Dejavnost zavoda

  • priprava in izvajanje letnih športnih in rekreativnih programov, ki so v javnem interesu Občine Domžale,
  • dajanje pobud in predlogov ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu in rekreaciji,
  • priprava strokovnih gradiv za ustanovitelja,
  • sodelovanje pri izvajanju programov športne in rekreativne vzgoje otrok in mladine,
  • dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letnega programa športa in rekreacije,
  • izobraževanje in usposabljanja kadrov za delo na področju športa in rekreacije, upravljanje s športnimi objekti, ki so v lasti ustanovitelja,
  • sodelovanje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov,
  • zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v športu in rekreaciji,
  • organiziranje in izvajanje komercialnih programov na področju športa in rekreacije,
  • pripravlja strokovne podlage za organe občine za delitev finančnih sredstev iz proračuna.

Evidenčna naročila v letu 2016

Evidenčna naročila v letu 2016