36. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV,  št. 23/10)
sklicujem

36. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 30. septembra 2010, ob 17 00, v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

Predlog dnevnega reda:

 
Sprejem dnevnega reda;
Potrditev zapisnika 35. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah – hiter postopek;
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava;
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava;
Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ.dipl.prav.

Vabljeni:

    predstavnik/ca Nadzornega odbora;
    k točkam 3, 4 in 5: predstavnik Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor.

Gradivo:

- točka 2: Zapisnik 35. redne seje občinskega sveta

- točka 3: Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarke javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sveta Trojica v Slovneskih goricah - hiter postopek

- točka 4: Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava

- točka 5: Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava