9. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10)

  

Sklicujem

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 7. julija 2011, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda: 

 1. Potrditev zapisnika in sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
 2. Strategija razvoja turizma Turistične destinacije Osrednja Štajerska 2010-2020;
 3. Sklep o sprejemu Poslovnega načrtaizvajanja dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju občine sveta trojica v slovenskih goricah za leto 2011, izvajalca Saubermacher Slovenija d.o.o.; 
 4. Sklep o soglasju k sistemizaciji v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
 5. Sklep o soglasju k delovnem času v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
 6. Kadrovske zadeve;
 7. Poročilo župana o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč;
 8. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

 

Župan

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko FRAS, univ.dipl.prav.

Vabljeni:

 • Občinski svetniki;
 • predstavnik/ca Nadzornega odbora;
 • k točki 2:  g. Milan Razdevšek, direktor Zavoda za turizem Maribor;
 • k točki 3: g. Franc Knaus, predstavnik podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o.;
 • k točki 4 in 5: g. Darko Škerget, ravnatelj OŠ in vrtca Sveta Trojica.

Gradivo:

- k točki 1:  Potrditev zapisnika in sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 2: Strategija razvoja turizma Turistične destinacije Osrednja Štajerska 2010-2020;

- k točki 3: Sklep o sprejemu Poslovnega načrtaizvajanja dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju občine sveta trojica v slovenskih goricah za leto 2011, izvajalca Saubermacher Slovenija d.o.o.;

- k točki 4: Sklep o soglasju k sistemizaciji v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;

- k točki 5: Sklep o soglasju k delovnem času v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;

- k točki 6: Kadrovske zadeve;

- k točki 7: Poročilo župana o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.