SVET ZAVODA V MANDATNEM OBDOBJU 2014-2018

Predstavniki Občine Domžale - ustanovitelja Zavoda:
Joško KOROŠEC, predsednik Sveta Zavoda
Grega KOSEC
mag. Primož ŠKOFIC
Viktor MAV
Predstavnika športne in rekreativne javnosti in šol:
Tomaž JARC
Marjan RAVNIKAR
Predstavnica zaposlenih v Zavodu za šport:
Marta GRILJ - namestnica predsednika Sveta zavoda

Svet zavoda za šport in rekreacijo Domžale šteje skupaj 7 članov. 

ZAPISNIKI SEJ 

Prenos datotek

STROKOVNI SVET ZAVODA ZA ŠPORT

Svet zavoda za šport in rekreacijo Domžale je na svoji seji dne 12.10.2015, soglasno potrdil Strokovni svet zavoda v naslednji sestavi  in za naslednja področja:

Mojca Grojzdek – interesna dejavnost, športna rekreacija in otroški programi
Roman Lazar – atletika in organizacija večjih prireditev
Dejan Dončič – nogomet
Lado Gorjan - košarka
Peter Seljak – smučarske panoge in šolski programi
Gregor Mohar - društva izven mestnega območja
Janez Bizjak – športna rekreacija in borilni športi

Na konstitutivni seji Strokovnega sveta dne 28. 10. 2015 je bil za predsednika Strokovnega sveta izbran mag. Peter Seljak, za namestnika predsednika pa ga. Mojca Grojzdek.

Naloge in pristojnosti Strokovnega sveta (24.člen Statuta Zavoda):

• priprava predlogov strokovnih podlag za letne programe dela Zavoda in letne programe športa in rekreacije v občini Domžale,
• priprava predlogov strokovnih podlag za razvrščanje športnih panog,
• priprava predlogov strokovnih podlag za razvojne programe športa in rekreacije,
• priprava predloga izhodišč strokovnih podlag za analize športa in rekreacije v občini Domžale,
• priprava izhodišč oziroma usmeritev za delo pri razvojno-raziskovalnih projektih,
• priprava predlogov za podelitev priznanj športnikom, športnim delavcem in športnim društvom,
• druge naloge, ki jih določi svet Zavoda.