Poslovno obrtna cona

Občina Kozje je uspešno zaključila operacijo “Poslovno obrtna cona Kozje – 1. faza”, sofinancirano iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012.

Občina Kozje je glede na potrebe lokalnega gospodarstva in zanimanja tujih investitorjev v vlaganje in izgradnjo poslovno/industrijskih objektov temu prilagodila velikost poslovno obrtne cone ter etapnost izvedbe, ki je postopna in sledi dejanskim potrebam. Območje cone je razdeljeno na posamezne parcele, namenjene gradnji, ki se po potrebi lahko tudi združujejo ali delijo na manjše. Znotraj teh območij si lahko posamezni investitorji, v skladu z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Poslovno obrtna cona Kozje (Ur.l. RS, št. 24/2010), zasnujejo svojo dejavnost in urejenost. Poslovno obrtna cona Kozje je načrtovana v skupni velikosti 3,6 ha, za poslovne in industrijske potrebe pa je zagotovljenih cca 2,5 ha komunalno opremljenih stavbnih zemljišč.

 

ZAZIDALNA SITUACIJA

Zazidalna situacija iz občinskega podrobnega prostorskega načrta.

 

 

Lokacija poslovno obrtne cone Kozje

Območje poslovno obrtne cone Kozje se nahaja na vzhodnem robu naselja Kozje, neposredno ob regionalni cesti cesto R2 423 Črnolica – Bistrica ob Sotli, odsek 1282 Pilštanj – Podsreda. Ob regionalni cesti že stojijo industrijski in trgovski objekti (TUŠ Supermarket Švajger, avtoprevozništvo s servisom, žaga, prostori Steklarne Rogaška, Dekor…).                             Poslovno obrtna cona Kozje je od avtocestnega omrežja A1 (Šentilj – Ljubljana – Koper, priključek Dramlje) in Celja oddaljena cca 30 km in od avtocestnega omrežja A2 (Jesenice, Ljubljana, Obrežje, priključek Brežice) prav tako cca 30 km.

 

Proizvodne in industrijske dejavnosti znotraj cone:

V poslovno obrtni coni so predvidene naslednje dejavnosti:

  • trgovinska,
  • gostinska,
  • storitvena dejavnost in
  • lahka proizvodnja.

 

Industrija in dejavnosti, ki s svojim delovanjem negativno vplivajo na okolje, prostor in ljudi, v skladu z občinskim podrobnim prostorskim načrtom – Poslovno obrtna cona Kozje ni dovoljena.

Cena komunalno opremljenih zemljišč znaša 17,50 € brez DDV, komunalni prispevek ni vštet v ceno. Območje, kjer se nahaja zemljišče je opremljeno z asfaltirano cesto, pločnikom in  javno razsvetljavo, meteorno in fekalno kanalizacijo, vodovodom in cevno kanalizacijo za elektro in telefonski priključek. Višina komunalnega prispevka je odvisna od velikosti gradbene parcele in tlorisne površine želenega objekta.

Za ponazoritev: 1.500 m2 velika parcela in 600 m2 velik poslovno/industrijski objekt, komunalni prispevek znaša 18.831,90 €, kar pomeni 12,56 €/m2.

Celoten strošek nakupa 1.500 m2 velike komunalno opremljene parcele (nakup zemljišča in plačilo komunalnega prispevka) bi tako znašal 30,06 €/m2

 

Skladno z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo in merilih o odmeri komunalnega prispevka na območju »Poslovno obrtne cone Kozje« se komunalni prispevek izračuna po naslednji formuli:

 

Kp= (velikost parcele * 5,50) + (neto tlorisna površina objekta * 17,66)

 

Informacije

Interesenti za nakup zemljišča dobijo vse potrebne informacije na Občinski upravi Občine Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje oz. na telefonski številki 03/800-14-00, kontaktna oseba je Daniel Čoklc.

 

Občina Kozje vabi vse interesente na ogled zemljišč in podrobnejšo predstavitev.


VLJUDNO VABLJENI!

 

Prenesite Oglas za Poslovno obrtno cono Kozje

Predstavitveni film