Naloge

Za opravljanje nalog občinske uprave je v Občini Kozje z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kozje (Uradni list RS, št. 98/99) ustanovljen enovit organ: OBČINSKA UPRAVA OBČINE KOZJE, s sedežem Kozje 37, Kozje.

Občinska uprava zagotavlja:

 • strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
 • zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
 • polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
 • učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

 • splošnih zadev,
 • normativno pravnih zadev,
 • pravnih zadev,
 • javnih financ,
 • gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
 • družbenih dejavnosti,
 • varstva okolja in urejanja prostora,
 • gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
 • inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
 • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave.