27. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 27. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 27. septembra 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in zapisnikov 2. in 3. dopisne seje Občinskega sveta Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Odlok o pokopališkem redu v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava;
3. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava;
4. Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 – prva obravnava;
5. Pobude in vprašanja.

Darko FRAS, univ. dipl. prav.

 GRADIVO:

- Sklic seje

- k točki 1: Potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in zapisnikov 2. in 3. dopisne seje Občinskega sveta Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 2: Odlok o pokopališkem redu v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava;

- k točki 3: Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava;

- k točki 4: Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 – prva obravnava;

- k točki 5: Pobude in vprašanja.