7. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(MUV, št. 22/10)

 Sklicujem

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 21. aprila 2011, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predlog dnevnega reda: 

  1. Potrditev zapisnika in sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
  2. Strokovne podlage – zazidalne zasnove za več gradbenih parcel št. 248/10, 248/11, 247/2 in *28/4, vse k.o. Zg. Senarska;
  3. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z določitvijo vodarine in omrežnine iz sistema Mariborskega vodovoda d.d. za leto 2011 ter Poročila o izvajanju te dejavnosti za leto 2010;
  4. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z določitvijo vodarine in omrežnine iz sistema Komunalno podjetje Ptuj  d.d. za leto 2011;
  5. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

 

Župan

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko FRAS, univ.dipl.prav.

 

Vabljeni:

  • Občinski svetniki;
  • predstavnik/ca Nadzornega odbora;
  • k točki 2: predstavnik/ca podjetja Geodetske storitve Kobale Dean s.p.;
  • k točki 3: predstavnik/ca podjetja Mariborskega vodovoda d.d,
  • k točki 4: predstavnik/ca Komunalnega podjetja Ptuj d.d.

Vabilo - sklic (14.04.2011)

Vabilo - razširitev dnevnega reda (18.04.2011)

Gradivo:

- k točki 1: Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovensmih goricah;

- k točki 2: Strokovne podlage - zazidalne zasnove za več gradbenih parcel št. 248/10, 248/11, 247/2 in *28/4, vse k.o. Zg. Senarska;

- k točki 3: Poslovni načrt izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z določitvijo vodarine in omrežnine iz sistema Mariborskega vodovoda d.d. za leto 2011 ter Poročila o izvajanju te dejavnosti za leto 2010;

- k točki 4: Sklep o sprejemu Poslovnega načrta izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z določitvijo vodarine in omrežnine iz sistema Komunalno podjetje Ptuj d.d. za leto 2011.