22. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) sklicujem 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 14. decembra 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 21. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
3. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki ter Programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
4. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – druga obravnava;
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – druga obravnava,
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava;
7. II. poročilo o opravljenih nadzorih v letu 2017;
8. Pobude in vprašanja.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

 GRADIVO:

- Sklic seje

- k točki 1: Potrditev zapisnika in sklepov 21. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

- k točki 2: Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

- k točki 3: Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki ter Programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

- k točki 4: Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – druga obravnava

- k točki 5: Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – druga obravnava

- k točki 6: Sklep o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava

- k točki 7: II. poročilo o opravljenih nadzorih v letu 2017

- k točki 8: Pobude in vprašanja.