10. izredna seja Občinskega sveta

Na podlagi 23.  in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV, št. 22/10 )

 Sklicujem

10. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v torek, 24. junija 2014, ob 1600 uri,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1.      Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava;

2.      Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;

3.      Sklep o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;

4.      Sklep o imenovanju Razvojnega sveta Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice.

*  *  *

Izredna seja je sklicana zaradi potrebe po čimprejšnji obravnavi in odločanju o zadevah, ki sta na dnevnem redu.

 Župan

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko FRAS, univ.dipl.prav.

Vabljeni:

·      Občinski svetniki;

·      predstavnik/ca Nadzornega odbora;

·      k točki 1: predstavnik/ca podjetja ZEU d.o.o., Murska Sobota;

·      k točki 2 in 3: g. Darko Škerget, ravnatelj OŠ in vrtca Sv. Trojica

·      k točki 4: predstavnik/ca RASG d.o.o.

Gradivo:

·      k točki 1: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava;

·      k točki 2: Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;

·      k točki 3: Sklep o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;

·      k točki 4: Sklep o imenovanju Razvojnega sveta Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice.