28. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 28. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 25. oktobra 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 – druga obravnava;
3. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra;
4. Poročila Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih v letu 2017 in 2018.
5. Pobude in vprašanja.

Darko FRAS, univ. dipl. prav.

 GRADIVO:

- Sklic seje

- k točki 1: Potrditev zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 2: Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 – druga obravnava;

- k točki 3: Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra;

- k točki 4: Poročila Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih v letu 2017 in 2018;

- k točki 4: Pobude in vprašanja.