Zagorje

KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE
Sedež KS: Zagorje 46, 3261 LESIČNO
Predsednik KS: Darko KOLAR
Kontaktna številka: 041 654 277
E-pošta: darko.kolar@prosignal.si

KS Zagorje zajema naselja:
– Bistrica,
– Topolovo in
– Zagorje.

BISTRICA
Razloženo naselje v vzhodnem delu Vzhodnega Posavskega hribovja leži v povirju reke Bistrice, ob sotočju njenih treh krakov. K naselju spada tudi zaselek Pokorna vas s cerkvijo sv. Andreja.
Število prebivalcev leta 1931 jih je bilo 115, leta 1961 še 90, leta 1991 še 75, po zadnjem popisu leta 2002 pa 56.

TOPOLOVO
Razloženo naselje leži južno od reke Bistrice, na severnih pobočjih Lošča (628 m) in Osredka (519 m), severozahodno od Lesičnega. Nižje na pobočju je zaselek Straže.
Število prebivalcev leta 1931 je bilo 75, leta 1961 še 67, leta 1991 še 48 in po zadnjem popisu leta 2002 pa še 45.
ZAGORJE
V jedru gručasto naselje z zaselki Gabrjem, Ledinščico, Presko ter Spodnjimi in Zgornjimi Artičami leži na planotastem svetu pod Bohorjem. Severno od Zagorskega potoka, pritoka reke Bistrice. Romarska župnijska cerkev Marije Pomočnice z bogato baročno opremo je pomemben kulturni spomenik. V bližini je še cerkev sv. Magdalene iz 16. stoletja.
Število prebivalcev leta 1931 jih je bilo 333, leta 1961 še 285, leta 1991 še 227 in po zadnjem popisu leta 2002 pa 207.

Roman Gradišek
(vira: Priročni krajevni leksikon Slovenije, DZS, Ljubljana 1996 ter www.stat.si/popis2002/)