1 2 3

Občinski svet

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje 25 članov, od katerih tri izvolijo pripadniki italijanske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice.

Občinski svet sprejema statut občine, odloke, poslovnik občinskega sveta in druge splošne ali posamične akte.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o zadevah, prenesenih na občino iz državnih pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
 • odloča o združevanju občine v širšo lokalno skupnost in o drugih oblikah povezovanja občine,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane odborov in komisij občinskega sveta,
 • na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane, določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana, ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,
 • odloča o odtujitvi in zamenjavi občinskega nepremičnega premoženja,
 • odloča o zadolževanju občine,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom: določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev, določa merila za določitev plače direktorjem javnih podjetij in javnih zavodov, kolikor z zakonom ali drugim aktom ni določeno drugače, ter določa kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • odloča o uporabi obale, pripadajočih zemljišč in morja za opravljanje pristaniške dejavnosti,
 • določa pristanišča javnega prometa,
 • predpisuje režim plovnih pristanišč, zaklonišč, prezimovališč in njihovo nadzorstvo,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • ustanavlja gospodarske družbe ali druge osebe zasebnega prava,
 • odloča o vlaganju kapitala v dejavnosti oseb zasebnega prava,
 • odloča o igralništvu v občini,
 • daje soglasje k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina, in odloča o dajanju poroštev za izpolnitev njihovih obveznosti,
 • določa predstavnike občine v organih javnih zavodov in javnih podjetij, če to ni v zakonu določeno drugače,
 • določa predstavnike občine v organih družb, v katerih ima občina po zakonu predstavnika, oziroma v organih gospodarskih družb, združenj in organizacij, ki jih ustanovi sama, razen če gre za zastopanje,
 • ustanovi komisijo po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo ter imenuje in razrešuje njene člane,
 • ustanovi svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, za varstvo uporabnikov javnih dobrin in za varstvo pravic najemnikov stanovanj,
 • določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 • daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določajo zakon, Statut Občine Piran in odlok.

Napovednik

september

07

Krajinski park Sečoveljske soline - Caserma

Ženske veslajo ... stoje

september

08

Piranski svetilnik

Razstava Svetilniki

september

02

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži