Proračun II

k 5. točki

Uvodna obrazložitev sprememb I-II

odlok

splošni del

posebni del

obrazložitev

načrt razvojnih programov

načrt nabav

načrt prodaje

kadrovski načrt

štiriletni plan vzdrževanja cest

letni program športa