Energetski manager

Občinski svet Občine Trbovlje je na svoji 10. redni seji dne 19.12.2011 sprejel Lokalni energetski koncept občine Trbovlje in imenoval Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. za energetskega menedžerja. V ta namen je bila 17.2.2012 med Občino Trbovlje in Komunalo Trbovlje podpisana pogodba o izvajanju del energetskega menedžerja za leto 2012.

11.9.2019 je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 6. redni seji sprejel sklep, da se dela za izvajanje Lokalnega energetskega koncepta opravljajo v okviru delovanja občinske uprave.

Lokalni energetski koncept (LEK) je dokument, ki analizira energetsko rabo in oskrbo na področju občine in predlaga rešitve za izboljšanje trenutnega stanja in trajnostnega energetskega razvoja občine.Njegovi cilji so zmanjšanje rabe energije, povečanje izkoriščanja obnovljivih virov energije, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter svetovanje, informiranje in izobraževanje občanov na področju učinkovite rabe energije (URE) ter obnovljivih virov energije (OVE).

 

 


Naloge energetskega menedžerja so vodenje in koordinacija aktivnosti, ki izhajajo iz akcijskega načrta LEK-a, vzpostavitev in vodenje energetskega knjigovodstva, izvedba energetskih pregledov, spremljanje in analiziranje učinkovitosti energetskih ukrepov, pridobivanje investitorjev in finančnih sredstev za izvajanje LEK-a, organizacija in koordinacija zunanjih projektnih skupin za izvajanje energetskih projektov, pomoč pri izvedbi zelenih naročil ter organizacija in izvedba seminarjev, konferenc, usposabljanj in ostalih informativnih dogodkov na področju URE in OVE.

Energetski menedžment je sklop aktivnosti, s katerim lahko občanom Trbovelj zagotovimo čim večje udobje ob čim nižjih stroških energetskih storitev, učinkovita raba energije pa tudi pomembno prispeva k varnosti energetske oskrbe in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.