AGROMELIORACIJA NA OBMOČJU KOMASACIJE GUBNO

Naziv aktivnosti: AGROMELIORACIJA NA OBMOČJU KOMASACIJE GUBNO

logo

Za izvedbo naložbe Agromelioracija na območju komasacije Gubno je Občina Kozje prejela sredstva iz naslova operacije ”Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih”, podukrepa 4.3. ”Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva” iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020.

 Povzetek: Občina Kozje je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 4.3. ”Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva”. V sklopu naložbe se bo izvedla agromelioracija, sočasno pa tudi komasacija kmetijskih zemljišč na območju velikosti 44 ha, kar zajema 208 parcel. Komasacija se bo izvedla z namenom racionalizacije ekonomskega vidika kmetijske proizvodnje, saj s komasacijo zmanjšamo razdrobljenost in razpršenost zemljišč ter ustvarimo ugodnejše razmere za obdelavo zemljišč, s tem pa se tudi izboljša kvaliteta pridelave in poveča proizvodnja. Dodaten razlog za izvedbo komasacije na območju Gubno je tudi naravna nesreča – zemeljski plaz, ki se je sprožil na tem območju konec leta 2014. Zaradi zemeljskega plazu in njegove sanacije na delu tega  območja zemljiško-katastrske meje v naravi niso vidne in lastniki v naravi ne vedno več, do kod obdelovati zemljišča. Parcelam, ki bodo nastale po komasaciji, bo potrebno zagotoviti dostop in možnost optimalne uporabe novih kmetijskih površin, zato bo potrebno izvesti tudi agromelioracijo. V sklopu agromelioracije je potrebno urediti poljske poti, izvesti vzdrževalna dela v javno korist na delu obstoječih poljskih poti in izvesti druga potrebna agromelioracijska dela.

 Glavne dejavnosti: Komasacija Gubno obsega 44 ha zemljišč na delu katastrske občine 1235 – Drensko Rebro, v naselju Gubno v občini Kozje. Površina zajema 208 parcel. Upravni postopek komasacije kmetijskih zemljišč bo vodila Upravna enota Šmarje pri Jelšah. Parcelam, ki bodo nastale po komasaciji, bo potrebno zagotoviti dostop in možnost optimalne uporabe novih kmetijskih površin, zato bo potrebno izvesti tudi agromelioracijo. V sklopu agromelioracije je potrebno urediti poljske poti, izvesti vzdrževalna dela v javno korist na delu obstoječih poljskih poti in izvesti druga potrebna agromelioracijska dela. Na komasacijskem območju gre po dejanski rabi za kmetijska zemljišča, prevladujejo trajni travniki – 58%, 23% je njiv, 6% je ekstenzivnih travniških sadovnjakov. Povprečna velikost parcele je 0,2ha, zato je izvedba komasacije (in agromelioracije) potrebna za izboljšanje infrastrukture kmetijskih zemljišč. Za območje je bila izdana odločba o uvedbi komasacije na območju Gubno.

 Na območju komasacije Gubno se bo izvedla tudi agromelioracija. Za optimalno funkcioniranje zemljišč na območju komasacije je namreč potrebno izvesti tudi določena agromelioracijska dela, zato bo uvedena tudi agromelioracija. Agromelioracije v splošnem obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijsko zemljišče. Agromelioracije obsegajo ukrepe izravnave zemljišč, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne zemlje, odstranitve kamnitih osamelcev, ureditve poljskih poti, izdelave teras, ureditve gorskih in kraških pašnikov, ureditve manjših odvodnjavanj, apnenja in založnega gnojenja. V sklopu agromelioracijskih del na območju komasacije Gubno se bo spremenila mreža poljskih poti: v naravi zamejničene poljske poti, ki bodo po komasaciji v lasti občine, se bodo dodatno utrdile, na delu že obstoječih poljskih poti pa bodo izvedena vzdrževalna dela v javno korist. V sklopu agromelioracije se bo izvedla tudi izravnava oz. planiranje terena ter odstranitev drevja in grmičevja.

 Cilji: S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

  • učinkovitejša izraba kmetijskih zemljišč, ki se doseže z manjšo razdrobljenostjo parcel, povečanjem parcel,
  • povečana kmetijska proizvodnja,
  • prihranki na pogonskih gorivih in času zaradi krajših dostopnih poti, urejene mreže poljskih poti in združenih parcel,
  • zmanjšanje negativnih učinkov kmetijstva na okolje (manj emisij, krajši čas trajanja hrupa, manjša poraba škropiv,
  • posredne družbene koristi (urejen zemljiški kataster/zemljiška knjiga, manj mejnih sporov, urejena krajina, poljske poti uporabne za rekreacijo).

 Pričakovani rezultati:

  • ureditev novih poljskih poti širine predvidoma 2,5-3 m, v skupni dolžini 1.750 m,
  • vzdrževalna dela v javno korist na obstoječih poljskih poteh širine cca 3 m, v skupni dolžini 217 m,
  • izravnava terena v skupni površini 1.755 m2,
  • odstranitev drevja in grmičevja v skupni površini 4.405 m2.

Povezava do spletne strani: