10. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV, št. 22/10)

 Sklicujem

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 15. septembra 2011, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 

Predlog dnevnega reda: 

 1. Potrditev zapisnika in sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
 2. Pregled varnostne situacije na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v prvem polletju leta 2011;
 3. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah  – prva obravnava;
 4. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Sv. Trojica – Pot v Dobravo«;
 5. Polletno poročilo proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2011;
 6. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z določitvijo vodarine in omrežnine iz sistema Komunalno podjetje Ptuj  d.d. za leto 2011
 7. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

 

Župan

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko FRAS, univ.dipl.prav. 

  

Vabljeni: 

 • Občinski svetniki;
 • predstavnik/ca Nadzornega odbora;
 • k točki 2:  predstavnik/ca PP Lenart;
 • k točki 3: Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor, g. Srečko ŠTAJNBAHER, vodja območne enote

Gradivo:

- k točki 1: Potrditev zapisnika in sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 2: Pregled varnostne situacije na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v prvem polletju leta 2011;

- k točki 3: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava;

- k točki 4: Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Sv. Trojica – Pot v Dobravo«;

- k točki 5: Polletno poročilo proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2011;

- k točki 6: Sklep o sprejemu Poslovnega načrta izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z določitvijo vodarine in omrežnine iz sistema Komunalno podjetje Ptuj d.d. za leto 2011.