Vloge in obrazci

Javne prireditve in dogodki
Vloga za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Oglaševanje in plakatiranje
Vloga za pridobitev dovoljenja za oglaševanje na javnih plakatnih mestih v Občini Sveta Trojica
Vloga za izvedbo nameščanja in snemanja plakatov na javnih plakatnih mestih v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Vloga za pridobitev dovoljenja za oglaševanje na javnih plakatnih mestih v občini Sveta Trojica in prijava takšne obveznosti (za oglaševanje profitnih dogodkov)
Vloga za vodenje evidence plakatiranja v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (za oglaševanje neprofitnih dogodkov)
Vloga za izdajo dovoljenja za urorabo grba / zastave

Promet z zemljišči in parcelacija zemljišč
Vloga za pridobitev potrdila za parcelacijo na stavbnih zemljiščih
Vloga za izdajo potrdila o uveljavljanju oziroma odpovedi predkupne pravice občine
 
Prostorsko načrtovanje, namenska raba zemljišč in projektiranje
Obrazec za posredovanje predlogov k občinskemu prostorskemu načrtu
Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi
Vloga za izdajo lokacijske informacije
Vloga za izdajo soglasja k projektnim rešitvam za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo
 
Odmera Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
Pritožba na odločbo o odmeri NUSZ
Prošnja za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za novograjen objekt
 
Gradnja in splošno o soglasjih za gradnjo
Vloga za odmero komunalnega prispevka
Vloga za izdajo soglasja za priklop na vodovodno omrežje
Vloga za izdajo soglasja za priklop na kanalizacijsko omrežje
Vloga za izdajo soglasja za obnovo oz. postavitev novega spomenika na pokopališču pri Sveti Trojici
Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalni pas občinske ceste
Vloga za izdajo projektih pogojev za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste in priključitev oz. izvedbo priključka na občinsko cesto
Vloga za izdajo soglasja za priključitev na občinsko cesto
 
Promet in uporaba javne ceste
Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste - zaradi izvajanja del na njej
Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste - zaradi prireditve na njej
 
 Okoljska dajatev, odvajanje in čiščenje vod, MkČN
IZJAVA O PRAZNJENJU GREZNIC IN BLATA IZ MkČN IN MEŠANJA Z GNOJNICO
VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČEVANJA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJA OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA VODE NASTALE NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
Obrazec-Priloga 5: Poročilo o prvih meritvah za MkČN 
Vloga za izdelavo Poročila o pregledu MkČN
 
Ravnanje s komunalnimi odpadki
Vloga za odobritev povečanja mesečnih obrokov za plačilo komunalnega prispevka
 
Pokopališče in pogrebi
Vloga za izdajo soglasja za postavitev novega oz. obnov. starega spom. na pokopališču v Sv. Trojici
Izjava o odstopu groba
 
Turizem, gostinstvo in trgovina
Mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi
Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln - tržni dnevi
Vloga za najem prireditvenega šotora oziroma odra
 
Sofinanciranje programov kulture
Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi sofinanciranega programa oz. projekta
 
Uporaba kulturnega doma in športnih objektov
Vloga za kratkotrajni najem prostorov Kulturnega doma
Vloga za uporabo športnih objektov v šolskem letu 2018/19
 
Socialno varstvo in spodbude
Vloga za enkratno denarno pomoč - novorojenciVloga za enkratno denarno pomoč - novorojenci
Vloga - dodelitev enkratne denarne pomoči
 
Nagrade in priznanja
Vloga za dodelitev nagrade dijakom
Vloga za dodelitev nagrade študentom
Vloga za dodelitev nagrade diplomantom, magistrom in doktorjem
Pobuda za priznanje občine