Lokalne volitve 2018

Predsednik Državnega zbora RS je razpisal redne lokalne volitve v občinske svete in volitve županov. Akt o razpisu je objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018.

Redne volitve v občinske svete in volitve županov se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

 

 Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kozje

Državna volilna komisija je 23. 8. 2018 sprejela rokovnik volilnih opravil in navodila občinskim volilnim komisijam za izvedbo rednih lokalnih volitev, objavljeno 24. 8. 2018

Državna volilna komisija je sprejela Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

(Uradni list RS, št. 47/18). Obrazci so priloga navodila in brezplačno dostopni tudi na vseh upravnih enotah.

Lahko se natisnejo in izpolnijo tudi vnaprej, vendar poudarjamo, da morajo biti lastnoročno podpisani pred pristojno osebo na upravni enoti.

 LV-1 – Podpora, ki jo da volivec kandidaturi za župana občine

 LV-2 –  Podpora, ki jo da volivec kandidaturi, listi kandidatov oziroma predlagatelju za volitve članov občinskega sveta

 POZIV K PODAJI PREDLOGOV ZA IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV DNE 18.11.2018

 Soglasje kandidata za VO

 Ministrstvo za javno upravo je pripravilo posebna pojasnila, ki se nanašajo na določanje kandidatur političnih strank.

 Lokalne volitve 2018 – Pojasnila št.  1

 Obrazci so na voljo v rubriki INSTRUKTIVNI OBRAZCI 2018.

 

GLASOVANJE PO POŠTI

 

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za

institucionalno varstvo, če to sporočijo volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Na enak način lahko

glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo  volilni komisiji v roku iz prejšnjega stavka in predložijo odločbo pristojnega organa

o priznanju statusa invalida.

obrazec_glasovanje_posta

 

GLASOVANJE NA DOMU

 Na podlagi 81. člena ZLV lahko volivec, ki se zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču v katerem je vpisan v volilni imenik, glasuje pred volilnim odborom na svojem domu, če svojo namero sporoči občinski volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnem glasovanja.

obrazec_glasovanje_doma

 

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v času volilne kampanje za redne volitve župana, članov občinskega sveta ter članov svetov krajevnih skupnosti

pogoji

 

PREDLAGANJE ZAUPNIKOV KANDIDATOV

zaupniki

 

Informacija o obveznem izvodu plakatov in drugih drobnih tiskov v zvezi z lokalnimi volitvami 2018

nuk