26. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 6. septembra 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 25. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Odlok o pokopališkem redu v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava;
3. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava;
4. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava;
5. Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava;
6. Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
7. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
8. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnova šola in vrtec Sveta Trojica;
9. Sklep o uvrstitvi nove naložbe v Načrt razvojnih programov (nakup vozila urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV za ZD Lenart);
10. Sklep o spremembi naložbe v Načrtu razvojnih programov (Obnova ceste in pločnika na R2-439/1525 skozi naselje Spodnja Senarska);
11. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
12. Sklep o spremembi in dopolnitvi letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja občine za leto 2018;
13. Pobude in vprašanja.

Darko FRAS, univ. dipl. prav.

 GRADIVO:

- Sklic seje

- k točki 1: Potrditev zapisnika in sklepov 25. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 2: Odlok o pokopališkem redu v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava;

- k točki 3: Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava;

- k točki 4: Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava;

- k točki 5: Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava;

- k točki 6: Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;

- k točki 7: Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;

- k točki 8: Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnova šola in vrtec Sveta Trojica;

- k točki 9: Sklep o uvrstitvi nove naložbe v Načrt razvojnih programov (nakup vozila urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV za ZD Lenart);

- k točki 10: Sklep o spremembi naložbe v Načrtu razvojnih programov (Obnova ceste in pločnika na R2-439/1525 skozi naselje Spodnja Senarska);

- k točki 11: Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 12: Sklep o spremembi in dopolnitvi letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja občine za leto 2018;

- k točki 13: Pobude in vprašanja.