1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Občina Horjul

Naslov: Občinski trg 1, 1354 Horjul

Telefon: 01 7591 120

Telefaks: 01 7591 130

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Odgovorna uradna oseba:
Janko Prebil, župan

Datum prve objave kataloga: 10.10.2008

Datum zadnje spremembe: 29.1.2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.horjul.si

Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu občine

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:
Občina Horjul v okviru ustave in zakona samostojno ureja in upravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so nanjo prenesene z zakonom.

Katalog pristojnosti občin

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: 

- Nadzorni odbor

- Občinska uprava

- Občinski svet


Organigram organa:
Organigram Občine Horjul

2.b Kontaktni podatki uradne osebe

Mojca Kucler Dolinar

Direktor občinske uprave

Telefon: 01 7591 132

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Državni predpisi: Register predpisov RS, PirRS

Predpisi EU: Predpisi EU

Lokalni predpisi: ZLS, Statut občine Horjul, Predpisi občine Horjul

2.d Seznam predlogov predpisov

- Predlogi predpisov EU

- Predlogi lokalnih predpisov

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Sprejeti strateški in programski dokumetni:

- Proračun občine 2015, splošni del, posebni del, NRP 2015 - 2018, Letni načrti ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem, Letni program prodaje finančnega premoženja
Letni načrti prodaje finančnega premoženja, Letni načrti ravnanja z nepremičnim premoženjem

- Proračun občine 2014,  splošni del, posebni del, Načrti ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem, Načrt razvojnih programov 2014 - 2017

- Proračun občine 2013, Splošni delPosebni delNRP

- Proračun občine 2012

- Proračun občine Horjul 2011, Splošni del, Posebni del, NRP

- Proračun občine Horjul 2010, Posebni del, NRP

- Načrti zaščite in reševanja

- Statut Občine Horjul

- Poslovnik Občinskega sveta Občine Horjul

Predlagani strateški in programski dokumenti:

- Predlagani dokumenti

2.f Seznam upravnih, zakonodajnih in drugih postopkov

- Upravni postopki občine

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

- Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine
(71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/)

- Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina
(35. člen Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin /ZSDPO/)

- Evidenca o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine
(3. člen Zakona o javnih cestah /ZJC/)

- Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
(56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/)

2.h Seznam drugih informazitiziranih zbirk podatkov

- Prostorski unformacijski sistem občine

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih javnih informacij značaja oziroma seznam posameznih dokumetov

- Zapisniki sej občinskega sveta

- Novice in obvestila Občine Horjul

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Neposreden dostop:

- V času uradnih ur:
ponedeljek 8.00 -12.00, sreda 8.00 -12.00 in 14.00 -16.30, petek 8.00 -12.00 osebni dostop na sedežu občine

- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi posebne zahteve:

Neformalna zahteva:

- ustna zahteva
- preko telefona
- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik
- pisna zahteva po pošti
- vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Horjul Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami ni urejen.

 

 4. Stroškovnik in cenik

Cenik za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

Stroškovnik materialnih stroškov

Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: /

 

 5. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Deset najpogosteje zahtevanih informacij:

- Lokacijska informacija
- Potrdilo o namenski rabi zemljišča
- Denarna pomoč za novorojence
- Zapisniki Občinskega sveta
- Prostorski akti
- Zaščita živali
- Seznam kulturne dediščine
- Seznam izvajalcev javne službe
- Poročilo o kvaliteti pitne vode 
- Razpisi
- Odloki, pravilniki, statut, sklepi

 

Letna poročila o izvajanju o dostopu do informacij javnega značaj

Poročilo za leto 2017

Poročilo za leto 2016

Poročilo za leto 2015

Poročilo za leto 2014

Poročilo za leto 2013

Poročilo za leto 2012

Poročilo za leto 2011

Poročilo za leto 2010

 

Informacije po 11. odstavku 10. a člena ZDIJZ

Informacije