VIŠINA SEJNIN OBČINSKIH SVETNIKOV – POJASNILO

V skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in drugih komisij, odborov in svetov, ki niso člani občinskega sveta ter o povračilih stroškov, v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 3/2010), pripada:
članu občinskega sveta in članu nadzornega odbora za opravljanje funkcije člana nadomestilo v višini 25,00 EUR neto mesečno.
Prav tako pripada občinskim svetnikom, članom nadzornega odbora in članom delovnih teles občinskega sveta sejnina za udeležbo na seji v višini:
- 25,00 EUR neto za vsako redno sejo občinskega sveta in sejo nadzornega odbora
- 21,00 EUR neto za vsako izredno sejo občinskega sveta in nadzornega odbor ter za vsako sejo delovnega telesa občinskega sveta in drugih komisij, odborov in svetov, ki niso člani občinskega sveta.

on 22 April 2015