8. redna seja občinskega sveta

Sklicujem

8. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 2. junija 2011, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda: 

 1. Potrditev zapisnika in sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
 2. Ustanovitev organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za območje UE Lenart;
 3. Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;
 4. Sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2011;
 5. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev komunalne in prometne infrastrukture Sv. Trojica (Slovenska ulica);
 6. Rebalans proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2011;
 7. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

 

Župan

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko FRAS, univ.dipl.prav. 

Vabljeni:

 • Občinski svetniki;
 • predstavnik/ca Nadzornega odbora;
 • k točki 2: g. Stanislav Mlakar;
 • k točki 3: g. Darko Škerget, ravnatelj Osnovne šole in vrtca Sveta Trojica.

Gradivo:

- k točki 1: Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 2: Ustanovitev organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za območje UE Lenart;

- k točki 3: Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica;

- k točki 4: Sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2011;

- k točki 5: Sklep o potrditvi DIIP "Ureditev komunalne in prometne infrastrukture Sv. Trojica (Slovenska ulica);

- k točki 6: Rebalans proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2011 (Odlok, Splošni del, Posebni del, Načrt razvojnih programov, Obrazložitve rebalansa: I. del, II. del, III. del, Spremembe NRP).