26. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV, št. 22/10)

 Sklicujem

26. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 20.  marca 2014, ob 16 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda:

1.       Potrditev zapisnika in sklepov 25. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

2.       Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah – druga obravnava;

3.       Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda d.d. na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014;

4.       Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Komunalnega podjetja Ptuj d.d. na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014;

5.       Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014;

6.       Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoči na domu;

7.       Poročilo Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2013;

8.       Zaključni račun Proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2013 in Poročilo o popisu na dan 31.12.2013;

9.       Sklep o spremembi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2014 (št. 1);

10.   Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

 Župan

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko FRAS, univ.dipl.prav.

Vabljeni:

 ·       Občinski svetniki;

·       predstavnik/ca Nadzornega odbora;

·       k točki 3: predstavnik/ca podjetja Mariborski vodovod d.d.;

·       k točki 4: predstavnik/ca Komunalnega podjetja Ptuj d.d.;

·       k točki 5: predstavnik/ca podjetja Saubermacher d.o.o.

Gradivo:

- k točki 1: Potrditev zapisnika in sklepov 25. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 2: Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah – druga obravnava;

- k točki 3: Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda d.d. na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014;

- k točki 4: Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Komunalnega podjetja Ptuj d.d. na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014;

- k točki 5: Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014;

- k točki 6: Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoči na domu;

- k točki 7: Poročilo Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2013;

- k točki 8: Zaključni račun Proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2013 in Poročilo o popisu na dan 31.12.2013 (Odlok in sklep; Splošni del; Posebni del; Realizacija NRP; Bilanca stanja; Poročilo o upravljanju likvidnostnega sistema EZR; Priloge; Seznam prerazporeditev);

- k točki 9: Sklep o spremembi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2014 (št. 1);

- k točki 10: Dopis Zdravstvenega doma Lenart.