5. izredna seja občinskega sveta

Na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV,  št. 03/07 in 29/07)
sklicujem

5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek, 01. 07. 2010, ob 17 00, v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

Predlog dnevnega reda:

    Sprejem dnevnega reda;
    Poslovni načrt izvajanja dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2010, izvajalca Saubermacher Slovenija d.o.o.;
    Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Mariborski vodovod d.o.o. – prva obravnava;
    Odlok o spremembi območja naselij Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Zgornja Senarska in Zgornji Porčič ter uvedbi uličnega sistema v naselju Sveta Trojica v Slovenskih goricah – druga obravnava;
    Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – druga obravnava.

*  *  *

Izredna seja je sklicana zaradi potrebe po čimprejšnji obravnavi in odločanju o zadevah, ki so na dnevnem redu.

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ.dipl.prav.

Vabljeni:

    predstavnik/ca Nadzornega odbora;
    k točki 2: predstavnik/ca podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o.;
    k točki 3: predstavnik/ca Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor.

Gradivo:

- k točki 2: Sklep o sprejemu Poslovnega načrta izvajanja dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2010, izvajalca Saubermacher Slovenija d.o.o.;

- k točki 3: Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Mariborski vodovod d.o.o. - prva obravnava;

- k točki 4: Odlok o spremembi območij naselij Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Zgornja Senarska in Zgornji Porčič ter uvedbi uličnega sistema v naselju Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava;

- k točki 5: Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava.