Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 22. oktobra 2015, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Pregled varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
4. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
5. Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015;
7. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Knjižnice Lenart;
8. Sklep o predlogu kandidata za sodnika porotnika pri Okrožnem sodišču v Mariboru;
9. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena k.o. Zgornji Porčič;
10. Sklep o spremembi in dopolnitvi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2015 in 2016;
11. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 3. septembra 2015, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Pregled varnostne situacije na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
3. Spremembe in dopolnitve Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2015 in 2016;
4. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za programsko obdobje 2015 – 2020;
5. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 3. septembra 2015, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
3. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri OŠ in vrtec Sveta Trojica za šolsko leto 2015/2016;
4. Program dela: kadrovski načrt in finančni načrt JVIZ in VVZ OŠ in vrtec Sveta Trojica za leto 2015;
5. Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
6. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica in v volilno komisijo za volitve predstavnikov v Svet Zavoda;
7. Razpolaganje z nepremičnim premoženjem Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - objekta: počitniški apartma ob jezeru in brunarica ob jezeru;
8. Sklep o sprejetju cene najema objekta počitniški apartma ob jezeru in najema brunarice ob jezeru;
9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 3. septembra 2015, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Pregled varnostne situacije na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
3. Spremembe in dopolnitve Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2015 in 2016;
4. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za programsko obdobje 2015 – 2020;
5. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik,  št. 22/10) sklicujem
5. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 23. aprila 2015, ob 17 00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih  goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor 2014;
3. Spremembe in dopolnitve Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2015 in 2016;
4. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Južni del naselja Sv. Trojica;
6. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV,  št. 22/10) sklicujem
4. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 26. marca 2015, ob 17 00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV,  št. 22/10) sklicujem
3. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 18. decembra 2014, ob 17 00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Preberi več


Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV,  št. 22/10)
sklicujem

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 20. novembra 2014, ob 17 00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Preberi več