Področja nalog in pristojnosti občine

OBČINSKE FINANCE IN NADZOR POSLOVANJA OBČINE        
Proračun občine
    Dejavnost nadzornega odbora  
    Poslovnik nadzornega odbora
    Zunanji nadzor     
    Računsko sodišče RS
        
MEDNARODNO SODELOVANJE IN POMOČ        
    Mednarodno sodelovanje občine    
    NALAS ( mreža združenj lokalnih oblasti JV Evrope)
    Mednarodna pomoč občine    
    Razvojna in humanitarna pomoč    
        
DOMAČE POVEZOVANJE IN SODELOVANJE OBČIN        
    Nacionalna združenja lokalnih skupnosti   
    Skupnost občin Slovenije
    Združenje občin Slovenije
    Zveze občin    
    Skupne občinske uprave in organi  
    Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor
        
OBRAMBA, ZAŠČITA IN REŠEVANJE        
    Obramba in obrambni načrt    
    Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami    
        Načrt zaščite in reševanja Občine Sveta Trojica v slovenskih goricah
        Enote in oprema za zaščito in reševanje
        Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
    Požarna varnost    
        Predpisi in organizacija požarne varnosti
        Gasilska društva in gasilska zveza
        
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST        
    Javni red in mir    
    Prometna varnost    
    Sklepanje zakonskih zvez in jubilejne poroke    
        
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO        
    Program razvoja podeželja    
    Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na podeželju    
    Javne službe in javni zavodi na področju kmetijstva    
    Zdravstveno varstvo rastlin in živali    
    Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest    
    Ribištvo    
        
UČINKOVITA RABA IN SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE        
    Lokalni energetski koncept občine    
    Energetske izkaznice    
    Spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije    
        
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE        
    Cestni promet in infrastruktura    
        Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest
        Gradnja in obnove občinskih cest
        Cestna razsvetljava
    Telekomunikacije in pošta   
        Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO) elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah
        Spodbujanje razvoja telekomunikacijskega omrežja
        Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
        
GOSPODARSTVO IN OBRT        
    Spodbujanje razvoja malega gospodarstva in obrti    
        
PROMOCIJA OBČINE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA        
    Promocija občine in lokalne ponudbe    
    Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva    
        
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE        
    Zbiranje in ravnanje z odpadki  
      - Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen in Programa ravnanja UGSO_57 2017
      - Elaborat o oblikovanju cen GJS ravnanja z odpadki 2018
      - Cenik storitve GJS ravnanja z odpadki Sveta Trojica 2018
      - Tehnični pravilnik UGSO 57 2017
    Ravnanje z odpadno vodo (kanalizacija in čistilne naprave)    
    Upravljanje in nadzor vodnih virov    
    Načrtovanje, varstvo in urejanje voda  
    »Poročilo o skladnosti pitne vode Mariborski vodovod  d.d.«
    Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot    
    Varstvo in upravljanje naravne dediščine    
    Informacijski sistem varstva okolja in narave    
    Dimnikarska služba in nadzor kurilnih naprav    
        
PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNE DEJAVNOSTI        
    Občinski prostorski načrt in občinski podrobni prostroski načrti   
    Odlok o OPN Sveta Trojica v Slovenskih goricah OPN (UGSO, št. 29/2014)
    Odlok o OPPN za center v Sveti Trojici v Slovenskih goricah (UGSO št. 34 / 2017)
    Odlok o OPPN za južni del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV št. 3/2010, 22/2011 in 28/2011)
    Prostorski informacijski sistem občin (PISO)
    Oskrba z pitno vodo   
    Elaborat GJS oskrbe s pitno vodo Mariborski vodovod d.d. za občino Sv. Trojica v Slov. gor. za leto 2018
    Sklep o sprejemu Elaborata GJS oskrbe s pitno vodo mariborski vodovod d.d. za občino Sv. Trojica v slov. gor. Za leto 2018 (UGSO, št. 9/2018)
    Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost    
    Objekti za rekreacijo    
    Upravljanje in gradnja stanovanj    
    Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)   
    Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (UGSO, št. 57/2017)
    Programi komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč    
    Urejanja in vzdrževanje javnih površin    
    Oglaševanje in plakatiranje    
        
ZDRAVSTVENO VARSTVO        
    Organizacija primarne zdravstvene službe
    Dežurna služba in nujna medicinska pomoč    
    Lekarniška dejavnost    
    Preventivni programi zdravstvenega varstva    
    Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja    
    Mrliško ogledna služba    
        
KULTURA         
    Ohranjanje kulturne dediščine    
   Podpora programom v kulturi  
    Knjižničarstvo in založništvo    
    Umetniški programi    
    Ljubiteljska kultura    
    Mediji in avdiovizualna kultura    
    Drugi programi v kulturi    
        
ŠPORT IN REKREACIJA        
    Podpora programom športa    
    Uporaba športnih objektov    
    Izgradnja in sofinaNciranje objektov za šport in rekreacijo    
        
IZOBRAŽEVANJE        
    Varstvo in vzgoja predšolskih otrok    
    Druge oblike varstva in vzgoje otrok    
    Osnovno šolsko izobraževanje    
    Glasbeno šolstvo    
    Drugi izobraževalni programi    
        
SOCIALNO VARSTVO, HUMANITARNI IN DRUGI PROGRAMI NAVLADNIH ORGANIZACIJ        
    Izvajanje programov socialnega varstva    
        Sofinaciranje Centra za socialno delo
        Socialno varstvo invalidov
        Socialno varstvo starih
        Socialno varstvo materialno ogroženih
        Socialno varstvo zasvojenih
        Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
        Programi v pomoč družini
    Podpora društvom in organizacijam s področja humanitarnih dejavnosti    
    Podpora društvom in organizacijam s področja drugih dejavnosti