7. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
(Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2010 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017)
 

Sklicujem

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 20. junija 2019, ob 18 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda;
3. Potrditev skrajšanega zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
4. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za enoto vrtca OŠ in vrtec Sveta Trojica za šolsko leto 2019/2020;
5. Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v enoti vrtca pri OŠ in vrtec Sveta Trojica za šolsko leto 2019/2020;
6. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnova šola in vrtec Sveta Trojica za šolsko leto 2019/2020;
7. Sklep o določitvi cene omrežnine in vodarine za naslednje obračunsko obdobje 2019 na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
8. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu;
9. Sklep o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
10. Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
11. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) počivališča za avtodome;
12. Sklep o sprejemu Cenika nadomestila za uporabo javne površine v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
13. Informacije župana;
14. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.
 
 
Celotno gradivo je v elektronski obliki objavljeno na spletnih straneh Občine na naslovu; www.sv-trojica.si. Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost sporočite poslovni sekretarki Barbari Cvetko na telefon: 02/ 729 50 20 oz. po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..
 

Vabljeni:

Člani Občinskega sveta; ravnatelj OŠ in vrtec Sveta Trojica v Slovenskih goricah; predstavnik/ca, podjetja Komunala Ptuj; predstavnik/ca Doma Danice Vogrinec; Predstavnik Energo – Maks d.o.o., Darja Slivnjak - direktorica občinske uprave; občinska uprava; predstavnica Nadzornega odbora; predstavniki medijev.

 

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
David Klobasa l.r.

 

Vabilo

Gradivo:

- k točki 3: Potrditev skrajšanega zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 4: Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za enoto vrtca OŠ in vrtec Sveta Trojica za šolsko leto 2019/2020 - naslovnica;

- k točki 4: Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za enoto vrtca OŠ in vrtec Sveta Trojica za šolsko leto 2019/2020;

- k točki 4: Predlog sistemizacije delovnih mest za enoto vrtca OŠ in vrtec Sveta Trojica v Slovenskih goricah za šolsko leto 2019/2020;

- k točki 5: Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica za šolsko leto 2019/2020 - naslovnica;

- k točki 5: Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica za šolsko leto 2019/2020;

- k točki 5: Predlog oddelkov v enoti vrtca pri OŠ in vrtec Sveta Trojica v Slovenskih goricah za šolsko leto 2019/2020;

- k točki 6: Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica v Slovenskih goricah za šolsko leto 2019/2020 - naslovnica;

- k točki 6: Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;

- k točki 6: Predlog cen posameznih programov, cen živil in neporabljenih živil v vrtcu pri OŠ in vrtec Sveta Trojica za šolsko leto 2019/2020;

- k točki 7: Sklep o določitvi cene omrežnine in vodarine za naslednje obračunsko obdobje 2019 na območju Občine Sv. Trojica - naslovnica;

- k točki 7: Sklep o določitvi cene omrežnine in vodarine za naslednje obračunsko obdobje 2019 na območju Občine Sv. Trojica;

- k točki 7: Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja oskrbe s pitno vodo za Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah Komunala Ptuj;

- k točki 8: Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči na domu - naslovnica;

- k točki 8: Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči na domu;

- k točki 8: Vloga za izdajo soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu in izračuni ekonomske cene;

- k točki 9: Sklep o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Občine Sveta Trojica v Slovenksih goricah - naslovnica;

- k točki 9: Sklep o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 10: Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - naslovnica;

- k točki 10: Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;

- k točki 11: Potrditve dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) počivališča za avtodome - naslovnica;

- k točki 11: Potrditve dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) počivališča za avtodome;

- k točki 12: Sklep o sprejemu Cenika za nadomestila za uporabo javne površine  v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah- naslovnica;

- k točki 12: Sklep o sprejemu Cenika za nadomestilo uporabe javnih površin v Občini Sveta Trojica v Slov. goricah;