Zmajev glas

ZMAJEV GLAS – GLASILO OBČINE KOZJE, javno glasilo Zmajev glas je vpisan v razvid medijev pod zaporedno številko 531
IZDAJA: OBČINA KOZJE
ODGOVORNI UREDNIK: Roman GRADIŠEK
UREDNIŠKI ODBOR: Suzana KUNST, Jernej ŠULC, Mojca VALENČAK
LEKTORIRANJE: Mojca VALENČAK
UREDNIŠTVO: Kozje 37, 3260 Kozje, tel. (03) 800-14-00
e-naslov: zmajev.glas@gmail.com
Naslovnica: Franc GROBELŠEK
Oblikovanje in tisk: Grafika Gracer Celje
Naklada: 1350 izvodov
Glasilo brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini Kozje.
Zmajev glas izhaja približno vsake tri mesece, štiri številke letno.

Zmajev glas 88

zmajev glas 87

Zmajev glas 86

Zmajev glas85

Zmajev glas84

Zmajev glas83

Zmajev glas82

Zmajev glas81

Zmajev glas80

Zmajev glas79

Zmajev glas 78

Zmajev glas77

Zmajev glas 76

Zmajev glas 75

zmajev glas_74

Zmajev_glas 73

Zmajev_glas 72

Zmajev glas 71

Zmajev glas 70

Zmajev glas 69

Zmajev glas 68

Zmajev glas 67

Zmajev glas 66

Zmajev glas 65

Zmajev glas 64

Zmajev glas 63

Zmajev glas 62

Zmajev glas 61

Zmajev glas 60