24. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 29. marca 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o seznanitvi s Pregledom varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2017;
3. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017;
4. Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017, Sklep o potrditvi poročila o popisu na dan 31.12.2017 in Sklep o odpisu terjatev odprtih na dan 31.12.2017;
5. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;
6. Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;
7. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu;
8. Imenovanje Komisije za občinska priznanja in nagrade Občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah;
9. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

 GRADIVO:

- Sklic seje

- k točki 1: Potrditev zapisnika in sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 2: Sklep o seznanitvi s Pregledom varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2017;

- k točki 3: Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017;

- k točki 4: Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017, Sklep o potrditvi poročila o popisu na dan 31.12.2017 in Sklep o odpisu terjatev odprtih na dan 31.12.2017;

- k točki 5: Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;

- k točki 6: Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;

- k točki 7: Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu;

- k točki 8: Imenovanje Komisije za občinska priznanja in nagrade Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah; 

- k točki 9: Pobude in vprašanja.