Osnovni podatki o Zavodu za šport in rekreacijo Domžale

Ustanovitelj zavoda: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale
Matična številka: 5880513
Davčna številka: 62862006
Sprejem odloka o ustanovitvi Zavoda: 29.10.2001 – Uradni vestnik Občine Domžale štev.10/2001 – številka 01302-36/01,
Sprejem sklepa o imenovanje direktorja zavoda:07-05-2003 – Občinski svet – številka : 06500-8/03,
Datum vpisa Zavoda v sodni register: 17.09.2002 - Srg 2002/07132 - š t.vložka : 1/36653/00
Sedež zavoda: Kopališka 4, 1230 Domžale
Telefon: ++386 01 - 721 68 62
Matična številka: 1722808
Davčna številka: 72188286
Transakcijski račun štev: 01223-6000000010
Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti: štev.: 101-03-4938/2002, z dne 18.09.2002
Pravnoorganizacijska oblika: - Šifra: javni zavod - 355
Standardna klasifikacija dejavnosti: - Š ifra podrazreda : 92.610
Ime podrazreda: obratovanje športnih objektov
Telefonska številka zavoda: (01) 721 68 62
GSM – direktor: Uroš Križanič
Elektronski naslov: direktor@zavod-sport-domzale.si
URL: www.zavod-sport-domzale.si

Zaključni račun 2012

V skoraj 3-urni razpravi o poročilih, je bilo obravnavano tudi poročilo Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. Prisotnim članom Odborov so bila na kratko predstavljene operativne vsebine dela Zavoda.

Člani Odbora so razpolagali z vsemi gradivi, ki se nanašajo na posamezen Zavod. Našemu poročilu ni bilo priloženo najnovejše poročilo notranje revizije, ki je v zaključni fazi. Osnutek je bil prejet po e-pošti, zvečer, ko je bila obravnava poročil že zaključena. V tem osnutku je podano mnenje, da so  v Zavodu za šport in rekreacijo Domžale  notranje kontrole vzpostavljene na pregledanih področjih in v glavnini delujejo optimalno

Ta ocena je izrazito boljša, kot je bila  interno z  notranjo revizijo ugotovljena za leto 2011 (naročena je bila izključna na zahtevo direktorja Zavoda), kajti določene "knjigovodske anomalije", se morajo odpraviti, glede na to, da sistem deluje. Prav zaradi tega bo tudi nadaljnja usmeritev direktorja, da bo  notranja revizija pomagala pri obvladovanju tveganj in doseganju postavljenih ciljev.

Vsem izkazom prillagam še zanimiv pregled porabe energentov po objektih v obdobju 2009-2012. Pri tem moram omeniti specifičnost, saj imata stadion in drsališče skupno merilno mesto (posebna transformatorska postaja je bila zgrajena v ta namen). Specifika obratovanja pa je tudi ta, da porabe na stadionu praktično ni oziroma je minimalna, v obdobju obratovanja drsališča. Obratno pa je tudi v tekmovalnem obdobju za nogomet (in atletiko). Zanimivo z vidika porabe elektgrične energije pa je tudi to, da znaša strošek drsališča v treh mesecih obratovanja več kot 50 % skupnega stroška stadiona. Velik porabnik električne energije pa je postala Hala komunalnega centra, saj je poraba (v kWh) za leto 2012 celo višja od porabe stadiona in drsališča skupaj. 

Sicer pa moram ob tem posebej izpostaviti vlogo Sveta zavoda, v katerem so tudi štirje predstavniki Občine Domžale-lastnika športnih objektov v upravljanju Zavoda. Ključna področja delovanja v Svetu zavoda je bilo urejanje najemnih razmerij, glede na to, da je večina pogodb potekla. Člani Sveta zavoda so pri tem s svojimi nasveti in predlogi mnogo prispevali, da se zadeve iz obdobja prejšnjih upravljavcev urejajo v skladu z veljavnimi predpisi. Določene težave so prisotne, kajti razmere so le spreminjajo. Največje zlo potrebnih sprememb, pa je prav gotovo trenutna gospodarska situacija, zaradi katere društva težko zagotavljajo potrebna sredstva za delovanje. Seveda pa mora biti vsem jasno, da ni mogoče občinskega premoženja zanemarjati, kajti stanje, ki je bilo prisotnood začetka delovanja Zavoda se ne sme ponoviti. Zato bo potrebno v društvih tudi opraviti določeno selekcijo programov in s tem zagotoviti razvoj najbolj vitalnih programov.

mag.Janez Zupančič univ.dipl.oec.

direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale