1 2 3

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

 

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (Eko sklad) je bil ustanovljen leta 1993 kot oseba javnega prava po Zakonu o varstvu okolja. Prvotno se je imenoval Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije in je deloval kot neprofitna delniška družba z začetnim kapitalom 10 milijonov tolarjev (65.000 EUR), pridobljenim s strani državnega proračuna v letu 1994.

Namen in cilji

Glavni namen Eko sklada je spodbujati razvoj na področju varstva okolja. Je edina specializirana ustanova v Sloveniji, ki zagotavlja finančne podpore za okoljske projekte. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in od leta 2008 preko nepovratnih finančnih spodbud. Bistveni prednosti kreditiranja v primerjavi s komercialnimi bankami sta v nižji obrestni meri in daljši dobi odplačila. Nekatere ocene efektivnih obrestnih mer kreditov Eko sklada so pokazale, da je strošek naložb za 15 % nižji od stroškov naložb, izvedenih preko komercialnih bank.

Spodbude Eko sklada pozitivno vplivajo na davčne prihodke, zmanjšujejo obseg sive ekonomije, odpirajo zelena delovna mesta, prispevajo k trajnostnem razvoju gradbeništva in tudi razvoju uporabe strateških virov, kot je npr. les. Ti učinki so pomemben prispevek v boju proti okoljski krizi na eni strani in proti ekonomski krizi na drugi strani. Z rastjo in raznolikostjo sredstev, ki naj bi bila v prihodnosti zagotovljena Eko skladu, lahko Eko sklad igra pozitivno vlogo na poti v zeleno družbo.

Aktivnosti

Pri opravljanju svojega poslanstva Eko sklad izvaja finančne programe, in sicer:

krediti za pravne osebe (občine in/ali  javna podjetja, zasebna podjetja in ostali pravni subjekti) in samostojne podjetnike za naložbe v okoljsko infrastrukturo, okolju prijazne tehnologije in proizvode, energetsko učinkovitost, naložbe v energetske prihranke in uporabo obnovljivih virov energije;

krediti za občane (gospodinjstva) za zamenjavo naprav na fosilna goriva z napravami na obnovljive vire energije, naložbe v energetske prihranke, naložbe v zmanjšanje porabe vode, priklop na kanalizacijsko omrežje, majhne čistilne naprave, zamenjava azbestne kritine;

nepovratne finančne spodbude, namenjene občanom, za naložbe pri nakupu baterijskih električnih vozil ter za naložbe v stanovanjske stavbe (energetska učinkovitosti in obnovljivi viri energije);

nepovratne finančne spodbude, namenjene občinam in/ali  javnim podjetjem, zasebnim podjetjem in ostalim pravnim subjektom, za naložbe pri nakupu baterijskih električnih vozil in avtobusov za prevoz potnikov, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali bioplin;

nepovratne finančne spodbude občinam za gradnjo ali prenovo nizkoenergijskih in pasivnih stavb v lasti občin, namenjenih izvajanju vzgojno izobraževalnih dejavnosti (šole, vrtci, knjižnice ipd.).

Viri

Finančni viri za nepovratne finančne spodbude predstavljajo viri na podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih.

Najpomembnejši finančni vir za kreditiranje okoljskih projektov predstavlja namensko premoženje sklada. Pri financiranju aktivnosti Eko sklada pa so sodelovale tudi nekatere mednarodne organizacije, kot so:

- Mednarodna banka za obnovo in razvoj (IBRD)

- EC Phare

- Evropska investicijska banka (EIB)

 

Kontakt

Telefon: +386 1 241 48 20

Telefaks: +386 1 214 48 60

E-pošta: ekosklad@ekosklad.si

Spletna stran: www.ekosklad.si


Razpisi

JAVNI RAZPIS 46NVO16
Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja

JAVNI POZIV 45SUB-EVOB16
Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

JAVNI POZIV 44SUB-EVPOL16
Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

JAVNI POZIV 58ONS16
Kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

JAVNI POZIV 42SUB-AVPO16
Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za javni potniški promet na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

JAVNI POZIV 43SUB-MORS16
Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za obrambo Republike Slovenije

JAVNI POZIV 41SUB-OBPO16
Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

JAVNI POZIV 55OB16
Kreditiranje okoljskih naložb občanov

JAVNI POZIV 56PO16
Kreditiranje okoljskih naložb

JAVNI POZIV 57LS16
Kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti

JAVNI POZIV 40SUB-LS16
Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb

JAVNI POZIV 37SUB-OB16
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

JAVNI POZIV 38SUB-EVPO16
Nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila

JAVNI POZIV 36SUB-SOCOB15
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

JAVNI POZIV 47SUB-EPPO17
Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda


Sporočila za javnost

Letaki


Dokumenti za prenos:
Napovednik

september

07

Krajinski park Sečoveljske soline - Caserma

Ženske veslajo ... stoje

september

08

Piranski svetilnik

Razstava Svetilniki

september

02

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži