Odlok

 Objavljeno

(S/D) - spremembe in dopolnitve
(N) - ni v veljavi

Odlok o komunalnem prispevku, spremembe in dopolnitve 

Naš časopis, december 1999(N)
Naš časopis, št. 293, 28.04.2003 (N)
Naš časopis, št. 304, 31.05.2004 (N)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul


Uradni list, 81/2008 (N)
Ur.list.118/2008, 15.12.2008 (S/D) (N)
Uradni list, 60/2010, 23.7.2010 (S/D) (N)
Uradni list, 80/2010, 12.10.2010 (S/D) (N)
Uradni list 100/2011, 9.12.2011 (S/D) (N)
čistopis - november 2012 (N)
Uradni list, 102/2012, 21.12.2012 (S/D) (N)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul

Uradni list RS, št. 40/2013, 10.5.2013

Odlok o nadomestilu uporabe stavbnega zemljišča


Uradni list, 99/99, 09.12.1999;
Uradni list 101/2000, 06.11.2000;(S/D)
Uradni list, 119/2003, 04.12.2003; (S/D)
Uradni list, 120/2007, 27.12.2007 (S/D)

Odlok o istovet. simbolih občine 

Uradni list, 36/2000, 26.04.2000

Odlok o prazniku občine 

Uradni list, 36/2000, 26.04.2000

Odlok o podeljevanju priznanj 

Naš časopis, št. 263, 15.05.2000 

Odlok o pomožnih objektih

Uradni list, 63/2000

Odlok o gospodarskih javnih službah

Uradni list, 23/2001, 30.03.2001;
Uradni list, 12/2011, 25.2.2011 (S/D)

Odlok o zimski službi 

Naš časopis, št. 271, 26.03.2001

Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Horjul

Uradni list, 101/2001, 13.12.2001;
Uradni list, 37/2002, 26.04.2002 (S/D)
Uradni list, 72/2011, 16.09.2011(S/D) 
grafični del

Odlok o določitvi volilnih enot

Uradni list, 75/2002, 22.08.2002

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V 34 Brezje, V   35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova – za območja Občine Horjul

Uradni list, 11/1995 (N)
Uradni list, 83/89 
(S/D) (N)
Uradni list, 83/2002, 27.09.2002; (S/D) (N)
Uradni list, 134/2004, 16.12.2004;(S/D) (N)
Uradni list, 46/2005, 9.5.2005 /popravek (N)
Uradni list, 103/2007, 13.11.2007 (S/D)
(N)
Uradni list, 109/2009, 28.12.2009 (S/D) (N)
Uradni list,101/2010, 13.12.2010 /obvezna razlaga (N)

Odlok o občinskih cestah 

Naš časopis, št. 294, 26.05.2003

Odlok o ustanovitvi JZ OŠ Horjul


Uradni list, 55/2003, 09.06.2003;
Uradni list, 132/2004, 10.12.2004(S/D)
Uradni list, 100/2007, 2.11.2007 (S/D)
Uradni list, 23/2010, 22.2.2010 (S/D)

Odlok o ustanovitvi in izdajanja glasila Naš časopis

Naš časopis, št. 297, 06.10.2003;
Naš časopis, št. 316, 27.06.2005, (S/D)
(objave pod občino Vrhnika)
Uradni list, 69/2010, 27.8.2010 (S/D)
Uradni list, 80/2012, 26.10.2012 (S/D)

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Horjul

Naš časopis, št. 299, december 2003
Uradni list, 33/2008, 4.4.2008 (S/D)

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki

Naš časopis, št. 302, 29.03.2004

Odlok o spremembah dolg. planov občine in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana občine Ljubljana, Vič – Rudnik

Uradni list, 93/2004, 20.082004 (N)

Odlok o predkupni pravici

Uradni list, 126/2004, 25.11.2004 (N)
grafični del (N)

Odlok o določitvi predkupne pravice na nepremičninah v Občini Horjul

Uradni list RS, št. 35/2013, 26.4.2013

Odlok o razglasitvi cerkve Koreno za kulturni spomenik lokalnega pomena

Uradni list, 2/2006, 6.1.2006

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul

(objave pod občino Vrhnika)
Uradni list, 13/2008, 5.2.2008 (N)
Uradni list RS, št. 2/10, 11.1.2010 (N)
Uradni list RS, št. 37/2012, 21.5.2012 (N)
Uradni list RS, št., 101/2015, 23.12.2015


Odlok o organiziranju, financiranju in izvajanju pomoči na domu

Uradni list, 33/2008, 4.4.2008
Uradni list RS, št. 32/2014, 5.5.2014
(S/D)

Odlok o plakatiranju

Uradni list, 96/2008

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

Uradni list, 15/2009

Odlok o ustanovitvi režijskega obrata

Uradni list, 32/2009
Uradni list, 63/2010,3.8.2010 (S/D)

Odlok o kategorizaciji cest

Uradni list, 32/2009
karta kategoriziranih cest

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Horjul 

Naš časopis. št. 253, maj 1999

Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2010

Uradni list, 107/2009, 24.12.2009
Uradni list, 60/2010, 23.7.2010(S/D)
Posebni del , NRP

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2010

Uradni list, 30/2011, 22.4.2011

Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2011

Uradni list, 101/2010, 13.12.2010
Splošni delPosebni delNRP

Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2012

Uradni list RS, št. 100/2011

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2011

Uradni list RS, št. 28/2012

Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2013

Uradni list, 102/2012, 21.12.2012
Splošni delPosebni delNRP

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2012

Uradni list RS, št. 37/2013, 29.4.2013

Odlok o varstvu javnega reda in miru

Uradni list, 12/2011, 25.2.2011

Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov

Uradni list RS, št. 76/2012

Odlok o o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Horjul

Uradni list RS, št. 80/2013, 30.9.2013

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul

Uradni list RS, št. 106/2013,18.12.2013

Priloga 1 - Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezno enoto urejanja prostora

Uradni list RS, 3/2016, 18.1.2016
(Obvezna razlaga - četrtega odstavka 49.člena Odloka o OPN Občine Horjul)

Uradni list RS, št. 46/2015, 26.6.2015 (N)
Uradni list RS, št. 67/2014, 19.9.2014 (S/D)
(VR-19) grafični del

Uradni list RS, št. 77/2015, 12.10.2015 (N)
(Vr_1, Vr_5,Zk_8, Zk_23, Ho_1 in Zk_27)
grafika 1, grafika 2

Uradni list RS, št. 52/2017, 22.9.2017 (S/D)

Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2014

Uradni list RS, št. 110/2013, 27.12.2013
- splošni del
- posebni del

- Načrti ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem
- Načrt razvojnih programov 2014 - 2017

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2013

Uradni list RS, št. 32/2014, 5.5.2014

Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na domu v Občini Horjul

Uradni list RS, št. 32/2014, 5.5.2014

Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2015

Uradni list RS, št. 89/2014, 12.12.2014
splošni del
posebni del
NRP 2015 - 2018
Letni načrti ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem
Letni program prodaje finančnega premoženja
Letni načrti prodaje finančnega premoženja
Letni načrti ravnanja z nepremičnim premoženjem

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2014

Uradni list RS, št. 46/2015, 26.6.2015

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2015

Uradni list RS, št. 29/2016, 22.4.2016

Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2016

Uradni list RS, št. 98/2015, 18.12.2015

Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Uradni list RS, št. 29/2016

Odlok o denarnih pomočeh v Občini Horjul

Uradni list RS, št. 29/2016, 22.4.2016

Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2017

Uradni list RS, št. 83/2016, 23.12.2016
Uradni list RS, št. 22/2017, 28.4.2017 (S/D)
Uradni list RS, št. 69/2017, 8.12.2017 (S/D)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2016

Uradni list RS, št. 22/2017, 28.4.2017