28. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV, št. 22/10 in 12/14)

Sklicujem

28. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 28. avgusta 2014, ob 1700 uri,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1.      Potrditev zapisnika in sklepov 27. redne in 10. izredne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

2.      II. poročilo Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

3.      Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

4.      Sklep o spremembi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2014 (št. 2);

5.       Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Modernizacija JP 703-752 Brengova-Zibote (Železnica);

6.       Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Modernizacija JP 703-961 Gomila-Osek (odsek Jelen-Kocbek);

7.      Sklep o pristopu k projektu »Mreža postajališč za avtodome v Sloveniji«;

8.      Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;

9.      Sklep o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica.

10.      Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko FRAS, univ.dipl.prav.

Vabljeni:

·      Občinski svetniki;

·      predstavnik/ca Nadzornega odbora.

Gradivo:

- k točki 1: Potrditev zapisnika in sklepov 27. redne in 10. izredne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 2: II. poročilo Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 3: Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 4: Sklep o spremembi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2014 (št. 2);

- k točki 5: Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Modernizacija JP 703-752 Brengova-Zibote (Železnica);

- k točki 6: Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Modernizacija JP 703-961 Gomila-Osek (odsek Jelen-Kocbek);

- k točki 7: Sklep o pristopu k projektu »Mreža postajališč za avtodome v Sloveniji«;

- k točki 8: Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;

- ktočki 9: Sklep o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica.