Razpis za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Občine Šmarješke Toplice

Objavljeno: 26.10.2020

Razpis za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Občine Šmarješke Toplice (klikni za ogled)

 

Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja predmetno objavo razpisa o javnem zbiranju ponudb.

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetnim razpisom.

Ta razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Občine Šmarješke Toplice, zavihek Občinska javna naročila in razpisi, dne 26.10.2020 in najmanj do 16.11.2020.

 

V kolikor ta  razpisna dokumentacija česa ne zajema, se za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb uporabljajo določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se nanašajo na javno zbiranje ponudb. V kolikor se organizator odloči za dopolnitev razpisne dokumentacije lahko to stori najkasneje do 12.11.2020 in spremembo tudi javno objavi.

 

1.1.  PODATKI O ORGANIZATORJU

Naziv: Občina Šmarješke Toplice

Sedež: Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice

Kontaktna oseba: Marjan Hribar, župan

Elektronski kontakt: info@smarjeske-toplice.si

Telefonski kontakt: 07 38 44 330

1.2.  PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO RAZPISA

Predmetni razpis o javnem zbiranju ponudb se izvaja na podlagi sledečih pravnih podlag:

-       Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1),

-       Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)

ter na podlagi ostale veljavne zakonodaje na področju predmeta razpisa.

Navedeno zakonodajo mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.

1.3.  OPIS PREDMETA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Predmet prodaje je nepremičnina parcelna številka 342/13, k.o. 1467 – Družinska vas, v velikosti 3.609,00 m2, ki v naravi predstavlja nezazidano stavbno zemljišče.

Za območje, kjer je nepremičnina, je izdelan in sprejet OPPN Prinovec, ki določa posebne pogoje.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je oceno vrednosti opravil sodno zapriseženi cenilec za gradbeništvo in nepremičnine.

 

Podatke o nepremičnini, lahko interesent vpogleda sam na javno dostopnih mestih (Zemljiška knjiga, Prostorski portal RS).

Pojdi nazaj