27. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV, št. 22/10)

 Sklicujem

27. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 15. maja 2014, ob 1700 uri,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1.      Potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

2.   Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Južni del naselja Sveta Trojica« – prva obravnava;

3.      Poročilo o delu Knjižnice Lenart v letu 2013;

4.      Pregled varnostne situacije na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2013;

5.      Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2014;

6.      Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

7.      Sprememba Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – skrajšani postopek;

8.      Sklep o sprejemu Cenika degustacij in najema Samostanske kleti in pogojev najema;

9.      Sklep o pristopu k uporabi blagovne znamke »Genuss am Fluss / Užitek na reki«;

10.   Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Lenart;

11.  Sklep o soglasju k prerazporeditvi sredstev za potrebe obnove in opreme prostorov zdravstvene ambulante, Trojiški trg 26;

12.  Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

 Župan

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko FRAS, univ.dipl.prav.

 Vabljeni: 

·      Občinski svetniki;

·      predstavnik/ca Nadzornega odbora;

·      k točki 2: g. Blaž Malenšek, podjetje Terragis d.o.o.;

·      k točki 3: ga. Marija Šauperl, direktorica Knjižnice Lenart;

·      k točki 4: predstavnik/ca PP Lenart.

Gradivo: