Pravno premoženjske zadeve

1. NAKUP ali ZAKUP

OBJAVA DNE 23.5.2019

Ponudba za zakup kmetijskih zemljišč v lasti Občine Šmarješke Toplice (klikni za ogled)


2. NAJEM

OBJAVA DNE 3.4.2019

Namera_prostori_zobozdravstvo_april_2019

Namera_prostori_zdravstvo_april_2019

OBJAVA DNE 21.3.2019

Ugotovitveni sklep 

OBJAVA DNE 20.2.2019

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu zemljišč in zidanice, parc. 1567/4, 1567/5. *225, 1567/3, k.o. Zbure

3. PRODAJA

OBJAVA DNE 17. 11. 2020

Na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1 Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), župan Občine Šmarješke Toplice objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemlišča, parc. št. 2835, 1466 Gorenja vas

OBRAZEC PRIJAVE NA NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE


OBJAVA DNE 6.3.2019

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja za parc. št. *225 in 1163/2, obe k.o. Žaloviče (klikni za ogled)

OBJAVA DNE 2.4.2019

Podaljšanje zbiranja ponudb za prodajo nepremičnega premoženja za parc. št. *225 in 1163/2, obe k.o. Žaloviče (klikni za ogled)

OBJAVA DNE 23.5.2019

Podaljšanje javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnine premoženja za parc. št. *225 in 1163/2, obe k.o. Žaloviče (klikni za ogled) 

 

OBJAVA DNE, 3.10.2017

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/1142/1224/1310/14 in 58/16) Občina Šmarješke Toplice objavlja namero

 

O SKLENITVI posamičnih NEPOSREDNIH POGODB

Predmet neposredne pogodbe je prodaja zemljišča parcelnih številkah:

  • a.) 2917/2 k.o. 1466-Gorenja vas (ID 6307248);
  • b.) 448/37 k.o. 1461-Žaloviče (ID 6339553);
  • c.) 2290/2 k.o. 1462-Zbure (ID 4775402);
  • d.) 1401/2 k.o. 1467-Družinska vas (ID4399875);
  • e.) 2942/1 k.o. 1468-Bela Cerkev (ID 6233124).

 

Pod vsako posamezno točko a.), b.), c.), d.), e.) se sklepa ločena neposredna pogodba z znanim kupcem, potrjenim s strani Občinskega sveta in skladno s posamičnim programom prodaje nepremičnega premoženja.

 DOKUMENT (klik za ogled)

 

4. SLUŽNOSTI

OBJAVA DNE 20. 2. 2018

"NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE IN BREZPLAČNE SLUŽNOSTNE POGODBE NA ZEMLJIŠČU S PARC. ŠT. 2772/3, K.O. ZBURE" (klikni za ogled)

OBJAVA DNE 12.6.2017

»NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠČU S PARC. ŠT. 348/6, K.O. 1467 (ID 2170355)« (klikni za ogled)

OBJAVA DNE 5.5.2017

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI, ŠT. 381-0002/2017 (klikni za ogled)

 

OBJAVA DNE 9.5.2016

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI: Občina objavlja namero sklenitve neposredne služnostne pogodbe z investitorico Jasmino Pirc Blažič, za del zemljišča na parc. št.: 1544, k.o. 1461-Žaloviče, za izvedbo nadzemnega elektroenergetskega voda. Po preteku 15 dnevnega roka objave na spletni strani občine, bo občina z investitorico sklenila služnostno pogodbo.  

 

5. UKINITEV JAVNEGA DOBRA

OBJAVA DNE 5.11.2020

Ugotovitvena odločba, ukinitev javnega dobra na napremičnini s parc. št. 2941/2, k.o. Bela Cerkev (klikni za ogled) na podlagi sklepa objavljenega v UL: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2777/sklep-o-ukinitvi-javnega-dobra 

Ugotovitvena odločba, ukinitev javnega dobra na napremičninah s parc. 1526/5, 1526/7, k.o. Žaloviče in parc. št. 2905/25, 2905/23, 2904/5, k.o. Gorenja vas (klikni za ogled) na podlagi sklepa objavljena v UL: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2778/sklep-o-ukinitvi-javnega-dobra

OBJAVA DNE 28.2.2020

Ugotovitvena odločba, na nepremičninah s parc. št. 2916/4, k.o. Gorenja vas in parc. št. 2910/1, k.o. Gorenja vas preneha status javnega dobra.

 

OBJAVA DNE 2.3.2020

Ugotovitvena odločba, na nepremičnia s parc. št. 1406/10, k.o. Družinska vas prenega status javnega dobra.

OBJAVA DNE 4. 7. 2018

UGOTOVITVENA ODLOČBA - na nepremičnini s parc. št. 2842/, k.o. 1462 Zbure preneha status Dravske banovine (klik za ogled)

OBJAVA DNE 12. 7. 2018

UGOTOVITVENA ODLOČBA UKINITEV JAVNEGA DOBRA na parcelni št. 2955/4 k.o. 1466 – Gorenja vas (klik za ogled)

 

OBJAVA DNE 6. 4. 2018

UGOTOVITVENA ODLOČBA - UKINITEV JAVNEGA DOBRA na parc. št. 1531/2 k.o. Žaloviče (klik za ogled dokumenta)

 

OBJAVA DNE 17. 10. 2017

UGOTOVITVENA ODLOČBA - UKINITEV JAVNEGA DOBRA na parc. št. 448/37, k.o. Žaloviče, parc. št. 1401/2, k.o. Družinska vas, parc. št. 2942/1, k.o. Bela Cerkev (klik za ogled dokumenta)

 

OBJAVA DNE 15.2.2017

UGOTOVITVENA ODLOČBA UKINITEV JAVNEGA DOBRA na parc. št. 2955/9, 2955/10, k.o. Bela Cerkev (klikni za ogled)

 

OBJAVA DNE 14.12.2016

UGOTOVITVENA ODLOČBA UKINITEV JAVNEGA DOBRA na parc. št. 2927/1, k.o. Bela Cerkev (klikni za ogled)

 

OBJAVA DNE 22.8.2016:

Ugotovitvena odločba za ukinitev javnega dobra na parc. št. 2774, k.o. Zbure, z dne 22.8.2016 (klikni za ogled)

 

OBJAVA DNE 5.7.2016:

Prenehanje statusa javnega dobra na zemljiščih:

a)    parcelna št. 2934/3 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 6307264), parcelna št. 2934/5 k.o. 1466 – Gorenja vas          (ID 6307622),

b)    parcelna št. 2898/5 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 6480441), parcelna št. 2898/6 k.o. 1468 – Bela Cerkev          (ID 6480442),

c)    parcelna št. 2954/2 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 1104592),

d)    parcelna št. 1406/8 k.o. 1467 – Družinska vas (ID 6557668),

e)    parcelna št. 2938 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 4637428).

 

Zemljišča postanejo last Občine Šmarješke Toplice. 

Dokument - odločba z dne 5. 7. 2016 (klikni za ogled)

 

Za dodatne informacije je na voljo: Mateja Kotnik, tel. št.: 07-38-44-337, mateja.kotnik@smarjeske-toplice.si