Enkratna denarna pomoč za občane

Enkratna denarna pomoč socialno ogroženim je pomoč občanom, ki se znajdejo v stiski zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki je posledica okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale njihovo preživetje ali preživetje njegovih družinskih članov.

Takšne okoliščine so na primer:

 •     težje bolezni v družini (telesne, psihosomatske, duševne),
 •     elementarne nesreče,
 •     smrti,
 •     več šoloobveznih otrok v družini, kjer sta oba ali en starš brezposelna,
 •     ločitveni postopek staršev (npr. preživnina še ni urejena, uveljavljene denarne socialne pomoči še niso bile dodeljene) - upravičenec je starš, ki skrbi za otroka,
 •     zaradi nenadne izgube zaposlitve.

Enkratna denarna pomoč se deli kot:

1. izredna denarna pomoč,
2. pomoč pri plačilu šolske prehrane,
3. šolske pomoči,
4. pomoč pri plačilu letovanja otrok,
5. pomoč pri plačilu prehrane dojenčkov.

Splošni pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, da so upravičeni do enkratne denarne pomoči, so:

 •     imajo stalno prebivališče na območju občine,
 •     vsi neto dohodki in prejemki upravičenca ter družinskih članov, ki z njim živijo v skupnem gospodinjstvu, za največ 80 odstotkov presegajo cenzus upravičenosti do denarne pomoči,
 •     da jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč,
 •     da so v tekočem letu že uveljavil vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in
 •     da izpolnjujejo vse pogoje, ki jih predvideva pravilnik.

Cenzus upravičenosti do denarne pomoči (postopek vodi CSD) je trenutno npr. za samsko osebo 229,50 EUR dohodkov/mesec (za dodelitev pomoči je torej upravičen, če ima do 413,14 EUR dohodkov/mesec), za par 390,19 EUR (do 702,34 EUR dohodkov/mesec), tri-članska družina 459,04 EUR (do 826,27 EUR dohodkov/mesec), štiri-članska družina 529,89 EUR (950,20 EUR dohodkov/mesec), eno-starševska družina (en otrok) 367,22 EUR (440,66 EUR). (osveženo 30.11.2010)

Postopek uveljavljanja denarne pomoči se prične s podajo pisne zahteve upravičenca, kateri predloži potrebna dokazila. Pri odmeri enkratne denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki upravičenca in družinskih članov, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu in so jih prejeli v zadnjih treh mesecem pred vložitvijo vloge za dodelitev denarne pomoči. O določitvi višine in nakazilu denarne pomoči odloči občinska uprava občine, na podlagi dokazil in dejstev, ki izhajajo iz vloge ter pridobljenih mnenj strokovnih institucij, kot so socialne in zdravstvene službe, policija, zavod za zaposlovanje ipd. Enkratna denarna pomoč se nakaže na osebni račun vlagatelja/ice. Kadar je to potrebno za zagotovitev cilja pomoči, se lahko denarna pomoč nakaže na drugi račun, ki ga skupaj dogovorijo vlagatelj/ica in občina oz. se pomoč dodeli v materialni obliki.

Več o pogojih, ki jih mora izpolnjevati vlagatel/ica za dodelitev posamezne vrste pomoči, se nahaja v pravilniku.

Priloga: VLOGA