvestilo-koronavirus-17-3-2020/ Spoštovani,

na nas se obračajo zaposleni v gospodarskih družbah v Občini Ruše. Zaskrbljeni so zaradi morebitne širitve koronavirusa znotraj organizacij. Zaradi navedenega in zaradi preprečevanja morebitne širitve virusa med delavci, vas pozivamo:

- da dosledno upoštevate Navodila za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom SARS- CoV-2, ki  jih objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje,

- pozovite delavce, da v kolikor niso povsem zdravi, naj ostanejo doma in s tem omejijo možnost širitve okužbe med ostalimi zaposlenimi,

- v kolikor nekdo kaže znake okužbe, ga nemudoma izolirajte ter se po telefonu posvetujte z zdravstveno službo ter upoštevajte nadaljnja navodila,

- po potrebi zagotovite uporabo zaščitnih mask in drugih zaščitnih sredstev,

- redno čistite in po potrebi razkužujte površine,

- v primeru potrjene okužbe znotraj organizacije, naročite dekontaminacijo prostora,

-omogočite redno zračenje prostorov,

- delavcem omogočite delo od doma,

- upoštevajte priporočljivo razdaljo med ljudmi (1,5 m),

- zaposleni naj imajo na razpolago dovolj mila, tople vode ter po potrebi razkužil.

Hvala ker dosledno upoštevate vsa objavljena navodila ter uvajate ukrepe znotraj organizacij ter s pripomorete k manjšemu tveganju za okužbo ter zmanjšujete možnost širitve koronavirusa med zaposlenimi.

 

S spoštovanjem.

 

Urška Repolusk

Županja

Gregor Krofič

Poveljnik Civilne zaščite Občine Ruše

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_17.3._KORONA-1_426d485856.jpg
news-712 Tue, 17 Mar 2020 14:14:50 +0100 OBVESTILO OBČANOM - COVID-19 http://ruse.si/novice/obvestilo-obcanom-covid-19/ Za preprečevanje širitve koronavirusa COVID-19 vam posredujemo naslednje informacije:

·                 pogosto si umivajte roke (voda in milo), v kolikor to ni mogoče si roke razkužujte z namenskim razkužilom za roke;

·                 omejite telesne stike – brez rokovanja in trepljanja, imejte tudi varnostno razdaljo (min. 1,5 metra);

·                 omejite svoje gibanje v večjih skupinah;

·                 uporaba otroških igral na športnih površinah občine Ruše ni dovoljena;

·                 nakup potrebščin opravite v večjih časovnih razmikih ter se v trgovini ne zadržujte predolgo;

·                 informacije o koronavirusu dobite na brezplačni telefonski številki 080 14 04;

·                 žalne in pogrebne slovesnosti potekajo v ožjem družinskem krogu.

 

Zdravstveno varstvo

V primeru, da ste oboleli in imate možnost elektronskega komuniciranja, pišite na elektronski naslov

zd@zd-mb.si o nujnih podrobnostih vašega obolenja.

V primeru, da te možnosti nimate, pokličite na telefonsko številko ambulante osebnega izbranega zdravnika ali na 02 228 62 00 in spremljajte navodila odzivnika, ki vas bo prevezal do strokovnega medicinskega osebja.

V času nedelovanja ambulante družinske medicine lahko pacienti pokličete ambulanto za splošno nujno medicinsko pomoč na telefonsko številko 02 333 18 09.

V primeru, da občan zboli in ostane v domači oskrbi, naj za obolelega najprej poskrbijo svojci. V primeru, da oboleli ne bo imel možnosti zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi najnujnejšimi zadevami, objavljamo OBČINSKO telefonsko številko 051 628 948, na katero pokličete za dostavo le-teh.

 

Zobozdravstveno varstvo

Zobozdravstveno varstvo za otroke in odrasle poteka na Vstopni točki na lokaciji Ulica Kneza Koclja 10 - izključno za nujne primere in sicer med 7.00 in 20.00 uro. Vsi ostali že naročeni zobozdravstveni pregledi se do nadaljnjega odpovedujejo, pacienti bodo o novih terminih pravočasno obveščeni.

 

Nujno varstvo otrok

Na telefonsko številko 051 628 948 sporočite tudi, če potrebujete nujno varstvo otrok.

 

Poziv prostovoljcem

Civilna zaščita Občine Ruše v času razglašene epidemije virusa COVID-19, poziva občane, mlajše od 40 let, zdrave in brez bolezenskih znakov, ki so pripravljeni prostovoljno pomagati pri oskrbi obolelih z najnujnejšimi potrebščinami, da svojo pripravljenost za sodelovanje in pomoč sporočite na telefonsko številko 051 628 948.

 

Za aktualno stanje spremljajte uradne povezave Vlade RS, NIJZ in drugih verodostojnih organizacij.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_COVID-19_letak-1_8338c4aa15.jpg
news-710 Tue, 17 Mar 2020 11:30:41 +0100 UNICEF-ove varne točke v času, ko smo doma http://ruse.si/novice/unicef-ove-varne-tocke-v-casu-ko-smo-doma/  

UNICEF-ove varne točke v času, ko smo doma

Dragi otroci in mladostniki, 

ker so trenutno šole, mladinski in drugi centri, kot tudi večina UNICEF-ovih varnih točk zaprti in ker je prav, da smo v času epidemije virusa doma, z namenom zaščite samega sebe in drugih, ti želimo sporočiti, da še vedno obratujejo nevladne organizacije, ki delujejo preko telefona in na katere se lahko v primeru kakršne koli stiske obrneš nanje. Želimo te spodbuditi, da o svojih stiskah spregovoriš in se pogovarjaš z odraslimi, ki jim zaupaš, kadar pa to ni mogoče, se lahko opreš na sledeče organizacije:

Tom telefon116 111, deluje vsak dan od 12. do 20. ure. Kadarkoli jim lahko napišeš tudi e-pošto na tom@zpms.si ali se oglasiš v njihovi spletni klepetalnici https://www.e-tom.si/stopi-v-stik/.

SOS telefon080 11 55. Če si žrtev kakršne koli oblike nasilja, lahko brez zadržka pokličeš na to številko, vsak delavnik od 12.00 do 16.00, 19.00 do 22.00, sobote, nedelje in prazniki od 18.00 do 22.00.

UNICEF Slovenija: 031 510 200. Če ne veš, na koga se obrniti, lahko pokličeš na to številko, ki bo do nadaljnjega UNICEF-ova "telefonska" varna točka, vsak dan od 9.00 do 17.00. Sogovornica ti bo pomagala pri nadaljnjih korakih oz. bo težavo posredovala naprej pristojnim institucijam, kadar bo to potrebno. O različnih stiskah in reševanju le-teh si lahko pogledaš tudi tukaj https://www.varnetocke.si/kdaj-jih-poiscemo.

V času, ko ostale linije niso aktivne, lahko vedno pokličeš 113 oz. v primeru poškodb 112.

Želimo ti obilico lepih trenutkov in nasmehov kljub neprijetni situaciji,

vaš UNICEF Slovenija.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_varna_tocka_-_logotip_e261d50119.jpg
news-709 Tue, 17 Mar 2020 10:39:10 +0100 Obvestilo Upravne enote Ruše - Urejanje podatkov v RKG http://ruse.si/novice/obvestilo-upravne-enote-ruse-urejanje-podatkov-v-rkg/ Zaradi razglašene epidemije in aktiviranja državnega načrta zaščite in reševanja nosilce kmetijskih gospodarstev obveščamo, da od 16. 3. 2020 do preklica začasno prekinjamo e-vnos vlog pri svetovalcih Javne službe kmetijskega svetovanja in urejanje podatkov v RKG na upravnih enotah. Samostojni e-vnos zbirnih vlog bo potekal nemoteno.

 

Več informacij je objavljeno na spletni strani Upravne enote Ruše: www.gov.si/novice/2020-03-13-urejanje-podatkov-v-rkg-na-upravnih-enotah-in-vnos-zbirnih-vlog-na-kmetijski-svetovalni-sluzbi-do-nadaljnega-nista-mogoca/

 

 

Ostanite zdravi.

 

Lep pozdrav,

 

               mag. Barbara Šarh

               načelnica

 

cid:image001.png@01D56C78.F5E664D0

REPUBLIKA SLOVENIJA

UPRAVNA ENOTA RUŠE

 

 

Kolodvorska ulica 9, 2342 Ruše

T: 02 669 06 60

E: ue.ruse@gov.si

www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/ruse/

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_ue_ruse_slika_d2198c63ed.jpg
news-708 Tue, 17 Mar 2020 09:45:31 +0100 Oskrba s hrano in drugimi najnujnejšimi zadevami v primeru potrditve okužbe s koronavirusom http://ruse.si/novice/oskrba-s-hrano-in-drugimi-najnujnejsimi-zadevami-v-primeru-potrditve-okuzbe-s-koronavirusom/ V primeru, da so pri vas potrdili okužbo z novim koronavirusom SARS-CoV-2 in ste v domači oskrbi, naj v prvi vrsti za vas poskrbijo svojci.
V kolikor NIMATE MOŽNOSTI, da si zagotovite oskrbo s hrano in drugimi najnujnejšimi zadevami, lahko izpolnite spodnji obrazec in vas bomo v čim krajšem času kontaktirali.

Če niste okuženi in potrebujete pomoč pri vsakdanji nuji oskrbi (dostava zdravil, nujnih potrebščin...), nam prav tako sporočite na dežurno telefonsko št. 051 628 948

 

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKs-RPYnI7ru-P4C1sLVtrN5XZeWqdE-joF1DX3uJO-5ZVHA/viewform

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Koronavirus_slika_b0dd0e0757.jpg
news-707 Tue, 17 Mar 2020 07:29:21 +0100 Obvestilo - sprememba ordinacijskega časa Primoža Kuharja, dr. med., spec. druž. med. http://ruse.si/novice/obvestilo-sprememba-ordinacijskega-casa-primoza-kuharja-dr-med-spec-druz-med/ Obveščamo vas o spremembi ordinacijskega časa. Ambulanta bo od torka, 17. 3. 2020 odprta od 7.00 do 13.30.

Hvala za razumevanje in ostanite zdravi.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_RUSE_217b2af193.png
news-706 Mon, 16 Mar 2020 15:00:29 +0100 Obvestilo v zvezi s sežiganjem drevesnih ostankov in trave http://ruse.si/novice/obvestilo-v-zvezi-s-seziganjem-drevesnih-ostankov-in-trave/ Povečana pozornost Zaradi trenutnega dogajanja v zvezi z epidemijo GASILCI naprošajo vse občanke in občane, da pri kmetijskih opravilih na njivah, gozdovih, vrtovih in v okolici hiš ne sežigajo drevesnih ostankov in trave, ampak naj to opravijo takrat ko bo trava ozelenela in bo verjetnost razširitve požara v naravnem okolju zmanjšana.

S tem ukrepom boste pripomogli, da ne bi gasilci po ne potrebnem izvažali na intervencije in s tem posledično ogrozili vaše, svoje in zdravje naših bližnjih.

Za vaše vestno ravnanje vam bodo gasilci zelo hvaležni!

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-703 Mon, 16 Mar 2020 14:03:36 +0100 Spremembe protokola pogrebne slovesnosti http://ruse.si/novice/spremembe-protokola-pogrebne-slovesnosti/ UKREPI OB RAZGLASITVI EPIDEMIJE VIRUSA V OBČINI RUŠE

 Zaradi razglasitve epidemije se v skladu s smernicami NIJZ in stroke sprejmejo naslednji preventivni ukrepi na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti in sicer:

 

 

SPREMEMBA PROTOKOLA POGREBNE SLOVESNOSTI

 

Pogrebne slovesnosti se izvajajo zunaj in v najožjem družinskem krogu, do največ 5 ljudi.

 

Pokojni se na pokopališče pripelje 30 min pred pričetkom pogreba in se ga položi na odrišče pred vežico. Prav tako se cvetje polaga 30 min pred pričetkom pogreba na stojala pred vežico. Mrliške vežice in ostali prostori se ne uporabljajo in ostajajo zaklenjene.

Izvaja se najožji strokovni protokol pogrebne slovesnosti, ki zagotavlja pietetno izvajanje pogreba, vendar brez izvajanja spremljevalnih dogodkov (govor, pevci, fotograf, itd.).

V primeru večjega števila pogrebov na dan, se razmak med pogrebi podaljša na 90 min.

Odpiranje krst ni dovoljeno. Poslovitve pred upepelitvijo se ne izvajajo.

 

Pogrebna slovesnost se po možnosti izvede v dopoldanskem času.

 

Pisarna podjetja Yamaco d.o.o. Maribor, za sprejem naročil pogrebov, je odprta, sicer pa s spremenjenim delovnim časom:

 

Od ponedeljka do petka                         od 8.00 – 15.00 ure

Ob sobotah                                           od 8.00 – 12.00 ure

Ob nedeljah in praznikih je zaprto.

 

V pisarno lahko vstopita največ dve osebi, ki sta zaščiteni z obraznimi maskami.

 

V kolikor bi svojci želeli urediti pogreb preko telefona ali e-maila, ponujamo tudi to možnost.

T:  02 320 41 70    M:  041 679 322

E:  yamaco.info@siol.net

 

24-urna dežurna služba deluje normalno.Zaradi razglasitve epidemije se v skladu s smernicami NIJZ in stroke sprejmejo naslednji preventivni ukrepi na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti in sicer:

 

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-701 Mon, 16 Mar 2020 10:17:31 +0100 NAVODILO http://ruse.si/novice/navodilo/  https://www.zd-mb.si/Portals/Media/25028/SPORO%C4%8CILO%20ZA%20PACIENTE%2016032020.pdf

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zd-mb_612ee06d68.png
news-702 Mon, 16 Mar 2020 09:52:32 +0100 Popolno zaprtje zbirnih centrov - Snaga Maribor http://ruse.si/novice/popolno-zaprtje-zbirnih-centrov-snaga-maribor/ Na podlagi zaostrovanja ukrepov na državni in lokalni ravni za preprečitev širjenja okužb s koronavirusom in s tem zaostrovanja ukrepov umirjanja javnega življenja smo skupaj z Mestno občino Maribor sprejeli ukrep o popolnem zaprtju obeh zbirnih centrov v mestni občini Maribor, kot to velja že tudi za zbirne centre v vseh zunaj mestnih občinah. 

 

Zbirni center Plinarniška in zbirni center Lahova tako zapirata svoja vrata s ponedeljkom, 16.3.2020 do nadaljnjega.

 

Zavedamo se, da zbirni center predstavlja potencialno grožnjo širjenja okužbe. Ob tem verjamemo, da bo odgovornost vseh občanov v tem času na ravni, da ne bodo različnih vrst odpadkov prepuščali na nedopustnih mestih in tako še dodatno ogrožali našega okolja. Vredno je  pomisliti tudi na naše komunalne delavce, ki v tem času morajo opravljati svojo delo in ni na mestu, da jim z neodgovornim ravnanjem nalagamo dodatne obremenitve čiščenja okolja.  

 

Gospodarska javna služba rednega odvoza odpadkov ostaja nespremenjena in bo odvoz odpadkov potekal nemoteno, po terminih njihovega odvoza.

 

Zahvaljujemo se za razumevanje občanov.

https://www.snaga-mb.si/!!-popolno-zaprtje-zbirnih-centrov.html?fbclid=IwAR3ju6WmfmHRsLk6LqqJxvqAmwAH_H87yIg6OkUGP1UYfgGusaWor4-i2Rc

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_snaga_logo_c5fa78d42f.png
news-700 Sun, 15 Mar 2020 15:41:27 +0100 SPOROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR http://ruse.si/novice/sporocilo-zdravstvenega-doma-dr-adolfa-drolca-maribor/ ORGANIZACIJA DELA ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

 

Spoštovani,

 

Obveščamo vas, da od torka 17.3.2020 zaradi izrednih razmer – razglasitve epidemije, ambulante družinske medicine delujejo po spremenjenem režimu, kjer institut osebnega izbranega zdravnika ne velja. Za vse akutno obolele paciente bodo ambulante delovale na naslednjih 5 lokacijah:

- ZD Maribor (center) - Ulica talcev 5,

- ZP Nova vas - Cesta proletarskih brigad 71,

- ZP Tezno - Zagrebška cesta 84a,

- ZP Rače - Nova ulica 5, 2327 Rače in

- ZP Ruše - Tovarniška cesta 51, 2342 Ruše.

 

Za vse nenujne preglede, naročila receptov in drugo zdravstveno dokumentacijo se lahko pacienti obrnejo na telefonsko številko 02/228 62 00 ali elektronski predal zd@zd-mb.si.

 

V naslednjih 14 dneh (predvidoma do 27.3.2020) so v Centru za medicinsko rehabilitacijo odpovedani vsi redno naročeni pacienti v fiziatrični ambulanti in pacienti, naročeni na fizioterapijo. Izvaja se samo specialistična in fizioterapevtska dejavnost za paciente, ki so napoteni pod stopnjo nujnosti »nujno« in »zelo hitro«. Za vse redno naročene paciente bo določen nov termin zdravstvene obravnave.

 

Paciente obveščamo, da so za naslednjih 14 dni (predvidoma do 27.3.2020) odpovedani vsi redno naročeni pacienti v specialističnih ambulantah. Izvaja se samo specialistična dejavnost za paciente, ki so napoteni pod stopnjo nujnosti »nujno« in »zelo hitro«. Za vse redno naročene paciente bo določen nov termin zdravstvene obravnave.

 

***

Od ponedeljka 16.3.2020 se v celoti zapirajo zobozdravstvene ambulante. Zobozdravstveno varstvo za otroke in odrasle poteka na Vstopni točki na lokaciji Ulica Kneza Koclja 10 - izključno za nujne primere in sicer med 7.00 in 20.00 uro. Vsi ostali že naročeni zobozdravstveni pregledi se do nadaljnjega odpovedujejo, pacienti bodo o novih terminih pravočasno obveščeni.

 

***

Od ponedeljka 16.3.2020 prenaročujemo vse preventivne preglede v okviru Dispanzerja za ženske. V ginekoloških ambulantah se izvajajo samo izbrani pregledi nosečnic in nujni kurativni pregledi. Pacientke napotnice, recepte urejujejo preko telefona ali elektronskega predala.

 

Zunanje ginekološke ambulante (Ruše, Šentilj, Miklavž, Sladki Vrh) bodo od torka 17.3.2020 do nadaljnjega zaprte.

 

Na Oddelku za radiologijo in Centru za bolezni dojk se s ponedeljkom 16.3.2020 preneha z izvajanjem vseh preventivnih programov (ZORA, DORA).

 

 

 

 

***

V Službi za zdravstveno varstvo predšolskih otrok in v Službi za zdravstveno varstvo šolskih otrok bodo od torka 17.3.2020 do preklica ambulante delovale na lokaciji ZD Maribor (Center) - Vošnjakova ulica 2-4 in na lokaciji ZP Nova vas - Cesta proletarskih brigad 71.

 

Lokacije Gosposvetska cesta 41, Jezdarska ulica 10 in ZP Hoče bodo od torka 17.3.2020 do nadaljnjega zaprte.

 

Redni preventivni pregledi za otroke in šolarje se v tem času ne bodo izvajali, izjema so preventivni pregledi dojenčkov do 12. Meseca starosti, ki vključujejo obvezno cepljenje.

 

V specialističnih ambulantah se bodo izvajali samo pregledi z napotnico pod stopnjo nujnosti »nujno« in »zelo hitro«. Natančne informacije o delovanju posameznih ambulant bodo objavljene na spletni strani vsake ambulante.

 

Dežurna ambulanta za otroke in mladostnike deluje nespremenjeno.

 

***

Vse zunanje ambulante Medicine dela, prometa in športa se od torka 17.3.2020 zaprejo. Preventivni pregledi se do nadaljnjega opravljajo v omejenem obsegu. Izvajajo se le nujni pregledi delavcev od katerih je odvisen nemoten delovni proces in pregledi za podaljšanje vozniškega dovoljenja. Delovala bo samo ambulanta MDPŠ v Sodni ulici 13, II. nadstropje, soba 3, telefon 02 228 62 44, elektronski predal tajnistvo.mdps@zd-mb.si.

 

***

Patronažno varstvo se bo izvajalo v okviru kadrovskih zmožnosti, po navodilih zdravnikov, pa tudi po strokovni presoji. Informacije lahko prejmete na telefonsko številko 02/22 86 537 (od ponedeljka do petka med 6.30 in 14.30 uro in v soboto do 12.30 ure) ter na telefonski številki 051 394 537 (od ponedeljka do petka med 14.30 in 20.00 uro, v soboto med 12.30 in 20.00 uro, ter ob nedeljah in praznikih).

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zd-mb_612ee06d68.png
news-699 Sun, 15 Mar 2020 10:07:08 +0100 Obvestilo o zaprtju gostinskega lokala na ŠPR http://ruse.si/novice/obvestilo-o-zaprtju-gostinskega-lokala-na-spr/ Obvestilo!

 

Zaradi preventivnih ukrepov zaradi resnosti razmer širitve virusa COVID-19, je z nedeljo, 15. 3. 2020, zaprt gostinski lokal na ŠPR, ki je sedaj deloval v omejenem obsegu (samo letna terasa). Izogibajte se zadrževanju na športnih površinah v večjih skupinah in ohranjajte razdaljo od 1,5 metra.

 

Občina Ruše poziva tudi ostale gostinske lokale v občini, da postopajo odgovorno in svoje poslovanje prilagodijo preventivnim razmeram, če ne celo zaprejo.

 

Občane pozivamo, da s previdnim delovanjem skupaj prispevamo k učinkovitemu preprečevanju širjenja virusa z upoštevanjem preventivnih ukrepov in preprečevanjem tesnih socialnih stikov.

 

Ravnajte odgovorno in pomagajte preprečiti nadaljnje širjenje virusa.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-698 Sun, 15 Mar 2020 10:03:05 +0100 OBVESTILO ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE OBČINE RUŠE, 14.3.2020 http://ruse.si/novice/obvestilo-staba-civilne-zascite-obcine-ruse-1432020/ V Občini Ruše trenutno še nismo zaznali primera okužbe z virusom COVID-19, javne in zasebne ustanove na območju Občine Ruše pa že delujejo v skladu z navodili NIJZ ter štaba Civilne zaščite Republike Slovenije.

 

Za ta namen se je štab Civilne zaščite Občine Ruše tudi sestal in pripravil preventivni načrt za delovanje v primeru izbruha virusa na našem območju.

 

POZIV OBČANOM:

•      pogosto si umivajte roke (voda in milo), v kolikor to ni mogoče si roke razkužujte z namenskim razkužilom za roke;

•      omejite telesne stike – brez rokovanja in trepljanja, imejte tudi varnostno razdaljo (min 1,5 metra);

•      omejite svoje gibanje v večjih skupinah;

•      uporaba otroških igral v večjih skupinah ni priporočena;

•      omejite obiske trgovin in drugih javnih prostorov;

•      nakup potrebščin opravite v večjih časovnih razmikih ter se v trgovini ne zadržujte predolgo;

•      če sumite obolenje s koronavirusom POKLIČITE svojega OSEBNEGA oz. dežurnega zdravnika. NE KLIČITE na številko za klic v sili 112, glede vprašanj ali suma koronavirusa. Številka je zgolj za NUJNE interventne zadeve;

•      informacije o koronavirusu dobite na brezplačni telefonski številki 080 14 04;

•      gostinskim obratom priporočamo spremembo urnika oz. prilagojeno poslovanju z zmanjšanim številom obiskovalcev;

•      žalne in pogrebne slovesnosti potekajo v ožjem družinskem krogu.

V primeru, da občan zboli in ostane v domači oskrbi, naj za obolelega najprej poskrbijo svojci. V primeru, da oboleli ne bo imel možnosti zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi najnujnejšimi zadevami, objavljamo OBČINSKO tel. št. 051 628 948, kamor pokličete za dostavo le-teh.

Civilna zaščita Občine Ruše v času razglašene epidemije virusa COVID-19, poziva občane, mlajše od 40 let, zdrave in brez bolezenskih znakov, ki so pripravljeni prostovoljno pomagati pri oskrbi obolelih z najnujnejšimi potrebščinami (do doma), da izpolnijo spletni obrazecSvojo pripravljenost za sodelovanje in pomoč lahko sporočite tudi na tel št. 051 628 948.

Pozivamo vse občane, da se dosledno držijo navodil, ki so podana s strani NIJZ, ter civilne zaščite na državni in občinski ravni!

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-697 Fri, 13 Mar 2020 13:47:21 +0100 Obvestilo Upravne enote Ruše http://ruse.si/novice/obvestilo-upravne-enote-ruse/ Spremenjen način poslovanja Upravna enota Ruše obvešča, da od petka 13. 3. 2020, pa do preklica, posluje po naslednjem spremenjenem načinu poslovanja:

 

 • Obravnavajo se le stranke, ki so predhodno naročene oziroma dogovorjene. Dogovor po:

o    telefonu - 02 669 0660

o    elektronski pošti - ue.ruse@gov.si

o    navadni pošti – Kolodvorska ulica 9, 2342 Ruše.

 

 • Vloge v upravnih in drugih zadevah se posredujejo na naslednje načine:

o    navadna pošta – Kolodvorska ulica 9, 2342 Ruše,

o    elektronska pošta - ue.ruse@gov.si,

o    sistem e-uprava - https://e-uprava.gov.si/.

 

Do nadaljnjega ne bo posloval Krajevni urad Lovrenc na Pohorju in Krajevni urad Selnica ob Dravi.

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_ueruse_ff2c880fda.jpg
news-696 Fri, 13 Mar 2020 11:01:19 +0100 ODREDBA O PREVENTIVNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA (SARS-CoV-2 (COVID-19)) http://ruse.si/novice/odredba-o-preventivnih-ukrepih-za-preprecevanje-sirjenja-koronavirusa-sars-cov-2-covid-19/ Spoštovani,

v zvezi z razglašeno epidemijo koronavirusa objavljamo odredbo županje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_2_virus_odredba-1_a5cdbe0532.jpg
news-694 Fri, 13 Mar 2020 10:21:02 +0100 Obvestilo iz Športnega parka Ruše http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-sportnega-parka-ruse/ Obveščamo vas, da bo Športni park Ruše danes od 14. ure in do nadaljnega ZAPRT

V skladu z navodili Ministrstva za zdravje (MIZ) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) vas pozivamo, da dosledno upoštevate predstavljena navodila za preprečevanje širjenja okužbe.

 

Vsak stik šteje - bodimo odgovorni!

Hvala za razumevanje! 

Ekipa Športnega parka Ruše

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_SPR_OBVESTILO_KORONA_splet_1917e49870.png
news-693 Fri, 13 Mar 2020 10:11:10 +0100 Sporočilo o ravnanju v času epidemije koronavirusa iz Mariborske knjižnice http://ruse.si/novice/sporocilo-o-ravnanju-v-casu-epidemije-koronavirusa-iz-mariborske-knjiznice/ Spoštovani,

obveščamo vas, da v Mariborski knjižnici ves čas spremljamo situacijo glede širjenja korona virusa. Tako smo zaradi preprečevanja širjenja in zaščite zaposlenih in obiskovalcev najprej namestili razkužila in rokavice ter intenzivno obveščali naše obiskovalce o potrebnih ravnanjih skladno z usmeritvami NIJZ. Odpovedali smo vse prireditve in dejavnosti. Postopno smo zmanjševali obiskovanje postajališč bibliobusa in tam zaradi specifike utesnjenega prostora še dodatno poskrbeli za zmanjševanje možnosti okužb. Hkrati smo podaljšali roke izposoje, da bi članom omogočili redkejše obiskovanje knjižnice in jih pozvali, naj se v primeru slabega počutja poslužujejo možnosti pooblastila zdrave osebe.

 

Včeraj nas je Ministrstvo za kulturo še pred razglasitvijo epidemije pozvalo, da knjižnice zapremo.

Od danes so torej vse naše enote zaprte za obiskovalce. Poskrbeli smo za mirovanje obveznosti, ki jih imajo člani do knjižnice (zamudnine, opomini, rezervacije). Zaposleni za zdaj ostajamo na delovnih mestih in izvajamo interna opravila (urejanje in čiščenje gradiva, odpisi, priprava dokumentov…). V Knjižnici Selnica ob Dravi bomo izvedli inventuro, v Knjižnici Šentilj opravili načrtovana vzdrževalna dela. V naslednjih dneh bomo intenzivirali informacije in v ospredje postavili naše e-vsebine (e-viri, e-arhivi, Biblos,…) ter takoj dokupili dodatne licence za dostop do elektronskih knjig.

 

O vseh ukrepih in novicah bomo javnost obveščali preko medijev, spletne strani in FB.

 

Lepo vas pozdravljam,

 

Dragica Turjak, direktorica

bibliotekarska specialistka

 

Mariborska knjižnica

Rotovški trg 2, 2000 Maribor

Telefon: +386 2 23 52 100

dragica.turjak@mb.sik.si  • www.mb.sik.si

 

   

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_MB-KNJIZNICA-LOGOTIP__ceee69656a.jpg
news-692 Thu, 12 Mar 2020 14:03:28 +0100 Koronavirus - navodila za občane http://ruse.si/novice/koronavirus-navodila-za-obcane/ Spoštovani,

za ponedeljek je predvideno zaprtje vseh vrtcev in šol po državi. Vljudno vas prosimo, da upoštevate vsa navodila in redno spremljate spletno stran:  https://www.nijz.si/sl, kjer so pripravljene in sproti osvežene ter dopolnjene vsebine na temo koronavirus.


Prosimo, da upoštevate vse preventivne ukrepe:

-       pijte dovolj tekočin,
-       redno si umivajte in razkužujte roke,
-       veliko bodite na svežem zraku,
-       redno zračite prostore,
-       predlagamo, da ne zahajate v zaprte prostore, kjer se zadržuje večje število ljudi,
-       društvom, ki še niso, ali so že sklicala občne zbore članov predlagamo, da sklic oz. izvedbo občnih  zborov prestavijo na čas, ko se bodo zadeve v zvezi s koronavirusom umirile,

-       predlagamo, da ne obiskujete državnih in drugih uradov in  v kolikor se da, kontakt vzpostavite po telefonu ali e-poti.  Tel. št. Občine Ruše: 02 669 06 50, e-naslov: urad.zupanje@ruse.si,
-       v primeru bolezni ostanite doma,
-      v kolikor zaznavate znake okužbe, po telefonu POKLIČITE vašega OSEBNEGA ZDRAVNIKA in počakajte na njegova navodila. V kolikor  vam ne uspe priklicati ambulante osebnega zdravnika na telefon, prosimo pokličite telefonsko centralo Zdravstvenega doma A. Drolca Maribor, tel. št. 02 /22 86 200 in počakajte na nadaljnja navodila,
-      zanesljive informacije v zvezi s koronavirusom dobite na brezplačni telefonski številki 080 14 04.

 Aktualne informacije v zvezi s koronavirusom:

-      https://www.gov.si/teme/koronavirus/

-      https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Prosimo, da upoštevate navodila, priporočila in preventivne ukrepe in ostanite zdravi!

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-691 Thu, 12 Mar 2020 10:58:17 +0100 OBVESTILO - ZAČASNA PREKINITEV STORITVE PROSTOFER http://ruse.si/novice/obvestilo-zacasna-prekinitev-storitve-prostofer/ OBVESTILO

Obveščamo vas, da smo se glede na dogajanje v zvezi s kronavirusom odločili, da prekinjamo vse prevoze storitve PROSTOFER. Prevozi, ki so že naročeni, bodo odpovedani - klicni center bo o tem pravočasno obvestil uporabnike.

Ukrep velja, kolikor bo potrebno, oziroma do umiritve razmer. O ponovni vzpostavitvi prevozov vas bomo obvestili tri dni prej.

Hvala za razumevanje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-690 Thu, 12 Mar 2020 10:36:46 +0100 Čistilna akcija "OČISTIMO RUŠE 2020" prestavljena http://ruse.si/novice/cistilna-akcija-ocistimo-ruse-2020-prestavljena/ Spoštovani,

zaradi trenutnih razmer in priporočil NIJZ je čistilna akcija, ki smo jo načrtovali v SOBOTO, 14. 3. 2020, PRESTAVLJENA.

 

O nadomestnem terminu boste obveščeni.

Hvala za razumevanje.

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_cistilna_akcija_prestavljena1_9bdc449377.jpg
news-689 Thu, 12 Mar 2020 09:44:47 +0100 Koronavirus info - osvežene informacije http://ruse.si/novice/koronavirus-info-osvezene-informacije/ V zadnjih dneh se še vedno pojavljajo nekatera vprašanja in določene, včasih tudi netočne, informacije o ukrepih v zvezi s pojavom novega koronavirusa.

Verjamemo, da sledite informacijam v zvezi s tem, vseeno pa naj vam olajšamo delo pri iskanju virov z naslednjimi povezavami.

Na spletni strani:  https://www.nijz.si/sl so pripravljene in sproti osvežene, dopolnjene vsebine na temo koronavirus.

Dostopna so razna priporočila: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov, med njimi tudi za policijo,vojsko in carino https://www.nijz.si/sl/navodila-za-policijo-vojsko-in-carino-ob-pojavu-suma-na-koronavirus-sars-cov-2 ter za gasilce in civilno zaščito https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-preprecevanje-prenosa-okuzbe-z-novim-koronavirusom-sars-cov-2-za-gasilce-in-sile-0.

Izkoristite povečano pozornost za preventivne ukrepe in poudarite predvsem preprečevanje okužbe https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 , kjer izstopata ukrepa pravilno umivanja rok https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_splosna-javnost.pdf in higiena kašlja https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf.

Sledite tudi portalu GOV.SI https://www.gov.si/teme/koronavirus/, kjer se sproti objavljajo vse vladne in medresorske  odločitve in informacije.

V priponki prilagam informacijo o koronavirusu in vzpostavljenem klicnem centru.

Prosimo, da sledite strokovni navodilom in jih na vaš običajen način posredujete naprej (interaktivni pristopi, plakatiranje gradiv...).

Vsa gradiva in infografike so zbrana na https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva.

 

Ivana Grilanc

Ministrstvo za obrambo

Uprava RS za zaščito in reševanje 

Izpostava URSZR Maribor

Urad za operativo

Bezjakova ul. 151, 2341 Limbuš

tel: +386 02 250 69 10

e-mail: ivanka.grilanc@urszr.si

web: www.sos112.si

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_letak_korona_ba96e19df5.jpg
news-688 Wed, 11 Mar 2020 13:22:41 +0100 ŠKODLJIVOSTI KURJENJA ZELENEGA OBREZA http://ruse.si/novice/skodljivosti-kurjenja-zelenega-obreza/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_2020kurjenje_338e5a9c30.jpg news-687 Wed, 11 Mar 2020 13:18:39 +0100 Namera o sklenitvi neposredne zakupne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-zakupne-pogodbe-1/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne zakupne pogodbe

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

parc.št. 496/26, k.o. 665 Lobnica, v izmeri cca. 500 m2

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu

31. 3. 2020

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe zemljišča in višino ponujene zakupnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o zakupnini in o drugih pogojih pravnega posla.

Plačilo zakupnine v roku iz najemne pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine ter informacije o ogledih dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Za ogled se je treba dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-686 Wed, 11 Mar 2020 13:13:54 +0100 Poročilo Mariborskega vodovoda d.d. o skladnosti pitne vode za 2019 http://ruse.si/novice/porocilo-mariborskega-vodovoda-dd-o-skladnosti-pitne-vode-za-2019/

Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod, d.d. tudi v letu 2019, tako kot do sedaj, zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene obdelave, prečrpavanja in distribucije do uporabnikov. Skladnost pitne vode se je spremljala na črpališčih, na omrežju v vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih (večinoma v osnovnih šolah in vrtcih ter deloma v gostinskih objektih). Izvajanje notranjega nadzora se je vršilo v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/15).

Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v letu 2019 odvzetih 2.281 vzorcev za mikrobiološka preskušanja in 101 za kemijska preskušanja. Na celotnem sistemu Mariborskega vodovoda d.d. je bilo v letu 2019 mikrobiološko neskladnih 5,48% vzorcev, kemijsko je bilo neskladnih 3,96% vzorcev.  

Podrobnejše poročilo ter več podatkov o kakovosti pitne vode se nahaja na spletni strani: http://www.mb-vodovod.si/

Pitno vodo, ki jo je v letu 2019 dobavljal Mariborski vodovod za občino Ruše, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ocenjuje kot skladno z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Glede na obseg opravljenih preskušanj, ocenjujejo pitno vodo kot varno.


]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_mbvodLOGO_20c75ddbd8.jpg
news-685 Wed, 11 Mar 2020 08:18:28 +0100 Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ruše http://ruse.si/novice/javni-razpis-za-podelitev-priznanj-obcine-ruse-3/ Komisija za podelitev priznanj Občine Ruše objavlja javni razpis, ki je odprt do 10. 4. 2020 do 12. ure. Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ruše

Obrazec - predlog za podelitev priznanja Občine Ruše

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-684 Wed, 11 Mar 2020 07:51:01 +0100 Poziv k sodelovanju pri ustvarjanju program prireditev ob občinskem prazniku 2020 http://ruse.si/novice/poziv-k-sodelovanju-pri-ustvarjanju-program-prireditev-ob-obcinskem-prazniku-2020/ Vabimo vas k sodelovanju pri ustvarjanju programa prireditev, ki se bodo odvijale v okviru praznovanja občinskega praznika v terminu od 5. do 25. junija 2020.Prijave sprejemamo do 6. 4. 2020 Poziv k sodelovanju pri ustvarjanju programa prireditev ob občinskem prazniku 2020

Obrazec - prijava programa prireditev

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_RUSE_217b2af193.png
news-683 Tue, 10 Mar 2020 14:51:33 +0100 POMEMBNO OBVESTILO ORGANIZATORJEM PRIREDITEV http://ruse.si/novice/pomembno-obvestilo-organizatorjem-prireditev/ Spoštovani,

glede na nastalo epidemiološko situacijo v povezavi z nevarnostjo širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) je minister z Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih (Uradni list RS, št. 16/20, v nadaljevanju Odredba) na podlagi tretje točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06–UPB1, v nadaljevanju ZNB) prepovedal zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19). Ta odredba začne veljati danes, 10. marca 2020. 

Zdravstveni inšpektorat RS (v nadaljevanju ZIRS) je na podlagi Zakona o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZZdrI) in v povezavi z ZNB dolžan zagotavljati, da se izvajajo ukrepi, ki so po tem zakonu predvideni z Odredbo in sicer, da morebitne tovrstne prireditve tudi prepove na kraju izvedbe le-te.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_RUSE_217b2af193.png
news-682 Tue, 10 Mar 2020 10:06:44 +0100 MEDGENERACIJSKI CENTER DANICA RUŠE DO PREKLICA ZAPRT http://ruse.si/novice/medgeneracijski-center-danica-ruse-do-preklica-zaprt/ OBVESTILO

Obveščamo vas, da bo po navodilih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in NIJZ, zaradi vse hitrejšega širjenja koronavirusa, Medgeneracijski center DANica Ruše do preklica zaprt.  Enako velja tudi za VGC Štajersko.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-681 Tue, 10 Mar 2020 09:51:07 +0100 KLICNI CENTER ZA INFORMACIJE O KORONAVIRUSU 080 1404 http://ruse.si/novice/klicni-center-za-informacije-o-koronavirusu-080-1404/ KLICNI CENTER ZA INFORMACIJE O KORONAVIRUSU - 080 1404

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom je Urad vlade za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Infekcijsko kliniko in Ministrstvom za javno upravo vzpostavil klicni center.

 

Na brezplačni telefonski številki 080 1404 lahko dobite informacije vsak dan med 8. in 20. uro.

 

Aktualne informacije: https://www.gov.si/teme/koronavirus/KLICNI CENTER ZA INFORMACIJE O KORONAVIRUSU - 080 1404

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_info_koronavirus_e816f5bdb9.jpg
news-680 Mon, 09 Mar 2020 11:23:24 +0100 Vabljeni k organizaciji oz. izvedbi prireditve "KRESOVANJE 2020" http://ruse.si/novice/vabljeni-k-organizaciji-oz-izvedbi-prireditve-kresovanje-2020/ Javni poziv "Kresovanje 2020"

Obrazec prijava in izjava prijavitelja 

Vzorec pogodbe

Poročilo in priloge

Odprema pošiljke

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_cezam_logo_063d55aa5d.jpg
news-679 Fri, 06 Mar 2020 11:35:35 +0100 Vabilo na čistilno akcijo http://ruse.si/novice/vabilo-na-cistilno-akcijo-1/ Čistilna akcija bo potekala v soboto, 14. 3. 2020. ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_6_3Vabilo_na_cistilno_akcijo-1_b8bfb0c28e.jpg news-678 Thu, 05 Mar 2020 09:18:13 +0100 Koronavirus - navodila http://ruse.si/novice/koronavirus-navodila/ Spoštovani,

zaradi pojava koronavirusa v Sloveniji, vas prosimo, da v kolikor zaznavate znake okužbe, po telefonu POKLIČITE vašega OSEBNEGA ZDRAVNIKA in počakajte na njegova navodila. V kolikor  vam ne uspe priklicati ambulante osebnega zdravnika na telefon, prosimo pokličite telefonsko centralo Zdravstvenega doma A. Drolca Maribor, tel. št. 02 /22 86 200 in počakajte na nadaljnja navodila.

Aktualne informacije v zvezi s koronavirusom:

https://www.gov.si/teme/koronavirus/

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_navodila_higiena-rok_splosna-javnost-page-001_82ba1ec87f.jpg
news-677 Wed, 04 Mar 2020 11:07:36 +0100 Medgeneracijski ples http://ruse.si/novice/medgeneracijski-ples/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_PicsArt_03-02-02.25.44_cdfd2761d7.jpg news-676 Wed, 04 Mar 2020 11:05:36 +0100 Obvestilo iz ambulante dr. Edvarda Kosa http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-ambulante-dr-edvarda-kosa-5/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_4.3._kos_f02947a4a0.jpg news-675 Mon, 02 Mar 2020 12:28:45 +0100 Socialna aktivacija - Obvestila 2 http://ruse.si/novice/socialna-aktivacija-obvestila-2/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_socialna_aktivacija.logo_346b1581e6.png news-673 Wed, 26 Feb 2020 12:14:27 +0100 Projekt Socialna aktivacija http://ruse.si/novice/projekt-socialna-aktivacija/ Obvestilo o pilotnem projektu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o pilotnem projektu »Socialna aktivacija – Stopi korak naprej in se vključi v program socialne aktivacije«. ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_socialna_aktivacija.logo_346b1581e6.png news-672 Tue, 25 Feb 2020 13:18:15 +0100 Obvestilo o čistilni akciji 2020 http://ruse.si/novice/obvestilo-o-cistilni-akciji-2020/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Obvestilo_CISTILNA_AKCIJA_2020-1_87624bf4ef.jpg news-671 Mon, 24 Feb 2020 15:08:21 +0100 Izjava za javnost - 1. dopisna seja OSOR http://ruse.si/novice/izjava-za-javnost-1-dopisna-seja-osor/ Izid glasovanja o razrešitvi direktorja in o imenovanju v.d. direktorja CEZAM-a Županja Občine Ruše je sklicala 1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Ruše, ki je potekala od 21. 2. 2020, od 14. ure, do 24. 2. 2020, do 14. ure, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

1. Razrešitev direktorja Javnega zavoda Center za mlade Ruše

2. Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Center za mlade Ruše

Dopisna seja je bila sklicana na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ruše, ker ne gre za odločanje o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. Dopisna seja je bila sklicana zaradi nujnosti imenovanja novega vršilca dolžnosti ter nujnega pričetka sanacije poslovanja javnega zavoda, kar pod trenutnim vodstvom ni možno.

Gradivo, ki je razlog za predlagano razrešitev direktorja Javnega zavoda Centra za mlade Ruše, je bilo že obravnavano na preteklih sejah Občinskega sveta Občine Ruše ob široki razpravi občinskih svetnikov. Iz navedenih razlogov je bil čas sklica dopisne seje dovolj dolg, da so občinski svetniki gradivo preučili in o njem glasovali.

Občinski svet Občine Ruše je na 1. dopisni seji  z:

-       10 glasovi ZA in 6 glasovi PROTI z mesta direktorja Javnega zavoda Center za mlade Ruše pred potekom mandata razrešil Tomija Prosnika.

-       10 glasovi ZA in 6 glasovi PROTI imenoval Lucijo Smolnik za vršilko dolžnosti direktorja Javnega zavoda Center za mlade Ruše za čas do imenovanja novega direktorja oz. za največ eno leto.

Obravnavana gradiva so dostopna na spletni strani Občine Ruše:

https://ruse.si/za-obcane/politika/seje-obcinskega-sveta/

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-670 Mon, 24 Feb 2020 10:22:35 +0100 Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše za leto 2020 http://ruse.si/novice/javni-razpis-za-sofinanciranje-letnega-programa-sporta-v-obcini-ruse-za-leto-2020/ Razpis je odprt od 22. 2. 2020.

Rok za prijavo: 23. 3. 2020 do 12. ure

Besedilo javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ za leto 2020

Programski obrazci

Splošni obrazci

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-669 Mon, 24 Feb 2020 09:01:39 +0100 Obvestilo iz otroške zobne ordinacije dr. Gorazda Rajšpa http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-otroske-zobne-ordinacije-dr-gorazda-rajspa-1/ Otroška zobna ordinacija Gorazda Rajšpa, dr. dent. med., bo od 26. 2. 2020 do 28. 2. 2020 zaprta zaradi  rednega letnega dopusta.

V primeru bolečin se odrasli obrnejo na ambulanto

 • STUDIO ORALNEGA ZDRAVJA, Koblar Puklavec Staša, dr. dent. med., Lavričeva ulica 1, 2000 Maribor,

 

          SRE, ČET, PET: 8. -  12. ure

          tel: 02-250 15 93

 • ob sobotah deluje zobozdravstvena dežurna služba za prvo pomoč od 8. do 13. ure v prostorih zobnih ambulant v Ulici Kneza Koclja 10 (pritličje nove zgradbe),
 • ob nedeljah in praznikih od 8. do 13. ure v prostorih zobnih ambulant v Ulici Kneza Koclja 10 (pritličje nove zgradbe),
 • nočna dežurna zobozdravstvena služba deluje vsak dan od 20. do 24. ure. Sprejem pacientov v nočni dežurni službi je do 23.30 ure.
 • Otroci  se obrnejo na ambulante ZD Maribor, Ljubljanska ulica 42 ali Partizanska 14 A.
 • Prav tako se lahko otroci obrnejo na zobozdravstveno dežurno službo v prostorih zobnih ambulant v Ulici Kneza Koclja 10.

 

 

 

 

 

Hvala za razumevanje.

MEDIZOB  d.o.o.

OTROŠKA  AMBULANTA

STADIONSKA UL. 4                      

2342 RUŠE

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-668 Tue, 18 Feb 2020 10:20:33 +0100 Javni razpis za prosto delovno mesto »Vzdrževalec IV - II« v Režijskem obratu http://ruse.si/novice/javni-razpis-za-prosto-delovno-mesto-vzdrzevalec-iv-ii-v-rezijskem-obratu-2/ Javni razpis za prosto delovno mesto »Vzdrževalec IV - II« v Režijskem obratu

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

Datum razpisa:18. 2. 2020

Rok za prijavo: 26. 2. 2020

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-666 Fri, 14 Feb 2020 12:07:21 +0100 Projekt PROSTOFER http://ruse.si/novice/projekt-prostofer/ Vabilo prostovoljcem Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Vljudno vabimo vse, ki bi želeli postati prostovoljni »šoferji«, da se nam pridružite pri projektu PROSTOFER.

Pokličite na telefonsko številko 02 671 93 37 ali sporočite po e-pošti: truda.vene@ruse.si.

 

Foto: Laura Šoštarić

 

Vljudno vabljeni!

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_prostofer_vecer_d0d86e06d3.jpg
news-665 Fri, 14 Feb 2020 11:57:52 +0100 Obvestilo iz ambulante dr. Kuharja http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-ambulante-dr-kuharja-1/  

Obveščamo vas, da bo ambulanta Primoža Kuharja, dr. med. ,spec. druž. med., od 24. 2. 2020 do 28. 2. 2020 delala po urniku:

PONEDELJEK: 7. do 11.30 ure

TOREK: 13. do 20. ure

SREDA 7. do 11.30 ure

ČETRTEK 7.00 do 11.30 ure

PETEK 7. do 11.30 ure

 

V soboto, 22. 2.2020 bo ambulanta zaprta zaradi rednega letnega dopusta. Za nujne primere se obrnete na: Nujna medicinska pomoč, ki deluje neprekinjeno, tel.: 112.

Ambulanta za nujno medicinsko pomoč - dežurna ambulanta deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (prizidek kirurške stolpnice), Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor. Delovni čas: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. Tel.: 02 33 31 809 , epošta: anmp@zd-mb.si

Nasvet v zvezi s poslabšanim zdravstvenim stanjem lahko dobite na telefonsko številko 02 333 1 888, med 6.30 in 19.30 uro, kasneje pa na telefonsko številko 02 333 1 800.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-664 Thu, 13 Feb 2020 10:26:59 +0100 OBVESTILO O URADNIH URAH SKUPNE OBČINSKE UPRAVE VARSTVA OKOLJA http://ruse.si/novice/obvestilo-o-uradnih-urah-skupne-obcinske-uprave-varstva-okolja-1/ Spoštovani občani, pravne osebe in ostala zainteresirana javnost.

 

Obveščamo vas, da bodo v sredo, 19.2.2020, med 15 in 17 uro, v prostorih Režijskega obrata Občine Ruše, na Mariborski cesti 3 v Rušah,  potekale uradne ure Skupne službe varstva okolja SOU Maribor.

Uradne ure bodo nadalje potekale vsako tretjo sredo v mesecu.

Med naloge skupne občinske uprave varstva okolja sodijo:

 

-    podrobnejši in posebni monitoring stanja okolja ter vodenje informacijskega sistema varstva okolja,

-    priprava ukrepov, smernic in priporočil s področja varstva okolja in ohranjanja narave,

-    informiranje, ozaveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave ter v zvezi z zagotavljanjem javnih služb varstva okolja,

-    strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj s področja varstva okolja in ohranjanja narave,

-    druge strokovno tehnične naloge s področja varstva okolja in ohranjanja narave.

 

Vljudno vabljeni k obisku. 

V kolikor imate s področja okolja (npr. varstvo zraka, varstvo voda, varstvo pred hrupom, ohranjanje narave, ravnanje z odpadki…) kakršnokoli vprašanje, ga lahko posredujete na elektronski naslov info.okolje@maribor.si,  na SSVO pa bodo pripravili ustrezen odgovor ali vas povabili na razgovor v času uradnih ur.


Občinska uprava Občine Ruše

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-662 Thu, 13 Feb 2020 08:01:36 +0100 Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Ruše za leto 2020 http://ruse.si/novice/javni-razpis-za-subvencioniranje-socialno-varstvene-storitve-socialnega-servisa-v-obcini-ruse-za-l-1/ Na podlagi 7. člena Pravilnika o pomoči in kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave osebnega telefonskega alarma (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2018) in 15. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2018) objavljamo 

Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Ruše za leto 2020

Besedilo razpisa

Razpisna dokumentacija -vloga

 

Razpis je odprt do 31. 10. 2020

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-661 Thu, 13 Feb 2020 07:28:02 +0100 Javni poziv za imenovanje Strokovnega sveta JZ CEZAM http://ruse.si/novice/javni-poziv-za-imenovanje-strokovnega-sveta-jz-cezam/ Javni poziv za imenovanje Strokovnega sveta CEZAM

Prijava za imenovanje v Strokovni svet CEZAM

Soglasje kandidata za imenovanje v Strokovni svet CEZAM

Odprema pošiljke

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-660 Tue, 11 Feb 2020 09:49:08 +0100 Mnenje sveta zavoda CEZAM-a k predlogu razrešitve direktorja in nadaljnji postopki Občine Ruše - izjava za javnost http://ruse.si/novice/mnenje-sveta-zavoda-cezam-a-k-predlogu-razresitve-direktorja-in-nadaljnji-postopki-obcine-ruse/ Mnenje sveta zavoda CEZAM-a k predlogu razrešitve direktorja in nadaljnji postopki Občine Ruše – izjava za javnost

 

Svet zavoda Center za mlade Ruše (CEZAM) je, 7. februarja 2020, na svoji izredni seji, skladno z določili Statuta Javnega zavoda Center za mlade Ruše, glasoval o predlogu razrešitve direktorja Tomija Prosnika. Svet zavoda je z dvemi glasovi za in dvemi glasovi proti podal negativno mnenje k predlogu razrešitve direktorja CEZAM-a.

 

Predlog razrešitve direktorja CEZAM-a sloni na ugotovitvah iz revizijskega poročila o pregledu poslovanja CEZAM-a. V reviziji poslovanja je bilo ugotovljeno, da poslovanje v letih 2016 do 2018, v določenih delih ni bilo skladno z načeli zakonitosti, preglednosti in gospodarnosti ter na določenih področjih niso bile vzpostavljene in delujoče ustrezne notranje kontrole, ki bi zagotavljale, da je poslovanje CEZAM-a pregledno, pravilno in skladno z zakonodajo, prav tako so se sklepale pogodbe za katere direktor ni imel pooblastila. V revizijskem poročilu je izpostavljeno tudi, da na nivoju vodstva ne obstaja znanje o določenih osnovnih principih delovanja javnih zavodov.

 

Vodstvo Občine Ruše je večkrat pozvalo direktorja zavoda k pripravi programa sanacije finančne izgube in ukrepov za ureditev poslovanja. S Programom sanacije finančne izgube iz preteklih let in ukrepov za ureditev poslovanja CEZAM-a, ki zajema predvsem prelaganje finančne izgube na ustanovitelja, se je občinski svet seznanil na svoji 7. redni seji, 16. decembra 2019, in nanj podal negativno mnenje. S sklepom je Občinski svet Občine Ruše naloži županji, da skupaj z občinsko upravo in CEZAM-om pripravi predlog sanacijskih predlogov za izboljšanje poslovanja Javnega zavoda Center za mlade Ruše – CEZAM.

 

Občinski svet Občine Ruše je na 7. redni seji tudi naložil županji, da ukrepa v primeru ugotovljenih nepravilnosti iz revizije poslovanja Javnega zavoda Center za mlade Ruše - CEZAM, ter da skupaj z Javnim zavodom Center za mlade Ruše – CEZAMom pripravi načrt izvrševanja priporočil iz revizije.

Ker je zaupanje v delo direktorja CEZAMA-a porušeno, je vodstvo Občine Ruše mnenja, da sanacija javnega zavoda pod obstoječim vodstvom ni možna.

 

Zaradi odgovornosti vodstva Občine Ruše do poslovanja CEZAM-a, katerega ustanoviteljica je občina, bo predlog razrešitve direktorja z mnenjem sveta zavoda vložen v obravnavo na naslednjo sejo Občinskega sveta Občine Ruše, ki bo odločal o razrešitvi direktorja.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-659 Fri, 07 Feb 2020 09:41:58 +0100 POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2019 - VODOVOD LOBNICA http://ruse.si/novice/porocilo-o-pitni-vodi-za-leto-2019-vodovod-lobnica/ Poročilo o pitni vodi za leto 2019 - vodovod Lobnica

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-658 Fri, 07 Feb 2020 09:30:39 +0100 Zapora Koroške ceste v Mariboru http://ruse.si/novice/zapora-koroske-ceste-v-mariboru/ Dne 31.1.2020 je stopila v veljavo zapora Koroške ceste na odseku od Tržnice (križišče s Strossmayerjevo do krožišča pri Starem mostu. Zaradi zapore ceste je onemogočen promet motornih vozil, prav tako avtobusov v mestnem in medkrajevnem prometu. Za avtobuse iz smeri Dravograda oziroma Selnice ob Dravi velja obvoz:  Koroška cesta, Koroški most, Ulica heroja Šercerja, Na Poljanah, Koresova ulica, Ulica Pariške komune, Titova cesta, Partizanska cesta, Mlinska ulica in obratno.

Za avtobuse iz smeri Ruš velja obvoz:  Limbuška cesta, Ulica heroja Šercerja, Na Poljanah, Koresova ulica, Ulica Pariške komune, Titova cesta, Partizanska cesta, Mlinska ulica in obratno.

 

Obvoz je v skladu z Odlokom o spremembah Odloka o ureditvi avtobusnega prometa v mestni občini Maribor ( MUV št 13/2019)

 

Na avtobusnih linijah iz smeri Lovrenc na Pohorju-Ruše-Maribor ni večjih sprememb voznih redov. Zaradi obvoza izpadejo postajališča Maribor Štuhec pekarna, Maribor trans. Lining. ul., Maribor tov. TVT, Maribor tov. MTT Tabor, Maribor bolnica in Maribor Glavni trg.

Uporabnike prosimo za razumevanje in strpnost, ker predvidevamo, da bo prihajalo do zamud. Za dodatne informacije nam lahko pišete na info@arriva.si ali pokličete naš INFO center.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_arriva_56e717139e.jpg
news-657 Thu, 06 Feb 2020 09:24:38 +0100 Javni poziv za podajo predlogov kandidatov za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše http://ruse.si/novice/javni-poziv-za-podajo-predlogov-kandidatov-za-imenovanje-predstavnika-lokalne-skupnosti-v-svet-zavod/ Javni poziv

Predlog kandidata

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-656 Thu, 06 Feb 2020 09:14:50 +0100 Obvestilo iz ambulante dr. Kosa http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-ambulante-dr-kosa/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_kosIMG_0dc3fbf18f.jpg news-654 Wed, 05 Feb 2020 12:18:10 +0100 VARSTVO MED ZIMSKIMI POČITNICAMI http://ruse.si/novice/varstvo-med-zimskimi-pocitnicami/ Med zimskimi počitnicami (24.02. - 28.02.2020) bomo organizirali počitniško varstvo v medgeneracijskem centru DANica Ruše, Mariborska cesta 31, Ruše (novi prostori - pod hotelom Veter, Ruše) od 7.00 do 15.00. IZJAVA

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_dom-danice-vogrinec-maribor.PNG_37e1682b99.png
news-653 Wed, 05 Feb 2020 09:58:25 +0100 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA POSLOVNI PROSTOR V KULTURNEM DOMU BISTRICA OB DRAVI (BIVŠA POŠTA) http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-najemne-pogodbe-za-poslovni-prostor-v-kulturnem-domu-bistrica-ob-dravi-2/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA POSLOVNI PROSTOR V KULTURNEM DOMU BISTRICA OB DRAVI (BIVŠA POŠTA)

 

 1. NAZIV IN SEDEŽ NAJEMODAJALCA

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše,

tel.št.: 02/669 06 50, fax: 02/669 06 54, e-pošta: urad.zupanje@ruse.si

 

 1. OPIS PREDMETA NAJEMA

Poslovni prostor v skupni izmeri 44,1 m2 se nahaja v stavbi Doma kulture Bistrica ob Dravi, na naslovu Ulica 27. decembra 2, 2345 Bistrica ob Dravi (prostori bivše pošte).

 

 1. ROK ZA PREJEM PONUDBE

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu je 25. 2. 2020.

 

 1. OBLIKA IN POGOJI, POD KATERIMI SE VLOŽI PONUDBA

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki na naslov najemodajalca in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Plačilo najemnine v roku, ki je določen v najemni pogodi, bo bistvena sestavina pravnega posla. Najemnina se bo plačevala mesečno in sicer najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec, po predhodni izstavitvi računa oz. zahtevka za plačilo.

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnega poslovnega prostora ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-652 Tue, 04 Feb 2020 12:39:34 +0100 8. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE RUŠE http://ruse.si/novice/8-redna-seja-obcinskega-sveta-obcine-ruse/ Na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Ruše, ki je potekala 3. februarja 2020, je bil kot najbolj pomembno gradivo v drugem branju sprejet Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2020. Letošnji proračun na prihodkovni strani znaša 7.276.517,49 evrov in predvideva za približno 2.700.000,00 evrov investicij. Ob sprejetju proračuna je bil sprejet tudi Letni program prodaje finančnega premoženja, Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem in Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest.

 

Obravnavana so bila še naslednja pomembnejša gradiva:

‒      Uskladitev cen komunalnih in drugih storitev v letu 2020 (ravnanje s komunalnimi odpadki) - Občinski svet Občine Ruše se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020 in na njegovi osnovi sprejel sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Ruše.

‒      Letni program športa v Občini Ruše za leto 2020 – občinski svet je gradivo sprejel.

‒      Predstavitev Idejne zasnove Ureditev Trga vstaje v Rušah – občinski svet se je seznanil z gradivom.

‒      VIS Ruše - Vizija in strategija razvoja občine na podlagi vrednot prebivalcev 2020 – 2030 - občinski svet je potrdil projekt »VIS Ruše« kot orodje, s katerim bo občina izvajala strategijo razvoja s ciljem uresničitve vizije, ki temelji na vrednotah prebivalcev.

‒      Poročilo o notranji reviziji Občine Ruše za leto 2018 – občinski svet se je seznanil z gradivom in s sklepom naložil županji ter občinski upravi, da sproži postopke ugotavljanja odgovornosti zoper osebe odgovorne za ugotovljene nepravilnosti v poročilu o notranji reviziji ter poroča občinskemu svetu o izvedenih ukrepih.

‒      Program dela Občinskega sveta Občine Ruše za leto 2020 – občinski svet je gradivo sprejel.

 

Obravnavana gradiva so dostopna na spletni strani Občine Ruše https://ruse.si/za-obcane/politika/seje-obcinskega-sveta/ .

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_osor_feb_909d54ebf6.jpg
news-651 Thu, 30 Jan 2020 11:47:35 +0100 Urniki aktivnosti VGC Štajerska - februar http://ruse.si/novice/urniki-aktivnosti-vgc-stajerska-februar/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_VGC_Stajerska-logotip_f2f775cabe.jpg news-650 Thu, 30 Jan 2020 10:25:45 +0100 Sporočilo za javnost http://ruse.si/novice/sporocilo-za-javnost-1/ Gradnja postajališč za avtodom je izziv ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_slika_avtodom_0376c46495.jpg news-649 Thu, 30 Jan 2020 07:49:21 +0100 Obvestilo http://ruse.si/novice/obvestilo-18/ Obveščamo vas, da bo ambulanta Primoža Kuharja, dr. med., spec. druž. med., V PETEK, 31. 1. 2020, ODPRTA DO 10.00 URE.

ZA NUJNE PRIMERE SE OBRNETE NA:

Nujna medicinska pomoč deluje neprekinjeno, tel.: 112.

Ambulanta za nujno medicinsko pomoč – dežurna ambulanta deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (prizidek kirurške stolpnice).

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. Tel.: 02 33 31 809

Nasvet v zvezi s poslabšanim zdravstvenim stanjem lahko dobite na telefonsko številko 02 333 1 888, med 6.30 in 19.30 uro, kasneje pa na telefonsko številko 02 333 1 800.

Hvala za razumevanje!

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-648 Wed, 29 Jan 2020 16:10:52 +0100 Postopek za razrešitev direktorja CEZAM-a - izjava za javnost http://ruse.si/novice/postopek-za-razresitev-direktorja-cezam-a-izjava-za-javnost/ Postopek razrešitve direktorja CEZAM-A –

izjava za javnost

 

Občina Ruše je na podlagi ugotovitev, ki jih je podala notranja revizija poslovanja Centra za mlade Ruše  (CEZAM), ter na podlagi zahtev Občinskega sveta Občine Ruše, pričela s postopkom za razrešitve direktorja CEZAM-a, g. Tomija Prosnika.

Razloge za razrešitev podajajo predvsem naslednje ugotovitve revizijskega poročila:

 

‒      Pomembna odstopanja se opaža na področju izkazovanja resnične in poštene slike zavoda: po pregledu računovodskih izkazov zavoda obstaja velika verjetnost, da je finančno oz. premoženjsko stanje zavoda prikazano napačno (previsoko izkazano premoženje – napaka v višini najmanj 44.100,00 EUR).

‒      Na področju športa so se v zavodu organizirali poslovni dogodki, za katere ni bilo jasne določitve vira financiranja. Takšna praksa je v javnem zavodu nezakonita in je povzročila, večjo finančno izgubo.

‒      Direktor v obdobju 2017 in 2018 ni opravil vseh aktivnosti za uravnoteženje prihodkov in odhodkov, kar je v javnem zavodu osnovni princip delovanja.

‒      Vodstvo zavoda je kljub finančni izgubi, brez mnenja ustanovitelja v letih 2017 in 2018 večkrat (nazadnje decembra 2018) spremenilo sistemizacijo, direktor pa podpisal anekse k več pogodbam o zaposlitvi, brez ustrezne zakonske podlage ali pooblastila ter brez zagotovljenih virov za povišana izplačila plač. Kot posledica samo zadnje spremembe konec leta 2018, je bilo v obdobju november 2018 – maj 2019 izplačanih za 31.284,74 EUR (bruto znesek) plač več, kot bi jih bilo brez teh sprememb. V dveh letih to pomeni za več kot 100.000,00 EUR dodatnih obremenitev iz naslova višjih plač.

‒      Pri pregledu poslovanja so bile ugotovljene slabosti v delovanju notranjih kontrol na več področjih.

 

Revizijsko poročilo ugotavlja, da poslovanje zavoda v letih 2016 do 2018 v določenih delih ni bilo skladno z načeli zakonitosti, preglednosti in gospodarnosti ter na določenih področjih niso bile vzpostavljene in delujoče ustrezne notranje kontrole, ki bi zagotavljale, da je poslovanje CEZAM-a pregledno, pravilno in skladno z zakonodajo. V poročilu je izpostavljeno tudi, da na nivoju vodstva ne obstaja znanje o določenih osnovnih principih delovanja javnih zavodov. Le-to se odraža tudi v Poslovnem in računovodskem poročilu za leto 2018, kjer je razvidno, da je javni zavod ustvaril v letu 2018 primanjkljaj v višini 36.808,14 EUR, od tega je na področju Športnega parka Ruše v letu 2018 ustvaril 37.621,77 EUR primanjkljaja (v letu 2017 je na področju Športnega parka Ruše primanjkljaj znašal 33.172,93 EUR).

 

Program sanacije finančne izgube iz preteklih let, ki ga je pripravil direktor zavoda Tomi Prosnik, tudi ni prepričal svetnikov Občinskega sveta Občine Ruše, ki so njegov program sanacije zavrnili, ter od županje zahtevali, da ukrepa tako glede ugotovitev revizijskega poročila, kakor glede priprave sanacijskih ukrepov.

 

Na podlagi ugotovitev iz revizije in podatkov iz poslovnega in računovodskega poročila za leto 2017 in 2018, so podani razlogi za razrešitev direktorja pred potekom mandata iz prvega odstavka 26. člena Statuta Javnega zavoda Center za mlade Ruše. Občina Ruše je kot ustanoviteljica CEZAM-a, direktorja o navedenem seznanila in pričela s postopki za njegovo razrešitev.

 

Ugotovitve revizije narekujejo tako kadrovske kot strukturne in organizacijske spremembe delovanja CEZAM-a. Kot ustanovitelj ne moremo dopuščati nezakonitega in negospodarnega poslovanja ter prevzemati finančnih bremen, zaradi takšnega vodenja CEZAM-a. Tega ne moremo dopustiti, tako zaradi zaposlenih v CEZAM-u, kot tudi občank in občanov občine Ruše, ki so uporabniki njihovih storitev.

 

Povzetek revizijskega poročila je objavljen na spleti strani Občine Ruše:

https://ruse.si/fileadmin/user_upload/7_9_-_Porocilo_notranja_revizija_Javnega__zavoda_CEZAM.pdf

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-647 Tue, 28 Jan 2020 11:05:53 +0100 Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto "Čistilka I" http://ruse.si/novice/javni-razpis-za-prosto-strokovno-tehnicno-delovno-mesto-cistilka-i/ Datum objave: 28. 1. 2020

Rok za prijavo: 31. 1. 2020 

Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto »Čistilka I«

Obrazec za prijavo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-643 Sun, 26 Jan 2020 16:00:00 +0100 Nasmejmo se skupaj http://ruse.si/novice/nasmejmo-se-skupaj/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_VABILO__NASMEJMO_SE_SKUPAJ_2020-page0001_bbb0aa8302.jpg news-646 Thu, 23 Jan 2020 09:53:32 +0100 SPOROČILO ZA JAVNOST http://ruse.si/novice/sporocilo-za-javnost/ Sejma CMT Stuttgart in Vakantiebeurs Utrecht tudi v znamenju slovenskih postajališč ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_slika_avtodom_0376c46495.jpg news-645 Wed, 22 Jan 2020 11:45:32 +0100 OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI RUŠE ZA LETO 2020 http://ruse.si/novice/objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-na-podrocju-ljubiteljskih-kulturnih-dejavnosti-v/ Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNorg) in Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše (UGSO, št. 6/15), Občina Ruše objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI RUŠE ZA LETO 2020

Datum objave: 17. 1. 2020

 

Rok za prijavo: 17. 2. 2020

 

Besedilo razpisa

Razpisna dokumentacija:

 

Splošni del

Vzorec pogodbe

Navodila

Obrazec prijave

Obrazec poročila

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-638 Thu, 16 Jan 2020 10:00:00 +0100 Otvoritev Medgeneracijskega centra Danica v Rušah http://ruse.si/novice/otvoritev-medgeneracijskega-centra-danica-v-rusah/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_medgen_f604f1cae9.jpg news-642 Thu, 16 Jan 2020 09:40:00 +0100 ZAČETEK DELOVANJA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MARIBOR http://ruse.si/novice/zacetek-delovanja-skupne-obcinske-uprave-maribor/ S 1. januarjem 2020 je začela formalno delovati nova Skupna občinska uprava Maribor – SOU Maribor, ki jo je z odlokom ustanovilo 18 občin. Njene ustanoviteljice so ob Mestni občini Maribor še občine Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Selnica ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Šentilj in Ruše. Glavni razlog za ustanovitev SOU Maribor je v spremembi 26. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki prinaša novosti glede področij skupnega opravljanja nalog občinske uprave in načina njihovega financiranja iz državnega proračuna.

 

Znotraj SOU Maribor se bodo naloge po novem opravljale v okviru notranjih organizacijskih enot (NOE). Tri omenjene naloge, ki so se že opravljale do sedaj, bodo v novi skupni upravi v letu 2020 začele delovati pod nekoliko spremenjenimi nazivi in sicer bodo to NOE:

- Medobčinsko redarstvo,

- Medobčinska inšpekcija in

- Skupna služba varstva okolja (SSVO).

Vse občane Ruš vabimo na uradne ure Skupne službe varstva okolja SOU Maribor, ki bodo od februarja 2020 naprej potekale vsako tretjo sredo v mesecu, med 15. in 17. uro, v sejni sobi Režijskega obrata občine Ruše na Mariborski cesti 3 v Rušah. V kolikor imate s področja varstva okolja kakršnokoli vprašanje, ga lahko preko elektronske pošte ali telefona posredujete Barbari Ferlic v Občinski upravi Občine Ruše (barbara.ferlic@ruse.si, 02/669 0643), na SSVO pa bomo pripravili ustrezen odgovor ali vas povabili na razgovor v času uradnih ur.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-641 Wed, 15 Jan 2020 09:29:04 +0100 Objavljena sta Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi - PF1 in Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi - PF2 http://ruse.si/novice/objavljena-sta-drugi-javni-razpis-za-pred-financiranje-projektov-z-odobrenimi-evropskimi-sredstvi-1/ Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 80 z dne 27. 12. 2019 objavil nova javna razpisa in sicer Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 1 in Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2 

 

Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 1

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije. 

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

1. rok do 31. 1. 2020,

2. rok do 28. 2. 2020,

3. rok do 31. 3. 2020,

4. rok do 30. 4. 2020.

 

Po podprogramu PF1.2.1 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):

•         zavodi (javni zavod, zavod, zavod v zasebni lasti, javni gospodarski zavod, javni raziskovalni zavod, zavod v družbeni lasti, skupnost zavodov);

•         zadruge (zadruga z.o.o., zadruga z.b.o., zadruga, zadruga v zasebni lasti, zadružna enota, kmetijska zadruga, obrtna zadruga, stanovanjska zadruga);

•         zbornica (zbornica, gospodarska zbornica);
•         skladi (javni sklad, sklad);
•         društva (društvo, zveza društev);
•         ustanove (ustanova);
•         organizacije, kot so opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah, organizirane kot:

o    samostojni podjetnik posameznik;
o    družba z omejeno odgovornostjo; 
o    družba z neomejeno odgovornostjo; 
o    delniška družba;
o    gospodarsko interesno združenje GIZ;

•         ostale organizacije, organizirane kot: 

o    dobrodelna organizacija;

o    nevladna organizacija;

o    organ, organizacija širše lokalne skupnosti;

o    študentska organizacija;

o    agrarne, pašne in vaške skupnosti;

o    druge skupnosti;

o    krajevna skupnost, druge ožje lokalne skupnosti;

o    lokalna skupnost;

o    narodnostna skupnost;

o    javna agencija;

o    javno podjetje.

 

Po podprogramu PF1.2.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):

•         subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot

o    pravna oseba (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje),

o    fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost (s.p.),

•         subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot

o    zadruga,

o    zadružna zveza.

Vlagatelji na sklopu PF1.2.2 ne smejo opravljati dejavnost oz. izvajati projekt s področja kmetijstva oz. gozdarstva. 

 

Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije. 

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

1. rok do 31. 1. 2020,

2. rok do 28. 2. 2020,

3. rok do 31. 3. 2020,

4. rok do 30. 4. 2020.

 

Po programu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):

•         Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:

o    pravna oseba (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje, zadruga, evropska zadruga, zavod, skupnost zavodov, druge pravne osebe, za katere zakon določa, da se vpišejo v sodni/poslovni register),

o    fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost (s.p.),

o    kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost,

                   o nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojila-pred-financiranje in http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/pred-financiranje-kg.

Prilagamo tudi povabili k oddaji vloge:

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF1 2019

Javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF2 2019

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Slovenski-regionalno-razvojni-sklad-logo_Square_89932bf5b6.jpg
news-639 Tue, 14 Jan 2020 09:20:46 +0100 Namera o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposrednih-najemnih-pogodb-1/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

-       parc. št. 369/1, k.o. Smolnik, v izmeri ca. 800 m2;

-       parc. št. 278/1, k.o. Smolnik, v izmeri ca. 1200 m2.

Namera bo objavljena do:

3. 2. 2020

  

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe zemljišča in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o najemnini in o drugih pogojih pravnega posla.

Plačilo najemnine v roku iz pogodbe bo bistvena sestavina najemne pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-637 Fri, 10 Jan 2020 13:52:48 +0100 Gradovi Kralja Matjaža 2020 http://ruse.si/novice/gradovi-kralja-matjaza-2020/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_gradovi_4ff93c7bec.png news-636 Fri, 10 Jan 2020 13:50:27 +0100 Odprtje novih prostorov medgeneracijskega centra Danica http://ruse.si/novice/odprtje-novih-prostorov-medgeneracijskega-centra-danica/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_medgen_mar31_28c4592b73.jpg news-635 Fri, 10 Jan 2020 13:48:27 +0100 Javno naznanilo - Messer Ruše http://ruse.si/novice/javno-naznanilo-messer-ruse/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_javno_naznanilo_messer_ruse-page-0_4299602635.jpg news-634 Thu, 09 Jan 2020 13:39:25 +0100 Vabilo na regionalna srečanja DEKD in TKD 2020 http://ruse.si/novice/vabilo-na-regionalna-srecanja-dekd-in-tkd-2020/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_ZVVabilo-page-0_d48fa4e69c.jpg news-633 Mon, 30 Dec 2019 09:42:06 +0100 OB PONEDELJKIH SMUČAMO ZA 15 EUR http://ruse.si/novice/ob-ponedeljkih-smucamo-za-15-eur/ Za občane s stalnim prebivališčem v Občini Ruše velja možnost nakupa dnevne smučarske vozovnice, veljavne ob ponedeljkih, po enotni ceni 15,00 EUR (za odrasle, mladino in otroke), pod pogojem, da na blagajnah (Pisker, Areh, Bellevue in Pohorska vzpenjača) predložijo osebni dokument, kot dokazilo o stalnem prebivališču.

Sprotne informacije v zvezi s smuko na Ruškem in Mariborskem Pohorju lahko spremljate na povezavi: https://www.visitpohorje.si/, https://snezni-telefon.si/Mariborsko-pohorje

Več info: Mariborsko Pohorje, tel. št.: +386 8 388 99 99

Foto: FB Visit Pohorje

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Foto_FB_Visit_Pohorje_a20ed4e6dd.jpg
news-632 Tue, 24 Dec 2019 11:54:57 +0100 Poslovni čas Občine Ruše v času praznikov http://ruse.si/novice/poslovni-cas-obcine-ruse-v-casu-praznikov/ Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v času praznikov Občina Ruše, v skladu z določili 31. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/2018), poslovala sledeče:
• v torek, 24. decembra 2019, do 13. ure in
• v torek, 31. decembra 2019, do 13. ure.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_poslovni_cas_1089f2f529.png
news-631 Mon, 23 Dec 2019 11:47:11 +0100 Srečno 2020 http://ruse.si/novice/srecno-2020/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_vosciloFB2019_df72b8410e.jpg news-630 Mon, 23 Dec 2019 11:18:40 +0100 Voščilo županje Občine Ruše 2020 http://ruse.si/novice/voscilo-zupanje-obcine-ruse-2020/ Voščilo županje Občine Ruše 2020


]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zupanja20191223_112228_4da2cb35e0.jpg
news-629 Mon, 23 Dec 2019 10:56:16 +0100 Obvestilo občanom iz podjetja Snaga d.o.o. http://ruse.si/novice/obvestilo-obcanom-od-snage-doo/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_snagaOBVESTILO_RUE-1_cc274c9467.jpg news-628 Fri, 20 Dec 2019 13:28:42 +0100 Komisija za preprečevanje korupcije zavrnila prijavo zaradi suma nasprotij interesov zoper podžupana Jerneja Ajda http://ruse.si/novice/komisija-za-preprecevanje-korupcije-zavrnila-prijavo-zaradi-suma-nasprotij-interesov-zoper-podzupa/ »KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE ZAVRNILA PRIJAVO ZARADI SUMA NASPROTIJ INTERESOV  ZOPER PODŽUPANA JERNEJA AJDA«

 

Na zadnji seji Občinskega sveta Občine Ruše so predstavniki  svetniške skupine ZA – združena akcija izrekli hude obtožbe o koruptivnem ravnanju podžupana Jerneja Ajda v povezavi s financiranjem Društva prijateljev mladine Ruše.

 

V zvezi z omenjeno zadevo je na KPK bila podana prijava, zaradi suma nasprotij interesov v povezavi s sprejemanjem proračuna za 2019 ter neposrednim financiranjem društva. KPK je že v predhodnem preizkusu, ki je potekal avgusta 2019, ugotovila, da niso bili izpolnjeni vsi elementi nasprotja interesov, zaradi česar je obravnavo prijave zoper Jerneja Ajda zavrnila.

 

Zato odločno zavračamo vse neutemeljene, neresnične in manipulativne očitke svetniške skupine ZA – združena akcija v sodelovanju z lokalnim medijem BK TV in Lokalec.si.  Občina Ruše in njeno vodstvo deluje transparentno ter v skladu z zakonodajo, v dobro njenih občank in občanov.«

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-627 Fri, 20 Dec 2019 08:12:35 +0100 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-18/ Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne  pogodbe

 

 

 

 Predmet  neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

140/1, 139/1,133/1, 129/1, 93/3, 236/3 in 237/4 vse, k.o. 664 Bistrica pri Rušah in 6/6, k.o. 663 Bistrica pri Limbušu

Rok za prejem ponudbe

20 dni

 

 

 

Rok plačila: 30 dni. Plačilo kupnine v roku iz prodajne pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-626 Fri, 20 Dec 2019 07:13:04 +0100 OBVESTILO http://ruse.si/novice/obvestilo-17/ OBVESTILO

Otroška zobna ordinacija Gorazda Rajšpa dr. dent. med. bo od 24.12.2019 do 5.1.2020  zaprta zaradi  rednega letnega dopusta.

 

 V primeru bolečin se odrasli obrnejo na  ambulanto:

 

–         MEADENTIS, Nevena Josipović dr. dent. med., Dvorakova 10, 2000 Maribor 

24.12.2019 od  8.00 - 12.00,

27.12.2019  8.00 – 11.00, tel. 031 240 782.

–        ZOB DENTMED D.O.O., Koprivnikar Peter dr. dent. med. Pariške komune 42, 2000 Maribor,

30.12.2019, 31.12.2019 od 8.00 – 12.00,

3.1.2020 od 8.00 – 11.00, tel. 02 331 57 41

–        MADENS D.O.O., Malek Andrej dr. dent. med., Cafova 1, 2313 Fram,

30.12.2019, 31.12.2019 od 8.00 – 12.00,

3.1.2020 od 8.00 – 11.00, tel. 02 601 71 00.

Ob sobotah deluje zobozdravstvena dežurna služba za prvo pomoč od 8:00 do 13:00 v prostorih zobnih ambulant v Ulici Kneza Koclja 10 (pritličje nove zgradbe).

Ob nedeljah in praznikih od 8.00 do 13.00 v prostorih zobnih ambulant v Ulici Kneza Koclja 10 (pritličje nove zgradbe).

Nočna dežurna zobozdravstvena služba deluje vsak dan od 20.00 do 24.00. Sprejem pacientov v nočni dežurni službi je do 23.30.

Otroci se obrnejo na ambulante ZD Maribor, Ljubljanska ulica 42 ali Partizanska 14 A.

Prav tako se lahko otroci obrnejo na zobozdravstveno dežurno službo v prostorih zobnih ambulant v Ulici Kneza Koclja 10.

Hvala za razumevanje.

 

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-622 Thu, 19 Dec 2019 19:00:00 +0100 Svečana proslava ob stoletnici organiziranega športa v Rušah http://ruse.si/novice/svecana-proslava-ob-stoletnici-organiziranega-sporta-v-rusah/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_100Vabilo1_f5f1616b6a.jpg news-625 Thu, 19 Dec 2019 12:39:38 +0100 32. NOVOLETNI KONCERT GODBE RUŠE IN RUŠKIH MAŽORET http://ruse.si/novice/32-novoletni-koncert-godbe-ruse-in-ruskih-mazoret/ 32. NOVOLETNI KONCERT GOBE RUŠE IN RUŠKIH MAŽORET

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-624 Wed, 18 Dec 2019 14:09:13 +0100 Spremenjen odpiralni čas Knjižnice Bistrica ob Dravi http://ruse.si/novice/spremenjen-odpiralni-cas-knjiznice-bistrica-ob-dravi/ Nov odpiralni čas velja od 1. 1. 2020 ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_URNIK-BISTRICAobDRAVI-2020_ed08da94e3.jpg news-607 Wed, 18 Dec 2019 14:00:00 +0100 10. mednarodni kegljaški turnir "Pohorski bataljon" pod UV svetlobo http://ruse.si/novice/10-mednarodni-kegljaski-turnir-pohorski-bataljon-pod-uv-svetlobo/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_kegljaci_Vabilo_3d024a5122.jpg news-623 Tue, 17 Dec 2019 14:03:55 +0100 Predlog proračuna Občine Ruše za leto 2020 http://ruse.si/novice/predlog-proracuna-obcine-ruse-za-leto-2020/ Občinski svet Občine Ruše je na 7. redni seji dne 16. 12. 2019 sprejel Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2020 v prvi obravnavi.

Na podlagi 80. in 81. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 23/2018) je predlog proračuna v javni razpravi v obdobju od 17. 12. 2019 do 16. 1. 2020.

V času javne razprave je predlog proračuna objavljen na spletni strani Občine Ruše, v katalogu informacij javnega značaja in v prostorih Občine Ruše v času uradnih ur.

Pripombe in predlogi k proračunu za leto 2020 se v pisni obliki naslovijo na županjo Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše.

Obravnavani bodo vsi predlogi, ki bodo prispeli do vključno 16. 1. 2020.          

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-621 Mon, 16 Dec 2019 13:54:19 +0100 Obvestilo iz ambulante dr. Primoža Kuharja http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-ambulante-dr-primoza-kuharja-2/ Obveščamo vas, da bo zdravnik Primož Kuhar, dr. med., spec. druž. med. od 23. 12. 2019 do 28. 12. 2019 odsoten zaradi rednega letnega dopusta.

Za NUJNE primere bo nadomeščal, Edvard Kos, dr. med., med svojim delovnim časom.

 

V ponedeljek, 30. 12. 2019,  in v torek, 31. 12. 2019, je delovni čas spremenjen.  

Ambulanta bo odprta od 7.00 do 13.30 ure.

 

 

Hvala za razumevanje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-620 Wed, 11 Dec 2019 11:50:23 +0100 Namera o sklenitvi neposrednih pogodb o uporabi/souporabi poslovnih prostorov v Kulturnem domu Ruše http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposrednih-pogodb-o-uporabisouporabi-poslovnih-prostorov-v-kulturnem-domu-ruse-1/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposrednih pogodb o uporabi/souporabi poslovnih prostorov v Kulturnem domu Ruše

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

 
 • pisarna 7 v velikosti 15,90 m2 na desni strani pododerja v kleti Kulturnega doma Ruše (souporaba,
 • pisarno v velikosti 16m2 v pritličju Kulturnega doma Ruše
 • predprostor v velikosti 13 m2 v pritličju Kulturnega doma Ruše (souporaba),
 • souporaba sanitarij
 

Namera bo objavljena do:

31. 12. 2019

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še usklajevanje o terminih in o drugih pogojih pravnega posla.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnega poslovnega prostora ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-619 Wed, 11 Dec 2019 11:48:48 +0100 Namera o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposrednih-najemnih-pogodb/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

-       del parc. št. 1271/19, v izmeri 98 m2 in del parc. št. 1271/21, v izmeri 15 m2, obe k.o. Ruše;

-       del parc. št. 1199/23, v izmeri 100 m2, k.o. Ruše;

-       del parc. št. 1261/1, v izmeri  ca. 900 m2, k.o. Ruše;

-       del parc. št. 1598, v izmeri ca. 25 m2, k.o. Ruše

Namera bo objavljena do:

31. 12. 2019

  

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe zemljišča in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o najemnini in o drugih pogojih pravnega posla.

Plačilo najemnine v roku iz pogodbe bo bistvena sestavina najemne pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti. 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-618 Tue, 10 Dec 2019 14:38:06 +0100 Obvestilo iz ambulante Dr. Edvarda Kosa http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-ambulante-dr-edvarda-kosa-4/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_kos_42c4a01cf1.jpg news-617 Tue, 10 Dec 2019 14:35:34 +0100 Otvoritev Bistriškega trga in otvoritev Supermarketa Jager http://ruse.si/novice/otvoritev-bistriskega-trga-in-otvoritev-supermarketa-jager/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Otvoritev_Bistriskega_trga5_88fe24c301.jpg news-616 Tue, 10 Dec 2019 09:26:05 +0100 Zveza prijateljev mladine Maribor objavila prosto delovno mesto oskrbnika Doma Miloša Zidanška na Pohorju http://ruse.si/novice/zveza-prijateljev-mladine-maribor-objavila-prosto-delovno-mesto-oskrbnika-doma-milosa-zidanska-na/ Razpis najdete na povezavi:

https://zpm-mb.si/novice-dogodki/razpis-oskrbnik-doma/

Rok za prijavo bodo po potrebi podaljšali, predvidoma do 20. 12. 2019.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_ZPMMb_9637b7282c.jpg
news-615 Mon, 09 Dec 2019 10:31:46 +0100 Javna dražba za prodajo nepremičnine Občine Ruše http://ruse.si/novice/javna-drazba-za-prodajo-nepremicnine-obcine-ruse-2/ Javna dražba -dokumentacija in pogoji

Fotografije stanovanja

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_2javna_drazba_018bf1d660.png
news-614 Wed, 04 Dec 2019 12:32:04 +0100 Javni poziv za podajo predlogov kandidatov za nadomestnega člana Sveta zavoda OŠ Janka Glazerja Ruše http://ruse.si/novice/javni-poziv-za-podajo-predlogov-kandidatov-za-nadomestnega-clana-sveta-zavoda-os-janka-glazerja-ru/ Javni poziv za podajo predlogov kandidatov za nadomestnega člana sveta zavoda OŠ Janka Glazerja Ruše

Obrazec - predlog kandidata

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-609 Wed, 04 Dec 2019 07:30:00 +0100 DAJEM KRI - SKUPAJ REŠUJMO ŽIVLJENJA! http://ruse.si/novice/dajem-kri-skupaj-resujmo-zivljenja-1/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Vabilo_na_3._krvodajalsko_akcijo-page0001_e268565c4a.jpg news-612 Mon, 02 Dec 2019 18:00:00 +0100 Vabilo na tradicionalni prižig luči - Svetlice 2019 http://ruse.si/novice/vabilo-na-tradicionalni-prizig-luci-svetlice-2019/ V ponedeljek, 2. 12. 2019, ob 18. uri bodo, že tradicionalno, zasvetile Svetlice v organizaciji Javnega zavoda

CEZAM in Občine Ruše ter tako odprle vrata veselju in sladkostim, ki jih prinaša mesec december.

Praznično vzdušje v Parku pred Občino Ruše bodo ob prižigu luči z nastopom pričarali otroci Društva prijateljev mladine Ruše in Osnovne šole Janka Glazerja Ruše, temu bo sledila predstava z laser show-om in druženje ob glasbi.

 

Odvijal se bo praznični bazar lokalnih društev in organizacij. Za gostinsko ponudbo bo poskrbela HUTA.

Park pred Občino Ruše bodo krasile zvezdice, ki so jih izdelali otroci OŠ janka Glazerja Ruše, Vrtca Ruše in Društva  prijateljev mladine Ruše. Avtorica idejne zasnove Svetlic je Vlasta Čobal Sedmak.

 

Prižig luči oziroma svetlic pa je samo košček programa v mozaiku decembrskega praznovanja, ki ga pripravljamo skupaj z društvi in organizacijami v občini Ruše.

 

 

Vljudno vabljeni.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Svetlice_2019_celoten_program_9d19c080b9.jpg
news-613 Mon, 02 Dec 2019 14:29:37 +0100 VGC Štajerska - urnik delavnic za december http://ruse.si/novice/vgc-stajerska-urnik-delavnic-za-december/ V okviru delavnic medgeneracijskega centra DANICA ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_URNIK_DECEMBER-page0001_14c44ff107.jpg news-610 Sun, 01 Dec 2019 15:00:00 +0100 Vabilo na otvoritev Velikega drsališča Ruše http://ruse.si/novice/vabilo-na-otvoritev-velikega-drsalisca-ruse/ V nedeljo,  1. 12. 2019, Vas vabimo, da se udeležite otvoritve Velikega drsališča s KURS-om v Športnem parku Ruše.

 

Program ob otvoritvi:

15:00 Odprtje drsališča

17:00 Slavnostna otvoritev drsališča

17:30 Disco drsanje

GudStreetFud – Food Truck

Na ta dan je drsanje brezplačno, izposoja drsalk se obračuna po ceniku.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_S__PR_drsalisce_1_ade8b71a23.jpg
news-611 Thu, 28 Nov 2019 10:43:22 +0100 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-17/ Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne  pogodbe

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

219/13, k.o. 663 Bistrica pri Limbušu

Rok za prejem ponudbe

20 dni

 

Rok plačila: 30 dni. Plačilo kupnine v roku iz prodajne pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-608 Thu, 28 Nov 2019 10:27:57 +0100 KAKOVOST ZRAKA V RUŠAH IN VPLIV NA ZDRAVJE http://ruse.si/novice/kakovost-zraka-v-rusah-in-vpliv-na-zdravje/ Onesnaženje zraka je velik ekološki problem, predvsem pa izjemno škodljivo vpliva na naše zdravje in počutje. Onesnaženja so lahko naravnega izvora in antropogenega izvora, na slednjega imamo ljudje precejšen vpliv s svojimi dejavnostmi.V občini Ruše se od leta 2016 izvajajo meritve delcev PM10 in meritve benzo(a)pirena, ki sta dva izmed onesnaževal, pogojenih z izgorevanjem goriv kot so promet, industrija in ogrevanje stanovanjskih stavb. ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_clanek_zrak_november_2019-page0001_544c35415f.jpg news-606 Wed, 27 Nov 2019 10:37:03 +0100 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovni prostor v objektu Zdravstvenega doma Ruše (ZD Ruše) http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-najemne-pogodbe-za-poslovni-prostor-v-objektu-zdravstvenega-doma-ruse/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja 

Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovni prostor v objektu Zdravstvenega doma Ruše (ZD Ruše)

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

Poslovni prostor št. 21 in 22 (klet ZD Ruše)

Namera bo objavljena do:

17. 12. 2019

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Plačilo najemnine v roku iz prodajne pogodbe bo bistvena sestavina najemne pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-605 Tue, 26 Nov 2019 14:55:20 +0100 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi poslovnega prostora v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-o-uporabi-poslovnega-prostora-v-objektu-na-trgu-vstaje-3-rus/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi poslovnega prostora v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

Poslovni prostor v izmeri 20,7 m2, lociran v mansardi objekta

Namera bo objavljena do:

16. 12. 2019

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še usklajevanje o terminih in o drugih pogojih pravnega posla.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti. 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-604 Mon, 25 Nov 2019 12:34:39 +0100 Javna dražba - prodaja fitnes opreme http://ruse.si/novice/javna-drazba-prodaja-fitnes-opreme/ Občina Ruše bo javno dražbo izvedla na naslovu Mariborska cesta 31, 2342 Ruše, dne 2. 12. 2019 ob 11. uri.Ogled stvari je možen na dan javne dražbe med 10.30 in 11.00 uro na prostoru, kjer bo potekala javna dražba. Vabilo - javna dražba fitnes opreme

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_set_utezi_d7d513bed0.jpg
news-603 Thu, 21 Nov 2019 13:28:28 +0100 OBVESTILO http://ruse.si/novice/obvestilo-16/ OBVESTILO

Obveščamo, da bo zaradi izvajanja asfalterskih del  od dne 23.11.2019 (sobota) od 7. ure do dne 24.11.2019 (nedelja) do 7. ure POPOLNA ZAPORA občinske ceste 360011 (Ruše-Glažuta-Mariborska koča) na odseku mimo stanovanjskih stavb Lobnica 45 in 46 v dolžini 320 metrov. Obvoz je možen preko Areha  in Hoč ali preko Šumika in Smolnika. Za tovorni promet nad 3,5 tone skupne mase je prepoved vožnje podaljšana do 25.11.2019 (ponedeljka) do 6. ure.

Hvala za razumevanje

Občina Ruše

 

Priloga: karta

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-602 Tue, 19 Nov 2019 11:54:14 +0100 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-16/ Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

 

 

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.):

Parceli št. 1841/3 in 1838/2, obe k.o. 665 Ruše.

Namera bo objavljena do:

9. 12. 2019

 

 

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin ter informacije o možnostih ogleda predmetnih nepremičnin dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, pri Urški Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-600 Fri, 08 Nov 2019 10:54:04 +0100 Namera o sklenitvi neposredne najemne/zakupne pogodbe - nepremičnine na Areškem Pohorju http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-najemnezakupne-pogodbe-nepremicnine-na-areskem-pohorju-1/ Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne najemne/zakupne pogodbe – nepremičnine na Areškem Pohorju

 

 

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

-       del parc. št. 434/42 in del parc. št. 434/44, v skupni izmeri ca 300 m2, k.o. Lobnica,

-       del parc. št. 496/18 in del parc. št 496/26, v skupni izmeri ca. 200 m2, k.o. Lobnica

-       del parc. št. 496/26, v izmeri ca. 200 m2, k.o. Lobnica, s pripadajočim premičnim objektom,

-       del parcele št. 496/26, v izmeri ca. 1100 m2, k.o. Lobnica

Namera bo objavljena do:

28. 11. 2019

 

Na predmetnih zemljiščih so locirani premični objekti, zato imajo prednost pri najemu/zakupu po najvišji ponujeni najemnini/zakupnini, lastniki oz. najemnik/zakupnik predmetnih objektov.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki na naslov najemodajalca in mora vsebovati namen uporabe nepremičnine in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Plačilo najemnine/zakupnine v roku, ki je določen v pogodbi, bo bistvena sestavina pravnega posla.

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-599 Fri, 08 Nov 2019 09:51:24 +0100 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovni prostor v Kulturnem domu Bistrica ob Dravi (bivša pošta) http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-najemne-pogodbe-za-poslovni-prostor-v-kulturnem-domu-bistrica-ob-dravi/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA POSLOVNI PROSTOR V KULTURNEM DOMU BISTRICA OB DRAVI (BIVŠA POŠTA)

 

 1. NAZIV IN SEDEŽ NAJEMODAJALCA

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše,

tel.št.: 02/669 06 50, fax: 02/669 06 54, e-pošta: urad.zupanje@ruse.si

 

 1. OPIS PREDMETA NAJEMA

Poslovni prostor v skupni izmeri 44,1 m2 se nahaja v stavbi Doma kulture Bistrica ob Dravi, na naslovu Ulica 27. decembra 2, 2345 Bistrica ob Dravi (prostori bivše pošte).

 

 1. ROK ZA PREJEM PONUDBE

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu je 15.12.2019.

 

 1. OBLIKA IN POGOJI, POD KATERIMI SE VLOŽI PONUDBA

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki na naslov najemodajalca in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Plačilo najemnine v roku, ki je določen v najemni pogodbi, bo bistvena sestavina pravnega posla. Najemnina se bo plačevala mesečno in sicer najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec, po predhodni izstavitvi računa oz. zahtevka za plačilo.

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnega poslovnega prostora ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-598 Mon, 04 Nov 2019 14:25:39 +0100 Urnik VGC Štajerska - Ruše http://ruse.si/novice/urnik-vgc-stajerska-ruse/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_VGC_Stajerska-logotip_f2f775cabe.jpg news-597 Wed, 30 Oct 2019 14:42:46 +0100 S 15. NOVEMBROM PROSTOFER TUDI V OBČINI RUŠE http://ruse.si/novice/s-15-novembrom-prostofer-tudi-v-obcini-ruse/ Občina Ruše v sodelovanju z Zavodom zlata mreža pričenja z izvajanjem projekta Prostofer – prostovoljni šofer.

S prevozi želimo povečati mobilnost in socialno vključenost starejših in invalidov ter jim zagotoviti dostopnost do zdravniške oskrbe, trgovskih centrov in javnih ustanov. Prevozi so namenjeni vsem starejšim občanom nad 65 let, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov oziroma prijateljev, da bi poskrbeli za prevoze in so v socialno šibkejšem položaju.

Predaja avtomobila bo v ponedeljek, 4. novembra 2019 ob 10. uri na parkirišču ob Režijskem obratu Občine Ruše. Ob 11. uri bo v prostorih občinske uprave potekalo usposabljanje prostovoljnih voznikov, ki se bodo preizkusili tudi v praktični vožnji novega električnega vozila. Pridružilo se nam je 8 prostovoljcev.

Prostovoljci bodo prevoze opravljali od 15. novembra 2019 na območju Občine Ruše. Rezervacije prevozov na 080 10 10 so možne že od 5. novembra 2019.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_prostofer_ruse2_5046d42e3e.jpg
news-596 Wed, 30 Oct 2019 08:57:39 +0100 Prižgimo svečko manj http://ruse.si/novice/prizgimo-svecko-manj/ Spet se bliža dan spomina na naše pokojne. Ob tem prazniku se jih še posebej spomnimo in na grobove prinašamo cvetje in sveče. S tem izkazujemo, da so ostali v naših srcih in da jih pogrešamo. To je nekako postal naš tradicionalen način izkazovanja spoštovanja do pokojnih svojcev in ohranjanje našega odnosa po njihovi smrti.

 

V današnjem času se soočamo s perečo problematiko ohranjanja okolja na vseh področjih; onesnaženje vode, zraka, zemlje, ogromen delež odpade na ravnanje z odpadki, med katere sodijo seveda tudi odpadne sveče. Te v ogromnih količinah prinašamo na grobove in smo menda vodilni po številu na svetu. Sveče so sestavljene iz voska (naftni derivati!), plastike in kovinskih delov, ki jih je v tako velikih količinah skoraj nemogoče predelati. Stroški energije za zbiranje, transport, ločevanje delov, predelavo, če jih je sploh mogoče predelati, so ogromni. V okolju v katerem živimo vse bolj primanjkuje naravnih virov, energije in konkretnih rešitev kam in kako ravnati z odpadnimi materiali, zato je odnos vsakega posameznika do okolja in njegovo ravnanje še posebej pomembno.

 

Pomislimo kaj lahko sami storimo k zmanjševanju odpadkov, prižgimo svečko iz naravnih materialov, ki jih je mogoče popolnoma in enostavneje reciklirati, prižgimo svečko ali dve manj, položimo na grob kakšen predmet, ki nas spominja na pokojnika, postojmo v spomin minuto dalj kot običajno, pogovorimo se v mislih z našimi najdražjimi…

 

Zavedajmo se, da nam svojcev nobena materialna stvar ne povrne, lahko pa s svojim ravnanjem vplivamo na to, da bodo imeli naši potomci možnost preživetja.

 

Dodatno si lahko preberete še priporočila Ministrstva RS za okolje in prostor na njihovi spletni strani.

https://www.gov.si/novice/2019-10-25-odpadne-nagrobne-svece-spostljiv-odnos-do-pokojnih-se-ne-meri-s-stevilom-svec-minister-zajc-sporoca-zastavica-humanitarnih-organizacij-je-prav-tako-lep-poklon-mrtvim/

 

Prižgimo virtualno svečko:

http://svecamanj.si/stran/prizgana_sveca/

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zastavice_grob_domzalec__FitWzk4MCw5ODAsIjE0YjAwMTc5ZDEiXQ.si_81a76896cc.jpg
news-595 Thu, 24 Oct 2019 11:46:08 +0200 Vabilo predsednikom društev v Občini Ruše http://ruse.si/novice/vabilo-predsednikom-drustev-v-obcini-ruse/ Vabilo PDF

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Vabilo_VIS__povezovanje-page-0_9000b35c52.jpg
news-594 Thu, 24 Oct 2019 11:26:37 +0200 Javna dražba za prodajo nepremičnine Občine Ruše http://ruse.si/novice/javna-drazba-za-prodajo-nepremicnine-obcine-ruse-1/ Javna dražba - dokumentacija in pogoji

Fotografije stanovanja

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-593 Thu, 24 Oct 2019 09:05:48 +0200 Obvestilo iz otroške zobne ordinacije dr. Gorazda Rajšpa http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-otroske-zobne-ordinacije-dr-gorazda-rajspa/ Otroška  zobna  ordinacija  Gorazda  Rajšpa,  dr. dent. med.  bo  28. 10. 2019 do 3. 11. 2019 zaprta.

V  primeru  bolečin  se  odrasli   obrnejo  na  ambulanto:

–        MAJOMA   D.O.O.  Markoli Jovanović Marija dr. dent. med., Betettova  ulica  11, 2000  Maribor, 28.10.2019  in  29.10.2019  med  13.00  in  17.00  uro, 30.10.2019  med  8.00  in  12.00  uro,  tel: 02 331 11 73.

–        Ob sobotah deluje zobozdravstvena dežurna služba za prvo pomoč od 8:00 do 13:00 v prostorih zobnih ambulant v Ulici Kneza Koclja 10 (pritličje nove zgradbe),

–        Ob nedeljah in praznikih od 8:00 do 13:00 v prostorih zobnih ambulant v Ulici Kneza Koclja 10 (pritličje nove zgradbe),

–        Nočna dežurna zobozdravstvena služba deluje vsak dan od 20. do 24. ure. Sprejem pacientov v nočni dežurni službi je do 23.30 ure.

–         Otroci  se obrnejo   na  ambulante  ZD  Maribor,  Ljubljanska  ulica  42  ali Partizanska  14 A.

–        Prav tako se lahko otroci obrnejo na zobozdravstveno dežurno službo v prostorih zobnih ambulant v Ulici Kneza Koclja 10.

        Hvala za razumevanje.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-588 Wed, 23 Oct 2019 19:00:00 +0200 Vabilo občanom na predstavitev projekta Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda http://ruse.si/novice/vabilo-obcanom-na-predstavitev-projekta-odvajanje-in-ciscenje-komunalnih-in-padavinskih-voda/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Vabilo_obcanom_na_predstavitev_projekta_Odvajanje_in_ciscenje_komunalnih_in_padavinskih_voda_-page-0_92d31d7999.jpg news-576 Tue, 22 Oct 2019 17:00:00 +0200 MOŽNOSTI POSTAVITVE DOMAČE SONČNE ELEKTRARNE ZA SAMOOSKRBO Z ELEKTRIČNO ENERGIJO http://ruse.si/novice/moznosti-postavitve-domace-soncne-elektrarne-za-samooskrbo-z-elektricno-energijo/ Energetska agencija za Podravje vas v sodelovanju z Občino Ruše vabi na delavnico z energetskim predavanjem ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Vabilo_obcani_-_Ruse-page-0_ac72bca47e.jpg news-592 Mon, 21 Oct 2019 13:28:26 +0200 POZIV OBČANOM K PRAVILNEMU NAČINU KURJENJA V PEČEH NA LESNA GORIVA IN OMEJEVANJU OSTALIH AKTIVNOSTI, KI SLABŠAJO KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA http://ruse.si/novice/poziv-obcanom-k-pravilnemu-nacinu-kurjenja-v-peceh-na-lesna-goriva-in-omejevanju-ostalih-aktivnos/ Spoštovani občani, občanke, ostali lastniki nepremičnin v Občini Ruše.

 

V začetku kurilne sezone se v Občini Ruše ponovno soočamo s slabšo kvaliteto zraka, ki je posledica emisij pri izgorevanju lesa iz kurilnih naprav v gospodinjstvih in nekaterih aktivnosti na prostem (kurjenje suhe trave, odpadnega obreza, ognjemeti ipd).

 

Nekatera območja so zaradi lege ali koncentracije peči na lesna goriva še posebej obremenjena.

 

V teh območjih bomo prebivalce in lastnike nepremičnin v prihodnje pisno obveščali o pravilnem načinu kurjenja, pomenom ustreznosti kurilnih naprav, izbora primernih lesnih goriv ter ostalimi dejavniki, ki vplivajo na stanje zunanjega zraka.

 

S prispevkom v prilogi, ki so ga pripravili na Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave, vas želimo seznaniti s pravilnimi pristopi pri kurjenju, pokazatelji pravilnega kurjenja ter posledicami nepravilnega kurjenja in ostalih aktivnosti, ki slabšajo kakovost zunanjega zraka.

 

http://okolje.maribor.si/okolje/novice/novica/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=735&cHash=49ba05b38f4be25c280615571ea4b318.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-591 Mon, 21 Oct 2019 13:26:19 +0200 Sporočilo iz ambulante dr. Edvarda Kosa http://ruse.si/novice/sporocilo-iz-ambulante-dr-edvarda-kosa/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_kos_odsotnost_0f7a2da9e8.jpg news-590 Sat, 19 Oct 2019 08:00:00 +0200 AKCIJA DROBTINICA 2019 http://ruse.si/novice/akcija-drobtinica-2019/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_drobtinica_b59666e3ef.jpg news-589 Wed, 16 Oct 2019 11:49:54 +0200 Sklep o začetku priprave in izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora (EUP) RU04 v naselju Smolnik http://ruse.si/novice/sklep-o-zacetku-priprave-in-izhodisca-za-pripravo-obcinskega-podrobnega-prostorskega-nacrta-za/ Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora (EUP) RU04 v naselju Smolnik

Izhodišča za pripravo strokovnih podlag in OPPN za del enote urejanja prostora (EUP) Ru 04 v naselju Smolnik (osnutek)

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-587 Wed, 16 Oct 2019 09:47:07 +0200 Otroški gledališki abonma Lučka 2019/2020 http://ruse.si/novice/otroski-gledaliski-abonma-lucka-20192020/ Nepozabno doživetje enkrat na mesec v Domu kulture Ruše, ki mlade gledalce obogati in jim približa svet lutk, glasbe in gledališča. Otroški gledališki abonma Lučka 2019/2020, Dom kulture Ruše

Avtorica Lučke na naslovni sliki: Hana Štelcer, 5 let

 

Program: 

nedelja, 20. 10. 2019, ob 11:00            

Pepelka, gledališko-lutkovna predstava

Družinsko gledališče Kolenc

nedelja, 17. 11. 2019, ob 11:00            

Butalci, lutkovna predstava (Gledališče Makarenko)

nedelja, 15. 12. 2019, ob 11:00            

Orkester dobrega moža in obisk Dedka Mraza, gledališka predstava (Zavod Enostavno Prijatelji)

nedelja, 19. 1. 2020, ob 11:00               

Pik Pak, gledališka predstava (Gledališče KUKUC)

nedelja, 16. 2. 2020, ob 11:00

Gremo na vlak, muzikal (Gledališče Unikat)

nedelja, 15. 3. 2020, ob 11:00

Kekec in Pehta, gledališka predstava (Družinsko gledališče Kolenc)

 

Cena abonmaja (6 predstav): 25,00 €, Cena vstopnice za posamezno predstavo: 6,00 €

En spremljevalec otroka ima prost vstop.

 

Ugodnosti:

Abonma za drugega otroka: 15,00 €

Abonma za tretjega otroka in vse naslednje: 10,00 €

Ugodnosti veljajo za otroke iz istega gospodinjstva.

Popuste lahko uveljavite z veljavnim osebnim dokumentom.

Denarja za prodane vstopnice in abonmaje ne vračamo.

Popusti: 10% za imetnike ŠPORT RUŠE KARTICE

Nakup abonmaja in vstopnic:

Športni park Ruše – recepcija bazena, Šolska ulica 17, 2342 Ruše, ponedeljek – nedelja: 8:00 - 21:00

Dom kulture Ruše – 1 uro pred predstavo.

Število abonmajev in vstopnic je omejeno.

 

Informacije:

Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM, 031-388-635, pisarna@cezam.org, www.cezam.org

Športni park Ruše, 02/673-05-03, 051-624-401, info@sportniparkruse.si, www.sportniparkruse.si

 

Več o posameznih predstavah si lahko ogledate na:

http://www.cezam.org/otroski-gledaliski-abonma-lucka-20192020/

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_lucka_66ab11d957.jpg
news-586 Tue, 15 Oct 2019 13:46:48 +0200 Obvestilo iz ambulante dr. Edvarda Kosa http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-ambulante-dr-edvarda-kosa-3/ Obveščamo vas, da bo ambulanta dr. Edvarda Kosa zaradi strokovnega izobraževanja, v torek, 15. 10. 2019, odprta le do 12. ure.

 

Hvala za razumevanje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-585 Mon, 14 Oct 2019 11:41:15 +0200 Namera o prodaji premičnin z javno dražbo http://ruse.si/novice/namera-o-prodaji-premicnin-z-javno-drazbo/ Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) objavljamo namero o prodaji premičnin z:

JAVNO DRAŽBO

Občina Ruše bo javno dražbo izvedla na naslovu Mariborska cesta 31, 2342 Ruše, dne 21. 10. 2019 ob 11. uri.

Ogled stvari je možen na dan javne dražbe med 10.00 in 11.00 uro na prostoru, kjer bo potekala javna dražba.

Seznam premičnin je objavljen v prilogi.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-584 Mon, 14 Oct 2019 10:56:12 +0200 JESENSKE POČITNICE V MEDGENERACIJSKEM CENTRU DANica RUŠE http://ruse.si/novice/jesenske-pocitnice-v-medgeneracijskem-centru-danica-ruse/ Jesenske počitnice - program

Jesenske počitnice - izjava

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_jesenske_pocitnice_2d9a3134ea.jpg
news-575 Fri, 11 Oct 2019 17:00:00 +0200 30 LET RUŠKIH MAŽORET http://ruse.si/novice/30-let-ruskih-mazoret/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_mazoretevabilo_2ac51cc2c1.jpg news-583 Fri, 11 Oct 2019 09:25:09 +0200 Obvestilo iz zobne ambulante dr. Gorazda Rajšpa http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-zobne-ambulante-dr-gorazda-rajspa/ Zobna ordinacija Gorazda Rajšpa dr. dent. med je v petek 11.10.2019 zaprta zaradi strokovnega izobraževanja.

v primeru bolečin se odrasli lahko obrnejo na ambulanto

- LOBNIK GOMILŠEK BOJANA  dr. dent med. Nova Ulica 5, Rače, 8.00-12.00 , tel: 02-609 50 30

otroci na ambulante ZD Maribor, Ljubljanska ulica 42 ali Partizanska 14 A.

Hvala za razumevanje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-582 Wed, 09 Oct 2019 13:45:04 +0200 Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-kupoprodajne-pogodbe-3/  

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

Nakup parcel 422/1, 421/1 (del) in 419/8, vse k.o. 665 Ruše

Namera bo objavljena do:

29. 10. 2019

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine ter informacije o možnostih ogleda dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-581 Wed, 09 Oct 2019 09:17:35 +0200 Sprememba urnika v ambulanti dr. Primoža Kuharja http://ruse.si/novice/sprememba-urnika-v-ambulanti-dr-primoza-kuharja/ Obveščamo vas, da bo v petek, 11. 10. 2019  in v ponedeljek, 14. 10. 2019, Primož Kuhar, dr. med., spec. druž. med., odsoten.

Nadomeščala ga bo Jana Tertinek Klasinc, dr. med., spec. druž. med., in sicer:

-          - petek, od 8.00 do 12.00 ure

-          - ponedeljek, od 8.00 do 12.00 ure.

Hvala za razumevanje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-580 Tue, 08 Oct 2019 15:01:15 +0200 Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-kupoprodajne-pogodbe-2/ Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja:

Namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.):

nakup parcele št. 1727, k.o. 665 Ruše

Namera bo objavljena do:

29. 10. 2019

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine, ter informacije o možnosti ogleda predmetne nepremičnine so na voljo na Občini Ruše, Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti, pri Tanji Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-573 Sun, 06 Oct 2019 18:00:00 +0200 8. SORNIKOV DAN http://ruse.si/novice/8-sornikov-dan/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_lidijaPrireditev-page-0_68604ba4c9.jpg news-577 Sat, 05 Oct 2019 06:00:00 +0200 OktobeRuše 2019 http://ruse.si/novice/oktoberuse-2019/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_OktobeRus_e_fest_coverphoto_636e0f8b10.jpg news-579 Wed, 02 Oct 2019 09:36:53 +0200 Akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk - 20% http://ruse.si/novice/akcija-sterilizacij-in-kastracij-psov-in-mack-20/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_sterplakat_net2_25.9.19_2__bc826b2a33.jpg news-578 Mon, 30 Sep 2019 14:33:44 +0200 Namera o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb za 2 poslovna prostora v objektu Zdravstvenega doma Ruše (ZD Ruše) http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposrednih-najemnih-pogodb-za-2-poslovna-prostora-v-objektu-zdravstvenega-doma-r/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb za 2 poslovna prostora v objektu Zdravstvenega doma Ruše (ZD Ruše)

 

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

Poslovni prostor 1 (del stavbe št. 18, 19, 20 - nadstropje ZD Ruše)

Poslovni prostor 2 (del stavbe št. 5, 6, 7 - pritličje ZD Ruše)

Namera bo objavljena do:

20. 10. 2019

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Plačilo najemnine v roku iz prodajne pogodbe bo bistvena sestavina najemne pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-574 Fri, 27 Sep 2019 10:03:23 +0200 Poročilo o izvedeni nalogi - naročila pitne vode http://ruse.si/novice/porocilo-o-izvedeni-nalogi-narocila-pitne-vode/ Poročilo o izvedeni nalogi - naročila pitne vode 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-572 Wed, 25 Sep 2019 11:58:36 +0200 Odstranimo ambrozijo - zloženka MKGP http://ruse.si/novice/odstranimo-ambrozijo-zlozenka-mkgp/ Odstranimo ambrozijo - zloženka

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_ambrozija_8f3b99fbe0.png
news-571 Tue, 24 Sep 2019 12:02:47 +0200 Obvestilo za javnost - javna razgrnitev - množično vrednotenje nepremičnin http://ruse.si/novice/obvestilo-za-javnost-javna-razgrnitev-mnozicno-vrednotenje-nepremicnin/ Obvestilo za  javnost - javna razgrnitev - množično vrednotenje nepremičnin

Obvestilo GURS-a

Javna predstavitev modelov vrednotenja 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-567 Mon, 23 Sep 2019 10:00:00 +0200 SPREHOD ZA SPOMIN http://ruse.si/novice/sprehod-za-spomin/ Dom Danice Vogrinec Maribor v ponedeljek, 23. septembra 2019 ob 10. uri, organizira SPREHOD ZA SPOMIN, ki se ga lahko udeležijo bolniki z demenco, njihovi svojci in vsi, ki jim ni vseeno, kako živijo oboleli z demenco, ki je ena izmed najbolj razširjenih bolezni današnjega časa. ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_sprehod2019_90ca834e1d.gif news-570 Fri, 20 Sep 2019 13:08:45 +0200 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-15/ Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-569 Thu, 19 Sep 2019 09:27:13 +0200 PRIPOROČILO OBČANOM http://ruse.si/novice/priporocilo-obcanom/ Priporočilo občanom 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-568 Sat, 14 Sep 2019 10:00:00 +0200 RUŠKA NEDELJA 2019 http://ruse.si/novice/ruska-nedelja-2019/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_ruska_2019_a211cb927a.jpg news-564 Mon, 09 Sep 2019 18:00:00 +0200 OBVESTILO OBČANOM O DELAVNICAH V OKVIRU PROJEKTA "VIS RUŠE" http://ruse.si/novice/obvestilo-obcanom-o-delavnicah-v-okviru-projekta-vis-ruse/ V občini Ruše razmišljamo o skupni prihodnosti, v ta namen bomo celovito pristopili k oblikovanju vizije in strategije (VIS) razvoja občine do leta 2030, ker prihodnost najlažje predvidimo tako, da jo sami ustvarjamo, Vas vabimo k sodelovanju!

VABIMO VAS NA DELAVNICO V OKVIRU PROJEKTA »VIS RUŠE«, KI BO

V PONEDELJEK, 9. 9. 2019 OB 18.00 URI,

V TOREK, 17. 9. 2019 OB 18.00 URI,

V SREDO, 18. 9. 2019 OB 18.00 URI,

V DOMU KULTURE RUŠE, FALSKA CESTA 24, RUŠE.

Delavnico bo vodil strokovnjak za razvoj podeželja, mag. Bojan Mažgon, po metodi projekta »VIS» s katerim želimo v naslednjih 6 mesecih priti do vizije in strategije razvoja občine, ki bo temeljila na vrednotah naših prebivalcev.

Gre za delavnice, s katerimi želijo izvajalci pridobiti informacije in videnje občanov o razvoju občine v prihodnje na petih področjih oz. stebrih razvoja občine: gospodarstvo, promet, okolje, izobraževanje in kakovost življenja.

Delavnica bo trajala približno 2 uri.

V istem času med 10. in 20. septembrom 2019, bo potekala tudi raziskava javnega mnenja pri naključno izbranih občanih. V ta namen lahko pričakujete, da Vas bodo sodelavci v projektu obiskali na domu ali ustavili na javnih mestih v Občini Ruše.

Prosimo za sodelovanje v projektu, od katerega pričakujemo, da bo poenotil naše cilje in vizijo za prihodnost.

Končni dokument »VIS Ruše« – vizija razvoja občine na podlagi vrednot občanov, bomo javnosti predstavili po zaključku projekta.

Vaša prisotnost bo prispevala pomemben delež k nastajanju oziroma dopolnjevanju vizije in strategije razvoja Občine Ruše!

Prosimo, da izberete termin, ki vam ustreza in potrdite svojo udeležbo na tel.: 02 671 93 37 ali na e-mail: truda.vene@ruse.si

Vljudno vabljeni!

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-566 Thu, 05 Sep 2019 14:40:10 +0200 Obvestilo predstavnikom društev http://ruse.si/novice/obvestilo-predstavnikom-drustev/ Medgeneracijski center ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_MC_Vabilo_1ef78d2347.jpg news-565 Wed, 04 Sep 2019 11:38:32 +0200 Namera o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb za poslovne prostore v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposrednih-najemnih-pogodb-za-poslovne-prostore-v-objektu-na-trgu-vstaje-3-rus/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb za poslovne prostore v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše

 

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

Poslovni prostor v izmeri 15,20 m2, lociran v mansardi objekta

Poslovni prostor v izmeri 48,50 m2, lociran v kletnih prostorih objekta

Poslovni prostor v izmeri 14,70 m2, lociran v pritličju objekta

Poslovni prostor v izmeri 17,30 m2, lociran v pritličju objekta

Poslovni prostor v izmeri 39,70 m2, lociran v pritličju objekta

Namera bo objavljena do:

24. 9. 2019

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Plačilo najemnine v roku iz prodajne pogodbe bo bistvena sestavina najemne pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-563 Sun, 01 Sep 2019 10:00:00 +0200 Fitnes v Športnem parku Ruše ponovno odpira svoja vrata http://ruse.si/novice/fitnes-v-sportnem-parku-ruse-ponovno-odpira-svoja-vrata/ Spoštovane občanke in občani ter ostala zainteresirana javnost,

fitnes v Športnem parku Ruše ponovno odpira svoja vrata. Občankam in občanom bo tako omogočena dodatna možnost vzdrževanja fizične kondicije in ohranjanja zdravja.

Vabimo vas na otvoritev fitnesa v nedeljo, 1. 9. 2019, ob 10.00 uri,

v Športni park Ruše (Bazen Ruše)

Otvoritev fitnesa bosta obeležila Urška Repolusk, županja Občine Ruše in Tomi Prosnik, direktor Javnega zavoda Centra za mlade Ruše.

Otvoritev bo spremljala strokovna predstavitev naprav. Na ta dan bodo obiskovalci obdarjeni z brezplačno uporabo fitnesa ob prisotnosti trenerja. 

Prenovljeni fitnes nudi kar osem kardio naprav, funkcionalno kletko in šestnajst fitnes naprav oziroma klopi, ki bodo omogočale obiskovalcem izvedbo vaj za vse mišične skupine in načinov treningov. Obnovljene obstoječe in popolnoma nove naprave bodo omogočale kardio, atletske in bodybuilding treninge, crossfit in druge funkcionalne vadbe ter streching in rehabilitacijo. 

Ureditev fitnes centra je financirala Občina Ruše, izvedlo pa podjetje Olimpus d.o.o. 

Vljudno vabljeni.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_fitnes_3e23d60457.jpg
news-562 Mon, 26 Aug 2019 12:10:02 +0200 Obvestilo predstavnikom društev (sestanek medgeneracijski center) http://ruse.si/novice/obvestilo-predstavnikom-drustev-sestanek-medgeneracijski-center/ Obveščamo vas, da je sestanek v zvezi z delovanjem Medgeneracijskega centra, ki je bil predviden za sredo 28. avgusta 2019 s pričetkom ob 16.00, preložen. Do spremembe je prišlo zaradi službene odsotnosti predstavnikov Doma Danice Vogrinec Maribor.

O novem terminu sestanka vas bomo pravočasno obvestili.

Hvala za razumevanje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-561 Thu, 22 Aug 2019 13:39:53 +0200 Obvestilo iz ambulante dr. Edvarda Kosa http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-ambulante-dr-edvarda-kosa-2/ Obveščamo vas, da bo v času od 26. 8. 2019 do 30. 8. 2019 zaradi koriščenja letnega dopusta odsoten Edvard Kos, dr. med.

Nadomeščanje zdravnika bo potekalo po naslednjem razporedu:

-          26. 8. 2019 od 14.00 do 19.00 – Katja Plos, dr. med.

-          27. 8. 2019 od 8.00 do 10.00 – Metka Fišer, dr. med.

-          28. 8. 2019 od 8.00 do 13.00 – Katja Plos, dr. med.

-          29. 8. 2019 od 8.00 do 13.00 – Katja Plos, dr. med.

-          30. 8. 2019 od 8.00 do 12.00 – Katja Plos, dr. med.

 

Hvala za razumevanje!

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-560 Thu, 22 Aug 2019 09:20:34 +0200 VABILO PREDSTAVNIKOM DRUŠTEV http://ruse.si/novice/vabilo-predstavnikom-drustev/ Medgeneracijski center Vabilo predstavnikom društev

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-558 Wed, 21 Aug 2019 11:15:20 +0200 Javni razpis za odgovornega urednika občinskega glasila http://ruse.si/novice/javni-razpis-za-odgovornega-urednika-obcinskega-glasila/ Javni razpis za odgovornega urednika občinskega glasila "Ruške novice"

Datum objave: 21. 8. 2019

Rok za prijavo: 28. 8. 2019 do 12. ure

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-557 Tue, 20 Aug 2019 14:50:38 +0200 POZIV OBČANOM GLEDE UKREPANJA OB ZAZNAVANJU DIMNIH EMISIJ IN POŽAROV http://ruse.si/novice/poziv-obcanom-glede-ukrepanja-ob-zaznavanju-dimnih-emisij-in-pozarov/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_OBVESTILO_OBCANOM_ZA_SPLETNO_STRAN_20_8_2019-page0001_f38337889c.jpg news-556 Mon, 12 Aug 2019 10:56:46 +0200 Obvestilo o moteni dobavi električne energije - center Ruš http://ruse.si/novice/obvestilo-o-moteni-dobavi-elektricne-energije-center-rus/ Elektro Maribor, d.d., obvešča, da bo dne 14., 16., in 19. 8. 2019 v predvidenem času med 8. in 9. uro in 14. in 15. uro opravljal vzdrževalna dela na dveh transformacijskih postajah.

Posledično bodo v teh dneh motnje v dobavi električne energije. Vmes bo napetost zagotovljena z agregati.

Predvidene izklope lahko spremljate na spletni strani dobavitelja:

http://elektro-maribor.si/omrežje/predvideni-izklopi/

Hvala za razumevanje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-546 Fri, 09 Aug 2019 07:30:00 +0200 Vabilo na 2. krvodajalsko akcijo http://ruse.si/novice/vabilo-na-2-krvodajalsko-akcijo-1/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_nVABILO_NA_2._KRVODAJALSKO_AKCIJO__9._8._2019-page0001_754b974838.jpg news-555 Thu, 08 Aug 2019 13:11:16 +0200 Obvestila Občine Ruše - avgust 2019 http://ruse.si/novice/obvestila-obcine-ruse-avgust-2019/ Obvestila Občine Ruše - avgust 2019

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-554 Thu, 08 Aug 2019 11:37:36 +0200 Obvestilo iz ambulante dr. Edvarda Kosa http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-ambulante-dr-edvarda-kosa-1/ Obveščamo vas, da bo Edvard Kos, dr. med., zaradi letnega dopusta odsoten do 16. 8. 2019. Za nujna stanja bo nadomeščal Primož Kuhar, dr. med., spec. druž. med., med svojim delovnim časom.

 Hvala za razumevanje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zdr_dom_12bb3cbfe3.png
news-553 Wed, 07 Aug 2019 11:32:13 +0200 JAVNO NAZNANILO http://ruse.si/novice/javno-naznanilo-2/ Na podlagi 60. in 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/0770/08 – ZVO-1B, 108/0980/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/1257/12 – ZUPUDPP-A, 109/1276/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 24. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/18), Občina Ruše s tem

JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico v Bezeni

Sklep o javni razgrnitvi - javno naznanilo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-552 Thu, 01 Aug 2019 10:59:58 +0200 Obvestilo o novem upravniku občinskih najemnih stanovanj in večstanovanjskih objektov v večinski lasti Občine Ruše ter ZD Ruše http://ruse.si/novice/obvestilo-o-novem-upravniku-obcinskih-najemnih-stanovanj-in-vecstanovanjskih-objektov-v-vecinski/ Obveščamo vas, da ima Občina Ruše za obdobje 2 let in sicer od 1. 8. 2019 dalje, izbranega novega upravnika občinskih stanovanj in večstanovanjskih objektov v večinski lasti Občine Ruše ter ZD Ruše.

Novi upravnik je Stanovanjsko podjetje d.o.o., OB SUHI 19, 2390 RAVNE. Kontakt Tel.: 031 609 596, upravnica ga. Laura Sagadin (laura.sagadin@sp-ravne.si)

Obvestilo - novi upravnik občinskih stanovanj

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-551 Thu, 01 Aug 2019 10:20:07 +0200 OBVESTILO http://ruse.si/novice/obvestilo-15/ V občini Ruše razmišljamo o skupni prihodnosti, v ta namen bomo celovito pristopili k oblikovanju vizije in strategije (VIS) razvoja občine do leta 2030, ker prihodnost najlažje predvidimo tako, da jo sami ustvarjamo, Vas vabimo k sodelovanju!

VABIMO VAS NA DELAVNICO V OKVIRU PROJEKTA »VIS RUŠE«, KI BO

V PONEDELJEK, 9. 9. 2019 OB 18.00 URI,

V TOREK, 17. 9. 2019 OB 18.00 URI,

V SREDO, 18. 9. 2019 OB 18.00 URI,

V DOMU KULTURE RUŠE, FALSKA CESTA 24, RUŠE.

Delavnico bo vodil strokovnjak za razvoj podeželja, mag. Bojan Mažgon, po metodi projekta »VIS» s katerim želimo v naslednjih 6 mesecih priti do vizije in strategije razvoja občine, ki bo temeljila na vrednotah naših prebivalcev.

Gre za delavnice, s katerimi želijo izvajalci pridobiti informacije in videnje občanov o razvoju občine v prihodnje na petih področjih oz. stebrih razvoja občine: gospodarstvo, promet, okolje, izobraževanje in kakovost življenja.

Delavnica bo trajala približno 2 uri.

V istem času med 10. in 20. septembrom 2019, bo potekala tudi raziskava javnega mnenja pri naključno izbranih občanih. V ta namen lahko pričakujete, da Vas bodo sodelavci v projektu obiskali na domu ali ustavili na javnih mestih v Občini Ruše.

Prosimo za sodelovanje v projektu, od katerega pričakujemo, da bo poenotil naše cilje in vizijo za prihodnost.

Končni dokument »VIS Ruše« – vizija razvoja občine na podlagi vrednot občanov, bomo javnosti predstavili po zaključku projekta.

Vaša prisotnost bo prispevala pomemben delež k nastajanju oziroma dopolnjevanju vizije in strategije razvoja Občine Ruše!

Prosimo, da izberete termin, ki vam ustreza in potrdite svojo udeležbo na tel.: 02 671 93 37 ali na e-mail: truda.vene@ruse.si

Vljudno vabljeni!

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-550 Tue, 30 Jul 2019 13:06:32 +0200 Brezplačno počitniško varstvo šoloobveznih otrok v Dnevnem centru Ruše http://ruse.si/novice/brezplacno-pocitnisko-varstvo-soloobveznih-otrok-v-dnevnem-centru-ruse/ Spoštovani starši in otroci,

 

počitnice so za vse otroke najlepše obdobje vsakega leta. Za starše pa lahko vsakoletni izziv usklajevanja službenih obveznosti in varstva. V Občini Ruše, kot prijazni občini za vse generacije, si prizadevamo k nastajanju medgeneracijskega centa in v sklopu tega vzpodbujamo medgeneracijsko sodelovanje, tudi pri varstvu otrok v času počitnic. Zato Občini Ruša kot financer v letošnjih poletnih počitnicah organizira v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Štajerska Doma Danice Vogrinec Maribor brezplačno počitniško varstvo šoloobveznih otrok.

 

Brezplačno počitniško varstvo poteka med 15. 7. in 30. 8. 2019, od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro, v prostorih Dnevnega centra Ruše, Šolska ulica 16a, Ruše. Participacija staršev je le kritje  stroška prehrane, ki znaša 6 EUR na dan. Strošek prehrane vključuje malico in kosilo, ki jo imajo otroci v bližnji restavraciji.

 

Otroci bodo tako lahko kvalitetno preživeli svoj prosti čas z udeležbo na številnih zanimivih družabnih, izobraževalnih, športnih in drugih zabavnih aktivnostih. Več o vsebini aktivnosti in načinu prijave si lahko ogledate na naslednji spletni povezavi http://www.vgc-stajerska.si/vgc-stajerska-v-obcini-ruse/ in https://www.facebook.com/VGC-Stajerska-1480842048667711/ .

 

K sodelovanju ste vabljeni tudi starostniki in seveda druge generacije, ki si želite skupaj z nami soustvarjati medgeneracijski center.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_letak_ruse_varstvo_5e79f20f22.png
news-549 Wed, 24 Jul 2019 11:48:17 +0200 Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-kupoprodajne-pogodbe-1/ Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

delež na nepremičninah parc. št. 12/2 in 12/3, obe k.o. Lobnica (do ½ celote)

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu

13. 8. 2019

Drugi pogoji/posebnosti

obstaja predkupna pravica solastnikov

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Rok plačila: 30 dni. Plačilo kupnine v roku iz prodajne pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine ter informacije o ogledih dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Za ogled se je treba dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-548 Fri, 19 Jul 2019 10:43:05 +0200 Infrastrukturne novosti na Dravski kolesarski poti in promocija http://ruse.si/novice/infrastrukturne-novosti-na-dravski-kolesarski-poti-in-promocija/ Sporočilo za medije Sporočilo za medije - Infrastrukturne novosti na Dravski kolesarski poti in promocija

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_drava_bike_logo_6e292d9be7.jpg
news-547 Wed, 17 Jul 2019 14:30:55 +0200 Obvestilo NK Pohorje - Aktivne počitnice http://ruse.si/novice/obvestilo-nk-pohorje-aktivne-pocitnice/ Spoštovani,

tudi letos v sodelovanju z javnim zavodom Cezam in Občino Ruše organiziramo aktivne poletne počitnice.

Vabljeni so vsi mladostniki, ki jih starši še niso odpeljali na počitnice in bi namesto za računalnikom čas raje preživljali aktivno - v naravi.

Pestro se že v tem tednu družimo in zabavamo na nogometnem stadionu NK Pohorje, na športnem parku v Rušah, kak dan pa tudi na bazenu.

Vse te aktivnosti so brezplačne, prav tako vsak dan poskrbimo za malico in okrepčilo.

Omenjene aktivnosti bodo trajale dva tedna, torej do 27. 7. 2019.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_nk_pohorje_logo2_850a167fe8.png
news-545 Thu, 11 Jul 2019 13:52:50 +0200 Brezplačni program počitniškega varstva osnovnošolskih otrok http://ruse.si/novice/brezplacni-program-pocitniskega-varstva-osnovnosolskih-otrok/ V občini Ruše se bo pod okriljem projekta Večgeneracijski center Štajerska Doma Danice Vogrinec Maribor v času poletnih počitnic (01.07.2019 do 30.08.2019) izvajal brezplačni program počitniškega varstva osnovnošolskih otrok

Spoštovani starši in otroci,

V času poletnih počitnic bomo v občini Ruše izvajali brezplačno počitniško varstvo šoloobveznih otrok med 15.07.2019 in 30.08.2019, v sklopu katerega bodo lahko otroci udeleženi na številnih družabnih, izobraževalnih, športnih in drugih zabavnih aktivnostih, kjer bodo kvalitetno preživeli svoj prosti čas. Vabljeni tudi starostniki oz.vse generacije, da se nam pridružijo. Varstvo se bo odvijalo v Dnevnem centru Ruše, Šolska ulica 6a, 2342 Ruše med 07:00 in 15:00, informacije za prijavo pa so na voljo na:

http://www.vgc-stajerska.si/

https://www.facebook.com/VGC-Stajerska-1480842048667711/

 

PRIJAVNICA

 

https://www.facebook.com/VGC-Stajerska-1480842048667711/

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_vgc_slika_06cbfb7f0b.jpg
news-544 Thu, 11 Jul 2019 11:42:47 +0200 Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-kupoprodajne-pogodbe/ Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

Parc. št. 1041/1, k.o. Koritno (kmetijsko zemljišče)

Oblika, pogoji in rok za sprejem ponudbe

Obvezen pisni sprejem ponudbe na Upravni enoti Brežice do 8. 8. 2019

Najnižja ponudbena cena

4.557,6 EUR

 

Vsakdo, ki želi kupiti na prodaj dano zemljišče mora do 8. 8. 2019 dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje priporočeno ali neposredno vloži na upravni enoti Brežice, Cesta prvih borcev 24a, 8250 Brežice.

Dostop do ogleda objave ponudbe je mogoč na spletni stani: https://e-uprava.gov.si/e-uprava/oglasnadeska/podrobnosti-objave.html?id=678606.

Rok plačila: 30 dni. Plačilo kupnine v roku iz prodajne pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine ter informacije o ogledih dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Za ogled se je treba dogovoriti. 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-543 Thu, 11 Jul 2019 11:18:53 +0200 Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-menjalne-pogodbe-3/ Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja:

Namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.):

zamenjava parcele št. 1408/27, k.o. 665 Ruše, za parcelo št. 1386, k.o. 665 Ruše, ki bo z menjavo prešla v last Občine Ruše

Namera bo objavljena do:

1.8.2019

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin ter informacije o možnosti ogleda predmetnih nepremičnin so na voljo na Občini Ruše, Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti, pri Urški Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-542 Thu, 11 Jul 2019 09:44:11 +0200 Obvestilo iz ambulante dr. Gorazda Rajšpa http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-ambulante-dr-gorazda-rajspa/ Zobna ordinacija Gorazda Rajšpa, dr. dent. med., je od 11. 7. 2019 do 6. 8. 2019 zaprta zaradi letnega dopusta.

V primeru bolečin se lahko otroci obrnejo na ambulante ZD Maribor, Ljubljanska ulica 42 ali Kneza Koclja 10.

Odrasli na dežurnega zobozdravnika po razporedu na priloženem seznamu.

Hvala za razumevanje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zdr_dom_12bb3cbfe3.png
news-541 Wed, 10 Jul 2019 10:41:17 +0200 Obvestilo iz ambulante dr. Kuharja http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-ambulante-dr-kuharja/ Sporočamo, da bo v petek, 12.7.2019, ambulanta dr. Kuharja odprta skrajšani delovni čas, in sicer od 07.00 do 10.30.

 

Hvala za razumevanje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zdr_dom_12bb3cbfe3.png
news-540 Tue, 09 Jul 2019 13:08:40 +0200 Namera o sklenitvi neposredne zakupne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-zakupne-pogodbe/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne zakupne pogodbe

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

parc.št. 496/26, k.o. 665 Lobnica, v izmeri cca. 500 m2

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu

29. 7. 2019

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe zemljišča in višino ponujene zakupnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o zakupnini in o drugih pogojih pravnega posla. 

Plačilo zakupnine v roku iz zakupne pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe. 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine ter informacije o ogledih dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Za ogled se je treba dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-539 Mon, 08 Jul 2019 14:17:49 +0200 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-najemne-pogodbe-2/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

parc.št. 1598, k.o. 665 Ruše, v izmeri cca. 25 m2

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu

28. 7. 2019

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe zemljišča in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o najemnini in o drugih pogojih pravnega posla.

Plačilo najemnine v roku iz najemne pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe. 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine ter informacije o ogledih dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Za ogled se je treba dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-538 Fri, 05 Jul 2019 12:17:08 +0200 Javna dražba za prodajo nepremičnine Občine Ruše http://ruse.si/novice/javna-drazba-za-prodajo-nepremicnine-obcine-ruse/ Javna dražba - dokumentacija in pogoji

Fotografije stanovanja Pri viaduktu 4, Ruše

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-537 Thu, 04 Jul 2019 10:21:52 +0200 Obvestilo iz ambulante dr. Primoža Kuharja http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-ambulante-dr-primoza-kuharja-1/ Obveščamo Vas, da bo zdravnik, Primož Kuhar dr. med., spec. druž. med., odsoten zaradi rednega letnega dopusta od 15. 7. 2019 do 26. 7. 2019.

Nadomeščala ga bo Jana Tertinek-Klasinc dr .med., spec. druž. med. po naslednjem delovnem času:

PON od 8-12 ure

TOR od 14-18 ure

SRE od 8-12 ure

ČET od 8-12 ure

PET od 8-12 ure

 

Hvala za razumevanje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zdr_dom_12bb3cbfe3.png
news-536 Wed, 03 Jul 2019 10:26:59 +0200 Ob nevihtah in pred odhodom na dopust iz omrežja izklopite elektronske naprave http://ruse.si/novice/ob-nevihtah-in-pred-odhodom-na-dopust-iz-omrezja-izklopite-elektronske-naprave/ Obvestilo Telekoma Slovenije Ob nevihtah priporočamo izklop komunikacijskih naprav iz električnega omrežja

Ob nevihtah zaščitite telekomunikacijske naprave

V vročih poletnih dneh se pogosteje kot sicer pojavljajo nevihte z udari strel, zaradi katerih lahko prihaja tudi do poškodb elektronskih naprav, ki so priključene na električno napetost. Naprave pred poškodbami ali trajnim uničenjem zaradi električnih sunkov najlažje zaščitimo tako, da jih izklopimo iz električnega in komunikacijskega omrežja.

Pred vsako nevihto, pa tudi v primeru daljših odsotnosti od doma, priporočamo izklop vseh elektronskih naprav, kot so TV-komunikator, televizor, računalnik, modem … iz električnega in komunikacijskega omrežja. Na ta način enostavno in učinkovito preprečite neželene poškodbe, ki lahko vplivajo na delovanje komunikacijskih storitev.

Alternativa so prenapetostne zaščite

Dobro zaščito elektronskih naprav nudijo tudi različne oblike prenapetostne zaščite, najbolj enostavne so vtičnice in razdelilniki s prenapetostno zaščito pred udari strele. Vendar pa morajo biti urejene najprej na nivoju podjetij za distribucijo električne energije v električni omarici na prenosnem omrežju, da lahko nudijo ustrezno zaščito. Zaščita mora biti vgrajena tudi v razdelilni omarici, ki jo imajo uporabniki v hiši ali stanovanjskem bloku, šele takrat je smiselno, da uporabnik napravo za prenapetostno zaščito vtakne v vtičnico, na katero je priključena posamezna električna naprava. Prenapetostna zaščita na vtičnicah bo tako uspela preprečiti posledice udara strele le v primeru, da bo poskrbljeno tudi za prvi dve zaščiti. 

Videoanimacija: https://www.youtube.com/watch?v=j-eiHIhgVCg

Videozgodbica: https://www.youtube.com/watch?v=PEdCWp2XeO8

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na e-naslovu pr@telekom.si.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Izklop_iz_omrezja_in_naprave_a3f9df0f49.jpg
news-535 Tue, 02 Jul 2019 10:37:05 +0200 Sporočilo iz ambulante dr. Primoža Kuharja http://ruse.si/novice/sporocilo-iz-ambulante-dr-primoza-kuharja/ Sporočamo, da bo ambulanta zdravnika Primoža Kuharja v torek, 2.7.2019 odprta od 13:00 do 18:00 in ne do 20:00.

Ta dan je zdravnik od 19.00 naprej v ambulanti v urgentnem centru UKC Maribor - zaradi pomanjkanja zdravnikov in dogovora o enakomernem vključevanju zdravnikov v urgentno službo mariborske regije.

Hvala za razumevanje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zdr_dom_12bb3cbfe3.png
news-524 Sat, 29 Jun 2019 12:00:00 +0200 Poletni dan športa - "RUŠKA PLAŽA" http://ruse.si/novice/poletni-dan-sporta-ruska-plaza/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_ruska_plaza_56801604dc.jpg news-534 Fri, 28 Jun 2019 13:32:50 +0200 Javna dražba za prodajo nepremičnin Občine Ruše http://ruse.si/novice/javna-drazba-za-prodajo-nepremicnin-obcine-ruse/ Javna dražba - povabilo

Zemljišče pod oznako A1

Zemljišče pod oznako A2

Zemljišče pod oznako A3

Zemljišče pod oznako A4

Zemljišče pod oznako A5

Nepremičnina pod oznako B1

Nepremičnina pod oznako B2

Nepremičnina pod oznako C

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-533 Fri, 28 Jun 2019 12:00:03 +0200 Razpis de minimis - samozaposlitve http://ruse.si/novice/razpis-de-minimis-samozaposlitve/ Rok za prijavo samo še do 1. 7. 2019 do 12. ure Razpis z dne 4. 6. 2019 na povezavi https://ruse.si/za-podjetnike/javni-razpisi-in-narocila/

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2019  - SAMOZAPOSLITVE

Obrazci 

Označba ovojnice

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-532 Fri, 28 Jun 2019 07:08:47 +0200 Odgovor Inšpektorata RS za okolje in prostor v zvezi s požarom v območju nekdanje TDR http://ruse.si/novice/odgovor-inspektorata-rs-za-okolje-in-prostor-v-zvezi-s-pozarom-v-obmocju-nekdanje-tdr/  

Odgovor Inšpektorata RS za okolje in prostor

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_RUSE_217b2af193.png
news-531 Thu, 27 Jun 2019 10:38:35 +0200 Vodovod Lobnica - analiza vode http://ruse.si/novice/vodovod-lobnica-analiza-vode/ Rezultati analize vode Ruše, Vodovod Lobnica

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-530 Thu, 27 Jun 2019 10:25:34 +0200 Vzpostavitev medgeneracijskega centra http://ruse.si/novice/vzpostavitev-medgeneracijskega-centra/

Spoštovani,

sporočamo vam, da bomo v naši občini vzpostavili Medgeneracijski center. V medgeneracijskem centru se bodo prepletale izkušnje, znanja, sodelovanja, skrb drug za drugega, skratka, to bo naš center, v katerem bomo zagotovo našli skupne interese. Z velikim veseljem vas vabimo, da se nam kot društvo ali kot posameznik, aktivno pridružite, da skupaj povežemo vse generacije občanov naše občine.

Poskusno bo naš medgeneracijski center pričel delovati že v času počitnic, v mesecu juliju, ko bodo naša društva poskrbela za najmlajše. Z različnimi delavnicami bo poskrbljeno za varstvo otrok, ko bodo starši v službi, dedke in babice pa bomo povabili, da se vnukom pridružijo na raznovrstnih delavnicah. Otroci bodo imeli tudi dva obroka hrane (zajtrk in kosilo), ki pa bo strošek staršev.

Vsi si želimo, da bi naši otroci preživeli zanimive in pestre počitnice, da bi se v dobri družbi imeli lepo in tudi varno.

Vabimo vas, da se kot prostovoljci aktivno vključite s svojimi aktivnostmi, da popestrimo vsebino medgeneracijskega centra, da bo le ta pestra in zanimiva za vse generacije. Na podlagi povezovanja in skupnega sodelovanja bomo tako preživeli veliko lepih in nepozabnih uric.

Ne bodimo osamljeni, združimo se in postanimo velika družina.

Vabimo vas, da nam posredujete vaše predloge o delavnicah, s katerimi bi lahko popestrili vsebino medgeneracijskega centra. Vsebine delavnic, po vaši izbiri, bi izvedli predvsem v času šolskih počitnic (julij, avgust) med 9.45 uro in 12.45 uro.

Vaše predloge posredujte do 3. julija 2019 po e-pošti, na spodnji e-naslov. Vse dodatne informacije dobite na Oddelku za splošne zadeve in družbene dejavnosti na tel. št. 02 671 93 37 pri mag. Trudi Vene ali preko e-pošte truda.vene@ruse.si.

Vabljeni, da se nam pridružite,

 

Urška Repolusk

Županja

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-529 Wed, 26 Jun 2019 11:46:22 +0200 Objavljena sta Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi in Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte http://ruse.si/novice/objavljena-sta-javni-razpis-za-pred-financiranje-projektov-z-odobrenimi-evropskimi-sredstvi-in-javni/ Povabilo k oddaji vloge Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019 in Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte - A 2019.


Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 15. 7. 2019,
 2. rok do 26. 8. 2019,
 3. rok do 21. 10. 2019,
 4. rok do 25. 11. 2019.

Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo:

•           pravne osebe, katerih (so)ustanovitelj je država, občina ali samoupravna narodna skupnost (raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne akcijske skupine, drugo),

•           nevladne organizacije (združenja, fundacija, gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, društva, drugo),

•           pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja (lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje, drugo),

•           javne ustanove za gospodarski razvoj,

•           javna podjetja z lastništvom države, občine ali samoupravne narodne skupnosti,

•           samoupravne narodne skupnosti (italijanska narodna skupnost, madžarska narodna skupnost).

Po podprogramu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

•           kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

•           subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,

•           subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot zadruga, zadružna zveza.

Vlagatelji na sklopu PF3.2 ne smejo opravljati dejavnost oz. izvajati projekt s področja kmetijstva oz. gozdarstva.

Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojila-pred-financiranje in http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/pred-financiranje-kg . Prilagamo tudi Povabilo k oddaji vloge.

 

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 8. 7. 2019,
 2. rok do 19. 8. 2019,
 3. rok do 23. 9. 2019,
 4. rok do 28. 10. 2019,
 5. rok do 9. 12. 2019.

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:

·         pravna oseba,

·         fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,

·         kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/kmetijstvoprimarnapridelava, http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/kmetijstvopredelavatrzne in http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/gozdarstvo .


Povabilo k oddaji vloge Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019

Povabilo k oddaji vloge Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Slovenski-regionalno-razvojni-sklad-logo_Square_89932bf5b6.jpg
news-528 Wed, 26 Jun 2019 11:31:53 +0200 Sporočilo Slovenskega okoljskega javnega sklada http://ruse.si/novice/sporocilo-slovenskega-okoljskega-javnega-sklada/ Eko sklad razširja nabor upravičencev do spodbud za pravne osebe za naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije ter nadaljuje s spodbudami občinam za naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena. Oba nova javna poziva sta bila dne, 21. 6. 2019, objavljena tudi v Uradnem listu RS.

Več o novih javnih pozivih lahko preberete v priloženem sporočilu za javnost.

Sporočilo za javnost

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_eko_sklad_4bfdc5af92.jpg
news-527 Fri, 21 Jun 2019 11:50:12 +0200 Obvestilo iz otroške zobne ambulante http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-otroske-zobne-ambulante/ Medizob d.o.o

Stadionska ulica 4  

2342 Ruše

 

OBVESTILO

 

OTROŠKA ZOBNA AMBULANTA BO V PONEDELJEK, 24. 6. 2019, ZAPRTA ZARADI REDNEGA LETNEGA DOPUSTA.

 

V PRIMERU BOLEČIN SE OTROCI OBRNEJO NA AMBULANTE ZD MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 42 IN KNEZA  KOCLJA 10.

 

ODRASLI  SE  OBRNEJO  NA

 

ZATE D.O.O. TOMAŽ EKART, dr. dent. med.

Železnikova 4

2000 Maribor

 

ponedeljek: 13.00 - 17.00

tel. 0591 26 505

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zdr_dom_12bb3cbfe3.png
news-526 Thu, 20 Jun 2019 10:47:00 +0200 Ruška nedelja 2019 - povabilo k sodelovanju http://ruse.si/novice/ruska-nedelja-2019-povabilo-k-sodelovanju/ Povabilo zainteresiranim trgovcem in promotorjem domače in umetnostne obrti Objavljamo pristopno izjavo za sodelovanje na RUŠKI NEDELJI 2019, ki bo letos potekala v nedeljo, 15. 9. 2019.

 

 

V kolikor ste pripravljeni sodelovati, Vas vljudno prosimo, da podpisano pristopno izjavo pošljete na naslov Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM, Mariborska cesta 31, 2342 Ruše ali skenirano po e-pošti pisarna@cezam.org, do 1. 8. 2019.

 

Pristopna izjava (word)

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_cezam_logo_063d55aa5d.jpg
news-525 Thu, 20 Jun 2019 10:15:49 +0200 Obvestilo iz ambulante dr. Edvarda Kosa http://ruse.si/novice/obvestilo-iz-ambulante-dr-edvarda-kosa/ Obveščamo vas, da bo Edvard Kos, dr. med., 24. 6. 2019 odsoten. Za nujna stanja bo nadomeščal Primož Kuhar, dr. med., spec. druž. med., med svojim delovnim časom.

Prav tako bo Edvard Kos, dr. med., odsoten v času med 1. 7. 2019 in 12. 7. 2019.

Od 1.7. 2019 do 5. 7. 2019 bo nadomeščala Lidija Praper po naslednjem razporedu:

1.7. 2019 od 14.00 do 18.00,

od 2. 7. 2019 do 5. 7. 2019 od 8.00 do 12.00.

Od 8. 7. 2019 do 12. 7. 2019 bo nadomeščala Jana Tertinek po naslednjem razporedu:

8. 7. in 9. 7. od 8.00 do 12.00,

od 10. 7. do 12. 7. 2019 od 14.00 do 18.00.

 

Hvala za razumevanje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zdr_dom_12bb3cbfe3.png
news-523 Wed, 19 Jun 2019 09:46:03 +0200 Obvestilo iz ambulante dr. Primoža Kuharja http://ruse.si/novice/obvestilo-ambulanta-dr-primoza-kuharja/ Obveščamo vas, da bo ambulanta Primoža Kuharja, dr. med, spec. druž. med., v soboto 22. 6. 2019 zaprta, zaradi dela v urgentni ambulanti v Mariboru.

 V nujnih primerih poiščite pomoč v dežurni ambulanti, Ljubljanska 5 v Mariboru, v pritličju stolpnice.

 Hvala za razumevanje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zdr_dom_12bb3cbfe3.png
news-522 Tue, 18 Jun 2019 13:59:47 +0200 Kuharska delavnica za ponudnike http://ruse.si/novice/kuharska-delavnica-za-ponudnike/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Vabilo_na_HERITERRA_kuharsko_delavnico_20.6.1_78a25e86f7.jpg news-521 Tue, 18 Jun 2019 13:42:38 +0200 Obvestilo o spremembi telefonske številke http://ruse.si/novice/obvestilo-o-spremembi-telefonske-stevilke/ Spoštovani,

 

sporočamo spremenjeno telefonsko številko zobozdravstvene ordinacije Andreja Viherja.

 

Nova telefonska številka je 040 826 171. Priporočamo, da spremljajte tudi spletno stran z vsemi ostalimi informacijami na http://www.slovenski-zobozdravniki.si/.

 

Hvala za razumevanje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-520 Tue, 18 Jun 2019 12:28:07 +0200 Poročilo MEEL O POŽARU dne 14. 6. 2019 http://ruse.si/novice/porocilo-meel-o-pozaru-dne-14-6-2019/ Dne 14. 6. 2019 je bil ob 5:27 aktiviram MEEL zaradi požara na odlagališču TDR Ruše.

Ekipa KE-BI 6 je prišla na lokacije ob 8:10.

Po ogledu situacije in razgovoru z vodjo intervenicije g. Štegrom je ekipa MEEL najprej preverjala koncentracije zdravju nevarnih plinov na lokaciji požara in bližnji okolici.

Merili smo koncentracije CO, CO2, O2, H2S in TOC.

Na lokaciji požara, kjer je bilo opazno izhajanje dima/pare iz telesa odlagališča, smo zaznali:

- do 200 ppm CO,

- pod 1 vol. % CO2, 

- 19,5 vol. % O2,

- do 5 ppm H2S,

- do 500 ppm TOC.

V bližnji okolici požara nismo detektirali nobenega od merjanih plinov, razen TOC, ki je bil v območju 5-15 ppm.

Ocenili smo, da tako stanje ne predstavlja akutnega tveganja za zdravje ljudi, zato nismo vodji intervencije predlagali posebnih intervencijskih ukrepov (npr. evakuacije).

Ekipa MEEL je na lokaciji požara odvzela tudi vzorec zraka na aktivno oglje, vzorec zraka v alkalno absorpcijsko raztopino, vzorec mešanice požarne in izcedne vode ter vzorec odpadka, ki je odložen na odlagališču.

Vsi vzorci so v laboratoriju na preiskavah.

Iz narave odloženega materiala domnevamo, da bo šlo za dlje časa trajajoči požar, ki ga bodo gasilci obvladovali in ne pričakujemo akutnih tveganj.

Emil Žerjal in Robert Ferlinc

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Center za okolje in zdravje

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prvomajska ulica 1

2000 Maribor

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-519 Tue, 18 Jun 2019 11:45:23 +0200 Javni razpis za sofinanciranje projektov obnove fasad in zunanjega stavbnega pohištva v delu trškega jedra Ruše v letu 2019 http://ruse.si/novice/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-obnove-fasad-in-zunanjega-stavbnega-pohistva-v-delu-trske/ Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/0761/0899/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in 6. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/11, 34/12), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Javni razpis za sofinanciranje projektov obnove fasad in zunanjega stavbnega pohištva v delu trškega jedra Ruše v letu 2019

Datum objave: 18. 6. 2019

Rok za prijavo: 30. 7. 2019

Besedilo razpisa

Obrazci za prijavo (word)

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-518 Mon, 17 Jun 2019 10:40:10 +0200 Obvestila Občine Ruše - junij 2019 http://ruse.si/novice/obvestila-obcine-ruse-junij-2019/ Obvestila Občine Ruše - junij 2019

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_obv_junij2019_9fb2e56c68.png
news-517 Fri, 14 Jun 2019 10:28:30 +0200 POMEMBNO OBVESTILO - POŽAR NA LOKACIJI TDR http://ruse.si/novice/pomembno-obvestilo-pozar-na-lokaciji-tdr/ Danes, 14. 6. 2019, je okrog 4.30 zjutraj na lokaciji TDR - Halda d.o.o. (na območju bivše Tovarne dušika Ruše), zagorelo 400 m2 mlinskih smeti. Na pomoč je priskočilo 6 gasilskih enot Gasilske zveze Ruše (51 gasilcev s 15 vozili). Obveščene so bile vse pristojne službe, ki opravljajo nalogo na prizorišču (Nacionalni laboratorij za okolje in hrano, Nacionalni inštitut za javno zdravje). Na lokacijo požara prihaja tudi direktor Uprave RS za zaščito in reševanje. Po neuradnih podatkih s strani poveljnika Gasilske zveze Ruše g. Štegerja, emisije, ki so nastale po požaru, niso nevarne za občane.  

Analiza meritev bo znana tekom dne, o čemer vas bomo takoj obvestili.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-516 Tue, 11 Jun 2019 13:09:39 +0200 Obvestilo o nameravani izvedbi preventivne dezinfekcije http://ruse.si/novice/obvestilo-o-nameravani-izvedbi-preventivne-dezinfekcije/ Obvestilo Mariborskega vodovoda d.d. Obveščamo vas, da se bo od petka 14. 6. 2019 od 8. ure do predvidoma petka 28. 6. 2019 do 8. ure, izvajala preventivna dezinfekcija pitne vode na celotnem območju Mestne občine Maribor, Občine Ruše ter Občine Selnica ob Dravi, v delu, kjer se ta običajno ne izvaja. Namen preventivne dezinfekcije, ki jo izvaja Mariborski vodovod do dvakrat letno je preprečiti razvoj mikroorganizmov v vodovodnem sistemu, ki bi lahko eventualno poslabšali kakovost pitne vode. Izbran čas preventivne dezinfekcije sovpada s pričakovanimi vremenskimi razmerami (vročinski val) in preprečitvijo razvoja mikroorganizmov v vodovodnem omrežju in pri uporabnikih.

 Ukrep je začasen in ne bo vplival na kakovost pitne vode! Voda bo tudi v času izvajanja preventivne dezinfekcije zdravstveno ustrezna, primerna za pitje, pripravo hrane in osebno higieno.                                                                                                               

Prosimo za razumevanje!

Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Mariborski_Vodovod2012_8405de3b28.jpg
news-515 Fri, 07 Jun 2019 13:45:37 +0200 Javni poziv k predlaganju kandidatov za člane Občinske volilne komisije http://ruse.si/novice/javni-poziv-k-predlaganju-kandidatov-za-clane-obcinske-volilne-komisije/ Poziv

Obrazec - Predloga kandidata OVK

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-508 Fri, 07 Jun 2019 00:00:00 +0200 Test hoje http://ruse.si/novice/test-hoje/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_PLAKAT_RUSE_PDF-page-0_9eda4db328.jpg news-514 Thu, 06 Jun 2019 14:23:00 +0200 ZABOJNIK ZA TEKSTIL http://ruse.si/novice/zabojnik-za-tekstil/ UKINITEV ZABOJNIKOV ZA TEKSTIL

 

Obveščamo vas, da bo podjetje DOBROTE, z. b. o., zaradi ekonomske situacije, v tednu od 10. -14. junija 2019 na območju Občine Ruše (naselje RUŠE, naselje BEZENA, naselje BISTRICA ob DRAVI) ukinilo/odstranilo vse 3 zabojnike za zbiranje oblačil.  Občane pozivamo, da vsa oblačila, obutev in tekstil v bodoče odlagajo na ZBIRNEM CENTRU RUŠE, ki je odprt vsak: torek in četrtek 12:00 – 18:00; soboto 9:00 – 17:00.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zabojnik-za-tekstil_69ee0b59c8.jpg
news-513 Thu, 06 Jun 2019 10:29:55 +0200 Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2019 - SAMOZAPOSLITVE http://ruse.si/novice/javni-razpis-za-dodeljevanje-pomoci-za-razvoj-podjetnistva-inovativnosti-in-turizma-v-obcini-ru/ Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2019  - SAMOZAPOSLITVE

Obrazci za prijavo (WORD) 

Datum objave: 4. 6. 2019

Rok za prijavo poteče: 1.7 2019

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-512 Wed, 05 Jun 2019 11:15:30 +0200 Javno naročilo Storitve reševanja iz vode in dajanja prve pomoči na pokritem bazenu s spremljajočimi prostori Športnega parka Ruše http://ruse.si/novice/javno-narocilo-storitve-resevanja-iz-vode-in-dajanja-prve-pomoci-na-pokritem-bazenu-s-spremljajo/ Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM, je dne 5. 6. 2019 na Portalu javnih naročil objavil javno naročilo

Storitve reševanja iz vode in dajanja prve pomoči na pokritem bazenu s spremljajočimi prostori Športnega parka Ruše.

 

Oznaka naročila je JN003748/2019-W01.

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=310765.

 

Ponudbe za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10133

 

Rok za prejem ponudb za sodelovanje: 12. 6. 2019  do 12. ure.

 

Vabljeni k sodelovanju.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_cezam_logo_063d55aa5d.jpg
news-511 Tue, 04 Jun 2019 14:23:38 +0200 Obvestilo http://ruse.si/novice/obvestilo-14/ Obveščamo vas, da bo v času od 10. 6. 2019 do 14. 6. 2019, Primoža Kuharja, dr. med., spec. druž. med., nadomeščala Jana Tertinek-Klasinc, dr. med., spec. druž. med. Obveščamo vas, da bo v času od 10. 6. 2019 do 14. 6. 2019, Primoža Kuharja, dr. med., spec. druž. med., nadomeščala Jana Tertinek-Klasinc, dr. med., spec. druž. med.

ORDINACIJSKI ČAS:

Ponedeljek, od 8.00 do 12.00 ure

Torek, od 14.00 do 18.00 ure

Sreda, od 8.00 do 12.00 ure

Četrtek, od 8.00 do 12.00 ure

Petek, od 8.00 do 12.00 ure

 

Hvala za razumevanje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-510 Tue, 04 Jun 2019 14:14:41 +0200 ! OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI CESTE - JUGOVA ULICA! http://ruse.si/novice/obvestilo-o-popolni-zapori-ceste-jugova-ulica/ Zapora bo izvedena od sobote, 8. junija 2019 od 6:00 ure do ponedeljka, 10 junija do 15:00 ure.Vse udeležence se naproša, da upoštevajo prometno signalizacijo in navodila izvajalcev. Obvestilo o popolni zapori ceste

Odločba zapore ceste

Soglasje DRSI

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-509 Tue, 04 Jun 2019 07:27:04 +0200 OBČINSKI PRAZNIK & LETNI ŠPORTNI VIKEND 2019 http://ruse.si/novice/obcinski-praznik-letni-sportni-vikend-2019/ Program:

Občinski praznik&Letni športni vikend 1

Občinski praznik&Letni športni vikend 2

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Obcinski_praznik19_1x1_ff8c12528d.jpg
news-507 Tue, 28 May 2019 15:10:32 +0200 Občina Ruše spodbuja delovanje društev http://ruse.si/novice/obcina-ruse-spodbuja-delovanje-drustev/ Občina Ruše spodbuja delovanje društev

Društva v naši občini delujejo na različnih področjih. Za lažje delovanje jim občina daje podporo s sofinanciranjem programov in projektov, saj želimo s tem vzpodbuditi društveno dejavnost in društvom omogočiti ugodne pogoje za delovanje. Gre za sofinanciranje dejavnosti društev iz področja dejavnosti otrok in mladine, sociale, športa, kulturnih društev, dejavnosti upokojencev in drugih.

Občina financira predvsem programe in projekte, ki so v interesu prebivalcev in so v splošno korist lokalne skupnosti. Financiranje poteka neposredno ali preko javnih razpisov.

Do zdaj so se že zaključili javni razpisi na področju kulture, športa in posebnih skupin, v teku so javni razpisi za: donatorska sredstva, ki se zaključi 10. 11. 2019, sofinanciranje prostočasnih in ustvarjalnih aktivnosti za otroke, ki se zaključi 7. 6. 2019 ob 12. uri ter javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa, ki se zaključi 30. 11. 2019. V bližnji prihodnosti predvidevamo izpeljati razpis za medgeneracijski center, ter v mesecu avgustu javni razpis za dodelitev štipendij dijakom in študentom za prihodnje šolsko oz. študijsko leto. O uspešnosti in višini sredstev bodo društva pisno obveščena, porabljena pa morajo biti do konca koledarskega leta.

Naj za lažjo predstavo navedemo, da je za društva v proračunu v letu 2019 namenjenih 345.043,00 EUR.

Razpisi za financiranje društev so bili vezani na sprejem proračuna in so bili objavljeni nekoliko kasneje, kot je to običajno. Kot je znano, smo v Občini Ruše želeli sprejeti realen proračun, ki bo po vseh postavkah deloval tudi v praksi. Zato se društvom za kasnejšo razdelitev sredstev opravičujemo. Odločitev o začasnih finančnih sofinanciranjih društev nismo sprejeli, ker bi lahko potrjen proračun bil drugačen od načrtovanega in bi društvom, ki bi na začasnih shemah načrtovali svoje aktivnosti, povzročil škodo. Ob tej priložnosti naj omenimo, da bomo v sodelovanju z društvi in preostalimi deležniki prilagodili pravilnike, ki bodo olajšali financiranje društev v naši občini.

V prihodnje želimo, da se v delovanje društev vključi čim več mladih in otrok. Spodbujali bomo medgeneracijska društva ter nagrajevali društva z dolgoletno in uspešno tradicijo delovanja. Spodbujali bomo tista športna društva, ki dosegajo vidne rezultate in tista športna društva s profesionalnimi športniki.

Vsem aktivnim društvom, ki prispevajo k boljšemu vzdušju v našem življenjskem okolju, se zahvaljujemo. Zagotovo dajejo izjemen pomen pri nadaljnjem razvoju naše lokalne skupnosti, medsebojni povezanosti in sodelovanju občank in občanov.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-506 Fri, 17 May 2019 13:23:15 +0200 Obvestilo http://ruse.si/novice/obvestilo-13/ Iz Marproma so sporočili, da ta vikend ( 18. in 19.5.2019) ne bodo opravljeni avtobusni prevozi na Pohorje.Hvala za razumevanje. ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png news-505 Wed, 15 May 2019 13:39:52 +0200 Obvestilo http://ruse.si/novice/obvestilo-12/ Obveščamo vas, da bo ambulanta Primoža Kuharja, dr. med., spec. druž. med. v petek, 17. 5. 2019, zaprta zaradi izobraževanja.

Nujne primere bo nadomeščal Edvard Kos, dr. med., med svojim delovnim časom.

 

Hvala za razumevanje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-504 Wed, 15 May 2019 13:12:55 +0200 Posebni avtobusni liniji na Pohorju http://ruse.si/novice/posebni-avtobusni-liniji-na-pohorju/ V obdobju od 18. maja do 1. septembra letos bosta na območju Pohorja ob vikendih in praznikih na razpolago dve posebni avtobusni liniji: ena na relaciji Ruše–Areh–Bellevue–Botanični vrt in druga Botanični vrt–Hoče–Bellevue–Areh–Ruše. Na obeh bo Marprom opravljal prevoz ob sobotah, nedeljah in praznikih ob ugodnih vremenskih razmerah. Manjša avtobusa, opremljena s prikolico za kolesa, bosta na omenjenih linijah opravila pet voženj dnevno; natančen vozni red in aktualne informacije o vožnjah bodo na voljo na naših spletnih straneh.Cena enosmerne vozovnice znaša 3 evre za odrasle in 1 evro za otroke (6–15 let), medtem ko je prevoz kolesa brezplačen. Vabimo vas, da izkoristite možnost avtobusnega prevoza na oziroma po Pohorju z vmesnimi postajami pri več znanih izletniških in turističnih točkah. Plakat

Zloženka

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_PohorjeBus_1024_600_32d1a43cd0.jpg
news-503 Fri, 10 May 2019 13:22:10 +0200 POMEMBNO OBVESTILO! ZAPRTA REGIONALNA CESTA NA ODSEKU RUŠE - PUŠČAVA http://ruse.si/novice/pomembno-obvestilo-zaprta-regionalna-cesta-na-odseku-ruse-puscava/ INFORMACIJA ZA JAVNOST

 

Zaradi podora s Falske pečine, zaprta regionalna cesta na odseku Ruše –Puščava.

Informacije o stanju cest in prometa so na voljo na spletnem portalu Prometno informacijskega centra za državne ceste, in sicer www.promet.si  ali tel. št. 1970.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-502 Fri, 10 May 2019 07:47:24 +0200 Javno naznanilo o predstavitvi delovnega gradiva za pripravo izhodišč OPPN za del enote (EUP) Ru04 v naselju Smolnik http://ruse.si/novice/javno-naznanilo-o-predstavitvi-delovnega-gradiva-za-pripravo-izhodisc-oppn-za-del-enote-eup-ru04/ Javno naznanilo o predstavitvi delovnega gradiva za pripravo izhodišč OPPN za del enote (EUP) Ru04 v naselju Smolnik

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-501 Thu, 09 May 2019 11:53:07 +0200 Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ruše http://ruse.si/novice/javno-naznanilo-o-javni-razgrnitvi-predloga-odloka-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-programu-opr/ Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ruše

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-500 Thu, 09 May 2019 11:49:27 +0200 Jano naznanilo o javni razgrnitvi predloga Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Ruše http://ruse.si/novice/jano-naznanilo-o-javni-razgrnitvi-predloga-odloka-o-turisticni-in-promocijski-taksi-v-obcini-ruse/ Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Ruše

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-499 Thu, 09 May 2019 11:45:08 +0200 Javno naznanilo o javni razgrnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Snaga d. o. o. http://ruse.si/novice/javno-naznanilo-o-javni-razgrnitvi-odloka-o-ustanovitvi-javnega-podjetja-snaga-d-o-o/ Javno naznanilo o javni razgrnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Snaga d. o. o. 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-498 Thu, 09 May 2019 09:34:45 +0200 DiscOver Balkan Disc Golf Tour - AREH http://ruse.si/novice/discover-balkan-disc-golf-tour-areh/ V soboto in nedeljo, 11. - 12. maja je na Arehu mednarodno tekmovanje v disk golfu.Več informacij: Andreja Bernjak 040 207 370 DiscOver Balkan Disc Golf Tour – AREH

 

 

V soboto in nedeljo, 11.-12. maja bo Mariborsko Pohorje ponovno prizorišče mednarodnih tekmovanj, tokrat v disk golfu. Na Arehu bo turnir potekal v sklopu turneje DiscOver Balkan Disc Golf Tour 2019, ki pod tem imenom združuje tri turnirje. Ostala dva bosta potekala v Srbiji (Beograd, junij: 8-9.6.2019) in na Hrvaškem (Platak, september: 7.-8. 9.2019).

 

Turnir na Arehu organizira Disk golf klub Pomurje, Športno društvo ABC in Frizbi zveza Slovenije v sodelovanju z občino Ruše, ki bo po zimski sezoni igrišče te dni ponovno vzpostavila. Turnir se organizira s ciljem popularizacije disk golfa in krepitve vezi med že obstoječimi skupnostmi in igralci.

 

Organizatorji na dvodnevnem turnirju pričakujejo do 50 igralcev iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Srbije, nekateri med njimi so tudi vrhunski igralci disk golfa v Evropi. V soboto bodo odigrali dve rundi z začetkom ob 9:30 uri, v nedeljo pa se ob isti uri začne tretja runda, ki ji bo okrog 14:00 ure sledil finale najboljših igralcev.

Vsak dan po turnirju bodo obiskovalcem omogočili, da bodo lahko spoznali igro in se tudi sami preizkusili v njej.

 

 

Kaj je disk golf?

Disk golf je šport, ki je po pravilih podoben tradicionalnemu golfu, le da namesto palice in žogice igralci uporabljajo diske različnih oblik in tež. Disk golf "luknja" je t.i. koš, ki disk ulovi med letom. Zmagovalec runde disk golfa je igralec, ki progo odigra v najmanj metih.

Disk golf zagotavlja trening celega telesa, aerobno vadbo, ki pomeni zelo malo tveganja za telesne poškodbe in spodbuja kombinacijo fizičnih ter umskih sposobnosti. Povečuje sposobnost koncentracije, razvoj samozavesti, potrpljenja, fair playa, ponuja športno udejstvovanje in sprostitev v naravi.

 

 

Vse bolj priljubljen šport

Zaradi dostopnosti je disk golf vse bolj priljubljen tudi v Evropi. V  njem lahko uživajo ljudje vseh starosti, se z njim ukvarjajo tekmovalno ali rekreativno, nanj lahko gledamo tudi kot sprehod v naravo z dodatnim izzivom oz. ciljem. Začetni stroški nakupa opreme so dosegljivi praktično vsakomur, igrišča pa so po navadi del mestnih ali športnih parkov in dostopna širši javnosti.

V Evropi je prestolnica disk golfa Finska z več kot 700 igrišči, ki jih uporablja več kot 200.000 ljudi in kjer se jih vsako leto na novo postavi več deset. Iz severnih Evropskih držav se šport širi v večja mesta srednje Evrope (Dunaj, Graz, Budimpešta, Praga,..),  pa tudi v manjša mesta in kraje, še posebej tja, kjer želijo prebivalcem in obiskovalcem ponuditi dodatnih športnih aktivnosti.

 

 

Disk golf kot športni turizem

Veliko igralcev zaradi disk golfa potuje v različne države in tudi kontinente. Ker so turnirji večdnevni, to pomeni tudi nočitve pri lokalnih ponudnikih in raziskovanje območja, pokrajine ali države. Vse več ponudnikov in organizatorjev ponuja zraven turnirjev širše zasnovane turistične pakete, v katere se vključuje lokalne ponudnike območja s paketi za vso družino in prijatelje.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_disc_golf_7cf537853e.jpg
news-490 Tue, 30 Apr 2019 18:00:00 +0200 KRESOVANJE 2019 http://ruse.si/novice/kresovanje-2019/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_kres_tisk_2d0eb13174.jpg news-497 Tue, 30 Apr 2019 13:23:08 +0200 Obvestilo - letovanje otrok http://ruse.si/novice/obvestilo-letovanje-otrok/ Sprejemanje izpolnjenih vlog za izračun subvencioniranja letovanja otrok se začne v sredo, 8. maja 2019. Obvestilo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-495 Mon, 29 Apr 2019 09:04:49 +0200 Marprom - Vozni red Ruše - Areh - Bellevue - Botanični vrt http://ruse.si/novice/marprom-vozni-red-ruse-areh-bellevue-botanicni-vrt/ Vozni red

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-494 Mon, 29 Apr 2019 07:06:26 +0200 Otvoritev sezone v Športnem parku Ruše z dogodkom "Dan rekreativnega športa" http://ruse.si/novice/otvoritev-sezone-v-sportnem-parku-ruse-z-dogodkom-dan-rekreativnega-sporta/ V soboto, 4. 5. 2019 ob 9:00 uri, z dogodkom »Dan rekreativnega športa«, v Športnem parku Ruše, odpiramo sezono rekreacije, kjer bomo obiskovalcem, skupaj s sodelujočimi športnimi društvi,

športnimi vaditelji in organizacijami na zabaven način predstavili možnosti preživljanja prostega časa v Rušah.

 

Dan rekreativnega športa v Športnem parku Ruše bomo namenili rekreaciji in športu za vse generacije, zato smo organizirali pester celodnevni program za vse okuse: rekreativce, ljubitelje vodnih športov, družine in vse zabave željne obiskovalce.

 

Uživali boste lahko v izjemno pestrem naboru aktivnosti, kot so odbojka na mivki, ulična košarka, animacija za najmlajše, rolanje, hokej na rolerjih, kegljanju, skejtanju,

družinskem kolesarjenju, slackline delavnicah, vodenih vadbah, veslanju in SUP-anju na bližnji Dravski plaži s KURSom.  Ta dan bodo tudi odprta vrata Bazena Ruše (s posebno ponudbo - vstop za 1 EUR) in predstavitvi vodne košarke.

 

Letošnji dan bodo prvič popestrili tudi posebni dogodki, kot je prikaz dela s štirinožnimi ljubljenčki, poslikava obrazov, cirkuške vragolije in pestro kulinarično ponudbo Gud Street Fud in domačih palačink.

 

Ta dan se bo prav tako odvilo uvodno tekmovanje slovenske pump lige »Pumpaj Slovenja« ter turnirja v odbojki na mivki in ulični košarki.

 

Vse aktivnosti so za obiskovalce brezplačne!

 

Celoten program prireditve: http://www.sportniparkruse.si/dan-rekreativnega-sporta-4-maj-2019/

Spremljajte nas na naši Facebook strani: Športni park Ruše

 

Druženje bomo v športno rekreacijskem duhu zaključili okrog 23:00.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_spport_ruse_9fef7f5f3f.png
news-493 Fri, 26 Apr 2019 11:29:36 +0200 Obvestilo http://ruse.si/novice/obvestilo-11/  

Otroška zobna ambulanta v Rušah, Stadionska 4, je zaradi rednega letnega dopusta od 29. 4. 2019 do 3.5.2019 zaprta.

V primeru bolečin se naj za otroke poišče pomoč v ambulanti ZD Maribor, Ljubljanska ulica 42 in Ul. Kneza Koclja 10., Maribor.

Odrasli naj poiščejo pomoč pri dežurnem zobozdravniku, ki je razporejen po  seznamu. 

Hvala za razumevaje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-492 Thu, 25 Apr 2019 13:37:21 +0200 Obvestilo o sprejetem proračunu Občine Ruše za leto 2019 http://ruse.si/novice/obvestilo-o-sprejetem-proracunu-obcine-ruse-za-leto-2019/ Obvestilo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb_crna_podlaga_839c360fa5.png
news-491 Wed, 24 Apr 2019 07:21:13 +0200 Obvestilo http://ruse.si/novice/obvestilo-10/  

Obveščamo vas, da bo v času od 26. 4. 2019 do 3. 5. 2019 odsoten Edvard Kos, dr. med.

 Zdravnika bo nadomeščala Jana Tertinek, dr. med. po naslednjem razporedu:

 

-          26. 4.  2019 med 8.00 in 12.00,

-          29. 4. 2019 med 14.00  in 18.00,

-          30. 4. 2019 med 8.00  in 12.00,

-          3. 5. 2019 med 8. in 12.00.


Hvala za razumevanje.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-485 Sat, 13 Apr 2019 09:00:00 +0200 VABILO NA ČISTILNO AKCIJO http://ruse.si/novice/vabilo-na-cistilno-akcijo/ Čistilna akcija bo potekala v soboto, 13. 4. 2019. ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm__iISTILNA_AKCIJA_-_2019_VABILO-1_8d8befe20a.jpg news-489 Fri, 12 Apr 2019 14:00:14 +0200 Poziv društvom, zavodom in drugi zainteresirani javnosti k soustvarjanju občinskega glasila Ruške novice http://ruse.si/novice/poziv-drustvom-zavodom-in-drugi-zainteresirani-javnosti-k-soustvarjanju-obcinskega-glasila-ruske/ Poziv društvom, zavodom in drugi zainteresirani javnosti k soustvarjanju občinskega glasila Ruške novice

Podlaga za prispevek

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-488 Fri, 12 Apr 2019 13:54:10 +0200 Javni poziv za predlaganje kandidatov v svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj v občini Ruše http://ruse.si/novice/javni-poziv-za-predlaganje-kandidatov-v-svet-za-varstvo-pravic-najemnikov-stanovanj-v-obcini-ruse/ Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

Javni poziv za predlaganje kandidatov v svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj v občini Ruše

Obrazec kandidature

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-487 Tue, 09 Apr 2019 15:25:33 +0200 Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ruše http://ruse.si/novice/javni-razpis-za-podelitev-priznanj-obcine-ruse-2/ Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o prazniku in priznanjih Občine Ruše (MUV, št. 22/99) Komisija za podelitev priznanj objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RUŠE

Besedilo razpisa

Obrazec - Predlog za podelitev priznanja Občine Ruše

Datum objave: 9. 4. 2019

Rok za oddajo predlogov: 6. 5. 2019 do 15. ure

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-486 Tue, 09 Apr 2019 15:20:32 +0200 Poziv društvom za sodelovanje pri občinskem prazniku http://ruse.si/novice/poziv-drustvom-za-sodelovanje-pri-obcinskem-prazniku/ Vabilo k sodelovanju pri ustvarjanju programa prireditev "Polet v poletje" Poziv za društva - občinski praznik 2019 (PDF)

Obrazec za prijavo programa prireditev

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-482 Fri, 05 Apr 2019 07:30:00 +0200 VABILO NA 1. KRVODAJALSKO AKCIJO http://ruse.si/novice/vabilo-na-1-krvodajalsko-akcijo-1/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_VABILO_NA_1._KRVODAJALSKO_AKCIJO_5._4._2019-page0001_f73c11d1a7.jpg news-484 Wed, 03 Apr 2019 17:00:00 +0200 PREDSTAVITEV BIKE PARKA http://ruse.si/novice/predstavitev-bike-parka/ Spoštovani občinski svetniki in svetnice,

 

bivši župan in občinski svetnik Uroš Razpet vabi danes, v sredo, 3. 4. 2019 ob 17. uri v Dom kulture Ruše, na predstavitev projekta Matavškova jama (kolesarski poligon).

Vabljena tudi zainteresirana javnost.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_bike_predstavitev_8e608787da.png
news-483 Thu, 28 Mar 2019 10:40:51 +0100 JAVNI POZIV - gostinske storitve na prireditvi Kresovanje Ruše http://ruse.si/novice/javni-poziv-gostinske-storitve-na-prireditvi-kresovanje-ruse/ JAVNI POZIV - gostinske storitve na prireditvi Kresovanje Ruše

Datum objave poziva: 28. 3. 2019

Rok za oddajo vloge: 5. 4. 2019

Besedilo javnega poziva

Obrazec 1

Obrazec 2

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-481 Wed, 27 Mar 2019 12:39:38 +0100 EVROPSKE VOLITVE 2019 - pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Ruše http://ruse.si/novice/evropske-volitve-2019-pogoji-za-pridobitev-pravice-do-uporabe-plakatnih-mest-na-obmocju-obcine-r/ Pogoji za plakatiranje (PDF)

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-480 Wed, 27 Mar 2019 07:43:56 +0100 OBVESTILO http://ruse.si/novice/obvestilo-9/ Obvestilo

 

Obveščam Vas, da bo ambulanta zdravnika Primož-a Kuhar-ja dr.med., spec.druž.med, v sredo 27.03.2019 odprta od 13:00 do 19:00 ure.  

 

Za nujne primere se lahko pacienti obrnejo na:

Nujna medicinska pomoč deluje neprekinjeno, tel.: 112.

 

Ambulanta za nujno medicinsko pomoč – dežurna ambulanta deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (prizidek kirurške stolpnice).

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-479 Fri, 22 Mar 2019 14:24:37 +0100 ČISTILNA AKCIJA 2019 http://ruse.si/novice/cistilna-akcija-2019/ Letošnja čistilna akcija se bo odvijala v soboto, 13. aprila 2019, s pričetkom ob 9. uri. Obvestilo o čistilni akciji 2019

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-478 Fri, 22 Mar 2019 14:16:26 +0100 POMEMBNO OBVESTILO - lokalni vodni vir pitne vode Mucova pečina http://ruse.si/novice/pomembno-obvestilo-lokalni-vodni-vir-pitne-vode-mucova-pecina/ Vse uporabnike lokalnega vodnega vira Mucova pečina obveščamo, da je bila pri izrednem vzorčenju izbranih lokalnih zajetij pitne vode, ki niso v sistemu javne vodooskrbe, s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, na tem vodnem viru ugotovljena neskladnost zaradi prisotnosti nedovoljenih bakterij, zato do nadaljnjega priporočamo prekuhavanje vode.

NAVODILO ZA PREKUHAVANJE VODE

Povzetek priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS

Potem ko voda zavre, priporočamo, naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku. Tako pripravljeno jo za pitje uporabljamo 24 ur. Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (pivnik, filter za kavo).

OCENA KAKOVOSTI NARAVNIH IZVIROV V MESTNI OBČINI MARIBOR IN OBČINI RUŠE

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-477 Tue, 19 Mar 2019 13:17:37 +0100 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi/souporabi poslovnih prostorov v Centru interesnih dejavnosti v Rušah http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-o-uporabisouporabi-poslovnih-prostorov-v-centru-interesnih-de/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi/souporabi poslovnih prostorov v Centru interesnih dejavnosti v Rušah

 

 

 

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

Prostori v Centru interesnih dejavnosti v Rušah, 

(sobe od 1 – 7)

Namera bo objavljena do:

9. 4. 2019

 

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati opredelitev in namen uporabe poslovnega prostora. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še usklajevanje o terminih in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnega poslovnega prostora ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Za ogled se je potrebno dogovoriti.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-476 Fri, 15 Mar 2019 10:24:36 +0100 DRUŽENJE Z NOVIMI ČLANI KRAJEVNEGA ODBORA SMOLNIK http://ruse.si/novice/druzenje-z-novimi-clani-krajevnega-odbora-smolnik/ Vabilo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-475 Thu, 14 Mar 2019 13:40:29 +0100 Prihajajo 9. GLAZERJEVI DNEVI, 16. – 24. marec 2019! http://ruse.si/novice/prihajajo-9-glazerjevi-dnevi-16-24-marec-2019/ Z njimi bomo že devetič proslavili rojstvo in se spomnili našega rojaka, slovenskega pesnika Janka Glazerja.

Osrednja slovesnost bo posvečena njegovi poeziji, ki nas še vedno na poseben način povezuje z aktualnimi umetniki in današnjim časom.

Posebno pozornost namenjamo pesniškim gostom in GLAZERJU V PREVODU. Z osrednjo temo  so povezane številne prireditve, ki jih najdete v priloženem programu.

Z nami bodo posebni gostje: 

 Hussein Habasch (Kurdistan),

Fawzi Abder Rahim ( Palestina ),

Jože Livijen ( Prekmurje),

Szabó Palócz Attila (Madžarska)

in nagrajenec Prešernovega sklada, pesnik Jure Jakob
  

Pesniki bodo svoje in Glazerjeve pesmi brali v kurdskem, romskem, madžarskem, arabskem in slovenskem jeziku in tako pričarali Glazerja v  neobičajnem, drugačnem zvenu.

 

PROGRAM:

Sobota, 16. 3. 2019 ob 21:00, Dom kulture Ruše

ROLL OVER GLAZER,  rock koncert

Standby + X-ray band

Koprodukcija: KURS, CEZAM

 

Torek, 19. 3. 2019, ob 16:30, Dom kulture Ruše

Igramo.com, OŠ Janka Glazerja Ruše
Kubanska ljudska pravljica: ČAROVNIČIN DVOREC, gledališka predstava

Režija, mentorstvo. Jana Terbuc, Metka Koper

Soorganizacija: CEZAM in OŠ Janka Glazerja Ruše

 

Sreda, 20. 3. 2019 ob 13h, Dom kulture Ruše

PODELITEV NAGRAD OB 20. NATEČAJU JANKA GLAZERJA GSKŠ RUŠE

Zaključek 20. umetniškega natečaja  GSKŠ, ki predstavlja ustvarjanje mladih iz osnovnih in srednjih šol ki predstavlja ustvarjanje dijakov ter učencev osnovnih šol.

Mladi ustvarjajo na področju literarne, likovne, glasbene in uprizoritvene umetnosti. 

Soorganizacija: CEZAM in Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

 

Sreda, 20. 3. 2019 ob 18h, Dom kulture Ruše

ŠOPEK ZBOROVSKEGA PETJA: ŽPZ Glasbena matica Maribor, Vokalna skupina ARS Lovrenc,  MePZ Rosika Lovrenc, Moški PZ Pavza Selnica, Vokalna skupina Veter, Kud Svoboda Bistrica ob Dravi

Koprodukcija: CEZAM, Društvo Glazerjeva domačija  

 

Četrtek, 21. 3. 2019, Knjižnica Janka Glazerja Ruše

Naši duhovniki in njihova dela - 6. Glazerjev posvet in ekskurzija (21. - 22. 3. 2019).

Organizatorja Društvo za razvoj Lira in Mariborska knjižnica

 

Petek, 22. 3. 2019, ob 20h, Dom kulture Ruše

SVEČANA PESNIŠKA AKADEMIJA JANKA GLAZERJA

s slavnostnimi gosti, nagrajencem Prešernovega sklada, pesnikom Juretom Jakobom in ruškimi glasbeniki: Barbaro Gabrielle, Heleno Terbuc, Damirjem Knezom, Brinom Bernatovičem in raperjem Toxsick-om.

Pesniški gostje in znane osebnosti recitirajo Glazerja v kurdskem, madžarskem, romskem, in arabskem jeziku.

Koprodukcija: CEZAM, Društvo Glazerjeva domačija

VABILO

Prosimo, da udeležbo potrdite najkasneje do 18.3.2019.

 

Sobota, 23. 3. 2019, ob 11h, Knjižnica Janka Glazerja Ruše

ZDRUŽENE DRŽAVE POEZIJE, Glazer v prevodu

Njegove pesmi med Kurdistanom, Palestino, Prekmurskimi Romi in Madžarsko

 

TUJI IN DOMAČI PESNIKI KNJIŽNICI PODARIJO SVOJO KNJIGO IN BEREJO NJEGOVO IN SVOJO POEZIJO

Hussein Habasch (Kurdistan),

Fawzi Abder Rahim ( Palestina ),

Jože Livijen ( Prekmurje),

Szabó Palócz Attila (Madžarska),

Koprodukcija: CEZAM, Mariborska knjižnica, Društvo Glazerjeva domačija

 

 

Nedelja, 24. 3. 2019, ob 11:00, Dom kulture Ruše

Matineja za otroke: MEDVEDJA SIMFONIJAgledališka predstava

Gledališče KUKUC. Otroški abonma Lučka

CEZAM

 

*Glazerjevi dnevi in CEZAM si pridržujeta pravico do spremembe programa.

 

Glazerjeve dneve 2018 v sodelovanju pripravljajo:

CEZAM, Občina Ruše, Društvo Glazerjeva domačija, KURS, Mariborska knjižnica, OŠ Janka Glazerja Ruše, Klub KU-KU, Likovno društvo RULIK, Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Urad RS za mladino

 

Informacije: CEZAM Ruše, tel.: 031 388 635, 041 875638 * 

www.cezam.org * pisarna@cezam.org

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Glazer_2019_CL_cover_220x280_PRINT_353623d633.jpg
news-474 Tue, 12 Mar 2019 12:45:49 +0100 Razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto - pleskar http://ruse.si/novice/razpis-za-prosto-strokovno-tehnicno-delovno-mesto-pleskar/ Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih  (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto:

PLESKAR v Režijskem obratu

Datum objave: 11. 3. 2019

Rok za prijavo: 22. 3. 2019

Razpis

Obveščamo vas, da vlogo za zaposlitev lahko oddate do vključno 22. 3. 2019, saj je bil po pomoti napačno zapisan datum sprejema prijav na spletni strani Zavoda za zaposlovanje RS.

Obrazec za prijavo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-473 Fri, 08 Mar 2019 10:49:35 +0100 Čestitke ob dnevu žena http://ruse.si/novice/cestitke-ob-dnevu-zena/ Spoštovane občanke.

Danes je Vaš dan, 8. marec!

Iskrene čestitke ob dnevu žena.

Želimo Vam prijeten dan.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_vrtnice_3e1738c96d.jpg
news-472 Wed, 06 Mar 2019 10:58:50 +0100 Proračun Občine Ruše 2019 http://ruse.si/novice/proracun-obcine-ruse-2019/ Občina Ruše po poti hitrejšega razvoja z razvojno naravnanim predlogom proračuna in ukrepi za privabljanje mladih družin, z znižanjem komunalnega prispevka za mlade do 35 let in zvišanjem nagrade ob rojstvu otroka iz 65 € na 350 €. V Občini Ruše želimo zagotoviti pogoje za varno in kakovostno bivanje občank in občanov ter za uspešen razvoj občine na podlagi njene turistično privlačne lege in naravnih danosti. V predlogu proračuna je za investicije s katerimi se zasleduje cilj po izboljšanju kakovosti življenja in ustvarjanja v Občini Ruše predvideno več kot dva milijona sredstev. Prioritetni razvojni cilji so ureditev potrebne komunalne infrastrukture, predvsem celovito reševanje problematike odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda. Zagotovitev pogojev za izgradnjo doma za starostnike, center Ruš spremeniti v urejeno mestno središče z ureditvijo trga v Rušah, izgradnjo ekoloških otokov, s sofinanciranjem fasad v mestnem jedru, adaptacijo Kulturnega doma Ruše z umeščeno galerijo, ureditev pokopališča - tlakovanje, razsvetljava. Z nadaljnjo prenovo in izgradnjo cest po prioritetnem seznamu, ureditvijo javne razsvetljave, ureditev sprehajalnih poti. Prav tako bo občina celovito poskrbela za starejše občane z 100% subvencioniranjem  avtobusnih vozovnic, vzpostavitvijo medgeneracijskega centra, pričetkom projekta »Dom starostnikov«, in povišanje sredstev za dnevni center in e- oskrbo.

V predlogu proračuna za leto 2019 so zagotovljena tudi sredstva za nadaljevanje dobrih projektov iz preteklega mandata. Tako se bo nadaljevalo z realizacijo projektov:

 

-          Dravska kolesarska pot,

-          Ureditve avtobusnih postaj,

-          Ureditev mrliške vežice,

-          Ureditev Matavškove gramoznice,

-          Ureditev trga v Bistrici ob Dravi,

-          Urejanje cest, javne razsvetljave, in druge komunalne infrastrukture.

 

S predlogom proračuna želimo v Občini Ruše zagotoviti pogoje za varno in kakovostno bivanje občank in občanov ter za uspešen nadaljnji razvoj občine na podlagi njene turistično privlačne lege in naravnih danosti.

 

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Ruše za leto 2019 traja od 6.3.2019 do 5.4.2019.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_osor_seja_82a765c223.jpg
news-471 Tue, 05 Mar 2019 12:34:19 +0100 Aktivnosti VGC Štajerska za mesec marec 2019 http://ruse.si/novice/aktivnosti-vgc-stajerska-za-mesec-marec-2019/ Aktivnosti VGC Štajerska za mesec marec 2019

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_VGC_Stajerska-logotip_f2f775cabe.jpg
news-470 Tue, 05 Mar 2019 07:19:19 +0100 Obvestilo http://ruse.si/novice/obvestilo-8/ OBVESTILO

Obveščamo vas, da bo v času od 11. 3. 2019 do 15. 03. 2019 zaradi RLD odsoten KOS Edvard, dr. med.

Zdravnika bo nadomeščala Praper Lidija, dr. med. Nadomeščanje bo potekalo po naslednjem razporedu:

-       11.03.2019   14.00 – 18.00 

-       12.03.2019   08.00 – 12.00 

-       13.03.2019   08.00 – 12.00 

-       14.03.2019   08.00 -  12.00 

-       15.03.2019   08.00 -  12.00 

 

Hvala za razumevanje!

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-469 Fri, 01 Mar 2019 09:48:30 +0100 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi/souporabi poslovnih prostorov v paviljonu pri Domu krajanov Bezena http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-o-uporabisouporabi-poslovnih-prostorov-v-paviljonu-pri-domu-k/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi/souporabi poslovnih prostorov v paviljonu pri Domu krajanov Bezena

 

 

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

Prostori v paviljonu pri Domu krajanov Bezena, v ponedeljek, torek in sredo od 8. – 9. ure ter v četrtek in petek od 8. – 10. ure.

Namera bo objavljena do:

21. 3. 2019

 

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še usklajevanje o terminih in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnega poslovnega prostora ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-468 Wed, 27 Feb 2019 09:34:22 +0100 Obvestilo http://ruse.si/novice/obvestilo-7/  

Obveščam Vas, da bo ambulanta zdravnika Primoža Kuharja dr. med., spec. druž. med v sredo 27.02.2019 odprta od 12:00 do 18:00 ure.

 

Za nujne primere se lahko pacienti obrnejo na: Nujna medicinska pomoč deluje neprekinjeno, tel.: 112.

 

Ambulanta za nujno medicinsko pomoč – dežurna ambulanta deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (prizidek kirurške stolpnice).

 

Hvala za razumevanje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-467 Thu, 21 Feb 2019 10:48:30 +0100 NAJDENI KLJUČI VOZILA OPEL http://ruse.si/novice/najdeni-kljuci-vozila-opel/ Policisti policijske postaje Ruše, smo dne 20.2.2019 okoli 10.00 ure, našli v Bistrici ob Dravi na vozišču Ruške ceste v bližini trgovine "Klasek" ključ, ki pripada vozilu znamke Opel.

Ključ se nahaja na Policijski postaji Ruše in ga je možno prevzeti v času uradnih ur.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_opel_kljuci__sneto_z_www.rfantasy.si_f33ef490ac.jpg
news-466 Thu, 21 Feb 2019 10:45:38 +0100 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi/souporabi poslovnega prostora v objektu Doma kulture Bistrica ob Dravi http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-o-uporabisouporabi-poslovnega-prostora-v-objektu-doma-kulture/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

 

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi/souporabi poslovnega prostora v objektu Doma kulture Bistrica ob Dravi

 

 

 

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

Poslovni prostor (dvorana in oder v pritličju), v Domu kulture Bistrica ob Dravi, ob nedeljah, v času od 17.50 do 19.30 ure.

Namera bo objavljena do:

13.3.2019

 

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še usklajevanje o terminu in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnega poslovnega prostora ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-465 Wed, 20 Feb 2019 14:21:40 +0100 Jubilejna podelitev priznanj Blaža Kumerdeja http://ruse.si/novice/jubilejna-podelitev-priznanj-blaza-kumerdeja/ V Muzeju novejše zgodovine Slovenije so 14. 2. 2019, dvajsetič podelili priznanja Blaža Kumerdeja za prispevek v vzgoji in izobraževanju. S priznanji se predstavi visoke strokovne dosežke posameznikov in ustanov pri delu z mladimi, poudari njihovo ustvarjalnost in inovativnost ter se jim zahvali za prvovrstno sodelovanje z zavodom.

Strokovna skupina za razvijanje in uvajanje posodobitev v pedagoško prakso Osnovne šole Janka Glazerja Ruše (Ljiljana Mićović Struger – vodja, Tatjana Lubej, dr. Andreja Kljajič, Boštjan Ravnjak, Franc Jakoš, ravnatelj Ladislav Pepelnik) je v zadnjih dvanajstih letih vključena v vse projekte in razvojne naloge zavoda za šolstvo, svoje delo in rezultate pa kot primere odlične prakse predstavljajo na posvetih ter spodbujajo razvoj spodbudnega in varnega učnega okolja v regiji in po Sloveniji.

Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani: www.zrss.si/objava/jubilejna-podelitev-priznanj-blaza-kumerdeja-za-prispevek-v-vzgoji-in-izobrazevanju.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_sola_6ae23c9192.jpg
news-464 Wed, 20 Feb 2019 13:20:10 +0100 Obvestilo http://ruse.si/novice/obvestilo-6/ Obvestilo

Obveščam Vas, da bo zdravnik Primož Kuhar dr.med., spec.druž.med v soboto 23.02.2019 odsoten zaradi rednega letnega dopusta. Za nujne primere se lahko pacienti obrnejo na:

Nujna medicinska pomoč deluje neprekinjeno, tel.: 112.

Ambulanta za nujno medicinsko pomoč – dežurna ambulanta deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (prizidek kirurške stolpnice).

 

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-463 Fri, 15 Feb 2019 09:20:22 +0100 OBČINA NE BO NADALJEVALA SODNIH POSTOPKOV PREJŠNJEGA VODSTVA IN S TEM TROŠILA JAVNA SREDSTVA ZA ODVETNIŠKE STORITVE http://ruse.si/novice/obcina-ne-bo-nadaljevala-sodnih-postopkov-prejsnjega-vodstva-in-s-tem-trosila-javna-sredstva-za-o/ Občina Ruše je umaknila obtožnico zoper Bojano Muršič, ki jo je sprožilo prejšnje vodstvo občine v zadevi nakupa flisov, kljub temu, da je leta 2017 tožilec umaknil zahtevo za preiskavo. Občina ne bo nadaljevala sodnih postopkov prejšnjega vodstva občine in še naprej trošila javna sredstva za odvetniške storitve. Novo vodstvo Občine Ruše ne bo nadaljevalo sodnega postopka proti Bojani Muršič, ki ga je sprožilo prejšnje vodstvo občine v zadevi nakupa flisov, kljub temu, da je leta 2017 tožilec umaknil zahtevo za preiskavo. 

Sredstva, ki so bila predmet spora so bila občini vrnjena in s tem občina ni bila oškodovana. Tožilstvo tudi ni sprožilo predkazenskega postopka.

 

Občina Ruše se danes ne bo ukvarjala s tožbami prejšnjega vodstva in še naprej trošila sredstva za odvetniške storitve, še posebej zato, ker je pristojno sodišče že marca 2017 zaključilo z zadevo.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_objava_laura_f55b7533b4.jpg
news-462 Thu, 14 Feb 2019 14:32:19 +0100 Zimski počitniški programi 2019 http://ruse.si/novice/zimski-pocitniski-programi-2019/ ZIMSKI POČITNIŠKI PROGRAMI

18. 2. – 24. 2. 2019

(Programe in aktivnosti zbral: CEZAM, foto: Laura Šoštarić)

 

Iščete ideje kaj početi med zimskimi počitnicami v Rušah in bližnji okolici?

 

Za vas smo zbrali nekaj predlogov. Naj bodo počitnice zabavne.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Zimski_pocitniski_programi_2019_-_za_objavo-page0001_c9f1e2dfb5.jpg
news-461 Thu, 14 Feb 2019 13:50:52 +0100 Namera o sklenitvi neposrednih pogodb o uporabi/souporabi Doma krajanov Smolnik in prizidka Doma krajanov Smolnik http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposrednih-pogodb-o-uporabisouporabi-doma-krajanov-smolnik-in-prizidka-doma-kra/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

 

 

Namero o sklenitvi neposrednih pogodb o uporabi/souporabi Doma krajanov Smolnik in prizidka Doma krajanov Smolnik

 

 

 

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

 
 • soba 1 v prizidku Doma krajanov Smolnik, locirana v pritličju objekta (večja soba),
 • soba 2 v prizidku Doma krajanov Smolnik, locirana v pritličju objekta (manjša soba),
 • soba B v mansardi Doma krajanov Smolnik,
 • soba 1 v pritličju Doma krajanov Smolnik,
 • soba 5 v pritličju Doma krajanov Smolnik.
 

Namera bo objavljena do:

6.3.2019

 

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še usklajevanje o terminih in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnega poslovnega prostora ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-460 Thu, 14 Feb 2019 13:48:24 +0100 Namera o sklenitvi neposrednih pogodb o uporabi/souporabi poslovnih prostorov v Kulturnem domu Ruše http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposrednih-pogodb-o-uporabisouporabi-poslovnih-prostorov-v-kulturnem-domu-ruse/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

 

 

Namero o sklenitvi neposrednih pogodb o uporabi/souporabi poslovnih prostorov v Kulturnem domu Ruše

 

 

 

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

 
 • pisarna 7 v velikosti 15,90 m2 na desni strani pododerja v kleti Kulturnega doma Ruše,
 • pisarno v velikosti 16m2 v pritličju Kulturnega doma Ruše
 • predprostor v velikosti 13 m2 v pritličju Kulturnega doma Ruše (souporaba),
 • souporaba sanitarij
 

Namera bo objavljena do:

6.3.2019

 

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še usklajevanje o terminih in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnega poslovnega prostora ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-459 Tue, 12 Feb 2019 15:03:39 +0100 Mariborski vodovod - Letno poročilo o skladnosti pitne vode 2018 http://ruse.si/novice/mariborski-vodovod-letno-porocilo-o-skladnosti-pitne-vode-2018/ Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod, d.d. tudi v letu 2018, tako kot do sedaj, zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene obdelave, prečrpavanja in distribucije do uporabnikov. Skladnost pitne vode se je spremljala na črpališčih, na omrežju v vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih (večinoma v osnovnih šolah in vrtcih ter deloma v gostinskih objektih). Izvajanje notranjega nadzora se je vršilo v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/15).

 

Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v letu 2018 odvzetih 2.260 vzorcev za mikrobiološka preskušanja in 100 za kemijska preskušanja. Na celotnem sistemu Mariborskega vodovoda d.d. je bilo v letu 2018 mikrobiološko neskladnih 4% vzorcev, kemijsko so bili neskladni 3 vzorci.  

 

Podrobnejše poročilo ter več podatkov o kakovosti pitne vode se nahaja na spletni strani: http://www.mb-vodovod.si/

 

Pitno vodo, ki jo je v letu 2018 dobavljal Mariborski vodovod za občino Ruše, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ocenjuje kot skladno z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Glede na obseg opravljenih preskušanj, ocenjujejo pitno vodo kot varno.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_LOGO_-_marib_vodovod_8091effa6c.jpg
news-458 Mon, 11 Feb 2019 13:50:09 +0100 OBVESTILO http://ruse.si/novice/obvestilo-5/ Obveščamo vas, da bo ordinacija Saše Kogej dr. dent. med. zaprta med 11. 2. in 22. 2. 2019 zaradi rednega letnega dopusta. Obveščamo vas, da bo ordinacija Saše Kogej dr. dent. med. zaprta med 11. 2. in 22. 2. 2019 zaradi rednega letnega dopusta.

Seznam nadomestnih zobozdravnikov je izobešen v čakalnici in vhodu.

Nadomestni zobozdravniki:

11.2.-14.2 -  Zobna  ordinacija Sobotkiewicz Bojana,  Cesta XIV divizije 30, Maribor

15.2.  - Zobna  ordinacija Filipič Irena Cesta k Dravi 8, Spodnji Duplek

18.2-22.2 - Dentalen Terjak, Kegl Matej, Ribniška ul.12,  Maribor, Corona Dentis,  Nino Danielov, Pesnica pri Mariboru 42c, Pesnica

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zdr_dom_12bb3cbfe3.png
news-457 Thu, 07 Feb 2019 14:09:29 +0100 ZGODNJA OBJAVA RAZPISOV http://ruse.si/novice/zgodnja-objava-razpisov/ Občina Ruše je letos še pred sprejetjem proračuna objavila tri javne razpise z namenom pravočasnega sofinanciranja delovanja društev in programov.

 

Razpisi so še letos objavljeni na podlagi veljavnih pravilnikov in v okvirno enakem obsegu, kot lani.

 

Po izvedbi razpisov za leto 2019 bomo na spletni strani Občine Ruše objavili poziv k oddaji predlogov za spremembe in dopolnitve veljavnih pravilnikov, ki bodo podlaga za razdelitev sredstev v letu 2020.

 

Objavljeni razpisi: 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše za leto 2019

Rok za prijavo: 27. 2. 2019 do 12:00 ure.

 

Javni razpis za sofinanciranje posebnih skupin v Občini Ruše za leto 2019

Rok za prijavo: 28. 2. 2019 do 12:00 ure.

 

Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Ruše za leto 2019

Rok za prijavo: 15. 3. 2019 do 12:00 ure.

 

Razpisi so dosegljivi na spletnem naslovu: https://ruse.si/za-podjetnike/javni-razpisi-in-narocila/

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_JR_E-oskrba-splosni_del-1_12ed6f4004.jpg
news-456 Wed, 06 Feb 2019 09:52:27 +0100 POSVETOVALNICE V LOKALNI SKUPNOSTI http://ruse.si/novice/posvetovalnice-v-lokalni-skupnosti/

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo v okviru projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti izvajal posvetovalnice.

Patronažna medicinska sestra, ki deluje v naši lokalni skupnosti bo: 

- izvajala individualna svetovanja (izbira osebnega zdravnika, zobozdravnika, pediatra, ginekologa, pomoč žrtvam nasilja in drugo),

- Vam pomagala pri urejanju zdravstvenega zavarovanja,

- izvajala meritve krvnega sladkorja in krvnega tlaka,

- Vas seznanila z delavnicami v Centrih za krepitev zdravja,

- na podlagi Vašega zanimanja samostojno izvedla krajša predavanja ali v sodelovanju z izvajalci Centra za krepitev zdravja,

- ali pa Vam le prisluhnila.

Vse storitve so brezplačne.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_posvetovalnice-page0001_4e6fe97170.jpg
news-455 Tue, 05 Feb 2019 13:53:26 +0100 Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Ruše za leto 2019 http://ruse.si/novice/javni-razpis-za-subvencioniranje-socialno-varstvene-storitve-socialnega-servisa-v-obcini-ruse-za-l/ Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Ruše za leto 2019

 

Na podlagi 7. člena Pravilnika o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave osebnega telefonskega alarma (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2018) in 15. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2018) objavljamo javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Ruše za leto 2019

Rok za prijavo: 15. 3. 2019

Besedilo razpisa

Vloga z obrazci

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-454 Tue, 05 Feb 2019 13:52:33 +0100 Javni razpis za sofinanciranje posebnih skupin v Občini Ruše za leto 2019 http://ruse.si/novice/javni-razpis-za-sofinanciranje-posebnih-skupin-v-obcini-ruse-za-leto-2019/ Javni razpis za sofinanciranje posebnih skupin v Občini Ruše za leto 2019

 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/17), objavljamo javni razpis za sofinanciranje posebnih skupin v Občini Ruše za leto 2019.

Rok za prijavo: 28. 2. 2019

Besedilo razpisa

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-453 Tue, 05 Feb 2019 13:51:01 +0100 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI RUŠE ZA LETO 2019 http://ruse.si/novice/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-na-podrocju-ljubiteljskih-kulturnih-dejavnosti-v-obcini-r/ Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18), Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše (UGSO, št. 6/15), Občina Ruše objavlja

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-451 Mon, 04 Feb 2019 14:32:17 +0100 Tretji poziv za manjkajoče članstvo v delovnih telesih http://ruse.si/novice/tretji-poziv-za-manjkajoce-clanstvo-v-delovnih-telesih/ Poziv 

Predlog kandidata - obrazec

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-450 Wed, 30 Jan 2019 14:21:16 +0100 POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2018 - VODOVOD LOBNICA http://ruse.si/novice/porocilo-o-pitni-vodi-za-leto-2018-vodovod-lobnica/ Poročilo o pitni vodi za leto 2018 - vodovod Lobnica

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-449 Tue, 29 Jan 2019 11:07:00 +0100 UMIK PREDLOGA PRORAČUNA, IMENOVANJE ODBOROV IN KOMISIJ http://ruse.si/novice/umik-predloga-proracuna-imenovanje-odborov-in-komisij/ Na 2. seji občinskega sveta je županja predlog proračuna umaknila zaradi veliko prispelih predlogov že na osnutek ter zaradi obveznosti, skoraj 300.000 evrov, za projekte iz lanskega leta oz. prejšnjega mandata. Na 2. seji občinskega sveta je županja predlog proračuna umaknila zaradi veliko prispelih predlogov že na osnutek ter zaradi obveznosti, skoraj 300.000 evrov, za projekte iz lanskega leta oz. prejšnjega mandata.

 

Točko predloga proračuna je županja Urška Repolusk umaknila iz razloga, ker je prispelo kar nekaj predlogov že na osnutek proračuna, želela pa bi se predhodno sestati še s svetniškimi skupinami ter z novimi krajevnimi odbori glede predlogov za posamezni kraj.

Drugi razlog je, da v plačilo prihajajo računi za nazaj, za projekte prejšnjega mandata, skupaj okrog 300.000 evrov, ki jih bo občina morala zagotoviti za končanje teh. To pomeni, da bo za investicije letos na razpolago skoraj tretjina razpoložljivih sredstev manj. Nov predlog proračuna bo predlagan na naslednji seji v februarju.

 

Občinski svetniki in svetnice so  na seji imenovali več odborov in komisij.

 

V Nadzorni odbor Občine Ruše so bili imenovani: Matjaž Mihelak (ZA), Marjan Viher (#SKUPAJ), Jože Babič (SD), Zdenko Štravs (2x2), Urška Bolčina (LEVICA).

 

V Odbor za javne finance: Ladislav Pepelnik (#SKUPAJ), mag. Bojana Muršič (SD), Katja Markač Hrovatin (2x2), Tomi Prosnik (ZA), Aleksander Brunčko (SDS). Za predsednika Odbora za javne finance je imenovana mag. Bojana Muršič.

 

V Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe: Marijan Hertiš (ZA), Branko Muršič (SD), Lovro Bačun (2x2), Mihael Hleb Oset (NLVP), Ladislav Pepelnik (#SKUPAJ). Za predsednika Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe je imenovan Ladislav Pepelnik.

 

V Odbor za urejanje prostora: Silvo Rep (#SKUPAJ), Martin Lesjak (SD), Lovro Bačun (2x2), Mihael Hleb Oset (NLVP), Robert Leva (LEVICA). Za predsednika Odbora za urejanje prostora je imenovan Martin Lesjak.

 

V Statutarno pravno komisijo: Petra Mušič (ZA), Irena Kukovec Stajan (#SKUPAJ), Aleksandra Koletnik (SD), Katja Markač Hrovatin (2x2), Ljuba Kočnik Jug (#SKUPAJ). Za predsednico Statutarno pravne komisije je imenovana Irena Kukovec Stajan.

 

V Komisijo za podelitev priznanj v sestavi: Marjana Habjanič Jerčič (SD), Larisa Lep (SDS), Milan Petrič (ZA), Dragica Jurše (NLVP), Majda Kokol Čoralič (2x2). Člani odbora bodo predsednika/co izvolili izmed sebe.

 

Imenovani so bili člani krajevnih odborov Bistrica ob Dravi in Smolnik. KO Ruše in Bezena niso bili imenovani, ker niso prejeli dovolj predlogov in bo postopek ponovljen.

 

Krajevni odbor Bistrica ob Dravi: Mojca Jančar (#SKUPAJ), Marjanca Karba (#SKUPAJ), Mirko Urleb (SD), Ludvik Mezeg (NLVP), Gordana Kramberger (SDS), Viljem Žvegler (DeSUS), Martina Leskovar (LEVICA).

 

Krajevni odbor Smolnik: Bojan Mavrič Palir (ZA), Ljubica Kočnik Jug (#SKUPAJ), Liljana Jug (#SKUPAJ), Jožica Sušec (SD), Cvetko Ketiš (2x2), Helga Šauperl (NLVP), Tomaž Jurše (DeSUS).

 

Občinski svet Občine Ruše je imenoval v Svet zavoda CEZAM Bojano Maruško (2x2) in Mojco Jančar (#SKUPAJ).

 

K imenovanju pomočnika direktorja za vodenje CSD Maribor, enota Ruše se Občinski svet Občine Ruše ni opredelil.

 

Občinski svet Občine Ruše je soglašal, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici na območju Občine Ruše (pete spremembe in dopolnitve), sprejme po hitrem postopku ter  soglašal, da se Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v občini Ruše sprejme po hitrem postopku.

 

Gradivo za sejo je dostopno na povezavi https://ruse.si/za-obcane/politika/seje-obcinskega-sveta/

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_osor_2_seja_5dc57f1576.jpg
news-448 Wed, 23 Jan 2019 10:13:08 +0100 Obvestilo http://ruse.si/novice/obvestilo-4/ Obvestilo

Obveščam Vas, da bo zdravnik Primož Kuhar dr.med., spec.druž.med v petek 25.01.2019 odsoten. Nadomeščal bo Edvard Kos dr.med. med svojim delovnim časom. V soboto bo ambulanta delovala po ustaljenem urniku.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-447 Mon, 21 Jan 2019 14:10:03 +0100 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovni prostor v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-najemne-pogodbe-za-poslovni-prostor-v-objektu-na-trgu-vstaje-3-ruse/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

 

 

Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovni prostor v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše

 

 

 

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

Poslovni prostor v izmeri 12.88m2, lociran v pritličju objekta

Namera bo objavljena do:

10.2.2019

 

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Plačilo najemnine v roku iz prodajne pogodbe bo bistvena sestavina najemne pogodbe.

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnega poslovnega prostora ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-446 Mon, 14 Jan 2019 11:18:31 +0100 Sklep o imenovanju podžupana Občine Ruše http://ruse.si/novice/sklep-o-imenovanju-podzupana/ Županja imenovala podžupana Jerneja Ajda Sklep o imenovanju podžupana Občine Ruše - Jernej Ajd

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-445 Thu, 10 Jan 2019 14:49:26 +0100 Obvestilo Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanja narave http://ruse.si/novice/obvestilo-medobcinskega-urada-za-varstvo-okolja-in-ohranjanja-narave/ Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave bo v letu 2019 vsako tretjo sredo v mesecu od 13.30 do 15.30 ure v sejni sobi Režijskega obrata Občine Ruše na Mariborski cesti 3 v Rušah odgovarjal na vprašanja občanov, povezana z nalogami, ki jih urad izvaja:

·       varstvo zraka

·       varstvo površinskih in podzemnih voda

·       varstvo pred hrupom in izdaja dovoljenj za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom za javne prireditve na prostem

·       ohranjanje narave

·       informiranje javnosti

 

Veseli bomo tudi pobud, predlogov, sugestij in razmišljanj o okoljevarstvenih temah.

Občane prosimo, če lahko svoja vprašanja predhodno pošljejo na naslov: info.okolje@maribor.si

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_MOM_okolje_2d3c48eaa5.png
news-444 Thu, 10 Jan 2019 12:59:23 +0100 Poziv za podajo predlogov kandidatov za delovna telesa OSOR http://ruse.si/novice/poziv-za-podajo-predlogov-kandidatov-za-delovna-telesa-osor/ Poziv za podajo predlogov kandidatov za delovna telesa OSOR 

Predlog kandidata - obrazec

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-443 Thu, 10 Jan 2019 12:51:27 +0100 Poziv za podajo predlogov kandidatov - svet zavoda CEZAM http://ruse.si/novice/poziv-za-podajo-predlogov-kandidatov-svet-zavoda-cezam/ Poziv za podajo predlogov kandidatov - svet zavoda Cezam

Predlog kandidata - obrazec

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-442 Tue, 08 Jan 2019 14:33:24 +0100 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi/souporabi poslovnega prostora v objektu Občine Ruše http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-o-uporabisouporabi-poslovnega-prostora-v-objektu-obcine-rus/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi/souporabi poslovnega prostora v objektu Občine Ruše

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

Poslovni prostor (dvorana v pritličju), v Domu kulture Bistrica ob Dravi, ob torkih, v času od 19. do 20. ure.

Namera bo objavljena do:

28.1.2019

 

Informacije o nepremičnini dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-440 Mon, 07 Jan 2019 14:25:48 +0100 Javni poziv za izbiro dveh predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javnega zavoda Centra za mlade Ruše - CEZAM http://ruse.si/novice/javni-poziv-za-izbiro-dveh-predstavnikov-uporabnikov-oz-zainteresirane-javnosti-v-svet-zavoda-javne/

Javni zavod Center za mlade Ruše CEZAM na podlagi 16. člena Statuta izdaja

JAVNI POZIV

za izbiro dveh predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javnega zavoda Centra za mlade Ruše - CEZAM

Javni poziv + priloge

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_cezam_logo_063d55aa5d.jpg
news-439 Mon, 07 Jan 2019 13:04:19 +0100 SMUČANJE – sezona 2018/2019 http://ruse.si/novice/smucanje-sezona-20182019/ Ob ponedeljkih smučamo za 10 eur Za občane s stalnim prebivališčem v Občini Ruše velja možnost nakupa dnevne smučarske vozovnice veljavne ob ponedeljkih po enotni ceni 10,00 EUR (za odrasle, mladino in otroke) pod pogojem, da na blagajni Pohorske vzpenjače, Pohorska ulica 60, Maribor predložijo osebni dokument, kot dokazilo o prebivališču.

Sprotne informacije v zvezi s smuko na Ruškem in Mariborskem Pohorju lahko spremljate na povezavi: https://www.visitpohorje.si/

 

Foto: FB Visit Pohorje

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_COJZARICA_038af6a104.jpg
news-437 Mon, 31 Dec 2018 13:18:05 +0100 Poziv za podajo predlogov kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Ruše http://ruse.si/novice/poziv-za-podajo-predlogov-kandidatov-za-clane-nadzornega-odbora-obcine-ruse/

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 8. in 29. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin št. 23/2018), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva politične stranke in neodvisne liste, zastopane v občinskem svetu, in zainteresirano javnost da podate

PREDLOGE KANDIDATOV ZA ČLANA NADZORNEGA ODBORA OBČINE RUŠE.

Poziv

Predlog kandidata - Obrazec

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-436 Mon, 24 Dec 2018 12:26:49 +0100 NOVOLETNO VOŠČILO ŽUPANJE http://ruse.si/novice/novoletno-voscilo-zupanje/ NOVOLETNO VOŠČILO ŽUPANJE

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_VOSCILO_572fcc35ac.jpg
news-435 Mon, 24 Dec 2018 10:22:16 +0100 Obvestilo o spremenjenem poslovnem času http://ruse.si/novice/obvestilo-o-spremenjenem-poslovnem-casu/ Cenjene stranke obveščamo, da se dne 24. 12. 2018 in 31. 12. 2018 poslovni čas in uradne ure začnejo ob 8.00 in končajo ob 13.00.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-420 Sat, 22 Dec 2018 10:00:00 +0100 9. mednarodni kegljaški turnir POHORSKI BATALJON 2019 http://ruse.si/novice/9-mednarodni-kegljaski-turnir-pohorski-bataljon-2019/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Vabilo_kegljaci_jpg_e3fb05fa3a.jpg news-434 Wed, 19 Dec 2018 14:51:32 +0100 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-najemne-pogodbe-1/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

 

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

Poslovni prostor (konferenčna dvorana), locirana v I. nadstropju poslovno stanovanjskega objekta – Gasilski dom Ruše, na naslovu Kidričeva ulica 3, Ruše

 

Namera bo objavljena do:

 

8.1.2019

 

 

Informacije o nepremičnini dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-433 Tue, 18 Dec 2018 13:46:25 +0100 Sklep o imenovanju podžupana Občine Ruše http://ruse.si/novice/sklep-o-imenovanju-podzupana-obcine-ruse/ Županja imenovala podžupana Andreja Pliberška Sklep o imenovanju podžupana Občine Ruše - Andrej Pliberšek

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-432 Mon, 17 Dec 2018 11:43:52 +0100 Obvestilo Krajevne organizacije Rdečega križa Ruše http://ruse.si/novice/obvestilo-krajevne-organizacije-rdecega-kriza-ruse/ Dne 14. decembra v popoldanskih urah je požar uničil gospodarski objekt in poškodoval bivalne prostore v stanovanjski hiši na Bezeni. Stanovanjski prostori so deloma uničeni in neuporabni za bivanje ter potrebni obnove.

Družina, ki je utrpela nesrečo šteje štiri člane, dva sta šoloobvezna otroka.

Za pomoč družini je Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Maribor odprl poseben podračun, na katerem se bodo zbirala sredstva donacij za obnovo stanovanjskega objekta in nabavo potrebne opreme ter pripomočkov, ki so bili uničeni v požaru.

Številka transakcijskega račune je 0451 5000 0397 432, sklic 50768, odprt pri NKBM d.d.

Podjetja in posameznike prosimo, da v tem predprazničnem času s svojimi denarnimi prispevki pomagajo prizadeti družini in jim tako olajšajo stisko ob novoletnih praznikih.

 

Maribor, 17. december 2018

 

Rdeči križ Slovenije

Območno združenje Maribor

Krajevna organizacija Rdečega križa Ruše

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_rk_a50257e973.jpg
news-431 Tue, 11 Dec 2018 14:19:27 +0100 Prevzem poslov novoizvoljene županje Občine Ruše http://ruse.si/novice/prevzem-poslov-novoizvoljene-zupanje-obcine-ruse/ Z današnjim dnem je novoizvoljena županja Občine Ruše, Urška Repolusk, tudi uradno prevzela posle županje. Funkcijo bo opravljala poklicno.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_urska_2_1f0e214983.jpg
news-430 Fri, 07 Dec 2018 14:31:04 +0100 Kurilna sezona prinaša tudi onesnažen zrak http://ruse.si/novice/kurilna-sezona-prinasa-tudi-onesnazen-zrak/ Za boljši zrak smo odgovorni vsi; država, pa tudi posameznik, ki z odgovornim ravnanjem lahko veliko naredi. ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Kurilna_sezona_in_onesnazen_zrak_2018-page0001_c9e7cfcf7a.jpg news-429 Thu, 06 Dec 2018 12:36:46 +0100 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe oz. podaljšanju najemne pogodbe za poslovni prostor v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-najemne-pogodbe-oz-podaljsanju-najemne-pogodbe-za-poslovni-prostor-v/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja:

 

Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe oz. podaljšanju najemne pogodbe

za poslovni prostor v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše

 

Opis predmeta neposredne pogodbe

 

Poslovni prostor v izmeri 12,88 m2, lociran v pritličju objekta

Namera bo objavljena do:

25. 12. 2018

 

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, pri Tanji Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-428 Thu, 06 Dec 2018 09:34:05 +0100 »KAJ PA ČE BI LETOS ZADNJE MINUTE STAREGA LETA PREŽIVELI DRUGAČE?« http://ruse.si/novice/kaj-pa-ce-bi-letos-zadnje-minute-starega-leta-preziveli-drugace/ Tudi mir in zvezdnato nebo sta neločljivo povezana z decembrskim časom. ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Pirotehnika_2018__2_z_grafikonom-page0001_5c13136e6f.jpg news-427 Wed, 05 Dec 2018 09:47:29 +0100 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – cestna infrastruktura pri Hotelu Veter http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-cestna-infrastruktura-pri-hotelu-veter/ Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja:

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe – cestna infrastruktura pri Hotelu Veter

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

nakup parc.št. 419/10, 420/9, 420/16, 420/22, 422/3, 419/9, k.o. 665 Ruše

Namera bo objavljena do:

25.12.2018

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti, Tanja Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-417 Wed, 05 Dec 2018 07:30:00 +0100 VABILO NA 3. KRVODAJALSKO AKCIJO 5. 12. 2018 http://ruse.si/novice/vabilo-na-3-krvodajalsko-akcijo-5-12-2018/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_VABILO_NA_3._KRVODAJALSKO_AKCIJO_5._12._2018-page0001_f2658a9dc1.jpg news-425 Tue, 04 Dec 2018 11:27:15 +0100 Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-menjalne-pogodbe-2/ Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.):

zamenjava parcele št. 755/5, k.o. 665 Ruše za parcelo št. 769/40, k.o. 665 Ruše, ki bo z menjavo prešla v last Občine Ruše

Namera bo objavljena do:

24.12.2018

 

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin ter informacije o možnostih ogleda predmetnih nepremičnin dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, pri Urški Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-424 Tue, 04 Dec 2018 10:01:18 +0100 ZIMA V PROMETU http://ruse.si/novice/zima-v-prometu/ Letak Policijske postaje Ruše ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Mediji_-_zimska_oprema-page0001_0d6655d541.jpg news-423 Mon, 03 Dec 2018 10:07:39 +0100 Namera o sklenitvi neposrednih pogodb oz. podaljšanju pogodb o uporabi/souporabi poslovnih prostorov v objektih Občine Ruše http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposrednih-pogodb-oz-podaljsanju-pogodb-o-uporabisouporabi-poslovnih-prostor/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja:

 

Namero o sklenitvi neposrednih pogodb oz. podaljšanju

pogodb o uporabi/souporabi poslovnih prostorov v objektih Občine Ruše

 

Opis predmeta neposredne pogodbe

-       prostori v Domu kulture Bistrica ob Dravi

-       prostori v Domu krajanov Bezena

-       prostori v paviljonu pri Domu krajanov Bezena

-       prostori v Kulturnem domu Smolnik

-       prostori v prizidku Kulturnega doma Smolnik

-       prostori v objektu Glasbene šole Ruše

-       prostori v objektu Centra interesnih dejavnosti, Ruše

-       prostor v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše (pisarna v mansardi)

-       prostori v objektu v Ul. Ruške čete 3, Ruše (pisarne v pritličju)

Namera bo objavljena do:

23.12.2018

 

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti, pri Tanji Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-422 Thu, 29 Nov 2018 14:51:51 +0100 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe oz. podaljšanju najemne pogodbe za prostor v objektu Zdravstvenega doma Ruše (ZD Ruše) http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-najemne-pogodbe-oz-podaljsanju-najemne-pogodbe-za-prostor-v-objektu/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja:

 

Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe oz. podaljšanju najemne pogodbe

za prostor v objektu Zdravstvenega doma Ruše (ZD Ruše)

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (številka poslovnega prostora, lokacija, kvadratura)

Poslovni prostor št. 9 (pritličje ZD Ruše)

Namera bo objavljena do:

19.12.2018

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, pri Tanji Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-421 Thu, 29 Nov 2018 13:12:06 +0100 Namera o sklenitvi neposredne najemne/zakupne pogodbe – nepremičnine na Areškem Pohorju http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-najemnezakupne-pogodbe-nepremicnine-na-areskem-pohorju/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja:

Namero o sklenitvi neposredne najemne/zakupne pogodbe –

nepremičnine na Areškem Pohorju

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

-del parc. št. 434/42, v izmeri ca. 250 m2, k.o. Lobnica,

-del parc. št. 434/44, v izmeri ca. 100 m2, k.o. Lobnica,

-del parc. št. 496/18, v izmeri ca. 200 m2, k.o. Lobnica,

-del parc. št. 496/26, v izmeri ca. 1100 m2, k.o. Lobnica,

-del parc. št. 496/26, v izmeri ca. 200 m2, k.o. Lobnica,

s pripadajočim premičnim objektom

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu

19.12.2018

 

Na predmetnih zemljiščih so locirani premični objekti, zato imajo prednost pri najemu/zakupu po najvišji ponujeni najemnini/zakupnini, lastniki oz. najemnik/zakupniki predmetnih objektov.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe nepremičnine in višino ponujene najemnine/zakupnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o najemnini/zakupnini in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Plačilo najemnine/zakupnine v roku iz pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin ter informacije o ogledih dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti, Tanja Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Za ogled se je treba dogovoriti.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-419 Mon, 26 Nov 2018 15:04:55 +0100 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-14/ Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Opis predmeta neposredne pogodbe:

Najem lokacije namestitve polnilne postaje z dvema parkirnima mestoma v skupni površini 10 m2 za ureditev polnilne postaje za električna vozila na lokaciji Hotela Veter, Mariborska cesta 31, 2342 Ruše

Namera bo objavljena do:

16.12.2018 (20 dni)

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-418 Mon, 26 Nov 2018 15:02:48 +0100 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-13/ Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Opis predmeta neposredne pogodbe:

Dobava in uporaba polnilne postaje za električna vozila na lokaciji Hotela Veter, Mariborska cesta 31, 2342 Ruše

Namera bo objavljena do:

16.12.2018 (20 dni)

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-416 Mon, 26 Nov 2018 14:22:58 +0100 JAVNA DELA V LETU 2019 – NAROČNIK OBČINA RUŠE http://ruse.si/novice/javna-dela-v-letu-2019-narocnik-obcina-ruse/ Zavod za zaposlovanje je 23. 11. 2018 objavil javno povabilo za izbor javnih del za leto 2019 in sicer za naslednje tri sklope: programov javnih del s področja socialnega varstva, programov javnih del, primernih izključno za vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb s I. do IV. ravnjo strokovne izobrazbe, programov javnih del s področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture, ter drugih programov javnih del Obvestilo - Javna dela v letu 2019

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-413 Tue, 20 Nov 2018 14:28:40 +0100 OTROCI PREVZELI VODENJE ŠOLE ZA EN DAN http://ruse.si/novice/otroci-prevzeli-vodenje-sole-za-en-dan/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Dejavnost_Svetovni__dan__otroka_20.11.-page0001_f28347ddf5.jpg news-411 Mon, 19 Nov 2018 13:21:52 +0100 SVETOVNI DAN OTROK http://ruse.si/novice/svetovni-dan-otrok/ Občina Ruše se je, kot dolgoletna nosilka naziva Otrokom prijazno Unicefovo mesto, tudi tokrat odzvala povabilu Unicefa Slovenije, da skupaj obeležimo svetovni dan otrok, ki bo letos v torek, 20. 11. 2018. Ta dan bodo otroci po vsem svetu opozorili nase in prevzeli vodilne vloge odraslih na različnih področjih. Gre za globalno pobudo UNICEF-a, ki daje priložnost otrokom po vsem svetu, da je njihov glas slišan in tudi upoštevan. Unicefov svetovni dan otrok , ki bo letos modro obarvan, podpirajo številni svetovni in slovenski zvezdniki. Prav tako bo otroke tudi letos podprl predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Občina Ruše se je kot dolgoletna  nosilka naziva Otrokom prijazno Unicefovo mesto, tudi tokrat odzvala povabilu  Unicefa Slovenije, da skupaj obeležimo svetovni dan otrok, ki bo letos v torek, 20. 11. 2018. Ta dan bodo otroci po vsem svetu opozorili nase in prevzeli vodilne vloge odraslih na različnih področjih . Gre za globalno pobudo UNICEF-a, ki daje priložnost otrokom po vsem svetu, da je njihov glas slišan in tudi upoštevan. Unicefov svetovni dan otrok , ki bo letos modro obarvan, podpirajo številni svetovni in slovenski zvezdniki. Prav tako bo otroke tudi letos podprl predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Občina Ruše bo v znak podpore ta dan z reflektorji modro obarvala cerkev Marijinega imena.

Akciji ob svetovnem dnevu otrok se bo pridružila tudi OŠ Janka Glazerja Ruše. Ta dan bodo otroci prevzeli različne vodilne vloge.

V znak podpore svetovnega dneva otrok pa se modro lahko obarvate, oblečete ali ste kako drugače modri tudi vi.

Če vas o svetovnem dnevu otrok zanima še kaj več in boste pošiljali sporočila po socialnih medijih prosim uporabite naslednja navodila:

UNICEF-ova uradna spletna stran:  https://starsiotroksveta.si/svetovnidanotrok

UNICEF-ova peticija za dosledno spoštovanje otrokovih pravic po vsem svetu (slednjo je mogoče podpisati še vse do 20. novembra 2019, ko jo bo ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah UNICEF predal svetovnim voditeljem na slavnostnem zasedanju ZN-a): www.unicef.org/world-childrens-day

Globalni video #GoBlue, ki so ga v podporo svetovnega dneva otrok ustvarili Orlando Bloom, Liam Neeson, Lilly Singh, Millie Bobby Brown in Dua Lipa: https://youtu.be/QqBesqUsOR8

Uradni hashtagi (zaželeno, da se uporabljajo v vseh objavah na družbenih omrežjih): #GoBlue #WorldChildrensDay

Prosimo taggajte, da bodo lahko vaše objave lažje in hitreje delili: na Facebooku jih označite @unicef.si, na Instagramu @unicef_slovenija, na Twitterju @UNICEFsi

In seveda poročajte o tem, kako ste praznovali Svetovni dan otrok (pošljite slikovni material, ali pa jih označite na socialnih omrežjih). Lep pozdrav in upam, da se jutri vidimo modro!

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_unicef_15f2d1f8ee.jpg
news-410 Thu, 15 Nov 2018 12:17:28 +0100 Obvestilo za organizatorje volilne kampanje LV2018 http://ruse.si/novice/obvestilo-za-organizatorje-volilne-kampanje-lv2018/ Obvestilo Narodne in univerzitetne knjižnice Spoštovani,

posredujemo vam dopolnjena navodila z novo povezavo za oddajo predvolilnih plakatov na portal za arhiviranje SVAROG, svarog.nuk.uni-lj.si, saj predhodno poslana žal ne deluje. Za morebitne težave se vam na NUK-u opravičujejo.

Navodilo o oddaji obveznih izvodov publikacij v zvezi z lokalnimi volitvami

Plakate je potrebno oddati v elektronski obliki na NUK-ov portal SVAROG, svarog.nuk.uni-lj.si .

Kontakt: Katja Rapuš: tel. 01 2001 156, e-naslov katja.rapus@nuk.uni-lj.si.

Letake, zgibanke in podobno je potrebno oddati v fizični obliki po 4 izvode in priložiti dobavni list (v prilogi), ki ga pošiljatelj izpolni z zgolj osnovnimi podatki: naslov npr. občinskega odbora stranke, e-pošta in število izvodov).

Kontakt: Pavla Meglič: tel. 01 586 13 07, e-naslov pavla.meglic@nuk.uni-lj.si.

Obvestilo

Predlog dobavnega lista

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_LV2018_3f8c20db3d.jpg
news-407 Wed, 14 Nov 2018 17:00:00 +0100 ZAČETEK NOVE KURILNE SEZONE IN PRIPRAVA KURILNIH NAPRAV http://ruse.si/novice/zacetek-nove-kurilne-sezone-in-priprava-kurilnih-naprav/ Občina Ruše vas v sodelovanju z Energetsko agencijo za Podravje vabi na brezplačno predavanje Predavanje bo izvedla direktorica Energetske agencije za Podravje, dr. Vlasta Krmelj. Obiskovalci predavanja se bodo lahko dogovorili za brezplačen pregled njihove stanovanjske hiše s pomočjo termo kamere. S takšnim pregledom lahko ugotovimo ali prihaja do večjih toplotnih izgub vaše stanovanjske hiše in kje. 

Vabilo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-401 Mon, 05 Nov 2018 13:02:00 +0100 Ordinacijski čas otroške zobozdravstvene ordinacije http://ruse.si/novice/ordinacijski-cas-otroske-zobozdravstvene-ordinacije/ Ordinacijski čas:

- ponedeljek od 13.00 do 20.00 ure

- torek od 6.00 do 13.00 ure

- sreda od 13.00 do 20.00 ure

- četrtek od 13.00 do 20.00 ure

- petek od 8.00 do 14.00 ure

- sobota od 8.00 do 13.00 ure, in sicer prvo in tretjo soboto v mesecu.

 

Medizob d. o. o., Stadionska 4, 2342 Ruše

Telefonska številka: 02 444 43 00

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-405 Sat, 03 Nov 2018 13:00:00 +0100 PREDMARTINOVO V RUŠAH http://ruse.si/novice/predmartinovo-v-rusah/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_PredMartinovo_A3_digital_34b81cebe0.jpg news-404 Fri, 26 Oct 2018 12:23:37 +0200 PODJETJE SNAGA MARIBOR OB 1. NOVEMBRU POZIVA K UPORABI STEKLENIH SVEČ http://ruse.si/novice/podjetje-snaga-maribor-ob-1-novembru-poziva-k-uporabi-steklenih-svec/ Zakaj nas bodo plastične sveče pokopale? ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_snaga_svece_573081be4a.jpg news-403 Fri, 26 Oct 2018 12:13:35 +0200 VABILO NA JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE OBČINE RUŠE http://ruse.si/novice/vabilo-na-javno-drazbo-za-prodajo-nepremicnine-obcine-ruse/ Javna dražba stanovanja na naslovu Ul. Ruške čete 7, 2342 Ruše - povabilo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-400 Thu, 18 Oct 2018 13:23:12 +0200 Motivacija za zdrav življenjski slog ima prednost pred zdravili! http://ruse.si/novice/motivacija-za-zdrav-zivljenjski-slog-ima-prednost-pred-zdravili/ Vabljeni na brezplačne delavnice Zloženka

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zdr_dom_12bb3cbfe3.png
news-399 Thu, 18 Oct 2018 11:12:26 +0200 Javni poziv za podajo predlogov kandidatov http://ruse.si/novice/javni-poziv-za-podajo-predlogov-kandidatov/ Javni poziv za podajo predlogov kandidatov za predstavnika lokalne skupnosti s Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Maribor.Rok za oddajo kandidatur je do vključno ponedeljka, 22. 10. 2018 do 12.ure. Javni poziv

Predlog kandidata - obrazec

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-398 Tue, 16 Oct 2018 13:51:08 +0200 Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta http://ruse.si/novice/porocilo-o-sodelovanju-javnosti-pri-pripravi-splosnega-akta-1/ Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta - Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše Poročilo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-397 Mon, 15 Oct 2018 08:06:38 +0200 Obvestilo http://ruse.si/novice/obvestilo-3/ Obveščamo vas o delitvi prehrambenih paketov RKS za krajane Ruš, Bezene in Lobnice, ki bov sredo, 17. 10. 2018 od 13. ure do porabe zalog, v skladišču RK Ruše. Obvestilo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_rk_a50257e973.jpg
news-396 Mon, 15 Oct 2018 07:09:11 +0200 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe oz. podaljšanje najemne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-najemne-pogodbe-oz-podaljsanje-najemne-pogodbe/ Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe oz. podaljšanju najemne pogodbe za poslovni prostor v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe oz. podaljšanju najemne pogodbe

za poslovni prostor v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše

 

 

Opis predmeta neposredne pogodbe

 

Poslovni prostor v izmeri 12,88 m2, lociran v pritličju objekta

Namera bo objavljena do:

5. 11. 2018

 

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, pri Tanji Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-395 Mon, 08 Oct 2018 07:22:05 +0200 Drobtinica http://ruse.si/novice/drobtinica-1/ Rdeči križ vas vabi, da obiščete stojnico v soboto, 13. oktobra 2018 med 8. in 12. uro na stojnici:- pred hotelom Veter ali- pred Caffe Picanto (stara pekarna Ruše).Dobrodošli Vabilo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_rk_a50257e973.jpg
news-392 Tue, 18 Sep 2018 09:44:12 +0200 POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE RUŠE http://ruse.si/novice/pogoji-za-pridobitev-pravice-do-uporabe-plakatnih-mest-na-obmocju-obcine-ruse-1/ Lokalne volitve 2018 Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Ruše za lokalne volitve 2018

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-381 Sun, 16 Sep 2018 09:30:00 +0200 OTVORITEV DiskGolfPark-a RUŠE-AREH http://ruse.si/novice/otvoritev-diskgolfpark-a-ruse-areh/ V nedeljo, 16. 9. 2018 z začetkom ob 9.30 na Arehu ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Letak-Disk-golf-web_657b88054f.jpg news-391 Thu, 13 Sep 2018 11:20:55 +0200 Javno naznanilo - Predlog odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše http://ruse.si/novice/javno-naznanilo-predlog-odloka-o-postopku-in-merilih-za-sofinanciranje-letnega-programa-sporta-v/ Javno naznanilo

Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ruše

Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v občini Ruše

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-390 Thu, 13 Sep 2018 11:00:19 +0200 Sklep o sprejemu stališč do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na območju enot urejanja prostora (EUP) RU39 in RU40 http://ruse.si/novice/sklep-o-sprejemu-stalisc-do-pripomb-z-javne-razgrnitve-dopolnjenega-osnutka-obcinskega-podrobnega-2/ Sklep o sprejemu stališč do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na območju enot urejanja prostora (EUP) RU39 in RU40

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-389 Thu, 13 Sep 2018 10:57:21 +0200 Sklep o sprejemu stališč do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na območju enot urejanja prostora (EUP) Ru 57 in Ru 46 –del http://ruse.si/novice/sklep-o-sprejemu-stalisc-do-pripomb-z-javne-razgrnitve-dopolnjenega-osnutka-obcinskega-podrobnega-1/ Sklep o sprejemu stališč do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na območju enot urejanja prostora (EUP) RU57 in RU46 – del

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-387 Wed, 12 Sep 2018 15:50:25 +0200 Poziv javnosti k javni obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v občini Ruše http://ruse.si/novice/poziv-javnosti-k-javni-obravnavi-predloga-odloka-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskih-gos/  

Občina Ruše je pripravila predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v občini Ruše.

Na predlog odloka lahko podate svoje pripombe, in sicer do vključno 12. oktobra 2018, na naslov Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše ali na elektronski naslov urad.zupana@ruse.si.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v občini Ruše

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-386 Wed, 12 Sep 2018 15:46:56 +0200 Poziv javnosti k javni obravnavi predloga Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Ruše http://ruse.si/novice/poziv-javnosti-k-javni-obravnavi-predloga-odloka-o-podelitvi-koncesije-za-opravljanje-obvezne-gospod/

Občina Ruše je pripravila predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Ruše.

Na predlog odloka lahko podate svoje pripombe, in sicer do vključno 12. oktobra 2018, na naslov Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše ali na elektronski naslov urad.zupana@ruse.si.

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Ruše

urad.zupana@ruse.si.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-385 Wed, 12 Sep 2018 15:43:40 +0200 Poročilo o sodelovanju javnosti - Odlok o pokopališkem redu v Občini Ruše http://ruse.si/novice/porocilo-o-sodelovanju-javnosti-odlok-o-pokopaliskem-redu-v-obcini-ruse/ Poročilo o sodelovanju javnosti - Odlok o pokopališkem redu v Občini Ruše

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-384 Wed, 12 Sep 2018 15:30:10 +0200 Poročilo o sodelovanju javnosti - Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Ruše http://ruse.si/novice/porocilo-o-sodelovanju-javnosti-odlok-o-predmetu-in-pogojih-za-dodelitev-koncesije-za-opravljanje/ Poročilo o sodelovanju javnosti - Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Ruše

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-373 Tue, 11 Sep 2018 17:00:00 +0200 Delavnica o prepoznavanju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst http://ruse.si/novice/delavnica-o-prepoznavanju-invazivnih-tujerodnih-rastlinskih-vrst/ V teh dneh je pričela cveteti najbolj znana invazivna tujerodna rastlinska vrsta pelinolistna ambrozija, katere cvetni prah spada med zelo alergene. Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da so vsi lastniki in najemniki zemljišč dolžni odstranjevati to škodljivo rastlino. V naravi se pogosto pojavi težava pri prepoznavanju pelinolistne ambrozije, saj jo lahko zamenjamo z drugimi rastlinskimi vrstami. Za občane, ki se ne bodo utegnili udeležiti torkove delavnice, objavljamo povezavo na vabilo Botaničnega vrta Maribor, kjer poteka spoznavanje invazivnih tujerodnih vrst:

http://botanicnivrt.um.si/pages/si/dogodki/seznam-dogodkov.php?Invazivke%20na%20poti&month=08&year=2018&day=02&show=-1&id=95&section_id=96&detail=1

 

Ogled je mogoč še do 12. 9. 2018.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Vabilo_invazivne_vrste_11.9.2018-page0001_d13d41923d.jpg
news-383 Tue, 11 Sep 2018 14:44:11 +0200 Namera o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb oz. podaljšanju najemnih pogodb za poslovne prostore v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposrednih-najemnih-pogodb-oz-podaljsanju-najemnih-pogodb-za-poslovne-prostor/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb oz. podaljšanju najemnih pogodb

za poslovne prostore v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše

 

Opis predmeta neposredne pogodbe

Poslovni prostor v izmeri 15,20 m2, lociran v mansardi objekta

Poslovni prostor v izmeri 40,25 m2, lociran v kletnih prostorih objekta

Poslovni prostor v izmeri 15,00 m2, lociran v pritličju objekta

Poslovni prostor v izmeri 17,58 m2, lociran v pritličju objekta

Poslovni prostor v izmeri 40,35 m2, lociran v pritličju objekta

Namera bo objavljena do:

1. 10. 2018

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, pri Tanji Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-382 Tue, 11 Sep 2018 14:22:02 +0200 Namera o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb oz. podaljšanju najemnih pogodb za 2 poslovna prostora v objektu Zdravstvenega doma Ruše (ZD Ruše) http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposrednih-najemnih-pogodb-oz-podaljsanju-najemnih-pogodb-za-2-poslovna-prost/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb oz. podaljšanju najemnih pogodb

za 2 poslovna prostora v objektu Zdravstvenega doma Ruše (ZD Ruše)

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (številka poslovnega prostora in lokacija)

Poslovni prostor št. 18, 19, 20 (nadstropje ZD Ruše)

Poslovni prostor št.  5, 6, 7 (pritličje ZD Ruše)

Namera bo objavljena do:

1. 10. 2018

  

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, pri Tanji Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-380 Thu, 06 Sep 2018 12:24:48 +0200 POROČILO O SODELOVANJU JAVNOSTI PRI PRIPRAVI SPLOŠNEGA AKTA http://ruse.si/novice/porocilo-o-sodelovanju-javnosti-pri-pripravi-splosnega-akta/ Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju občine Ruše Poročilo o sodelovanju javnosti

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-378 Mon, 03 Sep 2018 15:00:02 +0200 Javna blagajna – obvestilo za javnost http://ruse.si/novice/javna-blagajna-obvestilo-za-javnost/ Hranilnica Lon d.d., Kranj nas je konec meseca julija obvestila, da zaradi poslovnih razlogov z dne 31.08.2018 odstopa od pogodbe o izvajanju javne blagajne v občini Ruše. Hranilnica Lon d.d., Kranj s koncem meseca septembra namreč zapira svojo poslovalnico v Rušah. Storitve javne blagajne tako od 1. 9. 2018 ne izvaja več.

V želji, da omogočimo storitev javne blagajne za naše občane tudi v bodoče, smo takoj pristopili k pozivu potencialnih možnih izvajalcev omenjene storitve. Trenutno smo v postopku pogajanj in preveritve možnosti izvajanja storitev javne blagajne z zainteresiranimi ponudniki.

Občane obveščamo, da je plačevanje položnic brez provizije možno na sedežih sledečih podjetij:

Energija plus d.d. - da (POS terminali na prodajnih mestih Energije Plus d.d.)

Plinarna d.o.o. - da (v času uradnih ur na sedežu podjetja, Plinarniška ulica 9, Maribor)

Uprastan d.o.o. - da (na sedežu podjetja, Ul. Ruške čete 3, Ruše)

KRS Selnica ob Dravi - da (na sedežu podjetja, Mariborska cesta 12, Selnica ob Dravi)

Snaga d.o.o. - da (na sedežu podjetja, Nasipna ulica 64, Maribor)

Indoma d.o.o. - da (na sedežu podjetja Partizanska cesta 13a in Delavski hranilnici d.d. v Mariboru)

Dober dom d.o.o. - ne

Mariborski vodovod d.d. - ne

Nigrad d.d. - ne

Občina Ruše - ne

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_javna_blagajna_8585573bd9.jpg
news-375 Fri, 31 Aug 2018 13:35:09 +0200 Podaljšan rok za predložitev vlog na Javni razpis za subvencioniranje varstvene storitve socialnega varstva v Občini Ruše za leto 2018 http://ruse.si/novice/podaljsan-rok-za-predlozitev-vlog-na-javni-razpis-za-subvencioniranje-varstvene-storitve-socialneg/ Obveščamo vas, da se rok za predložitev vlog na Javni razpis za subvencioniranje varstvene storitve socialnega varstva v Občini Ruše za leto 2018 številka: 007-0003/2018 podaljša do

torka, 20. 11. 2018 do 12.ure.

Besedilo razpisa ter razpisna dokumentacija – vloga z obrazci - ostajajo nespremenjeni.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-374 Mon, 27 Aug 2018 13:15:58 +0200 SUBVENCIONIRANA MESEČNA AVTOBUSNA VOZOVNICA ZA INVALIDNE OSEBE, UPOKOJENCE IN BREZPOSELNE OSEBE http://ruse.si/novice/subvencionirana-mesecna-avtobusna-vozovnica-za-invalidne-osebe-upokojence-in-brezposelne-osebe/ Občina Ruše subvencionira cene mesečne vozovnice za invalidne osebe, upokojence in brezposelne osebe na linijah Ruše – Maribor – Ruše, Ruše – Lovrenc na Pohorju – Ruše in Ruše - Selnica ob Dravi – Ruše, na katerih je vstopno ali izstopno postajališče eno od postajališč v občini Ruše. Cena subvencionirane mesečne vozovnice znaša 20 eur. Občina Ruše subvencionira cene mesečne vozovnice za invalidne osebe, upokojence in brezposelne osebe na linijah Ruše – Maribor – Ruše, Ruše – Lovrenc na Pohorju – Ruše in Ruše - Selnica ob Dravi – Ruše, na katerih je vstopno ali izstopno postajališče eno od postajališč v občini Ruše. Cena subvencionirane mesečne vozovnice znaša 20 eur.

 

Za dijake in študente veljajo subvencionirane cene pri nakupu IJJP vozovnice.

 

Več o IJPP na https://ruse.si/novice/obcina-ruse-subvencionira-ijpp-vozovnice-dijakom-studentom-in-udelezencem-izobrazevanja-odrasl/

 

Znižane cene veljajo za invalidne osebe, upokojence in brezposelne osebe, ki so občani občine Ruše in niso osnovnošolci, dijaki, študenti ali zaposlene osebe. Upravičenci svojo upravičenost do znižane cene vozovnice ob nakupu le-te na prodajnem mestu prevoznika izkazujejo z dokumentacijo, ki se tudi sicer uporablja za uveljavljanje pravic invalidi ( invalidsko kartico), upokojencev (Kartica upokojenca) in brezposelnih oseb (Potrdilo o prijavljenosti na Zavod za zaposlovanje).

 

Upravičenci lahko svojo pravico do subvencionirane vozovnice uveljavljajo na prodajnem mestu Arriva Štajerska d.d., @Mlinska 28, Maribor. https://goo.gl/maps/PAQTCYu2ozJ2

Delovni čas, pon-pet: 6-18h, sob: 8 12h (2. septembra 2018).

Postajališča v občini Ruše pa so:

·         Bistrica ob Limbušu,

·         Bistrica ob Dravi,

·         Bezena,

·         Bezena Robič,

·         Ruše Tov. dušika K,

·         Ruše,

·         Ruše GD,

·         Ruše ŠC,

·         Ruše Š,

·         Ruše Škerget,

·         Ruše/Smolniku Viadukt,

·         Smolnik obračališče,

·         Fala grad.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_csm_Arriva_ad37837280_b74412da2c.jpg
news-372 Wed, 22 Aug 2018 13:32:48 +0200 Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-menjalne-pogodbe-1/ Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja:

 

Namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

 

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.):

zamenjava parcele št. 338/2, k.o. 665 Ruše za parcele št. 337/1, 338/3, 339/5, k.o. 665 Ruše, ki bodo z menjavo prešle v last Občine Ruše

Namera bo objavljena do:

11.9.2018

 

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin ter informacije o možnosti ogleda predmetnih nepremičnin dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, pri Tanji Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-371 Wed, 22 Aug 2018 12:56:47 +0200 Sklep o sprejemu stališč do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del enote urejanja prostora (EUP) RU42 v Rušah http://ruse.si/novice/sklep-o-sprejemu-stalisc-do-pripomb-z-javne-razgrnitve-dopolnjenega-osnutka-obcinskega-podrobnega/ Sklep o sprejemu stališč do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del enote urejanja prostora (EUP) RU42 v Rušah

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-370 Wed, 22 Aug 2018 12:53:18 +0200 OBČINA RUŠE SUBVENCIONIRA IJPP VOZOVNICE DIJAKOM, ŠTUDENTOM IN UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH http://ruse.si/novice/obcina-ruse-subvencionira-ijpp-vozovnice-dijakom-studentom-in-udelezencem-izobrazevanja-odrasl/ Občina Ruše subvencionira vozovnice dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih, ki so upravičenci do nakupa IJPP vozovnice in hkrati občani občine Ruše. Znižanje cen velja za naslednje vozovnice za dijake in študente;
- Mesečne vozovnice za dijake, študente ali udeležence izobraževanja odraslih se cena zniža za 5,00 EUR
- Polletne vozovnice za dijake se cena zniža za 12,00 EUR,

- Letna vozovnica za dijake se cena zniža za 30,00 EUR,
- Polletna vozovnica za študente za obdobje oktober-januar se cena zniža za 10,00 EUR,
- Polletna vozovnica za študente za obdobje februar-junij se cena zniža za 12,00 EUR,
- Letna vozovnica za študente se cena zniža za 25,00 EUR.

Upravičenci lahko svojo pravico do znižane cene IJPP vozovnice uveljavljajo le na prodajnem mestu Arriva Štajerska d.d., @Mlinska 28, Maribor. https://goo.gl/maps/PAQTCYu2ozJ2
Delovni čas, pon-pet: 6-18h, sob: 8 12h (2. septembra 2018)

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_IJPP_01-300x193_800108b073.png
news-366 Sun, 19 Aug 2018 10:30:00 +0200 14. VZPON NA KLOPNI VRH http://ruse.si/novice/14-vzpon-na-klopni-vrh/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_klopni_banner_facebok_dogodek_2018_b00901ed67.jpg news-369 Fri, 10 Aug 2018 14:04:36 +0200 PRENEHANJE STORITVE JAVNE BLAGAJNE http://ruse.si/novice/prenehanje-storitve-javne-blagajne/ Javna blagajna v Rušah samo še do 31. 8. 2018. Občina Ruše obvešča občane, da Lon d.d. Kranj iz poslovnih razlogov z 31. 8. 2018 z Občino Ruše preklicuje pogodbo o opravljanju storitve javne blagajne.

 Storitev javne blagajne bo tako s  1. 9. 2018 v Rušah ukinjena.

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-368 Fri, 03 Aug 2018 13:56:46 +0200 Poziv javnosti k javni obravnavi predloga Odloka o pokopališkem redu v Občini Ruše in predloga Odloka o o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Ruše http://ruse.si/novice/poziv-javnosti-k-javni-obravnavi-predloga-odloka-o-pokopaliskem-redu-v-obcini-ruse-in-predloga-od/ Občina Ruše je pripravila predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Ruše in predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Ruše

Na predloga odlokov lahko podate svoje pripombe, in sicer do vključno 4. septembra 2018, na naslov Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše ali na elektronski naslov obcina@ruse.si

 

 

Odlok o pokopališkem redu - druga obravnava

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Ruše - druga obravnava

obcina@ruse.si

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-367 Thu, 02 Aug 2018 13:29:38 +0200 OBVESTILO O RAZPISU ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE http://ruse.si/novice/obvestilo-o-razpisu-za-studentske-domove/ Javni zavod Študentski dom Ljubljana objavlja razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih Obvestilo o razpisu za študentske domove

Povezava do spletne strani RTV Slovenija, na kateri je več informacij in tudi nekaj fotografij: http://www.rtvslo.si/oglasno-sporocilo/nic-vec-dolgih-cakalnih-vrst-za-prvo-vselitev-v-studenstki-dom-ljubljana/461946

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_sdl-cgp-logo_2d48a66efc.png
news-365 Thu, 26 Jul 2018 11:22:00 +0200 JAVNO NAZNANILO http://ruse.si/novice/javno-naznanilo-1/ Občina Ruše obvešča javnost o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Ruše.

Dokumenti bodo javno razgrnjeni v prostorih Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, od 27.7.2018 do 27.8.2018.

Rok za oddajo mnenj je 27.8.2018.

Javna obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Ruše bo 22.8.2018, ob 15.30 uri, v prostorih Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše.

Javno naznanilo

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Ruše

Kopija katastrskega načrta

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-364 Wed, 25 Jul 2018 12:20:23 +0200 Kako postopati v primeru poginule živali http://ruse.si/novice/kako-postopati-v-primeru-poginule-zivali/ Odvoz trupel poginulih in usmrčenih živali imetniki/najditelji živali naročijo preko enot Nacionalnega veterinarskega instituta.

Kontakt Higienske službe v Mariboru je 02 461 31 50.

Veterinarsko higienska služba NVI odvoza trupla poginule živali ne zaračunava. Del stroškov za zbiranje in neškodljivo odstranjevanje trupel imetniki živali krijejo s plačevanjem pristojbin za VHS službo, v skladu s Pravilnikom o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 10/08, 51/09, 5/10, 104/11 in 92/13). Pristojbina za VHS se plača ob vakcinaciji psov proti steklini in ob izdaji veterinarskih spričeval. Ostale stroške zbiranja in odstranjevanja poginulih in usmrčenih živali krije proračun Republike Slovenije v okviru najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo.

Več informacij na:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivalski_stranski_proizvodi/prijava_pogina_in_zbiranje_trupel_poginulih_zivali_kot_vrste_zivalskih_stranskih_proizvodov/

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-363 Thu, 19 Jul 2018 14:31:32 +0200 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-najemne-pogodbe/ Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

parc.št. 1598, k.o. 665 Ruše, v izmeri ca. 25 m2

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu

8. 8. 2018

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe zemljišča in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o najemnini in o drugih pogojih pravnega posla.

Plačilo najemnine v roku iz najemne pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine ter informacije o ogledih dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Tanja Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Za ogled se je treba dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-362 Thu, 05 Jul 2018 14:36:40 +0200 Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-menjalne-pogodbe/ Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

789/2, k.o. 672 Smolnik

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu

27.7.2018

  

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Rok plačila: 30 dni. Plačilo kupnine v roku iz prodajne pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine ter informacije o ogledih dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Za ogled se je treba dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-356 Thu, 28 Jun 2018 17:00:00 +0200 JAVNA PREDSTAVITEV PROJEKTA PRENOVE DOMA KULTURE RUŠE http://ruse.si/novice/javna-predstavitev-projekta-prenove-doma-kulture-ruse/ V četrtek, 28. junija 2018, ob 17:00 uri, vljudno vabljeni na javno predstavitev projekta prenove Doma kulture Ruše. 

Skupaj s predstavniki Občine Ruše, bo projektne rešitve prenove predstavil g. Aleksander Ostan iz Ateljeja Ostan Pavlin d.o.o.. Predstavitev bo potekala v Domu kulture Ruše.

Vljudno vabljeni.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_javna_predstavitev_dkruse_a3bbd60407.jpg
news-361 Wed, 27 Jun 2018 11:50:20 +0200 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – prodaja parcele v k.o. Smolnik http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-prodaja-parcele-v-ko-smolnik/

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 11/18) ima Občina Ruše, Trg vstaje 11, Ruše, ki jo zastopa župan Uroš Razpet, namen z neposredno pogodbo prodati:

- parc.št. 332/17, v izmeri 158 m2, k.o. 672 Smolnik (stavbna parcela).

Zainteresirani ponudniki lahko pisno ponudbo ali izjavo o interesu, v kateri navedejo predmet ponudbe in predlagajo višino prodajne cene, pošljejo do 18.7.2018.

V kolikor bo za odkup predmetne parcele zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

Rok plačila kupnine znaša 30 dni od podpisa pogodbe, na osnovi izstavljenega računa. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

Občina Ruše lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.

Vse informacije v zvezi s prodajo predmetne parcele, lahko zainteresirani ponudniki prejmejo na tel.št. 02 669 0657, kontaktna oseba: Tanja Kocjan.

Ogled nepremične je možen po dogovoru.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-360 Tue, 26 Jun 2018 13:11:55 +0200 Do 75% subvencije za energetske sanacije v turizmu http://ruse.si/novice/do-75-subvencije-za-energetske-sanacije-v-turizmu/ Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za energetske sanacije v turizmu.

NEPOVRATNA SREDSTVA ZA ENERGETSKE SANACIJE V TURIZMU NA OBMEJNIH PODROČJIH

• Namen: je izboljšati konkurenčnost v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

• Lokacija: Obmejna problemska območja.

• Upravičeni stroški: celovita energetska obnova stavb, obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb; vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave; zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo; zamenjava kurilne naprave z novo kurilno napravo za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim; vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote; ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode; ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov.

• Višina nepovratnih sredstev: od 70 % do 75 % upravičenih stroškov oz. najmanj 50.000,00 € in največ 200.000,00 € (De minimis)

Rok za prijavo: 10.08. 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - razpis

Več informacij o razpisu tukaj

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_logo_MGRT_5543fb2779.png
news-359 Tue, 26 Jun 2018 09:50:24 +0200 Javni razpis za socialno varstveno storitev socialnega servisa - rok podaljšan do do 31. 8. 2018 do 12. ure http://ruse.si/novice/obcina-ruse-objavlja-javni-razpis-za-socialno-varstveno-storitev-socialnega-servisa/ Občina Ruše je pripravila javni razpis za socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma. Za ta namen so v proračunu zagotovljena sredstva za pomoč pri kritju stroškov storitve E-oskrba in sicer za največ 50 oseb v višini do največ 25 EUR na mesec.

Razpis je dosegljiv na: https://ruse.si/za-podjetnike/javni-razpisi-in-narocila/

Rok za predložitev vlog je podaljšan do 31. 8. 2018 do 12. ure.

Upravičenci do pomoči pri kritju stroškov E-oskrbe bodo izbrani na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje prispelih vlog, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Na ta način bo lahko občina svojim občanom omogočila bolj varno in kakovostno bivanje na njihovem domu, s tem pa se odloži tudi odhod v institucionalno varstvo. Storitev bo koristniku omogočila samostojno in varno življenje, njegove svojce pa razbremenila vsakodnevne skrbi.

Se sprašujete kaj je E-oskrba?

E-oskrba je storitev za starejše, da ti v svojem domu lahko čim dlje živijo kakovostno življenje, komunikacijski del pa jim omogoča, da če potrebujejo pomoč, to v čim krajšem času tudi dobijo.

Bistveni del omenjene storitve, lahko bi dejali tudi najpomembnejši, je asistenčni center, ki deluje 24 ur na dan. Nadzorovana oseba, pri čemer je njena zasebnost varovana, lahko s pritiskom na tipko naprave ali na tipko zapestnice (obeska), ki jo ima ves čas pri sebi, sproži klic na pomoč. Pomagata pa že tudi nasvet, ali pogovor z nekom, če želite.

Poleg centra so v takšnih primerih obveščeni tudi svojci, ki dobijo obvestilo o morebitni težavi na svojem mobilnem telefonu. Poleg naprave na gumb lahko izberete vodoodporno zapestnico, ki jo lahko nosimo tudi kot obesek okoli vratu, je dovolj pametna, da zazna padec osebe in samodejno sproži klic. Če ima oseba pametni telefon pri sebi, deluje tudi izven doma, na primer na sprehodu. Del storitve pa so lahko tudi tipala zaznavanja gibanja v stanovanju, ki prav tako zaznavajo neljube dogodke. Ne zaznajo na primer padca, temveč nenormalno situacijo.

Storitev E-oskrba je torej napredna rešitev, ki se enostavno, brez večjih vlaganj ter posegov prilagaja potrebam uporabnika ter njegovemu bivališču. Učinkovito podpira bivanje starejših, invalidov, bolnikov s kroničnimi boleznimi, bolnikov po težjih operativnih posegih in oseb z demenco pri samostojnejšem bivanju na njihovem domu. 24 ur na dan omogoča enostaven in hiter klic na pomoč v primeru padca ali nenadne slabosti ter organizacijo pomoči.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-358 Sat, 23 Jun 2018 00:00:00 +0200 V SOBOTO V RUŠAH »POLETNI DAN ŠPORTA« http://ruse.si/novice/v-soboto-v-rusah-poletni-dan-sporta/ V soboto, 23. 6. 2018, ob 14:00 bo v Športnem parku Ruše potekal Dan športa, kjer na zabaven način predstavimo možnosti preživljanja prostega časa, rekreacije in športa v Rušah. Obiskovalcem bo na voljo 10 športov, v katerih se bodo lahko preizkusili in sodelovali skupaj

s športnimi vaditelji, sodelujočimi športnimi društvi in organizacijami.

 

Na voljo bodo športi: odbojka na mivki, ulična košarka, floorball na inline hokej igrišču,

predstavitev Šole zdravja in joge, tečaj varne vožnje po pumptracku in izvedba zabavnega tekmovanja za otroke,

vodne aktivnosti na Dravi, turnir petork v kegljanju, predstavitev Mažoretnega in twirling kluba Ruše,

projekta »Solidarity network for sport and young migrants« in projekta KRIŽIŠČE, Podvodna razstava Oči Potapljača,

dan odprtih vrat Bazena Ruše (vstop za 1 EUR s kartico ŠPORT RUŠE).

 

Ob zaključku zabaven program z DJ-em, v času dogodka bo stalna gostinska ponudba hrane in pijače.

 

Izvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_POLETNI_DAN_SPORTA_4ecb312188.png
news-357 Thu, 21 Jun 2018 18:00:00 +0200 SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE RUŠE http://ruse.si/novice/slavnostna-seja-obcinskega-sveta-obcine-ruse-1/ V počastitev občinskega praznika vabljeni na slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Ruše, ki bo v četrtek, 21. junija 2018, ob 18. uri v Domu kulture Ruše.

Podelitev občinskih priznanj & kulturni program:

Trio Vivere: Matjaž Robavs (bariton), Aljaž Farasin (tenor), Gregor Ravnik (tenor) 
Vokal: Nina Miglič
Klaviature: Tomi Valenko
Povezovanje: Bor Greiner

S svojo prisotnostjo bomo izkazali spoštovanje dobitnikom občinskih priznanj.

Seja je odprta za javnost.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_SLAVNOSTNA_SEJA_86802ea270.jpg
news-355 Mon, 18 Jun 2018 14:41:48 +0200 Besede in besedne zveze v ruškem govoru http://ruse.si/novice/besede-in-besedne-zveze-v-ruskem-govoru/ Profesorji GSKŠ Ruše, dve slovenistki in kemik, po izvoru ali kraju bivanja povezani z Rušami, so izbrali nekaj značilnih ruških pogovorno-narečnih besed in značilnih ruških pogovornih fraz. Pri izboru so pomagali dijaki prvega letnika gimnazije. Govor Ruš in okolice na desni strani Drave je kombinacija štajersko pokrajinsko pogovornega jezika in narečja ruškega dela Pohorja. Zahodno od Ruš se v govoru že kažejo značilnosti pohorskega govora Lovrenca na Pohorju, ki pa ima pomembno drugačne jezikovne posebnosti, bližje koroškim govorom.

Ruške besede in uvod - tekst

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_csm_Razgled-na-Ruse-4_web_d9bd7227df_9f1f503788.jpg
news-354 Thu, 14 Jun 2018 10:45:37 +0200 VIKEND AVTOBUS NA POHORJE ZA POHODNIKE IN KOLESARJE http://ruse.si/novice/vikend-avtobus-na-pohorje-za-pohodnike-in-kolesarje/ VSAK VIKEND OD 16.6. 2018 AVTOBUS S PRIKOLICO ZA POHODNIKE IN KOLESARJE NA RELACIJI Ruše-Areh-Bellevue-Botanični vrt-Bellevue-Areh- Ruše Vsako soboto in nedeljo do 2. septembra linijski prevoz Ruše-Areh-Bellevue-Botanični vrt-Bellevue-Areh- Ruše. (manjši avtobus, opremljen s prikolico za kolesa).
Vozni red omogoča direktno povezavo brez prestopanja iz smeri :
Ruš – Areha – Bellevue-Botanični vrt in v obratno smer Botanični vrt-Bellevue-Areh-Ruše.
Cena enosmerne vozovnice za odrasle znaša 2 evra, za otroke (6–15 let) pa 1 evro, vključen prevoz kolesa.

/vozni red v prilogi/

Za kolesarje brezplačno do Maribora

Novost letošnjega leta je tudi, da je prevoz za potnike (kolesarje) na relaciji Maribor-Ruše-Lovrenc na Pohorju, ki potujejo na avtobusu skupaj s svojim kolesom, brezplačen. Med Občino Ruše in Arrivo Štajerska je sklenjen Dogovor o financiranju vozovnic za kolesarje in prevoz njihovih koles. Dogovor velja od 1. 4. do 31. 10. 2018. Občina v celoti subvencionira prevoz kolesa in kolesarja.

Ob sobotah, nedeljah in praznikih so vsi avtobusi, ki vozijo na relaciji opremljeni z nosilcem za prevoz koles, med delavniki pa tisti, ki vozijo dopoldan in predvsem popoldan.

Več na https://ruse.si/novice/brezplacen-avtobusni-prevoz-za-kolesarje/

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_34342529_955995394580095_2723208573621370880_o_0327b4c09f.jpg
news-353 Wed, 13 Jun 2018 10:52:26 +0200 PREDSTAVILI PROJEKT SONČNE URE V RUŠAH http://ruse.si/novice/predstavili-projekt-soncne-ure-v-rusah/ Študenti predstavili zamisli in oblikovali predloge celovitih rešitev postavitve učnega parka sončnih ur v Rušah V sklopu projekta so študenti in mentorji v sodelovanju z Občino Ruše in drugimi partnerji včeraj v Športnem parku Ruše predstavili zamisli in oblikovali predloge celovitih rešitev postavitve učnega parka sončnih ur na izbranih lokacijah v naši občini. 

Vodja projekta, dr. Matej Mencinger, mentorji in študenti Univerze v Mariboru so predstavili namen projekta in njegove rezultate sodelujoči partnerji pa svoje videnje pomena projekta in implementacije rezultatov v Občini Ruše.

 

Učni park »Sonce« v občini Ruše se izvaja na podlagi javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – v sklopu programa ŠIPK – »Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018« (v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020).

Partnerji v projektu so: Univerza v Mariboru - Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Astronomsko društvo Orion Maribor, Občina Ruše in OŠ Janka Glazerja Ruše.

 

Več o projektu na spletni strani Občine Ruše https://ruse.si/za-obiskovalce/soncne-ure/

 

Več fotografij dogodka na https://www.facebook.com/pg/obcinaruse/photos/?tab=album&album_id=960387414140893

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_35143541_960425257470442_907408044252463104_o_d8d3131f43.jpg
news-351 Thu, 07 Jun 2018 10:06:57 +0200 JAVNO NAZNANILO http://ruse.si/novice/javno-naznanilo/ Občina Ruše obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenih osnutkov občinskega podrobnega prostorskega načrta Dopolnjen osnutek OPPN za del enote urejanja prostora RU42 v Rušah

Dopolnjen osnutek OPPN na območju enot urejanja prostora RU39 in RU40 - del

Dopolnjen osnutek OPPN na območju enot urejanja prostora RU57 in RU46 - del 

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-350 Tue, 05 Jun 2018 13:48:36 +0200 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-12/

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 31/2018) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

Občina Ruše ima namen zaradi ureditve dostopa do javne ceste skleniti Pogodbo o stvarni služnosti na nepremičnini:

 

 

Zap . št.

Parcelna štev.

ID številka

ID znak

Katastrska občina

Površina posega m2

1.

136/12

ID 6354768

673 136/12

673 Lobnica

63

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-349 Thu, 31 May 2018 13:51:53 +0200 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-11/  

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposrednih pogodb  z naslednjo vsebino:

 

Občina Ruše ima namen zaradi ureditve kolesarske poti skleniti  Pogodbe o  stvarni služnosti  na nepremičninah:

 

Zap . št.

Parcelna štev.

ID številka

ID znak

Katastrska občina

Površina posega m2

1.

107/2

ID 3758966

664 107/2

664 Bistrica pri Rušah

48

2.

97/2

 

ID 3475598

 664 97/2

664 Bistrica pri Rušah

19

3.

105/1

ID 3307332

664 105/1

664 Bistrica pri Rušah

124

3.

45/5

ID 4386445

664 45/5

664 Bistrica pri Rušah

32

4.

6/5

ID 4346540

663 6/5

663 Bistrica pri Rušah

17

5.

769/35

ID2711

665 769/35

665 Ruše

23

6.

769/36

ID5064020

665 769/36

665 Ruše

18

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-348 Tue, 29 May 2018 08:04:40 +0200 Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje http://ruse.si/novice/podjetno-v-svet-podjetnistva-za-problemsko-obmocje/ Cilje programa je usposobiti 10 udeležencev, da po zaključku programa ustanovijo lastno podjetje, se samozaposlijo ali zaposlijo pri drugem delodajalcu. Program Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-347 Mon, 21 May 2018 09:08:37 +0200 Brezplačen avtobusni prevoz za kolesarje http://ruse.si/novice/brezplacen-avtobusni-prevoz-za-kolesarje/ BREZPLAČEN AVTOBUSNI PREVOZ ZA KOLESARJE

Arriva Štajerska d.d. in Občina Ruše so sklenile Dogovor o financiranju vozovnic za kolesarje in prevoz njihovih koles. Občina Ruše v celoti subvencionira prevoz kolesa in kolesarja. Ob vikendih so vsi avtobusi opremljeni z nosilci za kolesa, med tednom dopoldan in popoldan, v skladu z voznim redom.

 

Družba Arriva Štajerska je v sodelovanju z Občino Ruše na treh avtobusih, ki vozijo na relaciji Maribor-Ruše-Lovrenc na Pohorju, namestila posebne nosilce koles, ki potnikom omogočajo postavitev kolesa na avtobus na vsaki vstopni postaji.

Z uvedbo možnosti prevoza kolesa z avtobusom smo želeli javni prevoz narediti bolj dostopen za kolesarje in vožnjo s kolesom bolj dostopno za uporabnike javnega prevoza.

Za marsikaterega dnevnega migranta je kombinacija kolesa in avtobusnega prevoza idealna za prevoz na delo ali v šolo. S kolesom na avtobus, od izstopnega postajališča naprej pa spet s kolesom do cilja. V Rušah in Mariboru je to odlična rešitev predvsem za tiste, katerih cilj ni v neposredni bližini avtobusih postajališč.

Novost letošnjega leta je, da je prevoz za potnike (kolesarje) na relaciji Maribor-Ruše-Lovrenc na Pohorju, ki potujejo na avtobusu skupaj s svojim kolesom, brezplačen. Med Občino Ruše in Arrivo Štajerska je sklenjen Dogovor o financiranju vozovnic za kolesarje in prevoz njihovih koles. Dogovor velja od 1. 4. do 31. 10. 2018. Občina v celoti subvencionira prevoz kolesa in kolesarja.

Ob sobotah, nedeljah in praznikih so vsi avtobusi, ki vozijo na relaciji opremljeni z nosilcem za prevoz koles, med delavniki pa tisti, ki vozijo dopoldan in predvsem popoldan.

 

V prilogi vozni redi: Odhodi, Ruše, Smolnik, Maribor, odhodi z nosilci koles so označeni z rdečo barvo

Priloga: Vozni red

Smolnik obračališče

Maribor AP

Ruše

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_avtobus_slika_d002c48204.jpg
news-346 Mon, 21 May 2018 08:57:29 +0200 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - prodaja parcele v Bistrici ob Dravi http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-prodaja-parcele-v-bistrici-ob-dravi/ NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – prodaja parcele v Bistrici ob Dravi

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 11/2018) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

 »Občina Ruše ima namen skleniti kupoprodajno pogodbo za prodajo parcele št. 46/8, v izmeri 75 m2, k.o. 663 Bistrica pri Limbušu.«

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-345 Fri, 18 May 2018 11:54:34 +0200 Predavanje o "UPORABNI PLEVELI" http://ruse.si/novice/predavanje-o-uporabni-pleveli/ Na podlagi sodelovanja Občine Ruše in Botaničnega vrta Univerze v Mariboru vas vljudno vabimo na predavanje '' UPORABNI PLEVELI'', ki bo v ponedeljek 21. 5. 2018 ob 17:00 na Ruških vrtovih.  

 

Uporabna plevel

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-344 Fri, 18 May 2018 11:05:11 +0200 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - oddaja zemljišča na Smolniku v najem http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-oddaja-zemljisca-na-smolniku-v-najem/ NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – oddaja zemljišča na Smolniku v najem

Skladno z Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 11/2018) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

»Občina Ruše ima namen z neposredno najemno pogodbo oddati v najem del parc.št. 286, v izmeri ca. 1000 m2, k.o. Smolnik.«

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-343 Fri, 18 May 2018 11:03:22 +0200 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - nakup zemljišča ob reki Dravi http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-nakup-zemljisca-ob-reki-dravi/ NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – nakup zemljišč ob reki Dravi

Skladno z Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 11/2018) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

 »Občina Ruše ima namen skleniti kupoprodajno pogodbo za odkup parcele št. 1190/1, v izmeri 5789 m2, k.o. 665 Ruše.«

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-342 Thu, 17 May 2018 13:05:41 +0200 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - oddaja poslovnega prostora: paviljon pri Domu kulture Bezena http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-oddaja-poslovnega-prostora-paviljon-pri-domu-kulture-bezena/ NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – oddaja poslovnega prostora: paviljon pri Domu krajanov Bezena

 

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ima Občina Ruše namen z neposredno pogodbo oddati v uporabo:

-        paviljon pri Domu krajanov Bezena vsak ponedeljek od 16. do 20. ure, vsak torek od 9.00 do 14.00. ure in od 16. do 20. ure, vsako sredo od 9.00 do 14.00. ure in od 16. do 20.00 ure, ter vsak četrtek od 16.00. do 20.00 ure.

 

Vse informacije o oddaji prostorov lahko prejmete na tel. št. 02 671 9340

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-341 Thu, 17 May 2018 09:40:54 +0200 Državnozborske volitve http://ruse.si/novice/drzavnozborske-volitve/ Spoštovani!

Uredništvo Ruških novic vse kandidate za državnozborske volitve vabi, da na naslov ruske.novice@ruse.si ali/in umajcenovic@gmail.com pošljete svojo kratko predstavitev in fotografijo.

"Vsak kandidat bo imel na voljo brezplačen prostor za objavo svoje fotografije in 500 znakov brez presledkov za lastno brezplačno predstavitev (daljši teksti se bodo krajšali), v kateri bo lahko navedel tudi naslov svoje spletne strani. Za to vsebino velja načelo enakovrednosti – vsi prejeti materiali bodo obravnavani enako. Pri vrstnem redu objave kandidatov velja izključno pravilo časovnega vrstnega reda prispelih materialov – do zapolnitve maksimalnega števila strani – 2 strani."

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-340 Thu, 26 Apr 2018 13:35:26 +0200 AKIVNOSTI VGC ŠTAJERSKA za mesec maj v prostorih Dnevnega centra CSD Ruše, Šolska ul. 16a, Ruše http://ruse.si/novice/akivnosti-vgc-stajerska-za-mesec-maj-v-prostorih-dnevnega-centra-csd-ruse-solska-ul-16a-ruse/ Aktivnosti VGC Štajerska za mesec maj

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_VGC_logo_9ed074c735.jpg
news-339 Thu, 26 Apr 2018 13:02:35 +0200 Letovanje otrok http://ruse.si/novice/letovanje-otrok/ Spoštovani,

obveščamo vas, da se na Občini Ruše že zbirajo prijave za subvencionirano letovanje osnovnošolskih otrok iz socialno ogroženih družin in osnovnošolskih otrok z zdravstvenimi indikacijami, rejencev,  in otrok, ki živijo v vzgojnih zavodih, ter bodo letovali z OZRK Maribor v Punatu  ali z ZPM Maribor v Poreču ali Domu Miloša Zidanška. Prijavnice lahko dobite v vložišču Občine Ruše, v Osnovni šoli Janka Glazerja Ruše in na spletnih straneh izvajalcev letovanj.  

Osnova pri ugotavljanju upravičenosti do subvencioniranega letovanja bodo kopije veljavnih Odločb o odmeri otroškega dodatka.

 

Za dodatne informacije, smo dosegljivi na tel. št.: 02 669 06 42 in e-naslovu hedvika.potocar@ruse.si

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-338 Wed, 25 Apr 2018 15:29:42 +0200 Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Ruše http://ruse.si/novice/pogoji-za-pridobitev-pravice-do-uporabe-plakatnih-mest-na-obmocju-obcine-ruse/  

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Ruše za izvedbo predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2018

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-337 Tue, 24 Apr 2018 13:15:35 +0200 POZIV za prijavo programa v okviru prireditev ob občinskem prazniku 2018 http://ruse.si/novice/poziv-za-prijavo-programa-v-okviru-prireditev-ob-obcinskem-prazniku-2018/ Poziv društvom, organizacijam in posameznikom, ki delujejo na območju Občine Ruše, k sodelovanju pri ustvarjanju programa ob Občinskem prazniku 2018.

Poziv

Obrazec

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_obcina_e0233c253a.jpg
news-336 Tue, 24 Apr 2018 13:06:46 +0200 S "pomladnim dnevom športa" SMO V RUŠAH OTVORILI SEZONO REKREACIJE http://ruse.si/novice/s-pomladnim-dnevom-sporta-smo-v-rusah-otvorili-sezono-rekreacije/ S »pomladnim DNEVOM ŠPORTA« SMO V RUŠAH OTVORILI SEZONO REKREACIJE 

NOVI »STREET WORKOUT«

 

Praznujemo prvo obletnico obnovljenega Športnega parka Ruše s kolesarskim pumptrackom, igriščem za inline hokej, skate parkom, otroškim igriščem. Pridobili smo poligon za novi šport  „Street workout“ za vadbo na prostem.

 

Pomladni DAN ŠPORTA ponudil več kot 14 športov

 

Danes, 21. 4. 2018, smo v Športnem parku Ruše odprli sezono rekreacije Dan športa, kjer smo na zabaven način predstavili možnosti preživljanja prostega časa, rekreacije in športa v Rušah.

Obiskovalcem je bilo na voljo 14 športov, v katerih so se lahko preizkusili in sodelovali skupaj s športnimi vaditelji, sodelujočimi športnimi društvi ter organizacijami.

Prostovoljno gasilsko društvo Ruše je predstavilo uporabo avtomatskega defibrilatorja (AED) na lutki.

 

Na voljo so bili športi: odbojka na mivki, ulična košarka, aktivnosti za najmlajše, floorball na inline hokej igrišču, rolanje, skate session, tekmovanje slovenske pump lige »Pumpaj Slovenja«, e-kolesarjenje, tek, nordijska hoja, vodne aktivnosti na Dravi, vadba v vodi v bazenu, kegljaška liga, ustvarjalna delavnica za otroke in dan odprtih vrat Bazena Ruše, kjer je bil vstop s kartico ŠPORT RUŠE 1 EUR.

 

Prva obletnica prenovljenega Športnega parka Ruše z novim »Street workoutom« za vadbom na prostem.

 

V enakem času lani je Občina Ruše prenovila Športni park Ruše, postavilo se je novo igrišče za inline hokej, kolesarski poligon »pumptrack«, novi skate park in igrišče za otroke ter fitness na prostem.

Letošnja pridobitev "Street workout" za vadbo na prostem, ki omogoča trening z lastno težo, se je postavil v okviru projekta "Ustvarjanje športne platforme in prepoznavnosti občine" Lokalne akcijske skupine LAS DRAVA.

Organizator pomladnega DNEVA ŠPORTA je Javni zavod CEZAM. Pri organizaciji so sodelovali:

Športno društvo Ruše (košarka, odbojka), Vrtec Osnovne šole Janka Glazerja Ruše, Floorball zveza Slovenije, Športno društvo ABC ŠPORT, Luka Pen, Tilen Frank ŠKD BSX racing team Maribor, Turbo bikes Pohorje, Matija Meden, Športno društvo Pure Sport, Matjaž Črešnar, Plavalni klub Ruše, Kegljaška liga Maribor, Svetlana Sabantseva, GPO Ruše in DJ Jure Pepelnik.

 

Vesna Glavendekić, vodja prireditve

CEZAM Ruše

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_2018_dan_sporta_98ec2a350b.jpg
news-324 Thu, 19 Apr 2018 16:00:00 +0200 Vabilo na predavanje: Samozaščitno obnašanje http://ruse.si/novice/vabilo-na-predavanje-samozascitno-obnasanje/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_VGC_Stajerska-logotip_f2f775cabe.jpg news-329 Sat, 14 Apr 2018 00:00:00 +0200 VABILO NA ČISTILNO AKCIJO »OČISTIMO NAŠE MESTO - OBČINO RUŠE 2018« http://ruse.si/novice/vabilo-na-cistilno-akcijo-ocistimo-nase-mesto-obcino-ruse-2018/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Vabilo_AETistilna_2018-page0001_5fb5297c03.jpg news-332 Thu, 12 Apr 2018 18:00:00 +0200 PRIDELAVA SIBIRSKE BOROVNICE - HASKAP http://ruse.si/novice/pridelava-sibirske-borovnice-haskap/ VABILO NA BREZPLAČNO PREDAVANJE ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_VABILO_NA_BREZPLACNO_PREDAVANJE_APRIL_2018-1_e5b48c227e.jpg news-335 Wed, 11 Apr 2018 14:17:19 +0200 Obvestilo za šolsko zobno ambulanto http://ruse.si/novice/obvestilo-za-solsko-zobno-ambulanto-2/ Urnik šolske zobne ambulante v Rušah do nadalnjega vsak :

 

ponedeljek od 12.30 - 19.30

torek      od 7.30  - 14.30

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zdr_dom_12bb3cbfe3.png
news-333 Tue, 10 Apr 2018 16:00:00 +0200 Vabilo na predavanje "Mala šola demence 2" http://ruse.si/novice/vabilo-na-predavanje-mala-sola-demence-2/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Vabilo_Mala_L__ola_demence_2_-_RuL__e-page0001_fe5852abed.jpg news-334 Tue, 10 Apr 2018 14:31:32 +0200 Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest - referendum II. tir http://ruse.si/novice/pogoji-za-pridobitev-pravice-do-uporabe-plakatnih-mest-referendum-ii-tir/ Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest - referendum II. tir

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-326 Fri, 06 Apr 2018 07:30:00 +0200 DAJEM KRI - SKUPAJ REŠUJMO ŽIVLJENJA! http://ruse.si/novice/dajem-kri-skupaj-resujmo-zivljenja/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_rk_3bd3d321b0.jpg news-325 Tue, 03 Apr 2018 16:00:00 +0200 MALA ŠOLA DEMENCE V OBČINI RUŠE http://ruse.si/novice/mala-sola-demence-v-obcini-ruse/ Demenca je kronična in neozdravljiva bolezen možganov, ki prizadene možganske celice. Posameznika ovira pri vsakodnevnih dejavnostih in omejuje njegovo sposobnost obvladovanja vsakodnevnega življenja. Najpogostejša oblika demence je Alzheimerjeva demenca, ki predstavlja več kot dve tretjini diagnosticiranih primerov, pojavlja pa se lahko pri številnih drugih obolenjih. Mala šola demence bo potekala v Domu kulture Ruše. MALA ŠOLA DEMENCE V OBČINI RUŠE

 

Demenca je kronična in neozdravljiva bolezen možganov, ki prizadene možganske celice. Posameznika ovira pri vsakodnevnih dejavnostih in omejuje njegovo sposobnost obvladovanja vsakodnevnega življenja. Najpogostejša oblika demence je Alzheimerjeva demenca, ki predstavlja več kot dve tretjini diagnosticiranih primerov, pojavlja pa se lahko pri številnih drugih obolenjih.

Po ugotovitvah strokovnjakov imajo osebe z napredovalo demenco v zadnjem obdobju življenja, običajno ne le kognitivno, temveč tudi težko telesno oslabelost, zaradi česar so popolnoma odvisne od oskrbe druge osebe. Pri tem lahko imajo motnje hranjenja, hujšajo, so nepomične, lahko imajo rane zaradi pritiska in se niso sposobne več niti minimalno jasno sporazumevati. Ob tem lahko imajo bolečine, težave v smislu neprilagojenega vedenja, ali nevropsihiatrične simptome.

Bolezen ne prizadene le osebe z demenco, ampak tudi vse, ki skrbijo zanjo. Za eno osebo z demenco v povprečju skrbijo vsaj trije ljudje. Bolezen povzroča čustveno stisko, je finančno breme ter ob dolgoletni oskrbi vodi do izgorevanja in družbene izključenosti. V družbi je demenca še vedno stigmatizirana.

V Sloveniji ocenjujemo število obolelih na več kot 32.000, zanje pa skrbi približno 100.000 svojcev, zdravstvenih in socialnih delavcev ter drugih. Zaradi vse boljše zdravstvene oskrbe in višjega življenjskega standarda se življenjska doba daljša. Največji dejavnik tveganja za razvoj bolezni je starost, za demenco pa zboleva tudi vse več mlajših,  Osebe z demenco so posebej ranljiva skupina prebivalstva, ki se zaradi demografskih sprememb in staranja prebivalstva hitro povečuje. Ocenjujemo, da se bo čez dvajset let število obolelih podvojilo, prav tako tudi število ljudi, ki skrbi za te bolnike.

Za izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco in svojcev si prizadevamo, da bi lahko osebe z demenco prišle do diagnoze čim prej, saj zdravljenje z zdravili lahko omili simptome bolezni in upočasni njihov razvoj.

Ustrezna podpora pomaga osebi z demenco in njenim svojcem ali skrbnikom, da lažje sprejmejo diagnozo in skupaj načrtujejo prihodnost, dokler je to še mogoče, ter tako omogoča čim daljše in kakovostno življenje oseb z demenco v skupnosti.

Priporočilo organizacije Alzheimer Europe je, naj osebe z demenco čim dlje časa živijo doma, kar vključuje tudi podporo svojcem in skrbnikom, ki so ob dolgotrajni bolezni izpostavljeni izgorevanju in obolevanju. Bolniki, svojci in skrbniki potrebujejo informacije o bolezni in njenem poteku ter podporo v obliki raznolike in prilagojene ponudbe socialno varstvenih storitev in drugih oblik pomoči.

Izhajajoč iz tega, bomo v mesecu APRILU 2018 v Občini Ruše izvedli Malo šolo demence, ki jo sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in Dom Danice Vogrinec Maribor, za uporabnike pa je brezplačna.

Mala šola demence bo potekala v Domu kulture Ruše v naslednjih terminih in z naslednjimi predavatelji:

Prvo srečanje: 3. APRIL 2018 ob 16.00 uri

Tema 1: Značilnosti demence, vrste, pogostost in načini zdravljenja demence

Dr. Martin Rakuša, dr. med., spec. nevrolog

Tema 2: Vedenjske in psihične spremembe pri demenci

Mojca Muršec, dr. med. spec. Psihiatrije

 

Drugo srečanje: 10. APRIL 2018 ob 16.00 uri

Tema 3: Psihološke spremembe v starosti

Drago Perger, univ. dipl. psih.

Tema 4: Pristop, komunikacija in razumevanje oseb z demenco

Majda Steiner, dipl. delovni terapevt

 

Tretje srečanje: 17. APRIL 2018 ob 16.00 uri

Tema 5: Nega in prehrana osebe z demenco

Tomaž Teran, dipl. zdravstvenik

Tema 6: Oblike pomoči v socialnem varstvu

Mirjana Schlauer, univ. dipl. soc. delavka

Katja Kovačič, univ. dipl. soc. delavka

 

Četrto srečanje: 24. APRIL 2018 ob 16.00 uri

Tema 7: Načini spoprijemanja s stresom in preprečevanje izgorelosti neformalnih oskrbovalcev

Aleksandra Gjura, dipl. delovni terapevt

Tema 8 : Pomen telesne aktivnosti pri osebah z demenco, evalvacija in zaključek srečanj

Jasmina Markovič, dipl. fizioterapevtka

Upamo, da bomo skupaj vsaj malo prispevali k demenci prijaznem okolju.

 


Pripravil: Drago Perger, univ. dipl. psih.

DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_dom-danice-vogrinec-maribor.PNG_37e1682b99.png
news-331 Tue, 03 Apr 2018 12:29:48 +0200 Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ruše http://ruse.si/novice/javni-razpis-za-podelitev-priznanj-obcine-ruse-1/ Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ruše

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o prazniku in priznanjih Občine Ruše (MUV, št. 22/99) Komisija za podelitev priznanj Občine Ruše objavlja

 

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ruše

Datum objave: 28. 3. 2018

Rok za oddajo predloga: 3. 5. 2018 do 12. ure

Besedilo razpisa

Obrazec

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-330 Fri, 30 Mar 2018 11:28:56 +0200 Urnik šolske zobne ambulante Ruše http://ruse.si/novice/urnik-solske-zobne-ambulante-ruse/  

Urnik šolske zobne ambulante od 3. 4. do 10. 4. 2018 :

torek 3. 4. 2018 od 7.30 - 14.30;

sreda  4. 4. 2018 od 12.3 - 19.30;

četrtek  5. 4. 2018 od 7.30 - 14.30;

ponedeljek  9. 4. 2018 od 12.30 - 14.30;

torek 10. 4. 2018 od 7.30 - 14.30;

 

V ambulanti bo delo opravljala ga. Ana Janina Čurič, dr. dent. med.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zdr_dom_12bb3cbfe3.png
news-328 Wed, 28 Mar 2018 14:48:42 +0200 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – pridobitev služnostne pravice dostopne poti http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-pridobitev-sluznostne-pravice-dostopne-poti-1/ Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe z naslednjo vsebino:

 »Občina Ruše ima namen skleniti služnostno pogodbo za pridobitev služnostne pravice dostopne poti, ki bo potekala po parc.št. 116/4, k.o. 664 Bistrica pri Rušah«.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-327 Wed, 28 Mar 2018 13:22:00 +0200 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-10/ V skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 - ZSPDSLS-1) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino: Zaradi položitve plinovoda bomo sklenili pogodbe o služnosti z Plinarno Maribor, Plinarniška ul. 9, 2000 Maribor na naslednjih nepremičninah:

      

Zap.št.

Parcelna številka

ID  številka

Katastrska občina

1.

1367/1

ID6196978

Ruše

2.

1692/1

ID6844231

Ruše

3.

1692/2

ID6844230

Ruše

4.

1693/2

ID2471609

Ruše

5.

1694/2

ID3185381

Ruše

6.

1695/2

ID625307

Ruše

7.

1698/2

ID6706066

Ruše

8.

1707

ID1491549

Ruše

9.

73/6

ID4556431

Bistrica pri Limbušu

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-323 Mon, 19 Mar 2018 15:23:37 +0100 Odpoved delavnice brezplačna pravna pomoč http://ruse.si/novice/odpoved-delavnice-brezplacna-pravna-pomoc/

Sporočamo, da "delavnica" brezplačna pravna pomoč predvidena za torek 20. 3. 2018 zaradi zdravstvenih težav izvajalke odpade.

Hvala za razumevanje

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_VGC_Stajerska-logotip_f2f775cabe.jpg
news-322 Fri, 16 Mar 2018 12:37:51 +0100 Obvestilo za šolsko zobno ambulanto http://ruse.si/novice/obvestilo-za-solsko-zobno-ambulanto-1/ Spoštovani,

 

šolska zobna ambulanta v Rušah bo odprta po sledečem urniku:

torek   20.3.18, 27.3.18 : od 7:30 do 11:00;

sreda   21.3.18, 28.3.18 : od 15:30 do 19:30;

četrtek 22.3.18, 29.3.18 : od 7:30 do 11:30.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zdr_dom_12bb3cbfe3.png
news-321 Tue, 13 Mar 2018 10:24:18 +0100 Termin postavitve premičnega zabojnika za nevarne odpadke v Rušah in v Bistrici ob Dravi http://ruse.si/novice/termin-postavitve-premicnega-zabojnika-za-nevarne-odpadke-v-rusah-in-v-bistrici-ob-dravi/ Premična zbiralnica nevarnih odpadkov

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-320 Mon, 12 Mar 2018 13:23:14 +0100 Obvestilo o odpovedi delavnice VGC Štajerska http://ruse.si/novice/obvestilo-o-odpovedi-delavnice-vgc-stajerska/ Delavnica pod naslovom Sproščanje, ki bi bila izvedena pod okriljem VGC Štajerska 29. 03. 2018 na lokaciji DC CSD Ruše, Šolska ul. 16a, izjemoma odpade zaradi zadržanosti izvajalke. Izreden termin s Centra za pomoč na domu je bil izveden 07. 03. 2018 pod naslovom Laična nega starostnika na domu.

Hvala za razumevanje.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_VGC_Stajerska-logotip_f2f775cabe.jpg
news-319 Fri, 09 Mar 2018 12:22:00 +0100 NOVE PRILOŽNOSTI V PRIDELAVI JAGODIČASTEGA SADJA http://ruse.si/novice/nove-priloznosti-v-pridelavi-jagodicastega-sadja/ HASKAP, d.o.o., Mladinska ulica 21, 2000 Maribor vas vabi na BREZPLAČNO DELAVNICO o pridelavi SIBIRSKIH BOROVNIC – HASKAP »NOVE PRILOŽNOSTI V PRIDELAVI JAGODIČASTEGA SADJA«

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_haskap-bush_917db8a717.jpg
news-318 Tue, 06 Mar 2018 10:31:16 +0100 USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE LAIČNE NEGE NA DOMU STAREGA IN /ALI INVALIDNEGA ČLOVEKA http://ruse.si/novice/usposabljanje-za-izvajanje-laicne-nege-na-domu-starega-in-ali-invalidnega-cloveka/ V okviru projekta Večgeneracijski center Štajerska vas vabimo, da se udeležite izobraževalnega programa V okviru projekta Večgeneracijski center Štajerska

vas vabimo, da se udeležite

 

izobraževalnega programa USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE LAIČNE NEGE NA DOMU STAREGA IN /ALI INVALIDNEGA ČLOVEKA,

 

 

ki bo potekalo

v sredo, 7. 3. 2018, od 16. do predvidoma 17.30 ure,

v prostorih avle Doma kulture Ruše, Falska c. 24, Ruše.

V sproščenem vzdušju bodo udeležencem delavnice podane osnove laične nege, ki je namenjena predvsem svojcem starih in invalidnih oseb oziroma vsem ostalim zainteresiranim, da se seznanijo z osnovami laične nege tovrstnih ljudi, da nadgradijo svoje znanje in spretnosti ter spoznajo metode in pripomočke, ki jim tovrstno delo lahko olajšajo.

 

Delavnica je brezplačna.

Vljudno vabljeni.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_VGC_Stajerska-logotip_f2f775cabe.jpg
news-317 Tue, 06 Mar 2018 10:22:02 +0100 Prva sezona Velikega drsališča Ruše z več kot 6 tisoč obiskovalci http://ruse.si/novice/prva-sezona-velikega-drsalisca-ruse-z-vec-kot-6-tisoc-obiskovalci/ Javni zavod CEZAM je ob podpori Občine Ruše, Krajevnega odbora Ruše in sponzorjev postavil drsališče v velikosti 800m2. Organiziran je bil pester program z več kot 30 dogodki. 74 drsalnih dni je na prenovljenih zunanjih površinah Športnega parka Ruše, ki ga upravlja CEZAM, od decembra 2017 do marca 2018 obratovalo Veliko drsališče Ruše. Na 800 kvadratnih metrov veliki ledeni ploskvi je že v svoji prvi sezoni z lepim ambientom, zelo ugodnimi cenami z novo kartico Šport Ruše in pestrim programom, na lokacijo privabilo številne športne navdušence vseh starosti, tako iz Ruš kot iz celotne regije.

Veliko drsališče je tako skupaj z barom, bazenom, prenovljenim wellnessom in kegljiščem v Športnem parku Ruše predstavljalo edinstveno kombinacijo zimske ponudbe športa in rekreacije v regiji.

V okviru programa, pri katerem je sodeloval tudi KURS – Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca,  izvajalci tečajev drsanja ter ostali je bilo organiziranih več športnih dni šol in skupin, ure športne vzgoje bližnje GSKŠ in osnovne šole, disco drsanje, tečaji drsanja, silvestrovanje in valentinovo na drsališču, igranje hokeja in drugo.

Ob koncu zimske sezone že pripravljamo spomladansko športno ponudbo, različne aktivnosti, tečaje, na naših igriščih (pumptrack, skate park, in-line hokej, kombinirano igrišče za rokomet, nogomet in košarko na tartanu, odbojka na mivki), veslanje na Dravi in ostalimi športi v Športnem parku Ruše, kjer bomo aprila s spomladanskim dnevom športa obeležili prvo obletnico uspešnega delovanje prenovljenega Športnega parka Ruše.

Marko Ozim, vodja Športnega parka Ruše: „Priprava in izvedba projekta največjega zunanjega odprtega drsališča na Štajerskem je za ekipi Občine Ruše in CEZAMa predstavljal poseben izziv, saj je bilo še pred izvedbo potrebno zagotoviti formalne ter tehnične pogoje za dobro organizacijo in izvedbo tega zahtevnega, a zabavnega projekta, s katerim bomo nadaljevali tudi prihodnjo zimsko sezono“.

 Statistika delovanja Velikega drsališča Ruše:

-        74 drsalnih dni

-        6143 obiskovalcev

-        4738 izposoj drsalk in rekvizitov

-        11 športnih dni in skupin

Prireditve: 4 x disco drsanje, 3 x tečaji drsanja, Božičkovo drsanje, Silvestrovanje na drsališču, Valentinovo drsanje, 12 rojstnih dni, vsako sredo hokej…

 Fotografije so dostopne na FB strani Velikega drsališča Ruše www.facebook.com/velikodrsalisceruse/

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_drsalisce1_22ce27631e.jpg
news-316 Mon, 05 Mar 2018 12:50:23 +0100 OBČINA RUŠE UVEDLA POSEBNO TELEFONSKO ŠTEVILKO ZA SERVIS OBČANOM http://ruse.si/novice/obcina-ruse-uvedla-posebno-telefonsko-stevilko-za-servis-obcanom/  

Občina Ruše je uvedla posebno številko 080 23 07, na kateri lahko občani pridobijo informacije, prijavijo okvare ali podajo predlog za izboljšanje bivanja v kraju.

S posebno telefonsko številko želimo biti stalno na voljo občanom, hitro urediti potrebno ter tako dvigniti kvaliteto bivanja v Občini Ruše.

Posebna telefonska številka se bo uporabljala tudi v primeru naravnih nesreč in intervencij Civilne zaščite in gasilcev oz. kriznega centra, ki je v teh razmerah organiziran v prostorih režijskega obrata občine.

V delovnem času občinske uprave, vsak delovnik med 08:00 in 15:00, v sredo med 08:00 do 16:30 bomo na voljo neposredno, izven delovnega časa bo na voljo odzivnik.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Servis-telefon_f151304cb4.jpg
news-315 Thu, 01 Mar 2018 13:20:39 +0100 Obvestilo za šolsko zobno ambulanto http://ruse.si/novice/obvestilo-za-solsko-zobno-ambulanto/ Spoštovani,

 

šolska zobna ambulanta v Rušah bo odprta po sledečem urniku:

torek   6.3.18, 13.3.18 : od 7:30 do 11:00;

sreda   7.3.18, 14.3.18 : od 15:30 do 19:30;

četrtek 8.3.18, 15.3.18 : od 7:30 do 11:30.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zdr_dom_12bb3cbfe3.png
news-314 Wed, 28 Feb 2018 12:57:48 +0100 Seznam oddanih evidenčnih javnih naročil 2017 http://ruse.si/novice/seznam-oddanih-evidencnih-javnih-narocil-2017/ Seznam evidenčnih javnih naročil 2017

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-313 Tue, 27 Feb 2018 13:10:06 +0100 V Rušah se dogaja - poziv Cezama http://ruse.si/novice/v-rusah-se-dogaja-poziv-cezama/ Poziv za koordinacijo 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_cezam_logo_063d55aa5d.jpg
news-312 Tue, 27 Feb 2018 13:06:49 +0100 Javni poziv za sofinanciranje workshop-ov za mlade v okviru CEZAM-a za leto 2018 http://ruse.si/novice/javni-poziv-za-sofinanciranje-workshop-ov-za-mlade-v-okviru-cezam-a-za-leto-2018/ Javni poziv workshop-i Cezam

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_cezam_logo_063d55aa5d.jpg
news-311 Mon, 26 Feb 2018 12:35:44 +0100 Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - VIŠJI SVETOVALEC http://ruse.si/novice/javni-natecaj-za-zasedbo-prostega-uradniskega-delovnega-mesta-visji-svetovalec/ Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08-ZJU-D, 69/08, 40/12 in 63/13; v nadaljevanju: ZJU) OBČINA RUŠE, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

"VIŠJI SVETOVALEC" V ODDELKU ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Datum objave: 22. 2. 2018

Rok za prijavo: 2. 3. 2018

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-310 Mon, 26 Feb 2018 12:33:47 +0100 Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto - KOMUNALNI DELAVEC http://ruse.si/novice/javni-razpis-za-prosto-strokovno-tehnicno-delovno-mesto-komunalni-delavec/ Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 - odl. US), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto:

"KOMUNALNI DELAVEC II" v Režijskem obratu

Datum objave: 22. 2. 2018

Rok za prijavo: 27. 2. 2018

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-309 Fri, 23 Feb 2018 11:22:53 +0100 Aleksander Brunčko nov svetnik občinskega sveta http://ruse.si/novice/aleksander-bruncko-nov-svetnik-obcinskega-sveta/ Sprejet je bil predlog novega statuta občine v prvem branju, ki se mora prilagoditi obstoječi zakonodaji, prav tako predlog novega poslovnika občinskega sveta. Občinski svet je na današnji 19. redni seji potrdil mandat Aleksandru Brunčku (SDS) iz Loga, ki je zamenjal Jerneja Brgleza. (Jernej Brglez je 3.1.2018 odstopil, Marina Šavora pa ni sprejela mandata).

Sprejet je bil predlog novega statuta občine v prvem branju, ki se mora prilagoditi obstoječi zakonodaji, prav tako predlog novega poslovnika občinskega sveta.

Dopolnil se je letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, s katerim lahko občina prisotopi k nakupu parcele iz stečaja ob objektu bivše gostilne Mulej, katerega je občina že kupila. S tem bi se objekt s okoliškim zemljiščem prodal ponudniku primernih storitev v centru Ruš.

Sprejet je bil tudi letni program športa, obravnavano poročilo urednika Ruških novic, kjer so svetniki predlagali, da bi bilo več novic iz dogodkov v občini.

Nadzorni odbor je predstavil poročilo o delu, izpostavil povišanje sredstev občine za oskrbovance v domovih za starejše oz. nejasnosti plačila vrste storitve in izostanek poročil predvsem športnih društev.

 

Župan Uroš Razpet je seznanil svetnike o predlogu, da se stara telovadnica v ruški osnovni šoli nameni za borilne športe ter ustrezno opremi, čemu vodstvo osnovne šole nasprotuje.

Zahvalil se je svetnikom za podporo postavitvi drsališča, ki je predvsem otrokom ponudilo ustrezno vsebine v zimskem času in pokazalo, da je takšen objekt v kraju potreben tudi v naprej.

Trgovska družba Hofer je kupila zemljišče nasproti Hotela Veter, kjer bo zgradila objekt za svojo trgovino in drogerijo DM.

Pričela se je gradnja kolesarske poti, kjer se urejajo parcelne meje s lasniki mejnih parcel in pridobiva gradbeno dovoljenje za premostitvene objekte. Pripravlja se dokumentacija za obnovo Doma kulture in mrliške vežice, v kateri se bo predvsem ustrezno uredil prostor za svojce.

Občina nasprotuje selitvi Upravne enote iz centra mesta v objekt ob Hotelu Veter, katerega je Ministrstvo za javno upravo pred kratkim kupilo.

S Skladom kmetijskih zemljišč RS se dogovarja o pridobitvi parcel na katerih je Letni oder, katerih lastnik je v večini še vedno sklad ter namembnosti bivše sušilnice hmelja.

Župan je na koncu seje vsem svetnikom in občanom čestital za nagrado Zlati kamen za vzhodno Slovenijo, s katero se je prepoznalo dobro delo celotne občine.

Gradivo seje je dostopno na spletni strani občine ruse.si/za-obcane/politika/seje-obcinskega-sveta/

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_osor_e2930d79e9.jpg
news-308 Thu, 22 Feb 2018 11:27:43 +0100 VGC ŠTAJERSKA – AKTIVNOSTI V MESECU MARCU http://ruse.si/novice/vgc-stajerska-aktivnosti-v-mesecu-marcu/ VGC ŠTAJERSKA - AKTIVNOSTI V MESECU MARCU

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_VGC_Stajerska-logotip_f2f775cabe.jpg
news-307 Wed, 21 Feb 2018 13:35:02 +0100 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – prodaja parcele v k.o. Ruše http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-prodaja-parcele-v-ko-ruse/

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) ima Občina Ruše namen z neposredno pogodbo prodati:

- parc.št. 338/2, v izmeri 434 m2, k.o. 665 Ruše.

Vse informacije v zvezi s prodajo predmetne parcele, lahko zainteresirani ponudniki prejmejo na tel.št. 02 669 0657.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-306 Wed, 21 Feb 2018 12:04:51 +0100 Odgovorno lastništvo psov in obveznosti lastnikov psov http://ruse.si/novice/odgovorno-lastnistvo-psov-in-obveznosti-lastnikov-psov/ V zadnjem času se nam dogaja vse več primerov psov, ki se po občini prosto gibajo brez nadzora lastnikov. To je lahko zelo neprijetno za ostale lastnike psov, ki svoje ljubljence vodijo na sprehode na povodcu in tudi ljudi, ki se v bližini neznanih psov ne počutijo prijetno, hkrati je pa to tudi nevarno, tako za te tavajoče pse, ki so izpostavljeni nevarnostim in za udeležence v prometu, saj jim ti psi povzročajo nemalo težav, še posebej v zimskem času in v snežnih razmerah. 

Da bi se izognili neprijetnim in tudi tragičnim posledicam za živali in ljudi, prosimo občane, da primerno poskrbite za svoje živali.

Veterinarska uprava RS ima na svojih spletnih straneh objavljeno vse v zvezi z obveznostmi lastnikov psov (povezava spodaj).

Obveznosti lastnika psa

Objavljamo tudi brošuro o odgovornem lastništvu psa (MKGP, 2010)

Brošura

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_20245354_10156383103497067_5712722744324500269_n_4dec023448.jpg
news-305 Wed, 21 Feb 2018 08:03:15 +0100 Zimski počitniški programi http://ruse.si/novice/zimski-pocitniski-programi/ Poleg Velikega drsališča, ki ga upravljamo in počitniške ponudbe na njem, smo zbrali počitniške dejavnosti ostalih društev in organizacij za otroke v Občini Ruše.Celotno ponudbo si lahko ogledate tudi na facebook profilih Občine Ruše in CEZAM-a ter na spletni strani CEZAM-a. Zimski počitniški program (26. 2. - 2. 3. 20018)

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_drsalisce_eb8408bd41.png
news-304 Thu, 15 Feb 2018 13:30:47 +0100 Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletna aplikacija oz. spletni servis (e- turizem) za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah http://ruse.si/novice/register-nastanitvenih-obratov-rno-in-spletna-aplikacija-oz-spletni-servis-e-turizem-za-poroc/ Ajpes je s 1.12. vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo oz. spletni servis (e- turizem) za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah.

Zavezanci bodo morali obstoječe nastanitvene obrate vpisati v RNO v treh mesecih po vzpostavitvi registra, torej najkasneje do 28. 2. 2018. 

Od 1. 3. 2018 dalje poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče. Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo lahko poročali podatke samo preko spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES.

Več na https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_e-turizem_d724afcdc6.png
news-303 Thu, 15 Feb 2018 13:07:24 +0100 Obvestilo za Šolsko zobno ambulanto v Rušah http://ruse.si/novice/obvestilo-za-solsko-zobno-ambulanto-v-rusah-2/

Obvestilo za Šolsko zobno ambulanto v Rušah

Spoštovani pacienti! Urnik nadomeščanja: torek, 20. in 27. 2. 2018, od 7.30 do 11:00, sreda, 21. in 28. 2. 2018, od 15.30 do 19:30, četrtek, 22. 2. in 2. 3. 2018, od 7.30 do 11:00. Ob petkih je ambulanta zaprta. Paciente naprošamo, da se v nujnih primerih oglasijo v ambulantah na Ljubljanski ulici 42.  Hvala za razumevanje!

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zdr_dom_12bb3cbfe3.png
news-302 Wed, 14 Feb 2018 13:37:50 +0100 Drava festival 2018 - Vabilo k sodelovanju http://ruse.si/novice/drava-festival-2018-vabilo-k-sodelovanju/ Spoštovani,

 

Na podlagi sestanka z občinami, ki je potekal 17. 1. 2018, vas obveščamo, da je Skupina za Dravo določila termin letošnjega Drava festivala, ki bo potekal od 11. 5. 2018 do 15. 7. 2018.

 

Več informacij o Drava festivalu so na voljo na spletni strani Drava festivala: www.dravafestival.si

 

V kolikor bi se s kakšnim dogodkom želeli vključiti v organizacijo Drava festivala, ste vljudno vabljeni. Prosimo vas, da sporočilo pošljete tudi vsem društvom in organizatorjem v vaši občini, ki bi bili zainteresirani za sodelovanje v festivalu.  

 

Letos smo poenostavili prijavo dogodka s pomočjo spletnega obrazca, ki ga najdete na spletni strani Drava festivala:

https://dravafestival.si/prijavi-dogodek

 

Rok za prijavo dogodka je 15. 3. 2018.

 

V pričakovanju uspešnega sodelovanja vas v imenu Skupine za Dravo lepo pozdravljam,

--

Uroš Rozman, mag. prost. načrt., dipl. inž. grad. (UN) 
projektni vodja

RRA Koroška d.o.o.

t: +386 (0)59 085 188 | f: +386 (0)59 085 191 | e: uros.rozman@rra-koroska.si 

Meža 10 | SI-2370 Dravograd
www.rra-koroska.si
| www.facebook.com/rrakoroska

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_drava_bike_6ffd7d72fb.jpg
news-301 Wed, 14 Feb 2018 09:56:35 +0100 Ruše razvojno najbolj prodorna občina v vzhodni Sloveniji http://ruse.si/novice/ruse-razvojno-najbolj-prodorna-obcina-v-vzhodni-sloveniji/ Včeraj je Občina Ruše na prireditvi Zlati kamen, ki je vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku Slovenskih občin, dobila nagrado Zlati kamen za vzhodno Slovenijo.

Kot so zapisali organizatorji je Občina Ruše naredila razvojni zasuk. Po njihovem mnenju se je v prejšnjem obdobju osredotočalo na stvari, na infrastrukturo. V zadnjih štirih letih se je v ospredje postavilo človeka. Posebno pozornost je namenjena izobraževanju, torej duhu, in športu – telesu. Vse to je majhen delček mozaika, zaradi katerega so Ruše na šestem mestu po življenjskem standardu med vsemi slovenskimi občinami. Po vrednosti merljivih kazalnikov so Ruše ena najhitreje razvijajočih se občin v Sloveniji.

Občina Ruše se zahvaljuje vsem svojim občanom, podjetnikom, izobraževalnim institucijam, društvom, ki so skupaj z delom občinske uprave pripomogli k nagradi, s katero se je prepoznalo dosedanje delo in trud za razvoj in dvig življenjskega standarda v občini.

V letošnjem letu se nadaljuje delo za dvig življenjskega standarda z gradnjo kolesarske poti do Maribora, obnovo kulturnega doma, obnovo trga v Bistrici ob Dravi, izbiro koncesionarja za čiščenje odpadnih voda, prenovo pokopališče vežice, obnovo vodovoda ter drugih komunalnih projektov.

Več o Zlatem kamnu na http://www.zlatikamen.si/

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Ruse_c5335b1bdf.jpg
news-300 Mon, 12 Feb 2018 12:21:42 +0100 Pustovanje 13. 2. 2018 v Domu kulture Ruše http://ruse.si/novice/pustovanje-13-2-2018-v-domu-kulture-ruse/ Sporočamo vam, da je Pustovanje za otroke in odrasle prestavljeno v Dom kulture Ruše.

 

Torej, pustne maske vabljene jutri, 13. 2. 2018, ob 17. uri v Dom kulture Ruše.

 

Brezplačni KROFI IN ČAJ za MASKE

Nastop OTROK DPM RUŠE

Animacija s KLAVDIČKO TROLIČKO

Izbor in nagrade za najlepše maske!

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_A3_Pustovanje_PRINT-DK_9f813b2daa.jpg
news-299 Fri, 09 Feb 2018 13:24:46 +0100 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – prodaja parcel pri nogometnem stadionu v Rušah http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-prodaja-parcel-pri-nogometnem-stadionu-v-rusah/

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) ima Občina Ruše namen z neposredno pogodbo prodati:

- parc.št. 255/4, v izmeri 76 m2, k.o. 665 Ruše in

- parc.št. 255/5, v izmeri 228 m2, k.o. 665 Ruše.

Zainteresirani ponudniki ponudbo za odkup parcel oddajo do 27. 2. 2018.

Ponudba mora vsebovati predlagano višino kupnine.

Vse informacije v zvezi s prodajo predmetnih parcel, lahko zainteresirani ponudniki prejmejo na tel.št. 02 669 0657.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-298 Mon, 05 Feb 2018 14:41:24 +0100 Pustovanje za otroke in odrasle http://ruse.si/novice/pustovanje-za-otroke-in-odrasle/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_A3_Pustovanje_PRINT-page-001_48300d88e4.jpg news-297 Mon, 05 Feb 2018 12:43:46 +0100 Obvestilo za Šolsko zobno ambulanto v Rušah http://ruse.si/novice/obvestilo-za-solsko-zobno-ambulanto-v-rusah-1/

Spoštovani pacienti!

Urnik nadomeščanja:

ponedeljek, 5. 2. 2018, od 15.30 do 19:30,

torek, 30. 1., 6. 2. in 13. 2. 2018, od 7.30 do 11:00,

sreda, 31. 1., 7. 2. in 14. 2. 2018, od 15.30 do 19:30,

četrtek, 1. 2. in 15. 2. 2018, od 7.30 do 11:00.

Ob petkih je ambulanta zaprta.

Paciente naprošamo, da se v nujnih primerih oglasijo v ambulantah na Ljubljanski ulici 42.

Hvala za razumevanje!

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_zdr_dom_12bb3cbfe3.png
news-296 Fri, 02 Feb 2018 08:42:17 +0100 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – prodaja vozila http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-prodaja-vozila/ Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) ima Občina Ruše namen z neposredno pogodbo prodati vozilo:

 • VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2,5 TDI syncro, 75 kW, datum prve registracije: 3. 2. 2000, prevoženi kilometri: 446 017, identifikacijska številka: WV2ZZZ70ZYH050229. Vozilo je odjavljeno iz prometa.

OCENJENA VREDNOST: 1800 €

Ogled vozila je možen izključno vsako sredo med 13. in 15. uro na Režijskem obratu Občine Ruše, Mariborska cesta 3, 2342 Ruše, po predhodni najavi na telefonsko številko 02 669 0644.

Zainteresirani ponudniki lahko pisne ponudbe za odkup vozila oddajo do 19. 2. 2018 na elektronski naslov:             info@ruse.si. Ponudba mora vsebovati predlagano višino kupnine ter kontaktne podatke ponudnika. Vse informacije v zvezi s prodajo predmetnega vozila, lahko zainteresirani ponudniki prejmejo na tel.št. 02 669 0644.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_VW_Transporter_334a681ff8.jpg
news-295 Thu, 01 Feb 2018 13:29:01 +0100 Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del enote urejanja prostora (EUP) RU42 v Rušah http://ruse.si/novice/sklep-o-zacetku-priprave-obcinskega-podrobnega-prostorskega-nacrta-oppn-za-del-enote-urejanja/ Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 28. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin št. 25/11 in 34/12), sprejemam Sklep o začetku priprave  Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)  za del enote urejanja prostora (EUP) RU42 v Rušah

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-294 Thu, 01 Feb 2018 11:20:00 +0100 Javni poziv za kresovanje 2018 http://ruse.si/novice/javni-poziv-za-kresovanje-2018/ Vabimo k organizaciji oz. izvedbi prireditve Kresovanje 2018 Javni poziv

Obrazec prijava

Vzorec pogodbe

Poročilo in priloge

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-293 Wed, 31 Jan 2018 14:42:08 +0100 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – del stavbe (stanovanje št. 1), v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-del-stavbe-stanovanje-st-1-v-objektu-na-trgu-vstaje-3/

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

Občina Ruše ima namen skleniti "Pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim" za del stavbe št. 665-1813-1, k.o. Ruše: stanovanje št. 1, v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-292 Wed, 31 Jan 2018 14:25:04 +0100 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – PISARNA V OBJEKTU NA TRGU VSTAJE 3 http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-pisarna-v-objektu-na-trgu-vstaje-3-1/

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe:

- za najem (souporabo) poslovnega prostora (pisarne) v izmeri 12,88 m2, lociranega v pritličju objekta na Trg vstaje 3, Ruše.

Zainteresirani ponudniki lahko ponudbo oddajo do 15. 2. 2018. Ponudba mora vsebovati namen uporabe pisarne in predlagano višino najemnine.

Vse informacije o predmetni oddaji v najem lahko prejmete na tel.št. 02 669 0657.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-291 Fri, 19 Jan 2018 09:24:05 +0100 Obvestilo za šolsko zobno ambulanto v Rušah http://ruse.si/novice/obvestilo-za-solsko-zobno-ambulanto-v-rusah/  

Spoštovani pacienti!

Urnik nadomeščanja:

torek, 23. 1., in 30. 1. 2018 od 7.30 do 11:00,

sreda, 24. 1. 2018 od 15.30 do 19:30,

četrtek, 25. 1. 2018 od 7.30 do 11:00.

Hvala za razumevanje! 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-290 Fri, 19 Jan 2018 09:19:54 +0100 RUŠE V FINALU IZBORA ZA ZLATI KAMEN http://ruse.si/novice/ruse-v-finalu-izbora-za-zlati-kamen/ RUŠE V FINALU IZBORA ZA ZLATI KAMEN

Na dogodku vsako leto razglasijo razvojno najbolj prodorne občine Slovenije, razpravljajo o aktualnih temah, ki se vežejo na izbor, predstavljajo dobre prakse in organizirajo bazar lokalnih dobrot iz vseh regij Slovenije.

 

Kandidatke za nagrado Zlati kamen 2018 so poleg Ruš še Ajdovščina, Kobarid, Postojna, Ivančna Gorica, Kočevje, Logatec, Brežice, Radlje ob Dravi, Žalec, Hoče-Slivnica in Murska Sobota.

 

Kot so zapisali organizatorji, V Občini Ruše so razvojno močno oprli na izobraževanje in šport, kraj pa ponuja za slovenske razmere eno najboljših kakovosti bivanja.

 

Katera je prejemnica nagrade Zlati kamen 2018 bodo organizatorji slovesno razglasili na konferenci Zlati kamen, 13. feburarja v Festivalni dvorani v Ljubljani.

 

Vsakoletno tradicionalno srečanje občin Slovenije, konferenca Zlati kamen, je prerasla v enega največjih in najpomembnejših dogodkov na tem področju v Sloveniji. Vsako leto se dogodka udeleži približno 150 udeležencev iz slovenskih občinskih predstavnikov in predstavnikov ostalih zainteresiranih javnosti iz privatnega in javnega sektorja.

Priznanje v okviru izbora Zlati kamen podeljujejo najvišji predstavniki vlade, strokovnega sveta Zlatega kamna in zmagovalnih občin.

Dogodek je namenjen vsem, ki vodijo in upravljajo občine in delujejo v javni upravi, javnih podjetjih, zasebnih podjetjih, ki sodelujejo in spremljajo razvoj občin.

Je edini tako velik dogodek, ki je hkrati tudi vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku Slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta in izbora Zlati kamen. Na dogodku vsako leto razglasimo razvojno najbolj prodorne občine Slovenije, razpravljamo o aktualnih temah, ki se vežejo na izbor, predstavljamo dobre prakse in organiziramo bazar lokalnih dobrot iz vseh regij Slovenije.

 

Več na: http://www.zlatikamen.si/clanki/zlati-kamen-/12-finalistk-leta-2018/

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Zlati_kamen_c13363630a.png
news-288 Tue, 16 Jan 2018 14:07:08 +0100 Urnik delovanja otroške zobne ambulante http://ruse.si/novice/urnik-delovanja-otroske-zobne-ambulante/  

Z Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor sporočajo, da bo  otroška zobna ambulanta delovala v četrtek, 18. 1. 2018  med 7.30 in 11.00 uro.

Zaradi organizacije dela bodo urnik za naslednji teden sporočili naknadno.

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-287 Fri, 12 Jan 2018 12:17:30 +0100 Dežurni zobozdravnik za otroke v Rušah http://ruse.si/novice/dezurni-zobozdravnik-za-otroke-v-rusah/ Obveščamo vas, da je možen obisk dežurnega zobozdravnika v Rušah, v naslednjih ambulantah:  

 

ZOBOZDRAVSTVO VIHER D.O.O.

Stadionska ulica 4

2342 Ruše

Tel: 02 668 89 89

 

Za bolečine smo na voljo:

ponedeljek od 13.00 do 15.00,

torek od 11.00 do 13.00, 

sreda, četrtek in petek od 8.00 do 9.30

 

KOGEJ SAŠA DR. DENT. MED.

STADIONSKA ULICA 4

2342 RUŠE

Tel: 059 953 949

 

Za bolečine bomo na voljo v ponedeljek, torek in petek dopoldan  od 7.30 do 11. 00 ter v sredo in četrtek med 14.00 in 17.00.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-286 Fri, 12 Jan 2018 11:39:45 +0100 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – oddaja zemljišča v najem oz. uporabo (v neposredni bližini reke Drave) http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-oddaja-zemljisca-v-najem-oz-uporabo-v-neposredni-bliz/ NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – oddaja zemljišča v najem oz. uporabo (v neposredni bližini reke Drave)

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

»Občina Ruše ima namen del parc.št. 1791/3, v izmeri ca. 18 m2, k.o. 665 Ruše, oddati v najem oz. uporabo.«

Vse informacije v zvezi z najemom oz. uporabo predmetnega dela zemljišča, lahko prejmete na tel. št. 02 669 0657.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_RUSE_217b2af193.png
news-285 Wed, 10 Jan 2018 11:31:52 +0100 Obvestilo http://ruse.si/novice/obvestilo-2/ Obveščamo vas, da je od 3. 1. 2018 do nadaljnjega šolska zobna ambulanta zaprta, zaradi odpovedi delovnega razmerja zobozdravnice. Prvo pomoč nudijo, v nujnih primerih, v šolski zobni ambulanti na Ljubljanska 42 v Mariboru.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je k reševanju nastale situacije že pristopil. Obljubljajo, da bodo zadevo  rešili v najkrajšem možnem času. 

 

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-284 Thu, 04 Jan 2018 14:25:36 +0100 Izjava družbe Mercator k zaprtju trgovine v Bistrici ob Dravi http://ruse.si/novice/izjava-druzbe-mercator-k-zaprtju-trgovine-v-bistrici-ob-dravi/ Trgovine v Bistrici ob Dravi ni zaprl Mercator, ampak sodi trgovina k podjetju Klasek in je bil Mercatorjeva franšiza. To pomeni, da je Mercator trgovini dobavljal izdelke in tako kot za druge franšizne partnerje skušal zagotoviti primeren nivo ponudbe. O zaprtju trgovine je bil Mercator nedavno le obveščen, je pa Mercator že lani izrazil interes za prevzem omenjene trgovine, ko bodo formalni postopki to omogočali.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Mercator__4.1.18_eedf5e3f95.jpg
news-283 Wed, 03 Jan 2018 13:23:49 +0100 Kljub prizadevanjem krajanov in občine je trgovina v Bistrici ob Dravi zaprta http://ruse.si/novice/kljub-prizadevanjem-krajanov-in-obcine-je-trgovina-v-bistrici-ob-dravi-zaprta/ Kljub prizadevanjem krajanov in občine je trgovina v Bistrici ob Dravi zaprta

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_BOD_Mercator_e49c24ff72.jpg
news-282 Wed, 03 Jan 2018 10:43:00 +0100 Novi v. d. direktor Občinske uprave Občine Ruše http://ruse.si/novice/novi-v-d-direktor-obcinske-uprave-obcine-ruse/ Dušan Lahe, univ. dipl. ekonomist je s 1. 1. 2018 prevzel naloge vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave.

Župan Občine Ruše, Uroš Razpet, je Dušana Laheta na to mesto imenoval, potem, ko je dosedanja direktorica občinske uprave, mag. Karin Jurše, z 31. 12. 2018, na lastno željo zaključila z delom direktorice občinske uprave.

Dušan Lahe je do sedaj opravljal vodstvene naloge v gospodarskih družbah doma in v tujini.

Glavne naloge v. d. direktorja občinske uprave bo izvedba glavnih nalog oziroma investicij določenih s proračunom za leto 2018, ki ga je občinski svet sprejel na svoji 18. redni seji, dne 20. 12. 2017. Glavne investicije predvidene v proračunu na za leto 2018 so obnova Doma kulture v Rušah, ureditev trga v Bistrici ob Dravi, prenova vežice na pokopališču, gradnja kolesarske poti proti Mariboru (sofinanciranje države), ureditev tribun na stadionu NK Pohorje (ob sredstvih Fundacije za šport), pripravo dokumentacije in izbiro koncesionarja za čiščenje odpadnih voda v občini.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_obcina_e0233c253a.jpg
news-281 Thu, 28 Dec 2017 11:37:23 +0100 Obvestilo izvajalcem prevoznih storitev http://ruse.si/novice/obvestilo-izvajalcem-prevoznih-storitev/ Izvajalce prevoznih storitev opozarjamo, da v času odjuge za prevoz hlodov iz pohorskih gozdov upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo ob občinskih cestah (lokalnih, javnih in gozdnih), ki prepoveduje promet za vozila z večjo osno obremenitvijo od določene (6t).  

 Prav tako opozarjamo, da ste v primeru prekoračitve osne obremenitve lahko kaznovani v skladu z določili 30. oz. 31. člena Zakona o cestah, kjer so kazni predpisane v razponu do 3.000,00 €.

 Prepoved vožnje za vozila z osno obremenitvijo, ki presega 6 ton, velja od 28.12.2017 od 13. ure do preklica.

 

Občina Ruše

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-280 Fri, 22 Dec 2017 10:18:40 +0100 Javna dražba za prodajo premičnin – vozil Občine Ruše http://ruse.si/novice/javna-drazba-za-prodajo-premicnin-vozil-obcine-ruse/ Javna dražba - povabilo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Mazda_d335e3bf30.jpg
news-279 Fri, 22 Dec 2017 10:14:16 +0100 Prikazovalniki hitrosti tudi v Občini Ruše http://ruse.si/novice/prikazovalniki-hitrosti-tudi-v-obcini-ruse/  

Agencija za varnost prometa je v sodelovanju s podjetjema Intermatic in Sipronika tudi letos, že sedmo leto zapored, na podlagi javnega poziva podelila prikazovalnike hitrosti "Vi vozite" v brezplačni polletni najem slovenskim občinam.

Na letošnji razpis se je prijavilo rekordno število občin (52 prijav), prav tako pa bodo v agenciji podelili največ prikazovalnikov hitrosti do sedaj - skupaj kar 31, med njimi tudi Občini Ruše.

Slavnostne podelitve se je v imenu Občine Ruše udeležila Barbara Jert, predsednica Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ruše Izbrane občine je na podlagi razpisnih kriterijev izbrala strokovna komisija. Prednost pri izbiri pa so imele občine z nevarnimi mesti, kjer je visoka stopnja prometnih nesreč, lokacije s šolsko potjo ter lokacije s pogosto prekoračitvijo hitrosti in visokim povprečnim letnim dnevnim prometom.

Z brezplačnim najemom prikazovalnikov hitrosti želijo na agenciji opozoriti voznike k strpnejši vožnji in s tem prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. Pri tem pa občine spodbuditi, da bi uporabljale prikazovalnike hitrosti, saj so dokazano učinkovit kratkoročni ukrep za zmanjšanje povprečnih hitrosti v naseljih in izven njih. S prikazovalniki hitrosti se tudi zbirajo podatki o izmerjenih hitrostih, na podlagi le-teh lahko pripravijo analize ter predloge za izvedbo različnih infrastrukturnih ukrepov na cestah.

 

Več na: https://www.avp-rs.si/s-prikazovalniki-hitrosti-vecje-varnosti-v-lokalnih-skupnostih/

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_AVP_podelitev_prikazovalnikov_hitrosti_2_5af3e7a185.jpg
news-278 Fri, 22 Dec 2017 10:11:01 +0100 SPREJET OBČINSKI PRORAČUN ZA LETO 2018 http://ruse.si/novice/sprejet-obcinski-proracun-za-leto-2018/ Občinski svet Občine Ruše je na svoji 18. redni seji, ki je potekala 20. 12. 2017, sprejel predlagani občinski proračun v višini 7,4 mio evrov, s 13 glasovi za in 2 proti.

Glavne investicije predvidene v proračunu za leto 2018 so obnova Doma Kulture v Rušah, ureditev trga v Bistrici ob Dravi, prenova vežice na pokopališču, gradnja kolesarske poti proti Mariboru (sofinanciranje države), ureditev tribun na stadionu NK Pohorje (ob sredstvih Fundacije za šport), pripravo dokumentacije in izbiro koncesionarja za ureditev čiščenja odpadnih voda v občini.

Svetniki so predlagali zvišanje sredstev za Rdeči križ. Dodatna sredstva se namenjajo za kmetijstvo oz. za ohranitev obsega sredstev za investicije v opremo gasilskih društev.

Proračun namenja sredstva tudi za dokumentacijo za gradnjo doma starostnikov v Rušah. Gradil bi se skupaj z javnim zavodom, ki že ima koncesijo, občina bi prispevala zemljišče. Območje Upravne enote Ruše je edino v Sloveniji brez doma starostnikov.

Občinski proračun je dostopen na: https://ruse.si/fileadmin/user_upload/Odlok_o_proracunu_Obcine_Ruse_za_leto_2018.pdf

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_IMG_20171220_180406_2189a3efcc.jpg
news-277 Fri, 22 Dec 2017 09:46:03 +0100 Smučanje ob ponedeljkih 10 evrov http://ruse.si/novice/smucanje-ob-ponedeljkih-10-evrov/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Ob_ponedeljkih_smucanje_eaf637296a.jpg news-276 Thu, 21 Dec 2017 07:05:26 +0100 VOŠČILO http://ruse.si/novice/voscilo-1/ Voščilo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Cestitka_Ruse_19.12.2017__003__877eaff285.jpg
news-275 Tue, 19 Dec 2017 12:10:49 +0100 Silvestrovanje na ledu http://ruse.si/novice/silvestrovanje-na-ledu/ Silvestrovanje na ledu

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-274 Mon, 11 Dec 2017 14:17:40 +0100 Namera o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-sluznostne-pogodbe-5/ Namera o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-273 Mon, 11 Dec 2017 09:22:04 +0100 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - prodaja zemljišča v Rušah, Kopališka ulica http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-prodaja-zemljisca-v-rusah-kopaliska-ulica/ Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

"Občina Ruše ima namen skleniti kupoprodajno pogodbo za prodajo parcele št. 42/6 in 42/11, v skupni izmeri 1182 m2, k. o. 665 Ruše."

Informacije o prodaji predmetne parcele lahko prejmete na te. št. 02 669 06 57.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-272 Mon, 11 Dec 2017 09:07:23 +0100 Namera o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-sluznostne-pogodbe-4/ Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe z naslednjo vsebino:

"Občina Ruše ima namen skleniti služnostno pogodbo, na osnovi katere bo podelila služnostno pravico na naslednjih nepremičninah:

- delu parc. št. 615/1, k. o. Lobnica, za potrebe izgradnje iztoka meteornih vod in vsakokratnega dostopa za  potrebe upravljanja, obratovanja in vzdrževanja;

-delu parc. št. 614, k. o. Lobnica, za potrebe izgradnje hišnega priključka vodovoda, vse v korist vsakokratnega lastnika parc. št. *54/2, 158/2, 158/4, 159/1, 159/2, k. o. Lobnica."

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-271 Mon, 11 Dec 2017 08:56:27 +0100 Namera o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-sluznostne-pogodbe-3/ Skladno z uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe z naslednjo vsebino:

"Občina Ruše ima namen skleniti služnostno pogodbo, na osnovi katere bo Elektru Maribor d. d. podelila služnostno pravico na nepremičnini - delu parc. št. 615/1, k. o. Lobnica (javnem dobru), za potrebe izgradnje, upravljanja in vzdrževanja nizkonapetostnega (NN) priključka."

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-270 Thu, 07 Dec 2017 07:09:00 +0100 Otvoritev drsališča v ŠPR http://ruse.si/novice/otvoritev-drsalisca-v-spr/ Več o drsališču na:http://www.sportniparkruse.si/veliko-drsalisce-ruse/ in na FB https://www.facebook.com/velikodrsalisceruse/ Otvoritev velikega drsališča v Rušah, bo v soboto 9. decembra 2017 ob 17.00 v Športnem parku Ruše.

Program otvoritve:

- 10.00 Zimski športni sejem (Društvo NLP)

- 17.00 Otvoritvena tekma mladih  hokejistov kluba Lisjaki

- 18.00 Uradna otvoritev drsališča s pozdravom župana

- Plesni nastop drsalcev

- 19.00 Nastop glasbene skupine Groovokado band

   Ples in zabava na ter ob ledu z živo glasbo.

 

 

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_drsalisce_351f897ca1.jpg
news-269 Tue, 05 Dec 2017 11:55:44 +0100 Klapa Skala http://ruse.si/novice/klapa-skala/  

Klapa SKALA vas vabi na koncert, ki bo v soboto, 9. decembra 2017, s pričetkom ob 18.00 uri, v Športni dvorani Ruše.

Vabljeni v Ruše!

 

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_grb-ruse_1__28ade5c905.jpg
news-268 Fri, 01 Dec 2017 08:21:46 +0100 Donacija krajevnih odborov otrokom osnovne šole Ruše http://ruse.si/novice/donacija-krajevnih-odborov-otrokom-osnovne-sole-ruse/ V petek, 1. 12. 2017 bo v okviru prireditve prižiga svetlic predan simbolični ček humanitarne akcije krajevnih odborov.

Predstavniki krajevnih odborov Bistrica ob Dravi, Bezena, Ruše in Smolnik bodo Osnovni šoli Janka Glazerja Ruše predali donacijo v višini 800 EUR za namen pomoči otrokom.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_DONACIJA-KO-OS_9ddc20c7a5.jpg
news-267 Wed, 29 Nov 2017 12:14:49 +0100 Sklep o razrešitvi in imenovanju (Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Ruše) http://ruse.si/novice/sklep-o-razresitvi-in-imenovanju-odbor-za-razpolaganje-s-sredstvi-pozarnega-sklada-obcine-ruse/ Sklep o razrešitvi in imenovanju

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-266 Wed, 29 Nov 2017 10:43:27 +0100 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB – zemljišča na Ruškem Pohorju http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposrednih-pogodb-zemljisca-na-ruskem-pohorju/

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposrednih pogodb oz. aneksov k podaljšanju obstoječih najemnih razmerji z naslednjo vsebino:

"Občina Ruše ima namen oddati v najem:

- del parcele št. 434/42, v izmeri ca. 250 m2, k.o. Lobnica,

- del parcele št. 434/44, v izmeri ca. 100 m2, k.o. Lobnica,

- del parcele št. 496/26, v izmeri ca. 1300 m2, k.o. Lobnica,

- del parcele št. 496/18, v izmeri ca. 150 m2, k.o. Lobnica.

Na predmetnih zemljiščih so locirani premičnin objekti, zato imajo prednost pri najemu po najvišji ponujeni najemnini, lastniki oziroma najemniki predmetnih objektov.

Zainteresirani ponudniki lahko oddajo ponudbo do 13.12.2017.

Ponudba mora vsebovati namen uporabe zemljišča in predlagano višino najemnine. Več informacij lahko prejmete na tel. št. 02 669 0657." 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-265 Wed, 29 Nov 2017 10:41:42 +0100 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposrednih-pogodb/

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o podaljšanju neposrednih pogodb, z naslednjo vsebino: 

"Občina Ruše ima namen podaljšati pogodbe o uporabi prostorov, ki jim poteče pogodbeno razmerje s 31.12.2017, in sicer:

- poslovni prostor (št. 3, 4, 6, 7 8), lociran v Domu krajanov Smolnik,

- poslovni prostor (št. 2, 3, 4, 5, 6), lociran v objektu Centra interesnih dejavnosti Ruše."

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-264 Fri, 17 Nov 2017 13:41:46 +0100 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – prodaja zemljišča v Logu http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-prodaja-zemljisca-v-logu/

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

"Občina Ruše ima namen skleniti kupoprodajno pogodbo za prodajo parcele št. 428/7, v izmeri 404 m2, k.o. 2711 Spodnji Vrhov dol."

Informacije o prodaji predmetne parcele lahko prejmete na tel. št. 02 669 0657.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-263 Thu, 16 Nov 2017 12:03:33 +0100 Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč - VABILO http://ruse.si/novice/svetovni-dan-spomina-na-zrtve-prometnih-nesrec-vabilo/ Vljudno Vas vabimo, da se nam pridružite pri obeležitvi Svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč, ki bo

 

 


V PONEDELJEK, 20. NOVEMBRA 2017 OB 11. 30 URI,

V DOMU KULTURE RUŠE, FALSKA CESTA 24, RUŠE

 

 

 

V kulturnem programu bodo sodelovali učenci Osnovne šole Janka Glazerja Ruše ter dijaki Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše.

 

 

Vljudno vabljeni!

 

 

 

 

 

                                                                                                  Uroš RAZPET, u. d. i. a, MBA

                                                                                                  PREDSEDNIK 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-262 Tue, 14 Nov 2017 14:12:48 +0100 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – oddaja poslovnega prostora v Kulturnem domu Bistrica ob Dravi http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-oddaja-poslovnega-prostora-v-kulturnem-domu-bistrica-ob-dr/

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) ima Občina Ruše namen z neposredno pogodbo oddati v uporabo:

- dvorano v izmeri 162,43 m2, locirano v pritličju objekta Kulturnega doma Bistrica ob Dravi vsak torek od 20. do 22. ure.

Vse informacije o oddaji prostorov lahko prejmete na tel. št. 02 671 9340

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-261 Mon, 06 Nov 2017 14:22:02 +0100 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – pridobitev služnostne pravice dostopne poti http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-pridobitev-sluznostne-pravice-dostopne-poti/ Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe z naslednjo vsebino:

 »Občina Ruše ima namen skleniti služnostno pogodbo za pridobitev služnostne pravice dostopne poti, ki bo potekala po parc.št. 1548/1, k.o. 665 Ruše«.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-253 Tue, 17 Oct 2017 07:17:53 +0200 Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: Višji svetovalec v režijskem obratu http://ruse.si/novice/javni-natecaj-za-zasedbo-prostega-uradniskega-delovnega-mesta-visji-svetovalec-v-rezijskem-obra/ Obvestilo o razpisu

Obrazec za prijavo

Datum objave: 16. 10. 2017

Rok za prijavo: 26. 10. 2017

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_RUSE_217b2af193.png
news-252 Fri, 06 Oct 2017 14:48:41 +0200 Akcija "Drobtinica" http://ruse.si/novice/akcija-drobtinica/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_VABILO__AKCIJA__DROBTINICA__2017-page0001_a74b9b83b6.jpg news-251 Fri, 06 Oct 2017 14:18:41 +0200 Postavimo si drsališče! http://ruse.si/novice/postavimo-si-drsalisce/ Vabilo k sodelovanju - Postavimo si drsališče!

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_spport_ruse_9fef7f5f3f.png
news-250 Thu, 05 Oct 2017 14:45:50 +0200 »Kvaliteta zunanjega zraka v Občini Ruše« http://ruse.si/novice/kvaliteta-zunanjega-zraka-v-obcini-ruse/ Vabilo občanom na posvet Vabilo na posvet »Kvaliteta zunanjega zraka v Občini Ruše«

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-249 Wed, 04 Oct 2017 15:15:24 +0200 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - nakup nepremičnin (parcel) v Rušah http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-nakup-nepremicnin-parcel-v-rusah/ Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) ima Občina Ruše namen kupiti nepremičnine parc. št. 9, 19, 22, 26/2, 308/2, 313, vse k.o. 665 – Ruše.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-248 Wed, 04 Oct 2017 15:14:35 +0200 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - nakup parcele v Rušah (Matavškova ulica) http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-nakup-parcele-v-rusah-matavskova-ulica/ Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) ima Občina Ruše namen kupiti nepremičnino parc. št. 1185, k.o. 665 – Ruše.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-247 Fri, 22 Sep 2017 14:43:30 +0200 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – oddaja zemljišča v najem (del parkirišča ob pokopališču v Rušah) http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-oddaja-zemljisca-v-najem-del-parkirisca-ob-pokopalis/ Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

 »Občina Ruše ima namen del parc.št. 1598, v izmeri ca. 25  m2, k.o. 665 Ruše, ki v naravi predstavlja parkirišče ob pokopališču v Rušah, oddati v najem, za potrebe prodaje cvetja in sveč na stojnici ali drugem premičnem objektu.

Zainteresirani ponudniki lahko ponudbe oddajo do 7. 10. 2017. Ponudba mora vsebovati predlagano višino najemnine.

Vse informacije v zvezi z najemom predmetnega zemljišča, lahko zainteresirani ponudniki prejmejo na tel.št. 02 669 0657 (vsak dan med 9. in 10. uro).

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-246 Fri, 22 Sep 2017 11:09:43 +0200 Povabilo http://ruse.si/novice/povabilo/ V Občini Ruše bomo v proračunskem letu 2018 sofinancirali izbrane projekte ustvarjalnih in rekreativnih aktivnosti za otroke in mladino od 5. do 18. leta, ki se bodo odvijale v času:

-        zimskih počitnic (26.2.- 2.3.2018),

-        prvomajskih počitnic (27.4. – 2.5.2018),

-        poletnih počitnic (26.6. – 31.8.2018),

-        jesenskih počitnic (30.10. – 3.11.2018),

-        novoletnih počitnic (24.12.2018 – 2.1.2019). 

Da bi razpis izpeljali ciljno in čim bolj racionalno načrtovali vsebine in možnosti izvedbe vabimo društva, pravne in fizične osebe (ni nujno, da so iz območja Občine Ruše), ki imajo izkušnje pri delu z otroki in mladimi, da podajo zanimive idejne predloge tovrstnih vsebin s kratkim opisom izvedbe ter okvirno oceno vrednosti projekta. Pri predlogih navedite, kdaj časovno bi se aktivnosti izvajale in za katero starostno skupino so predlagane vsebine predvidene.

Rok za oddajo predlogov je  ponedeljek, 9. 10. 2017 do 12.00 ure. Predloge pošljite na e-naslov: truda.vene@ruse.si

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-245 Wed, 20 Sep 2017 14:46:39 +0200 MESEČNA DELAVSKA VOZOVNICA PONOVNO 69 EUR - SUBVENCIONIRANA CENA ZA UPOKOJENCE IN BREZPOSELNE http://ruse.si/novice/mesecna-delavska-vozovnica-ponovno-69-eur-subvencionirana-cena-za-upokojence-in-brezposelne/ Občina Ruše in Arriva Štajerska d.d. sta glede na želje velikega števila zaposlenih občanov prilagodile dogovor o subvencioniranju mesečne avtobusne vozovnice.

Od 21.9. bodo subvencionirane vozovnice na voljo samo za upokojence in brezposelne občane iz Občine Ruše, ki morajo ob nakupu predložiti Kartico upokojenca oz. Potrdilo o prijavljenosti na Zavodu za zaposlovanje.

Prodajno mesto: Mlinska ulica, Mlinska ulica 28, 2000 Maribor, pon-pet 6:00 – 18:00, telefon 02 23 50 229.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Arriva_1c6c8ca746.jpg
news-244 Wed, 20 Sep 2017 14:22:24 +0200 Jesenski dan športa in 10. obletnica bazena Ruše http://ruse.si/novice/jesenski-dan-sporta-in-10-obletnica-bazena-ruse/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Plakat-23-september_3922d2d9aa.jpg news-243 Wed, 20 Sep 2017 12:20:35 +0200 Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: VIŠJI SVETOVALEC V ODDELKU ZA GOSPODARSTVO, FINANCE, KOMUNALO, OKOLJE IN PROSTOR http://ruse.si/novice/javni-natecaj-za-zasedbo-prostega-uradniskega-delovnega-mesta-visji-svetovalec-v-oddelku-za-gosp/

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08-ZJU-D, 69/08, 40/12 in 63/13; v nadaljevanju: ZJU) OBČINA RUŠE, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

"VIŠJI SVETOVALEC" V ODDELKU ZA GOSPODARSTVO, FINANCE, KOMUNALO, OKOLJE IN PROSTOR"

Datum objave: 19. 9. 2017

Rok za prijavo: 28. 9. 2017

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

Obrazec za prijavo WORD

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-242 Mon, 18 Sep 2017 14:42:27 +0200 JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNINE NA FALSKI CESTI 40 http://ruse.si/novice/javna-drazba-za-prodajo-nepremicnine-na-falski-cesti-40/ Občina Ruše objavlja javno dražbo nepremičnine Javna dražba - povabilo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_20170918_142259_40e6b1e05c.jpg
news-241 Tue, 05 Sep 2017 10:07:40 +0200 CELOVITA OBNOVA POKOPALIŠČA http://ruse.si/novice/celovita-obnova-pokopalisca/ Občina Ruše je pričela s pridobivanjem projektne dokumentacije za celovito obnovo pokopališča. Zunanjo ureditev je zasnovala dr. Tanja Simonič Korošak, ki je v občini že uredila igrišče v Bistrici ob Dravi. Zunanja prenova obsega ureditev drevesnega nasada in grmovnic, platoja pred žalno vežico, ureditev komunalne in urbane infrastrukture ter opreme. Prav tako se načrtuje prenova žalne vežice, ki bo vključevala urejene prostore za poslovitev od pokojnikov, sanitarije, trgovino s svečami in cvetjem, dostop bo prilagojen tudi za invalide. Celoten projekt bo končan v letu 2018. Do 1. novembra se načrtuje dokončanje investicijskih del na zunanjih površinah okoli žalne vežice. V času do ureditve prodajnega prostora v žalni vežici bo možno sveče in cvetje kupiti v kiosku oz. stojnici na parkirišču.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_pokopalisce_8b75e8ebbe.jpg
news-240 Thu, 31 Aug 2017 13:35:37 +0200 MESEČNA VOZOVNICA RUŠE – MARIBOR ŠE NAPREJ 20 EVROV http://ruse.si/novice/mesecna-vozovnica-ruse-maribor-se-naprej-20-evrov/ Občina Ruše še naprej subvencionira avtobusno linijo Arrive med Rušami in Mariborom. Število mesečnih vozovnic naraslo od 13 na 133. Občina Ruše bo še naprej subvencionirala avtobusno linijo Ruše – Maribor avtobusnega prevoznika Arriva Štajerska d.d., saj želi še povečati število uporabnikov javnega prevoza v obeh smereh.

Odlični rezultati v preteklem letu so pokazali, da število potnikov narašča in da je smiselno doseči povečanje frekventnosti voženj v času prometnih konic.

Od novembra pričakujemo uvedbo dodatnih linij, kar bo ob nizki ceni še bolj povečalo uporabnost javnega prevoza.

Cena mesečne vozovnice bo enotna za vse uporabnike, in sicer le 20 evrov, zato pri nakupu več ne bo potreben osebni dokument.

Dijaške in študentske vozovnice bodo še naprej subvencionirane s strani države in bodo stale 25 eur.

Prodajno mesto za mesečne vozovnice je na Mlinski ulici 28, 2000 Maribor (avtobusna postaja), obratuje med ponedeljkom in petkom v času 6:00 – 18:00, telefon 02 23 50 229. Mesečne vozovnice po ceni 20 EUR so že v prodaji.

Še naprej je na voljo prevoz koles na avtobusih, linije opremljene za prevoz so posebej označene v voznem redu.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Arriva_1c6c8ca746.jpg
news-239 Thu, 31 Aug 2017 11:09:11 +0200 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – poslovni prostori v objektu na naslovu: Trg vstaje 3, Ruše http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-poslovni-prostori-v-objektu-na-naslovu-trg-vstaje-3-rus/ Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) ima Občina Ruše namen podaljšati najemna razmerja za naslednje poslovne prostore: 

- poslovni prostor v izmeri 15 m2, lociran v pritličju objekta na naslovu Trg vstaje 3, Ruše,

- poslovni prostor v izmeri 17,58 m2, lociran v pritličju objekta na naslovu Trg vstaje 3, Ruše,

- poslovni prostor v izmeri 40,52 m2, lociran v kletnih prostorih objekta na naslovu Trg vstaje 3, Ruše.

 

Vse informacije o podaljšanju najemnih pogodb lahko prejmete na tel.št. 02 669 0657.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_RUSE_217b2af193.png
news-238 Thu, 31 Aug 2017 10:58:51 +0200 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB – poslovni prostori v Zdravstvenem domu Ruše http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposrednih-pogodb-poslovni-prostori-v-zdravstvenem-domu-ruse-1/ Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposrednih pogodb, z naslednjo vsebino:

»Občina Ruše ima namen podaljšati najemna razmerja za naslednje poslovne prostore, ki se nahajajo v Zdravstvenem domu Ruše, Stadionska ulica 2 in 4, Ruše:

          * poslovni prostor (ambulanta) št. 18,19,20 (etaža 3),

          * poslovni prostor (ambulanta) št. 5,6,7 (etaža 2).«

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_RUSE_217b2af193.png
news-237 Mon, 28 Aug 2017 12:30:21 +0200 PRVI KORAK DO KOLESARSKE POTI MARIBOR - RUŠE http://ruse.si/novice/prvi-korak-do-kolesarske-poti-maribor-ruse/ Občina Ruše objavila razpis za izbiro izvajalca za gradnjo kolesarske poti Ruše - Maribor Občina Ruše je objavila razpis za izbiro izvajalca za gradnjo skoraj 5 km kolesarske poti Ruše – Maribor. To je prvi korak za pričetek gradnjo kolesarske poti, ki jo financirata Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Ruše.

Gradnja se bo pričela še letos in predvidoma končala še pred odprtjem kolesarske sezone pomladi prihodnje leto. Kolesarska steza je del mednarodne Dravske kolesarske poti, ki ob reki Dravi skozi 18 slovenskih občin povezala avstrijsko in hrvaško stran.

V Občini Ruše bo kolesarska pot najprej povezala Bistrico ob Dravi, Bezeno in Ruše. Ob predvideni obvoznici sledi kasneje navezava tudi  na Smolnik.

Potekala bo ob železniški progi, kjer so Slovenske železnice brezplačno prepustile prostor za gradnjo kolesarske poti.

Skupna vrednost del je dobrih 1 mio evrov, večji del bo financiralo Ministrstvo za infrastrukturo, Občina Ruše je prispevala 4% vrednosti za strošek priprave in ureditev vse potrebne dokumentacije.

Kolesarska pot je rezultat večletnega dela in priprav občinske uprave in koordinacije slovenskega dela Dravske kolesarske poti ter posluha Ministrstva za infrastrukturo za vlaganja v kolesarske prometne poti.

Občina Ruše bo z izgradnjo kolesarske poti zaokrožila kolesarsko infrastrukturo ob že obstoječem kolesarskem poligonu Pumptrack v Športnem parku Ruše, označenih poteh po Pohorju »Ride Ruše«, možnosti prevoza koles na avtobusu (Arriva) in prevoza koles na vlakih (Slovenske železnice).

 

Uroš Razpet, župan: »Kolesarska pot bo nova prometna povezavo med samimi kraji v občini ter povezava z Mestno občino Maribor, ki jo pozivamo, da pripravi vse potrebno za izgradnjo nadaljevanja poti v Mariboru, zlasti manjkajočega dela skozi kraj Laznica.

Predstavlja izjemen impulz razvoju turizma in športa v občini, ki ga bodo podjetni občani znali izkoristiti.

Ob tem se posebej zahvaljujemo Slovenskim železnicam, ki so brezplačno zagotovile traso za kolesarsko pot ob tirih  in Direkciji za infrastrukturo oz. pristojnemu ministrstvu za hiter odziv na našo pobudo in zagotovitev potrebnih sredstev.

 

Podatki o kolesarski stezi

Dolžina - 4,8 km, od konca Nasipne ul. v Rušah do meje z mariborsko občino (do Laznice).

Širina - 4m od tega 3m asfaltne površine

Na poti bo pet objektov za premoščanje vodotokov.

(priložena situacija)

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Kolesarska__situacija2_ebaf96d63b.png
news-226 Sat, 12 Aug 2017 06:59:00 +0200 Dajem kri http://ruse.si/novice/dajem-kri/ Pridružite se nam v petek, 11. avgusta 2017 od 7.30 do 11.00 ure, v Dijaškem domu Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše. Vabilo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_rk_a50257e973.jpg
news-235 Fri, 11 Aug 2017 13:21:42 +0200 Obvestilo o spremembi prometnega režima na javni cesti JP 860661 - Stara Falska cesta http://ruse.si/novice/obvestilo-o-spremembi-prometnega-rezima-na-javni-cesti-jp-860661-stara-falska-cesta/ Obvestilo o spremembi prometnega režima na javni cesti   JP 860661 - Stara Falska cesta

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-232 Wed, 09 Aug 2017 11:49:36 +0200 Sklep o ustavitvi postopka priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za osrednji del Ruš http://ruse.si/novice/sklep-o-ustavitvi-postopka-priprave-odloka-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-osrednji-de/ Sklep o ustavitvi postopka priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za osrednji del Ruš

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-231 Wed, 09 Aug 2017 11:44:12 +0200 Preventivni mesečni pregledi delovanja javne razsvetljave http://ruse.si/novice/preventivni-mesecni-pregledi-delovanja-javne-razsvetljave/ Občina Ruše bo uvedla preventivne mesečne preglede delovanja javne razsvetljave. Ob tem vse vljudno prosimo, da v kolikor opazijo nedelujočo javno razsvetljavo, to sporočijo na telefonsko številko 671 93 35 ali po e-pošti: marija.banfic@ruse.si.

 

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-230 Tue, 08 Aug 2017 15:14:35 +0200 Izgradnja namakalnega sistema in razsvetljave na stadionu http://ruse.si/novice/izgradnja-namakalnega-sistema-in-razsvetljave-na-stadionu/ Občina Ruše je na razpis Fundacije za šport znova uspešno prijavila projekt, tokrat projekt obnove nogometnega stadiona. V okviru projekta bosta izgrajena namakalni sistem za travne površine in razsvetljava za izvedbo tekem ter treningov v večernih urah. Vse to bo omogočili ne samo kakovostnejšo vadbo in izvedbo tekem, ne pozabimo da je NK Pohorje uvrščen v III. ligo, temveč tudi možnosti za uporabo nogometnega stadiona tudi za druge namene (treningi ekip, koncerti, športne igre ipd.). Prva dela na namakalnem sistemu smo pričeli danes, razsvetljava se bo izvedla do konca meseca. Vrednost projekta je ocenjena na dobrih 75.000 EUR, od tega dobrih 21.000 EUR sofinancira Fundacija za šport.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_nama1_35103efe91.jpg
news-229 Thu, 03 Aug 2017 12:06:34 +0200 Pričenjamo s pripravo proračuna za leto 2018 http://ruse.si/novice/pricenjamo-s-pripravo-proracuna-za-leto-2018/ Spoštovani ,

kot vsako leto se začenjajo postopki za pripravo proračuna Občine Ruše za prihodnje leto. Proračunska izhodišča so enaka kot v letu 2017, saj bistvenih povečanj prihodkov ni za pričakovati.

Vabimo vas, da posredujete svoje predloge projektov za leto 2018  in NRP 2018-2021, kar bo služilo kot osnova za skupna proračunska usklajevanja.

Vaše predloge projektov pričakujemo do 1. 9. 2017 na e-naslov: bostjan.petek@ruse.si.

 

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-228 Thu, 03 Aug 2017 10:15:24 +0200 Izgradnja optičnega omrežja v Rušah http://ruse.si/novice/izgradnja-opticnega-omrezja-v-rusah/ V Občini Ruše že nekaj časa poteka izgradnja optičnega omrežja, ki ga izvaja Telekom Slovenija.  V prihodnjih dneh se bo izgradnja nadaljevala po terminskem planu, ki ga je posredoval investitor. Občani se lahko za možnost priključitve na omrežje obrnejo na njihov prodajni  oddelek, in sicer:

Telekom, za informacije o priključkih:

Miran Barta, 041-571-621                

Darko Kostanjevec, 041-361-547

Matjaž Zep, 031-355-991

 

Na vsa dodatna vprašanja v zvezi s potekom izgradnje in delih na posameznih odsekih boste dobili odgovor pri odgovornih izvajalcih del:

GVO, za informacije o gradbenih delih:

Marjan Zupan, vodja del, 031-245-852

Tomaž Šinkovec, vodja del, 041-899-907

Jani Škrlec, kontaktna oseba, 031-882-632

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_DSC_0264_56f67ae5c9.jpg
news-227 Tue, 01 Aug 2017 13:22:33 +0200 Pogoji za plakatiranje v času referendumske kampanje II. tir http://ruse.si/novice/pogoji-za-plakatiranje-v-casu-referendumske-kampanje-ii-tir/ Poziv referendum II. tir

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-223 Wed, 26 Jul 2017 10:00:00 +0200 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – oddaja zemljišča v najem - Smolnik (Viadukt) http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-oddaja-zemljisca-v-najem-smolnik-viadukt/ Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:


»Občina Ruše ima namen parc.št. 1248, v izmeri 93  m2, k.o. Ruše, oddati v najem.«

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_RUSE_217b2af193.png
news-215 Fri, 14 Jul 2017 13:09:49 +0200 NAMERA O SKLENITEV ANEKSA K NAJEMNI POGODBI ZA PODALJŠANJE NAJEMNEGA RAZMERJA - – del zemljišča na pokopališču v Rušah http://ruse.si/novice/namera-o-sklenitev-aneksa-k-najemni-pogodbi-za-podaljsanje-najemnega-razmerja-del-zemljisca/ Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) ima Občina Ruše namen podaljšati najemno razmerje dosedanjemu najemniku dela parc.št. 1602, v izmeri ca. 13 m2, k.o. 665 Ruše.

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Screen_Shot_2016-06-28_at_11.20.50_fce1544d7d.png
news-213 Fri, 07 Jul 2017 18:00:00 +0200 Irsko - slovenski pesniški večer http://ruse.si/novice/irsko-slovenski-pesniski-vecer/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_E-RUSE__003___003__02fac15cda.jpg news-212 Thu, 29 Jun 2017 15:07:57 +0200 Statut Gasilske zveze Ruše http://ruse.si/novice/statut-gasilske-zveze-ruse/ Statut Gasilske zveze Ruše

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_gasilci_4d37ea25ed.jpg
news-211 Thu, 29 Jun 2017 14:31:59 +0200 Ravbarske počitnice - še nekaj prostih mest http://ruse.si/novice/ravbarske-pocitnice-se-nekaj-prostih-mest/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_Ravbarske_poAETitnice_-_objava_za_splet-page0001_0dac9bfe25.jpg news-210 Thu, 29 Jun 2017 14:17:14 +0200 Poletni odpiralni čas Knjižnice Janka Glazerja Ruše http://ruse.si/novice/poletni-odpiralni-cas-knjiznice-janka-glazerja-ruse/ Poletni čas velja od 26. 6. do 31. 8. 2017 RUŠE

Torek       od 14. do 19. ure

Četrtek   od 09. do 14. ure

 

BISTRICA

Sreda  od 14. do 19. ure

 


]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_knjiznica_1c06074a21.jpg
news-206 Wed, 28 Jun 2017 00:00:00 +0200 Obvestilo o delitvi paketov http://ruse.si/novice/obvestilo-o-delitvi-paketov/ ]]> http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_OBVESTILO_OBAESINSKI_PAKETI-_DELITEV_28__6__2017-page0001_0bea21746c.jpg news-205 Sat, 24 Jun 2017 00:00:00 +0200 Otvoritev sobotnega vlaka na koroški progi http://ruse.si/novice/otvoritev-sobotnega-vlaka-na-koroski-progi/ Dne 24. junija 2017 vas vabimo na otvoritev nove sobotne linije vlaka na Koroški progi, ki bo vozil med 24. 6. 2017 in 2. 9. 2017 v dveh terminih na relaciji Maribor–Prevalje–Maribor. Želimo, da bi se v čim večjem številu udeležili otvoritvene vožnje s sobotnim vlakom po Koroški progi z novinarsko konferenco ter kolesarjenjem po Dravski kolesarski poti iz Vuhreda do Podvelke.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na e-naslov uros.rozman@rra-koroska.si najkasneje do srede, 21. 6. 2017, do 13. ure zaradi omejena števila mest na vlaku.

Lep pozdrav,

--

Uroš Rozman, mag. prost. načrt., dipl. inž. grad. (UN) 
sodelavec na projektih

RRA Koroška d.o.o.

t: +386 (0)59 085 188 | f: +386 (0)59 085 191 | e:
uros.rozman@rra-koroska.si 

Meža 10 | SI-2370 Dravograd
www.rra-koroska.si
| www.facebook.com/rrakoroska

rra koroska_logo

]]>
http://ruse.si/fileadmin/_processed_/csm_drava_bike_6ffd7d72fb.jpg
news-209 Fri, 23 Jun 2017 13:42:34 +0200 Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Ruše http://ruse.si/novice/slavnostna-seja-obcinskega-sveta-obcine-ruse/ v Kulturnem domu Ruše je v četrtek, 22. 6. 2017 ob 18. uri, potekala slavnostna seja, na kateri je župan Uroš Razpet podelil priznanja župana Občine Ruše in spominske plakete Občine Ruše občankam in občanom, ki so v preteklem letu s požrtvovalnostjo in nesebičnostjo največ doprinesli v našem kraju. 

Priznanja župana so prejeli:

Martin Repolusk; priznanje za dolgoletno ohranjanje vrednot narodno zabavne glasbe in zborovskega petja

Likovna sekcija Društva upokojencev Ruše; priznanje za 20-letno ustvarjanje na likovnem področju

Milan Vernik; priznanje za 70-letno predanost prostovoljnemu gasilstvu

Marjan Kasjak; priznanje za 40-letno likovno ustvarjanje v okviru Likovnega društva Rulik

dr. Peter Glavič; priznanje za dolgoletno uspešno organizacijsko in strokovno delo na področju športa v Rušah, v regiji in državi

Mihael Šerc; priznanje za  30-letno vzorno opravljanje nalog praporščaka in 40-letno  aktivno delo markacista

Miroslav Strnad; priznanje za 15-letno  samostojno podjetništvo in kot izraz zadovoljstva ob dosedanjem delu


Spominske plakete so prejeli:

Glasbena šola Ruše;  ob 70-letnici delovanja

Ivanka Prapertnik; za 50-letno prizadevno in vsestransko udejstvovanje v KUD Svoboda Bistrica ob Dravi

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše; ob 70-letnici delovanja šole, 20-letnici gimnazijskega programa in 15-letnici programa farmacevtski tehnik


“Vesel sem, da so med nami takšni ljudje. To je najmanj kaj lahko naredimo in s tem delno poplačamo njihov trud,” je povedal Razpet.

Prireditev je povezoval Bor Greiner, popestrila jo je jazzovska pevka Mia Žnidarič.

http://www.lokalec.si/novice/foto-v-rusah-podelili-zupanova-priznanja-in-spominske-plakete/