Projekti v teku

Z ELEKTRIČNIM KOLESOM PO SLOVENSKIH GORICAH - Ukrep LEADER (19.2)

foto e kolesaAkronim operacije: E-kolesa Slovenskih goric
Celotna vrednost operacije: 57.927,77 EUR
Pričakovan znesek sofinanciranja: 39.712,49 EUR
Poleg prijavitelja Domačije Firbas iz Cerkvenjaka v operaciji sodeluje še 7 partnerjev: Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina Lenart, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Vesna Sirk in Aljaž Toplak.
Z nakupom električnih koles in pripadajoče opreme za prevoz koles bo turist na območju LAS Ovtar Slovenskih goric lahko obiskal več ponudnikov in ni več omejen na krajše razdalje npr. ene občine. Dodana vrednost ponudbe je inovativna storitev, ki gostom ponudi, da lahko kolesa dostavimo na poljubno točko v Slovenskih goricah ali pa goste pridemo iskat, poberemo kolo, če pot nadaljujejo naprej kako drugače. Gostje uporabljajo kolesa z zeleno energijo in jih z zaokroženimi inovativnimi turistične storitvami zadržimo na območju LAS, tukaj raziskujejo nove ponudnike in se ponovno vračajo v destinacijo. S temi inovativnimi storitvami in produkti bodo Slovenske gorice postale atraktivnejše za goste, potepanje po Slovenskih goricah bodo gost doživeli še bolj v stiku z neokrnjeno naravo, povečala se bo tudi njihova potrošnja pri ponudnikih z nakupom prepoznavnih lokalnih produktov območja LAS.

Cilj: Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme
Pričakovani rezultati: Nove vsebine, storitve in produkti v mreži Ovtarjeve ponudbe

Dodatne informacije: 

Kazalniki v operaciji:

Kazalnik in enota

Stanje pred operacijo/enoto

Predvideno stanje ob zaključku operacije/enoto

Nakup električnih koles

0

9

Nakup kombija

0

1

Nakup prikolice za prevoz koles

0

1

Postavitev info tabel

0

8

Število uporabnikov e-koles

0

40

Promocijski dogodek ob koncu projekta

0

1

Vzpostavitev/razširitev mreže Ovtarjeve ponudbe

0

1

Integralni turistični paketi z e-kolesi

0

3

Aplikacija s turami za pametni telefon

0

1

Ustvarjeno novo delovno mesto

0

1

E-kolesa opis operacije in kazalniki.pdf

Sanacija potoka Ročica

JKO II 097Dokaj ugodne vremenske razmere glede na letni čas so omogočale, da se je lahko takoj po novem letu, pristopilo k interventni sanaciji potoka Ročica na območju stanovanjskega objekta h.š. Zg. Verjane 1. Navedeni stanovanjski objekt je bil ogrožen v številnih poplavah, na kar je Občina Sv. Trojica tudi sprotno opozarjala oz. obveščala upravljavca vodotoka - Ministrstvo za okolje in prostor. Glede na poplave v lanskem letu so se iz nujnih intervencijskih sredstev za odpravo posledic po lanskih poplavah vendarle zagotovila ustrezna državna sredstva zaJKO II 098 nujno potrebno sanacijo struge, ki je bila na območju pred sanacijo zavita kot kača in močno zaraščena. Izvajalec del, podjetje VGP Drava Ptuj je območje v celoti očistilo ter strugo nekoliko izravnalo ter jo obložilo z kamenjem, tako da voda vsaj na navedenem območju več ne bi smela prestopati bregov ter ogrožati objekta.
Na območju občine je še sicer veliko javnih vodotokov, ki so nujno potrebni vzdrževalnih del, poleg še ne saniranega odseka Ročice je prav gotovo najbolj kritičen južni obrobni jarek, ki služi kot razbremenilnik vodotoka Velke in se izliva v Trojiško jezero. Tudi sanacija tega vodotoka je sicer zajeta v programu sanacijskih del po lanskih poplavah in predvidena v drugi polovici leta, v kolikor bo potrjena zagotovitev sredstev.

Pričetek gradnje javnega vodovodnega omrežja ter prečrpališča v Gočovi 

JKO II 105V mesecu januarju je podjetje Komunala Slovenske gorice, pričelo z gradnjo javnega vodovodnega omrežja s prečrpališčem v Gočovi. Kot smo predhodno že poročali, gre gotovo za največji investicijski projekt Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2015, vreden skupaj preko 700.000,00€. Sočasno z gradnjo vodovodnega omrežja, se bo izvedla tudi položitev TK omrežja na celotnem območju, kjer je predvidena gradnja vodovodnega omrežja. Na dveh odsekih je na območjupredvidena tudi izgradnja javne razsvetljave. Zaenkrat je predvidena samo položitev kablov za JR z izvedbo betonskih temeljev in sider za kandelabre JR. Potek gradnje zaenkrat ovira neugodno vreme ter močan promet zato je v času gradnje neizogibna popolna zapora ceste. Zaključitev del je predvidena do konca avgusta 2015.

 

 JKO II 100JKO II 108JKO II 107JKO II 106

Predvidene aktivnosti na komunalnem področju v Občini Sveta Trojica se za letos počasi končujejo

JKO  2014 273V Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah se sočasno z iztekom jeseni iztekajo oz. zaključujejo tudi razna dela na komunalnem področju, ki so bila ali planirana za letos ali smo jih bili primorani izvajati zaradi ekstremnih vremenskih razmer.
Oktobra in novembra je potekala izgradnja vodovodnega omrežja na 1.600m dolgem odseku v Zg. Porčiču. Na predmetnem odseku je bila izvedena tudi položitev cevovodov za optično omrežje. Vsaj pet novih gospodinjstev bo tako ob koncu letošnjega leta imelo možnost priključitve na javno vodovodno omrežje. Na predmetnem odseku je bila izvedena tudi položitev cevovodov za optično omrežje. Položitev cevovodov za optično omrežje se je izvajala tudi v delu Zg. Porčiča in sicer od meje z občino Lenart do vodohrama »Peklar«. Na Telekomu obljubljajo, da bodo določene priključke izven tega območja lahko reševali tudi z zračnimi optičnimi vodi, medtem ko je za glavnino preostalega dela Zg. Porčiča, predvideno nadaljevanje izgradnje optičnega omrežja iz Trojiške smeri v naslednjem letu. Namreč v centru Sv. Trojice bi naj še letos, v kolikor bo to dopuščalo vreme postavili novo TK postajo, ki bo omogočala optične priključke, zato se bo v naslednjih mesecih pričelo tudi vgrajevati optične kable v že zgrajene cevovode.
Tudi gradnja nove javne razsvetljave v Zg. Senarski in na območju Cvetlične, Poti v Dobravo, Nove ulice in Stare poti se počasi zaključuje, čeprav je potrebno dokončati dela še več na odsekih oz. projektih, zato zagotovo ne bodo letos vsa dela tudi končana.
Žal jo je jesen tudi godla z močnimi nalivi in poplavami, zato je bilo veliko dela in stroškov z odpravljanjem škode na cestah.
Tudi rekonstrukcija odseka ceste »Jelen-Kocbek« v Oseku, je v obsegu, ki je bila predvidena za letos končana, nadaljevanje del sledi spomladi.
Izgradnja sanacija plazu na R 3 747 se sicer podaljšuje oz. je predvideno dokončanje del še do konca leta, trenutno se izvaja gradnja pločnika za pešce in kolesarje, predvidena je še položitev asfaltnega obrabnega sloja na cestišču in pločniku ter zavarovanje usadov izven obdelave sanacije plazu.
Pričelo se je že tudi z pripravljalnimi deli za izgradnjo vodovoda v Gočovi, pričetek same gradnje pa bo odvisen od vremena.
Na vrata pa seveda počasi že trka zima, zato so že v pripravljenosti snežni plugi in posipalci, upajmo da bodo letos lahko nekoliko več počivali kot lani.

JKO  2014 202JKO  2014 265JKO  2014 278JKO  2014 291photo 11ZIMA 2014 028ŠTEFANEC 757photo 2

 

 

 

 

photo 12

Delovno na komunalnem področju v mesecu juniju v občini Sveta Trojica

projekti delovno kumunalaV mesecu juniju je v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah sicer potekal 8. občinski praznik in z njim povezane številne prireditve, slovesnosti in aktivnosti.
Kljub temu je v mesecu juniju bilo delovno tudi na komunalnem področju. V polnem teku so potekala dela modernizacije in rekonstrukcije ceste ter komunalne opreme na območju Sodarske in Nove ulice v Sveti Trojici. Dela izvaja podjetje Komunala Slovenske gorice d.o.o. V investiciji vredni okrog 70.000,00 € se je najprej zgradila meteorna kanalizacija in drenaže za odvodnjavanje cest. Območje se je dokončno opremilo z vodovodnim, TK in Elektro omrežjem. Glavnina komunalne opreme je na tem območju bila namreč zgrajena že pred dvema letoma. Sledila so gradbena dela za pripravo tampona oz. podlage za položitev asfalta, ki je predviden v širini 3,5m oz. 4m, odvisno od kategorije ceste. Novo opremljene ulice, bodo prav gotovo najbolj veseli tamkajšni prebivalci, ki se bodo tako lahko poslovili od prahu, ki je pred in med modernizacijo ceste, bil pogosto zelo nadležen.
Hkrati so glede na ugodne vremenske razmere v mesecu juniju spet potekala v polnem teku dela na področju gradnje javnega kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave »Zg. Senarska«. V juniju se je izvajala položitev najzahtevnejšega odseka kanala, kjer so globine izkopov dosegale tudi do 8m. Del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje tega obsežnega projekta je še kar nekaj, dokončanje pa je predvideno do konca avgusta 2014.
Mesec junij je bil tudi v znamenju raznih vzdrževalnih del in košnje ob občinskih cestah.
Seveda je v tem času zardi intezivnejše vegetacije, potrebno pogosteje urejati okolico in izvajati košnjo na javnih površin.

Pričela se je gradnja Kanalizacije in čistilne naprave Zg. Senarska

projekti gradnja kanalizacijeV začetku meseca januarja 2014 je podjetje Komunala Slovenske gorice d.o.o., pričelo z gradnjo Kanalizacije in čistilne naprave Zg. Senarska. Gradnja dobrih 840.000,00 € vredne investicije je predvidena do konca avgusta 2014. Predvidena gravitacijska kanalizacija bo služila za odvodnjo odpadnih komunalnih voda na območjih gradbenih parcel »Ob gozdu« ter Poti v Dobravo, gradbenih parcelo »Nad Jezerom«, Stare poti, dela Mariborske ceste ter celotnega območja OOPN Trojica jug. Z dodatnimi kanali pa bo možno priključiti tudi Športno rekreacijski center pri Jezeru ter del Zg. Senarske. Nova čistilna naprava bo locirana pod regionalno cesto R3 433 ob potoku ki se izliva iz Trojiškega jezera.

Vzdrževalna dela na občinskih cestah v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

projekti vzdrezevalna akcijaNa območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v mesecu aprilu in maju, potekajo številna vzdrževalna dela na občinskih cestah. Izredne letošnje zimske razmere, so seveda pripomogle, da je poškodb na cestah še veliko več, kot običajno vsako pomlad. Vzdrževalna dela se seveda izvajajo glede na razpoložljiva sredstva, katerih je glede na številne potrebe vedno premalo. Kot pravi znan pregovor »kdor maže ta vozi«, velja verjetno podobno tudi za ceste, kdor jih vzdržuje, lahko pričakuje njihovo daljšo in varnejšo življensko dobo. Razni praktični primeri kažejo, da včasih že samo en zamašen jašek lahko posledično povzroči veliko škodo ali celo sproži zemeljski plaz. Veliko teh manjših vzdrževalnih del, postori tudi javni delavec Črepnjak Andrej, ki se samokolnice, lopate ter drugega orodja ne boji. Ker je na območju občine tudi veliko gramoziranih cest, se vsako pomlad izvaja tudi gramoziranje le teh.