Rabota, otvoritev ambulante in razstava pirhov 2019