Občinski predpisi

1. SPLOŠNI AKTI

2. NADZORNI ODBOR

3. OBČINSKI SVET

4. OBČINSKA UPRAVA

5. JAVNE FINANCE

• Proračun in njegovo izvajanje

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

2018

2019

2020

Drugi akti

6. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

 

7. DRUŽBENE DEJAVNOSTI

• Osnovne šole

• Vrtci

• Šport

• Kultura

• Socialno varstvo

8. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

• Turizem

• Oglaševanje

• Kmetijstvo

• Podjetništvo

9. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PROMET

• Javna podjetja

• Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje odpadkov

• Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode

• Pogrebna dejavnost

• Vodna oskrba

• Promet, ceste in parkirišča

• Javna razsvetljava

10. NEPREMIČNINE (stanovanja, poslovni prostori, zemljišča)

11. PREMOŽENJSKA RAZMERJA

12. MEDOBČINSKO REDARSTVO

13. OBČINSKE TAKSE

14. PREDPISI, KI JIH NADZIRA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO