Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 30. novembra 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 20. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda d.d. na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017 – nadaljevanje seje;
3. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava;
4. Sklep o mnenju k nameravanemu preoblikovanju pošte v Sveti Trojici v Slovenskih goricah;
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava,
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava;
7. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 19. oktobra 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o izvolitvi predstavnika Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v volilno telo za volitve članov državnega sveta, določitvi kandidata za člana državnega sveta ter določitvi predstavnika kandidature;
3. Sklep o uvrstitvi nove naložbe v Načrt razvojnih programov (NRP);
4. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 28. septembra 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
3. Sklep o spremembi in dopolnitvi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leti 2017 in 2018;
4. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 6. julija 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Investicijska in pravna dokumentacija projekta javnega zasebnega partnerstva celovite energetske prenove javnih objektov;
3. Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
4. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica.;
5. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu;
6. Sklep o oddaji stvarnega premoženja v uporabo;
7. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 25. maja 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Pregled varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2016;
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center v Sveti Trojici v Slovenskih goricah – druga obravnava;
4. Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda d.d. na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017;
5. Sklep o spremembi in dopolnitvi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leti 2017 in 2018;
6. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena k.o. Zgornji Porčič;
7. Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sv. Trojica za šolsko leto 2017/2018;
8. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri OŠ in vrtec Sv. Trojica za šolsko leto 2017/2018;
9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

 

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 30. marca 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 15. redne seje in 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
 2. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2016 in Program dela za leto 2017;
 3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center v Sveti Trojici v Slovenskih goricah;
 4. Sklep o pristopu h konzorciju in skupni kandidaturi k projektu energetskega pogodbeništva;
 5. Sklep o soglasju k sklenjeni sodni poravnavi v pravdni zadevi Pg 903/2016;
 6. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu;
 7. Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017;
 8. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016;
 9. Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016 in Poročilo o popisu 2016;
10. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 5. januarja 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:
1. Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
2. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
3. Mnenje k prijavljenemu kandidatu za delovno mesto ravnatelja.


Izredna seja je sklicana zaradi potrebe po čimprejšnji obravnavi in odločanju o zadevah, ki so na dnevnem redu.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 8. decembra 2016, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Poročilo Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah o opravljenih nadzorih v letu 2016;
3. Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017 – druga obravnava;
4. Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018 – druga obravnava;
5. Sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017;
6. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – k.o. Gočova;
7. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Preberi več