35. redna občinskega sveta

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV,  št. 03/07 in 29/07)
sklicujem

35. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 02. 09. 2010, ob 17 00, v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

Predlog dnevnega reda:

    Sprejem dnevnega reda;
    Potrditev zapisnika 34. redne seje in zapisnika 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
    Pregled varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v prvem polletju 2010;
    Sklep o določitvi ekonomske cene v OŠ in vrtcu Sv. Trojica;
    Sklep o sprejemu polletnega poročila za leto 2010;
    Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstveni dom Lenart;
    Ureditev statusa javnega dobra v k.o. Zgornja Senarska;
    Ureditev statusa javnega dobra v k.o. Spodnja Senarska;
    Sklep o določitvi delne povrnitve stroškov volilne kampanje;
    Tehnični popravek Odloka o spremembi območja naselij Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Zgornja Senarska in Zgornji Porčič ter uvedbi uličnega sistema v naselju Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
    Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – prva obravnava;
    Statut Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava;
    Poslovnik Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava;
    Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ.dipl.prav.

Vabljeni:

    predstavnik/ca Nadzornega odbora;
    k točki 3: predstavnik/ca PP Lenart;
    k točki 4: ravnatelj OŠ in vrtca Sv. Trojica.

Gradivo:

- točka 2: Zapisnik 34. redne seje in 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

- točka 3: Pregled varnostne situacije na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

- točka 4: Sklep o določitvi ekonomske cene v OŠ in vrtcu Sv. Trojica

- točka 5: Sklep o sprejemu polletnega poročila za leto 2010

- točka 6: Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstveni dom Lenart

- točka 7: Ureditev statusa javnega dobra v k.o. Zgornja Senarska

- točka 8: Ureditev statusa javnega dobra v k.o. Spodnja Senarska

- točka 9: Sklep o določitvi delne povrnitve stroškov volilne kampanje

- točka 10: Tehnični popravek Odloka o spremembi območja naselij Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Zgornja Senarska in Zgornji Porčič ter uvedbi uličnega sistema v naselju Sveta Trojica v Slovnenskih goricah

- točka 11: Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnejšo gospodarjenje z divjadjo - skrajšan postopek

- točka 12: Statut Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

- točka 13: Poslovnik Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah