23. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 22. februar 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 22. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda d.d. na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;
3. Sklep o sprejetju Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
4. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2017;
5. Poročilo o delu nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za l.2017;
6. Poročilo o pregledu in presoji končne ponudbe javnega razpisa za podelitev koncesije
»Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin«;
7. Seznanitev s pobudo za podaljšanje Vaške ulice;
8. Dokument identifikacije investicijskega projekta "Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice"
9. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

 GRADIVO:

- Sklic seje

- k točki 1: Potrditev zapisnika in sklepov 22. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

- k točki 2: Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda d.d. na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018;

- k točki 3: Sklep o sprejetju Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 4: Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2017;

- k točki 5: Poročilo o delu nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za l.2017;

- k točki 6: Poročilo o pregledu in presoji končne ponudbe javnega razpisa za podelitev koncesije »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin«;

- k točki 7: Seznanitev s pobudo za podaljšanje Vaške ulice;

- k točki 8: Dokument identifikacije investicijskega projekta "Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice"

- k točki 9: Pobude in vprašanja.